Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen type wet prom. 26/10/2015 pub. 15/03/2016 numac 2016000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 26/10/2015 pub. 22/03/2018 numac 2018011173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003358 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003360 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003364 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015003378 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, de beleidscellen van de vorige regering en Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003384 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015011425 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van het resterende bedrag van de dotatie van 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de vastlegging van bepaalde modaliteiten bij tewerkstelling in een piraterij zone type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015012181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2013-2014; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot opheffing van artikel 7.1. van het nationaal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015012179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015012186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met een beroepsloopbaan van 35 jaar waaronder ook een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 04/01/2016 numac 2015012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de instelling van een fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot verduidelijking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de bijlagen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2014 met registratienummer 122601/CO/301.01 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013 betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de procedure tot invulling van de nieuwe organisatiestructuur alsook de begeleidende maatregelen in het kader van "De Lijn van de Toekomst" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015024255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/11/2015 numac 2015022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 2) van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015203674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door de Belgische federale overheid als Belgische Rode Kruis, instelling van openbaar nut, voor zover de werknemers werkzaam zijn in de opvangcentra voor asielzoekers, de noodopvangcentra, de centra voor winteropvang, of deze activiteiten omkaderen, en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015203678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Fonds Sociale Maribel" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid - fvb-ffc Constructiv" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015203681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015203676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de procedure inzake het onderhoud van de functieclassificatie en de beroepsprocedure voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de subsector van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en in de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de charter van sociale stabiliteit type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015203686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de vaststelling van de bijdragen aan het Vlaams sociaal en waarborgfonds voor bedienden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015203684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot overplaatsing van de zetel van het "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap " (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015203695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015203698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015203696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015203718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de podiumkunsten van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel en tot bepaling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015203730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015203748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015203750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015203751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015203762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013 betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015203729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5de vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2015 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de eindejaarstoelage ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren 2011-2015 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2015 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015203763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de verlenging van artikel 8 van de algemene nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015203765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015203778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de landingsbaan 28 jaar - overgangsregeling type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015203792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de landingsbaan voor werknemers met een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015203791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het recht op outplacement voor werknemers type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015203770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2015 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2006 houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 houdende vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Sociale Maribel" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015203773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2002 betreffende de bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde voor de instellingen en diensten voor volwassenen in moeilijkheden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest" op 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015203779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015203934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015203936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015203938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2014 betreffende de aanvullende pensioenen van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015203941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de subsector van grondafhandeling op luchthavens voor de periode 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015203942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de landingsbaan 28 jaar - overgangsregeling type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015203940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2013 betreffende de aanvullende opleidingsinspanningen voor de jaren 2014 en 2015 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015203943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de initiatieven lokale diensteneconomie, erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015204061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015204063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2015, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015204215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015204216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toepassing van titel III van de wet van 25 juni 1992 op de sectorale hospitalisatieverzekering type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot bepaling van de modaliteiten inzake de instelling van een systeem van SWT op 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015204060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen - ambulante sector - COCOF (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015204217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de vaststelling van de bijdrage ter financiering van het sectoraal pensioenplan georganiseerd door het "Fonds tweede pijler PC 323" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015204214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de uitzendarbeid in het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015204218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de organisatie van de arbeidsduurregeling van 38 uren per week type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015204393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die lasscharnieren vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Herstal en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015204459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2015, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015204463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bijkomende uitkering voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015204462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2015, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015204465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015204468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015204467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015204466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van een sectorale outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015204471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015204470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werklieden of werklieden met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015204469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG" en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015204519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015204520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015204524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het minimum maandloon type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015204522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015204523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Mirabel" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015204528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die individuele verwarmingstoestellen op hout en gas ontwerpen en vervaardigen, gelegen in Aywaille, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015204601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen in 2016 (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 oktober 2014 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2010 tot vaststelling van het organogram van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205063 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 26/10/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016031108 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de leidend Ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad inzake prijzen in de rusthuizen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 26/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015022385 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 26/10/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015022581 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 26/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015022390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

erratum

type erratum prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015021068 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2010 tot vaststelling van het organogram van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. - Erratum
^