Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 mei 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 2013 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 12 juni 2012 op het grondgebied van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik en Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28 juli 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 5 augustus 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2013 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 20 oktober 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27 en 28 juli 2013 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 25 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 3 januari 2014 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 8 november 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 7, 8 en 9 juni 2014 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015000340 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015000339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 7, 8 en 9 juni 2014 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015002018 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVII, Franse Gemeenschap, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015009373 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015011220 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 3 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 26/06/2015 numac 2015012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter omzetting van richtlijn 2013/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 betreffende bepaalde verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de naleving en de handhaving van het Verdrag betreffende maritieme arbeid, 2006 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de leden van de gemeenschappelijke "Ecole d'administration publique" voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015022174 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Agentschap Plantentuin Meise type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015201816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015201923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 26/06/2015 numac 2015201942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, tot vaststelling van de opzeggingstermijnen type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot vaststelling van de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen voor de periode 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers werkzaam in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 26/06/2015 numac 2015201926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1987 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 26/06/2015 numac 2015201948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de specifieke inspanning voor de tewerkstelling en de vorming van de nieuw aangeworvenen en vormingsinspanningen over de jaren 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015201946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015202417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/05/2015 pub. 12/06/2015 numac 2015029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 07/05/2015 pub. 08/07/2015 numac 2015029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2013 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot ambten in het onderwijs type ministerieel besluit prom. 07/05/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015031349 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van leden van verscheidene centrale examencommissies voor de beroepsbekwaamheid type ministerieel besluit prom. 07/05/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015031350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van zelfstandige buitenlandse arbeidskrachten aan ambtenaren van de Gewestelijke **** **** type ministerieel besluit prom. 07/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015035755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model voor de beslissing over de aanvraag van een planologisch attest type ministerieel besluit prom. 07/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202480 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen

decreet

type decreet prom. 07/05/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202341 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2015 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de vaststelling en het beheer van een Franstalig kwalificatiekader voor een levenslange opvoeding en vorming, afgekort « C.F.C. »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2015 pub. 21/05/2015 numac 2015027056 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van Boek II van de Waalse Ambtenarencode, van het besluit van de Waalse Regering van 20 september 2012 tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de diensten van de Regering en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren en van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming in een ambt van directeur van de paramedische en economische categorieën van een hogeschool georganiseerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015031295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de representatieve organisaties van de middenstand, van de werkgevers, van de social-profitsector en van de werknemers die in aanmerking komen om vertegenwoordigd te worden in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot vaststelling van het aantal leden dat hen wordt toegewezen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2015 pub. 01/06/2015 numac 2015031296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2015 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015031301 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van vier mandaten bij het Stedenbouwkundig College type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015031302 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan "Scheutboswijk - ter" van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, dat het bijzonder bestemmingsplan "Scheutboswijk - bis" gedeeltelijk wijzigt alsook goedkeuring van het desbetreffende onteigeninsgplan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015031339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van gemeentewegen van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek aan het gewestelijk wegennet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015031374 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Albert » op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015031475 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 1 000 000 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en van de Berg van Barmhartigheid

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/05/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015031492 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/152 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de individuele prestaties en de werkgelegenheidssteun aan personen met een handicap houdende toepassing van de artikelen 19,1° en 48 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap. - 2de lezing

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015031763 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop `Kleine Zenne' op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015202427 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de advies- en erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015202479 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen
^