Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/02/2014 pub. 25/09/2015 numac 2015000505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015003324 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren voor de bijzondere aanslag bedoeld in artikel 541 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015011365 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 43/1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een bestuurder van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015021049 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité Overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015021050 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van een werkend en een plaatsvervangend lid van het Comité Overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de hernieuwing van de conventie in het kader van de wetenschappelijke ondersteuning voor het Nationaal Focal Point Biosafety Clearing-House type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gespecialiseerd in plaatbewerking, gelegen in Herstal, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2015 houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204329 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 september 2015: - is de aanwijzing van de heer Delannay A., substituut-procureur des Konings bij het parket Namen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, h - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Bergen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204327 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 september 2015, is mevr. Maillard F., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015003334 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Financiën van de vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 02/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor Kwalificatie bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204328 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 21 september 2015, zijn vernieuwd, voor een termijn van één jaar met ingang van 19 september 2015, de aanwijzingen in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provi - mevr. Van Bilsen G., als effectief lid; - mevr. Goffaux F., als plaatsvervangend lid. Het b(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204309 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel Bij beschikking van 8 september 2015, werd mevr. Duerinck N., plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, door de voorzitter v

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015027162 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35006 "Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015027161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35003 - "Vallée de la Sambre en aval de la confluence avec l'Orneau"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de verlenging van negentien erkenningen van centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 2003 betreffende het Handvest van de overheidsbestuurder en de vergoedingen toegekend aan de overheidsbestuurders en de bestuurders van rechtswege van een overheidsinstelling die onder de Franse Gemeenschap ressorteert

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/08/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015031606 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de N.V. CSD Ingénieurs Conseils van de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015036153 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanrekening van administratieve kosten bij een verlof wegens opdracht, verlof voor vakbondsopdrachten, verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, of verlof voor prestaties ten behoeve van politieke groeperingen die in de wetgevende vergaderingen erkend zijn of hun voorzitters, voor de personeelsleden van het onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204311 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de tien bestuurders bij het psychiatrisch ziekenhuis « Les Marronniers » te Doornik type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204310 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen Overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de doo(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015008036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken kwaliteit (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG15109) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, d(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015008037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Architects (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG15121) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma`s op de uiterste inschrijvingsdatum : o Diplo(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0426.706.760 ROMPEN LE CACTUS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf(...) type lijst prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0418.911.128 SERENA.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij besluit van 02/07/2015 wordt de **** **** DE WILDE, gevestigd te 9070 **** **** besluit van 22/06/2015 wordt de **** **** ****, gevestigd te 1030 ****, **** Al(...)

document

type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204321 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige Economische Inspecteurs voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15128) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204336 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige attachés juridische ondersteuning K.M.O.-beleid (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15149) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aa(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vast ambtenaar bij de FOD Economie en titularis zijn van een graad(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204333 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige netwerkbeheerders (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15126) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van e(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204334 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige teamleiders data quality operations (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15127) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vast ambtenaar bij de FOD Economie en titularis zijn van een graad(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204335 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige Juniors marketing en communication (niveau A1) voor de FOD Economie (ANG15135) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toel(...) 1. Vast ambtenaar bij de FOD Economie en titularis zijn van een graad van niveau B of C 2. Zich (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204337 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige analisten K.M.O.-observatorium (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15150) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vast ambtenaar bij de FOD Economie en titularis zijn van een graad(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204340 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige HR-coördinatoren (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15143) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van e(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204338 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige communicatie-experten (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15141) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van e(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204339 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige managementondersteuningen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15142) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van e(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204344 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige technische dossierbeheerders accreditatie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15139) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangeleg(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van e(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204343 bron selor - selectiebureau van de federale overheid De specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige technische inspecteurs (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15138) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van e(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204342 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige attachés economische analyses en internationale economie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15136) Na de selectie wordt een lijst met gesl(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van e(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204341 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige Service Managers Benelux Patent Platform (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15137) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van e(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204349 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige Service Managers Benelux Patent Platform (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15111) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Nederlandstalige specialisten technische metingen en proeven (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15140) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangel(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van e(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204348 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige HR-coördinatoren (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15114) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204351 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige analisten K.M.O.-observatorium (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15123) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204353 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige technische dossierbeheerders accreditatie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15105) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, di(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204352 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige attaché juridische ondersteuning K.M.O.-beleid (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15124) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangeleg(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204350 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige attachés economische analyses en internationale economie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15110) Na de selectie wordt een lijst met geslaagde(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204357 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige junior marketing & communication (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15108) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twe(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204356 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige economisch inspecteur (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15100) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204354 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige technische inspecteurs (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15106) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204355 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige specialisten technische metingen en proeven (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15107) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204358 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige netwerkbeheerder (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15101) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204361 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige managementondersteuningen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15112) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204359 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige teamleider Data Quality Operations (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15102) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204362 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Specifieke bevorderingselectie naar niveau A1 van Franstalige communicatie-experten (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15113) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar benoemd bij de FOD Economie en titularis zijn van (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204366 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige economisten (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG15099) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld v(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma (...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204382 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige architects project managers (niveau A) voor de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) (AFB15036) Na de selectie wordt een lijst met maxi(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type document prom. -- pub. 25/09/2015 numac 2015204136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Nationaal Paritair Comité voor de sport Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 september 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staat worden benoemd tot leden van het Nationaal Paritair Comité voor de sport : 1. als vertegenwoordi(...)
^