Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 september 2015

Raad van State. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 3 september 2015, wordt de heer Jurgen NEUTS, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Universiteit Gent : - met ingang van 1 oktober 2014 en voor de duur van twee jaar het a - met ingang van 1 juli 2014 en voor de duur van één jaar het ambt uit te oefenen van deeltijds pra(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000493
pub.
17/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2015 houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015022331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2015 houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van het Paritair comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de modaliteiten voor de identificatie van gezelschapsdieren en de afgifte van het paspoort voor het intracommunautair verkeer en bij de vaccinatie tegen rabiës van honden, katten en fretten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015203739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de landbouw betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid sluiten, wordt de heer Jurgen NEUTS, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Universiteit Gent : - met ingang van 1 oktober 2014 en voor de duur van twee jaar het ambt uit te oefenen van deeltijds praktijkassistent (10 %) bij de vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën voor het doceren van het opleidingsonderzoek "Geschillen van bestuur"; - met ingang van 1 juli 2014 en voor de duur van één jaar het ambt uit te oefenen van deeltijds praktijkassistent bij de vakgroep Publiek recht.

Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt het koninklijk besluit van 29 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015000293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1974 betreffende de bevlagging van de openbare gebouwen type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuur en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015009262 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015 ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van procureurs des Konings type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 11/06/2015 numac 2015000200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 67, 2° tot 4°, van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten sluiten waarbij de aanvraag van de heer Jurgen NEUTS, auditeur bij de Raad van State, om een afwijking van artikel 107 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State te bekomen, ingewilligd wordt, ingetrokken.

^