Etaamb.openjustice.be
Wet van 19 december 2014
gepubliceerd op 15 januari 2015

Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003004
pub.
15/01/2015
prom.
19/12/2014
ELI
eli/wet/2014/12/19/2015003004/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2014. - Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 wordt aangepast overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen. HOOFDSTUK 2. - Bijzondere bepalingen van de departementen Sectie 17 - Federale Politie en Geïntegreerde werking

Art. 3.In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en van het artikel 1-01-3 §§ 2, 3 en 7, 2°, van de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties betreffende de werkings- en investeringsuitgaven met de economische codes 12 en 74, specifieke en niet-specifieke, ingeschreven binnen de sectie 01 - organisatieafdeling 30 - programma-activiteiten 66 tot 68 en binnen de sectie 17, herverdeeld worden naar de basisallocaties met betrekking tot de bezoldigingen en allerhande toelagen "11.00.03 - vast en stagedoend statutair personeel" en "11.00.04 - ander dan statutair personeel" alsook de basisallocaties 11.00.13 en 12.21.48 ingeschreven binnen één van beide bovenvermelde secties.

Art. 4.In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 2°, van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en van het artikel 1-01-3 § 7, 4°, van de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, mogen de vereffeningskredieten van de basisallocaties betreffende de werkings- en investeringsuitgaven met de economische codes 12 en 74, specifieke en niet-specifieke, ingeschreven binnen de sectie 01 - organisatieafdeling 30 - programma-activiteiten 66 tot 68 en binnen de sectie 17, herverdeeld worden naar de basisallocaties met betrekking tot de bezoldigingen en allerhande toelagen "11.00.03 - vast en stagedoend statutair personeel" en "11.00.04 - ander dan statutair personeel" alsook de basisallocaties 11.00.13 en 12.21.48 ingeschreven binnen één van beide bovenvermelde secties.

Art. 5.In afwijking van de artikelen 11, 12, 19, 20, 23, 60 en 61 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken gemachtigd om via compensatie op de federale basisdotatie 2014 over te gaan tot recuperatie van de meerontvangsten door de politiezones in 2013 met betrekking tot de federale dotaties aan gemeenten en meergemeentepolitiezones, alsook met betrekking tot de specifieke dotatie bestemd om de betaling te dekken van tekorten ontvangen door de leden van het operationele kader met betrekking tot het vakantiegeld voor de jaren 2009 en 2010.

Sectie 21 - Pensioenen

Art. 6.De tekst van artikel 2.21.1 van de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2014, gewijzigd door de wet van 10 april 2014 houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Begrotingsjaar 2014, wordt vervangen door : "De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Pensioendienst voor de Overheidssector voor het jaar 2014 wordt goedgekeurd.

Deze begroting beloopt 14.148.607.000 EUR voor de ontvangsten waarvan 14.105.751.000 EUR voor de ontvangsten met betrekking tot de wettelijke opdrachten en 42.856.000 EUR voor de ontvangsten inzake het beheer van de Dienst. Ze beloopt 14.148.607.000 EUR voor de uitgaven waarvan 14.105.751.000 EUR voor de uitgaven met betrekking tot de wettelijke opdrachten, en 42.856.000 EUR voor de uitgaven met betrekking tot het beheer van de Dienst." HOOFDSTUK 3. - Instellingen van openbaar nut

Art. 7.De begrotingen van de instellingen van openbaar nut van categorie A van het begrotingsjaar 2014 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 8.De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist gedekt worden.

Art. 9.Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 december 2014 FILIP Van Koningswege : De Eerste minister, Ch. MICHEL De minister van Begroting, H. JAMAR De minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54-0691 - 2014/2015 Integraal verslag : 18 december 2014

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^