Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 november 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017014311 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van formulieren voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 30/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017014313 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 30/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017014312 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van verklaring op erewoord voor de verkiezingen voor de Belgen die in het buitenland verblijven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031721 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type ministerieel besluit prom. 30/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031844 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/11/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018010423 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 30/11/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018010421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie kwalificatie vastgesteld bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 30/11/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018010426 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 30/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030044 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 30/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030284 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2012 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Centre des Technologies agronomiques » van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 30/11/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018030329 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra

decreet

type decreet prom. 30/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206412 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 52 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen

beschikking

type beschikking prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031869 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de aanstelling van ambtenaren in het kader van de overname van de dienst onroerende voorheffing op 1 januari 2018

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031887 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/881 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van het decreet van 15 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/11/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017032202 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/51 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 2001/549 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001 betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 6 juli 2001 tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206415 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 2015 tot benoeming van de voorzitter, de gewone en plaatsvervangende leden, evenals van de griffier van de Kamer van de Vestigingsraad, belast met de behandeling van de beroepen, ingediend tegen de beslissingen uitgesproken in het Frans of het Duits type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206416 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van artikel 4, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017206417 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206660 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017206739 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende de controle op de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemde water

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/11/2017 pub. 27/06/2018 numac 2018031364 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/51 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 2001/549 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001 betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 6 juli 2001 tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling. - Addendum

document

type document prom. 30/11/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206839 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de tegemoetkoming van de gebruiker in de verplaatsingskosten van de PWA-werknemer type document prom. 30/11/2017 pub. 18/04/2018 numac 2018200684 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 maart 2014 houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming

erratum

type erratum prom. 30/11/2017 pub. 17/07/2019 numac 2019041306 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen. - Erratum
^