Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 mei 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015, dat in werking treedt op 30 april 2015 's avonds, is aan de heer Bowman, P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hoogstraten. Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2015 : - dat in werking treedt op de datum van de eedaf(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015202445
pub.
20/05/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015201816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015009373 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015202417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 2013 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 12 juni 2012 op het grondgebied van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik en Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2015 's avonds, is aan de heer Bowman, P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hoogstraten.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2015 : - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Van den Bossche, G., rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel en tevens aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van vijf jaar; - zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik : - Mevr. De Rode, H., licentiaat in de rechten, advocaat; - M. Henry, P., licentiaat in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Verviers; - is Mevr. Henrotin, C., rechter van de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is de heer Urbain, P., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - is de heer Ramaekers, Th., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot vrederechter van het kanton Beringen.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot vrederechter in elk kanton van het gerechtelijk arrondissement Limburg.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015201816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015009373 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015202417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 2013 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 12 juni 2012 op het grondgebied van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik en Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten, is de heer Van den Bergh, B., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot de functie van familie- en jeugdrechter in hoger beroep in dit hof voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 mei 2015.

Bij koninklijk besluit van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015022173 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Instituut voor Opleidingen tijdens de loopbaan type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 05/06/2015 numac 2015202587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de overheid type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 18/07/2016 numac 2016000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015022179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 11/06/2015 numac 2015202705 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de bewijskracht van de gegevens die door de ziekenhuizen worden opgeslagen, verwerkt of meegedeeld door middel van een optische en fotografische techniek, evenals hun weergave op papier of op elke andere leesbare drager, voor de toepassing in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015011219 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 4 sluiten, waarbij het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Colot, G., substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel, aangewezen tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, voor een termijn van drie jaar.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003201 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van pro-fiscoverklaring bedoeld in artikel 2691 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria van de vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 01/06/2015 numac 2015011211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende het kwekersrecht van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015003180 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie door die algemene administratie van een nieuwe identificatie type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 32.000 euro aan de filantropische actie "Jo Vanhecke" in de schoot van de Koning Boudwijnstichting type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015003181 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van vervroegde inwerkingtreding van de artikelen 5bis, tweede en derde lid, 32, 1°, derde lid en 32, 3° bis, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals ingevoegd in dat Wetboek bij de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Leiser, M., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, tot de functie van rechter van de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 mei 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^