Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 september 2015
gepubliceerd op 21 september 2015

Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015015133
pub.
21/09/2015
prom.
03/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/03/2015015133/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Wij hebben de eer U hierbij een ontwerp van Koninklijk besluit voor te leggen dat het Koninklijk besluit van 11 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de federale wetgevende kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven sluiten tot vaststelling van het model van het inschrijvingsformulier voor de federale wetgevende verkiezingen dat moet gebruikt worden door de in het buitenland wonende Belgen ten dele wijzigt.

De wettelijke basis van het KB is artikel 180bis van het Kiesboek.

De ervaring heeft geleerd dat in een aantal landen een brief geadresseerd aan een gehuwde vrouw niet toekomt als het adres niet de naam van haar echtgenoot vermeldt.

Daarom wordt voorgesteld in het inschrijvingsformulier een rubriek toe te voegen waar de naam van de echtgenoot vermeld moet worden.

Deze rubriek is dezelfde als die welke al voorkomt op het inschrijvingsformulier voor de Europese verkiezingen.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Binnenlandse zaken, J. JAMBON

3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Kieswetboek, artikel 180bis, § 1, eerste lid, van het Kieswetboek, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de federale wetgevende kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven sluiten tot vaststelling van het model van het formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de federale wetgevende kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën gegeven op 26 juni 2015;

Gelet op advies 57.808/2/V van de Raad van State gegeven op 12 augustus 2015 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste alinea,2° van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Binnenlandse zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het inschrijvingsformulier dat moet worden gebruikt door de Belgen die in het buitenland verblijven bij de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers stemt overeen met het model dat in bijlage van dit besluit voorkomt.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 11 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de federale wetgevende kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven sluiten tot vaststelling van het model van het formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven wordt opgeheven.

Art. 3.Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Binnenlandse zaken zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Binnenlandse zaken, J. JAMBON

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Minister van Binnenlandse zaken, J. JAMBON

^