Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 augustus 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015009385 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2015 numac 2015000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 juli 2015 wordt de heer Luc Vermeire, eerste auditeur, voor het adjunct mandaat van Eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State aangewezen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2015 numac 2015007177 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van de Medaille van Verdienste Bij koninklijk besluit ****. 811 van 16 juni 2015, wordt de Medaille van Verdienste verleend aan : Eerste korporaals-chef ****. **** en ****. **** **** **** ****. ****. type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015009373 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 29/03/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015009376 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 69.000 euro aan de vzw "Verzoeningscommissie - Bouw » voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015024188 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/08/2015 numac 2015009397 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 juli 2015, is aan Mevr. Gielen V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht Borgloon, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit vredegerecht te vervullen ; Dit besluit Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015024187 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2011 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 07/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het programmatiecomité bedoeld in artikel 22/1 van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", afgekort "ONE" type ministerieel besluit prom. 06/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015031501 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/08/2015 numac 2015203128 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 92/2015 van 18 juni 2015 Rolnummer : 5938 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 33, § 1, 3°, 4°, 9° en 10°, en § 2, 34 en 46 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulp Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 05/08/2015 numac 2015203398 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 97/2015 van 25 juni 2015 Rolnummer : 5916 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 7, 14, 51 en 100 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging v Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 05/08/2015 numac 2015203489 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 90/2015 van 18 juni 2015 Rolnummer : 5901 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 20sexies, § 1, van de wet van 21 december 1990 houdende statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader, zoa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 14/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij een vrijstellingsstelsel voor de cursussen godsdienst en niet-confessionele zedenleer in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs en in het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde officieel onderwijs wordt ingesteld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf vijftig of vijfenvijftig jaar van de personeelsleden van de diensten van de Regering, de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en de Instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015031489 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van Adjunct-Directeur-generaal bij Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015031488 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd voor de directie "Controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden en vrijstellingen" bij Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015031490 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van een lid van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015203614 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2014-2015 van het Waalse Parlement type besluit van de waalse regering prom. 23/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015203612 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/08/2015 numac 2015203689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Kennisgeving. - Vergunning tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming Bij koninklijk besluit van 17 juli 2015 wordt de stichting van openbaar nut "Nationaal Institu(...)

document

type document prom. -- pub. 05/08/2015 numac 2015203725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2015 numac 2015000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juli 2015 wordt mevrouw Wendy DEPESTER, adjunct-auditeur, met ingang van 4 juni 2015 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2015 numac 2015007178 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 810 van 16 juni 2015, wordt de heer Carl Ceulemans, doctor in de politieke wetenschappen, op 1 juli 2014, tot hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School benoemd. Ee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/08/2015 numac 2015203604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van Danielle Blondeel De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 05/08/2015 numac 2015203727 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 23 juni 2015, hebben aangewezen tot ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, voor een termijn van drie - Mevr. Van Hecke, A.; - de heer Van Durme, E., rechters in deze rechtbank. (...)
^