Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2015
gepubliceerd op 05 augustus 2015

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen ┬╗ voor het begrotingsjaar 2015

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009373
pub.
05/08/2015
prom.
07/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2015. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen ┬╗ voor het begrotingsjaar 2015


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op de sectie 12 - FOD Justitie;

Overwegende dat een krediet van vier en twintig duizend euro (24.000 EUR) op de organisatieafdeling 40, activiteitenprogramma 31, basisallocatie 33.00.10 van de administratieve begroting van het Federale Overheidsdienst Justitie voor het begrotingsjaar 2015 is ingeschreven;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve- en begrotingscontrole;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financi├źn van 30 maart 2015;

Overwegende dat de V.Z.W. Geschillen-commissie Reizen een paritair samengesteld en gespecialiseerd arbitrair college heeft opgericht dat tot doel heeft juridische reisgeschillen op een snelle, goedkope en doeltreffende wijze op te lossen;

Overwegende dat de V.Z.W. Geschillen-commissie Reizen, enerzijds, in aanzienlijke mate bijdraagt tot het voorkomen van geschillen door het opstellen van onderhandelde modelcontracten en modelvoorwaarden, en anderzijds, dat steeds minder reisgeschillen aan de gewone rechtbanken worden voorgelegd;

Overwegende dat deze wijze van geschillenbeslechting voor deze sector ook kadert binnen de Europese aanbevelingen;

Overwegende dat de kostprijs voor het functioneren van dit arbitraal college, dat voor iedereen toegankelijk is, niet integraal kan worden gedragen door de deelnemende instellingen;

Op de voordracht van onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt voor het jaar 2015 een subsidie van vier en twintig duizend euro (24.000 EUR) aan de vzw "Geschillencommissie Reizen" toegekend.

Art. 2.Dit bedrag is ingeschreven op basisallocatie 31.33.00.10 van de organisatieafdeling 40 van de administratieve begroting van de FOD Justitie voor het begrotingsjaar 2015.

Art. 3.Deze subsidie zal voor personeelskosten en werkingskosten toegewezen worden.

Art. 4.De subsidie zal in twee schijven worden betaald, uitgesplitst als volgt : - Een eerste schijf (75 %) van achttien duizend euro (18.000 euro) zal na ondertekening van dit besluit worden betaald. - Het saldo (25 %) van zes duizend euro (6.000 euro) zal worden betaald op voorlegging van de bewijsstukken betreffende de periode waarop de subsidie betrekking heeft, en van de resultaatrekening en de balans van de vzw voor het jaar 2015. - De betaling van het saldo zal ook afhankelijk zijn van de indiening van een activiteitenverslag betreffende de periode waarop de toelage betrekking heeft. - De bewijsstukken zullen aan de Federale Overheidsdienst Justitie ten laatste op 15 juni 2016 in tweevoud worden toegezonden.

Art. 5.De bedragen zullen gestort worden op rekeningnummer 426-4126021-07 van de vzw "Geschillencommissie Reizen".

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 7.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^