Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 september 2015
gepubliceerd op 25 september 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2015 houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2015

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015204164
pub.
25/09/2015
prom.
03/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2015 sluiten houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2015


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact, artikel 8;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, Sectie 24. - FOD Sociale Zekerheid, Art. 2.24.3;

Gelet op de wet van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015003267 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, sectie 24. - FOD Sociale Zekerheid, organisatieafdeling 58 - DG Sociaal Beleid, basisallocatie 24 58 47 42.10.13;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2015 sluiten houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006022555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact sluiten tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact, artikel 12;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 juli 2015;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2015 sluiten houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2015 worden de woorden « 2.574.000 euro (twee miljoen vijfhonderd vierenzeventig duizend euro) » vervangen door de woorden « 3.215.000 euro (drie miljoen tweehonderd vijftien duizend euro) ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « vier gelijke schijven van 643.500 euro (zeshonderd drieënveertig duizend vijfhonderd euro) » vervangen door de woorden « drie gelijke schijven van 643.500 euro (zeshonderd drieënveertig duizend vijfhonderd euro) en één schijf van 1.284.500 euro (één miljoen tweehonderd vierentachtig duizend vijfhonderd euro) ».

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Pensioenen, zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE BLOCK De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE

^