Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 november 2017
gepubliceerd op 15 januari 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van formulieren voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de Belgen die in het buitenland verblijven

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017014311
pub.
15/01/2018
prom.
30/11/2017
ELI
eli/besluit/2017/11/30/2017014311/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van formulieren voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de Belgen die in het buitenland verblijven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Kieswetboek, artikel 180 en 180bis, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel sluiten en van 17 november 2016;

Gelet op de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese parlement, laatst gewijzigd bij de wet van 17 november 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën gegeven op 19 juli 2017;

Gelet op advies 62.097/4 van de Raad van State gegeven op 26 september 2017 in toepassing van artikel 84, § 1, 2° van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht de Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken en van de Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het inschrijvingsformulier, dat moet worden gebruikt door de Belgen die buiten de Europese Unie verblijven en dat geldig is voor deelname aan de verkiezingen voor de Kamer en voor het Europese parlement, stemt overeen met het model dat in bijlage 1 van dit besluit voorkomt.

Art. 2.Het inschrijvingsformulier dat moet worden gebruikt door de Belgen die binnen de Europese Unie verblijven en dat geldig is voor deelname aan de verkiezingen voor de Kamer, stemt overeen met het model dat in bijlage 2 van dit besluit voorkomt.

Art. 3.Het inschrijvingsformulier dat moet worden gebruikt door de Belgen die binnen de Europese Unie verblijven en dat geldig is voor deelname aan de verkiezingen voor het Europese parlement, stemt overeen met het model dat in bijlage 3 van dit besluit voorkomt.

Art. 4.Het koninklijk besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van het model van het formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven wordt opgeheven.

Art. 5.Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken en Onze Minister van Buitenlandse Zaken zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, J. JAMBON De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit tot de modellen van formulieren voor aanvraag als kiezer voor de Belgen die in het buitenland verblijven.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, J. JAMBON De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

^