Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 03/09/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015015169 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie, gedaan te Brussel op 25 mei 2011 (2) type wet prom. 03/09/2015 pub. 03/03/2016 numac 2016000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. 03/09/2015 pub. 11/05/2017 numac 2017020300 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning en met de Slotakte, gedaan te Stockholm op 27 februari 1995, zoals gewijzigd op 24 januari 2006 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Verzekeringstussenpersonen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden of het zilveren ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Verzekeringstussenpersonen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015018320 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 betreffende specifieke maatregelen om knolcyperus te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015022331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2015 houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van het Paritair comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015024216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2010 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de modaliteiten voor de identificatie van gezelschapsdieren en de afgifte van het paspoort voor het intracommunautair verkeer en bij de vaccinatie tegen rabiës van honden, katten en fretten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 16.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking rond het thema" Duurzaam Kustbeheer" type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015203739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de landbouw betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015203903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015204162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015204163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2015 houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 17/10/2023 numac 2023045039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de modaliteiten voor de identificatie van gezelschapsdieren en de afgifte van het paspoort voor het intracommunautair verkeer en bij de vaccinatie tegen rabiës van honden, katten en fretten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015003320 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 september 2015-2025 type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015022296 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ondervoorzitters en van een lid van het Bureau van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204326 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de steun voor biologische landbouw

arrest

type arrest prom. 03/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015031601 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2015/37 van het College van de FGC tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 03/09/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015031558 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijzing van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 juni 2015 houdende aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen van leidend ambtenaar en van adjunct-leidend ambtenaar (A4)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015031583 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2015/887 van het college van de Franse gemeenschapscommissie houdende wijziging het besluit 2009/758 van het college van de Franse gemeenschapscommissie van 1 april 2010 betreffende de subsidiëring van de erkende centra voor permanente vorming ten behoeve van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015031591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015031592 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015031608 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijzinging van het besluit van 12 december 2002 tat vastelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015031610 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2015-2016

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015031635 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1092 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de erkenning van centra voor de bekrachtiging van competenties op het vlak van de beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015031633 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015-1281 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van het « Office francophone de la Formation en alternance » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015031634 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015-1093 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie inzake de hernieuwing van de erkenning van de Centra voor de Bekrachtiging van de Competenties op het gebied van de beroepsopleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015031880 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge Ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 11/09/2015 numac 2015204138 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204325 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende steunverlening aan de biologische landbouw en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/09/2015 pub. 10/09/2015 numac 2015000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 43 betreffende de versterkte controle op basis van de artikelen 28 en 34 van de wet op het politieambt

erratum

type erratum prom. 03/09/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015022527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 03/09/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015031589 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. - Erratum

document

type document prom. 03/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015204399 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 03/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015204401 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de ondersteuning van sporters van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 03/09/2015 pub. 03/03/2016 numac 2015204622 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang
^