Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 oktober 2015
gepubliceerd op 05 november 2015

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, de beleidscellen van de vorige regering en Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003378
pub.
05/11/2015
prom.
26/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/26/2015003378/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, de beleidscellen van de vorige regering en Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, artikel 2.03.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 oktober 2015.

Overwegende dat op het programma 03-41-1, op de basisallocatie 41.10.01.00.01, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 een provisioneel vastleggingskrediet van 151.071.000 euro en een vereffeningskrediet is ingeschreven van 151.165.000 euro, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 24 september 2015 om de nodige kredieten toe te kennen aan de Regie der Gebouwen om de continuïteit van de bewaking bij de pre-opvang, georganiseerd in het kantoorgebouw WTC III voor kandidaat-asielzoekers die in bezit zijn van een geldige convocatie door de Dienst Vreemdelingenzaken, te garanderen Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 11 september 2015 om bijkomende kredieten toe te kennen aan de FOD Justitie in het kader van de aanwerving van extra personeelsleden voor de Dienst Voogdij en de Staatsveiligheid;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 28 augustus 2015 om naar aanleiding van de almaar stijgende instroom van asielaanvragen bijkomende kredieten toe te kennen aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Dienst Vreemdelingenzaken;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 14 maart 2014 met betrekking tot het ondersteuningsbeleid van België ten opzichte van het SHAPE;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 16 oktober 2015 om akkoord te gaan met het toekennen van een provisioneel bedrag van 30.592.263,38 euro aan de Regie der Gebouwen;

Overwegende dat op de sectie 19 - Regie der Gebouwen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het vierde trimester van 2015;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 16 oktober 2015 om een bijkomend krediet van 6.166.742,32 euro toe te kennen op de BA 56.03.12.11.40 `gerechtskosten' van de FOD Justitie Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggings- en vereffeningskrediet van 44.640.859,00 euro wordt afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1, op de basisallocatie 41.10.01.00.01, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2015.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

BIJLAGE

Articles légaux - Wettelijke artikels

Activités - Activiteiten

Allocations de base - Basisallocaties

Crédits d'engagement (en euros) Vastleggings kredieten (in euro)

Crédits de liquidation (en euros) - Vereffenings kredieten (in euro)

Départements - Departementen

Divisions - Afdelingen

Programmes - Programma's

Section 12: SPF Justice - Sectie 12 : FOD Justitie

12

40

2

0

11.11.04

36.152

36.152

12

40

2

1

12.11.02

452.667

452.667

12

40

2

3

33.00.03

390.000

390.000

12

55

0

1

11.11.03

83.333

83.333

12

55

1

1

12.11.37

60.000

60.000

12

55

0

4

11.11.03

23.333

23.333

12

56

0

3

12.11.40

6.166.743

6.166.743

Total - Totaal

7.212.228

7.212.228

Section 13: SPF Intérieur - Sectie 13: FOD Binnenlandse Zaken

13

21

0

1

74.22.04

25.000

25.000

13

40

0

2

12.11.01

25.000

25.000

13

40

0

2

74.22.01

10.000

10.000

13

50

3

0

12.11.11

3.030.000

3.030.000

13

54

6

0

35.40.19

800.000

800.000

13

55

0

2

12.11.01

959.500

959.500

13

55

0

2

74.22.04

243.000

243.000

13

60

0

2

12.11.01

225.000

225.000

13

60

0

2

12.11.04

6.000

6.000

13

60

0

2

74.22.01

65.000

65.000

13

60

0

2

74.22.04

150.000

150.000

Total - Totaal

5.538.500

5.538.500

Section 16 : Défense - Sectie 16 : Landsverdediging

16

50

4

1

35.40.01

1.079.767

1.079.767

Total - Totaal

1.079.767

1.079.767

Section 19 : Régie des Bâtiments - Sectie 19 : Regie der Gebouwen

19

55

2

2

41.40.07

167.000

167.000

19

55

2

4

61.41.04

30.592.364

30.592.364

Total - Totaal

30.759.364

30.759.364

Sectie 44: FOD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie - Section 44: SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

44

55

1

6

11.00.04

39.000

39.000

44

55

1

6

12.11.01

8.000

8.000

44

55

1

6

74.22.04

4.000

4.000

Total - Totaal

51.000

51.000

TOTALE - TOTAAL

44.640.859

44.640.859


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 26 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

^