Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 mei 2015
gepubliceerd op 25 juni 2015

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 32.000 euro aan de filantropische actie "Jo Vanhecke" in de schoot van de Koning Boudwijnstichting

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000343
pub.
25/06/2015
prom.
12/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MEI 2015. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 32.000 euro aan de filantropische actie "Jo Vanhecke" in de schoot van de Koning Boudwijnstichting


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 33 en 121 tot 124 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending der subsidies;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 2.13.2, programma 56/5;

Overwegende dat de filantropische actie "Jo Vanhecke" in de schoot van de Koning Boudewijnstichting de veiligheid in de brede zin wil verbeteren en een lans wil breken voor meer respect en diversiteit in het voetbal;

Overwegende dat subsidiëring van deze filantropische actie een vitale bijdrage levert aan de algemene vraag van voetbalbonden, over supporters, tot overheden, tot meer veiligheid, respect en diversiteit op en naast de voetbalvelden, en dit in alle afdelingen en op alle niveau's;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 16 april 2015;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 32.000 euro wordt toegekend aan de Koning Boudewijnstichting, met zetel in de Brederodestraat 21, te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Luc Tayart de Borms, afgevaardigd bestuurder, voor de filantropische actie "Jo Vanhecke".

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde facultatieve toelage kan door de Stichters van de filantropische actie "Jo Vanhecke" enkel gebruikt worden voor projecten die betrekking hebben op : 1° de aanpak van racisme en sensibiliseringscampagnes tegen racisme, dan wel het stimuleren van diversiteit en/of gelijke kansen;2° het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in het stadion voor personen met een beperking;3° het aanbrengen van sociale waarden bij jeugdige supporters;4° preventieve acties met en ten aanzien van supporters;5° voorlichtingscampagnes naar de supporters toe inzake veiligheid, waaronder ook alcohol- en druggebruik;6° samenwerkingsverbanden tussen supporters, buurtbewoners, de club (waaronder bijvoorbeeld spelers en trainers) en andere betrokken partners teneinde de veiligheid bij voetbalwedstrijden te verbeteren, dan wel de sociale cohesie te versterken;7° het stimuleren van positieve sfeeracties;8° het bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, dan wel de sociale cohesie binnen het voetbal;9° het stimuleren van de responsabilisering van de supporters(clubs).

Art. 3.De toelage van 32.000 euro kan door de Stichters van de filantropische actie "Jo Vanhecke" enkel gebruikt worden om projecten in het kader van artikel 2 te subsidiëren die bovendien : -duurzaam zijn; - op langere termijn bijdragen aan het promoten van meer respect op en rond het veld, en dat tussen toeschouwers, spelers, trainers, bestuursleden en scheidsrechters; - toepasbaar zijn zowel in de nationale afdelingen, als in het amateur- en jeugdvoetbal.

Ten laatste op 31 december 2015 leggen de stichters van de filantropische actie "Jo Vanhecke" in de schoot van de Koning Boudewijnstichting, aan de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de winnende projecten in het kader van een projectoproep voor.

Art. 4.§ 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in de artikelen 2 en 3 wordt aan de Koning Boudewijnstichting voor de filantropische actie "Jo Vanhecke" een facultatieve toelage toegekend van 32.000 euro.

Deze facultatieve toelage wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2015, sectie 56, organisatieafdeling 52, basisallocatie 33.00.01. § 2. De facultatieve toelage bedoeld in § 1 wordt gestort op rekeningnummer 000-0000004-04 van de filantropische actie "Jo Vanhecke" binnen de schoot van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel. § 3. De betaling van de facultatieve toelage zoals bedoeld in artikel 2 en 3, kan enkel gebeuren vanaf het moment dat de Directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken de goedkeuring geeft aan de winnende projecten in het kader van een projectoproep. § 4. Ten laatste op 1 maart 2016 moeten de stukken die de toelages verantwoorden ter beschikking liggen van de Directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, Waterloolaan 76, 1000 Brussel.

Eventuele niet gebruikte of niet verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 31 maart 2016 aan de Staat worden terugbetaald.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^