Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 november 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015003378 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, de beleidscellen van de vorige regering en Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2015 numac 2015003379 bron federale overheidsdienst financien Koninklijke Schenking. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2015 wordt het ontslag aanvaard van Mr. Hugo Nys Ere-Gouverneur van Brussel-Hoofdstad , uit zijn ambt van beheerder en voorzitter van de Beheerraad van de Koninklijke(...) type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4 van Boek VII van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2015 numac 2015022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 28 april 2015 wordt aan de heer Didier Verbeke, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur- generaal, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 september 2015. Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2015 numac 2015022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 10 mei 2015 wordt aan mevrouw Nelly Scheerlinck, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar functies verleend met ingang van 1 september 2015. Zij ma type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2015 numac 2015022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 wordt aan mevrouw Machteld Ory, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur- generaal, eervol ontslag uit haar functies verleend met ingang van 1 januari 2015. type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015022376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een tegemoetkoming verleent om de uitrol van e-Gezondheid aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015 in het kader van de ontwikkeling van Evidence Based Nursing in de eerstelijnszorg type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.390 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2015 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2015 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015203599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015203772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zeevisserij" (1) type koninklijk besluit prom. 20/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015203794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor het jaar 2015 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015036317 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring en het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015204889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/11/2015 numac 2015204910 bron waalse overheidsdienst Rode Kruis van België. - Aanvaarding van een legaat Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2015 wordt het Rode Kruis van België, Waals Gewest, gemachtigd om een legaat te aanvaarden, vermaakt door de heer Maurice Lafontaine, bij leven woonachti Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2015 wordt het Rode Kruis van België, Waals Gewest, gem(...)

arrest

type arrest prom. 28/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015003382 bron administratie der douane en accijnzen Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de delegatie inzake administratieve beroepen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015031730 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitters van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015031734 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015036278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de bestuurlijke lus en diverse andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015036291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de personeelsregelgeving en de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het hoger beroepsonderwijs en het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied personenzorg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015204905 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen en van de Regeringscommissarissen binnen de vijf openbare maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. 26/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015022385 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/11/2015 numac 2015018365 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv Hotel Metropole heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 217.276/XV-2.910. Voor de Hoofdgriffier : C(...)

document

type document prom. 24/09/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015204940 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 november 2010 tot benoeming van de leden van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2015 numac 2015003380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijke Schenking. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2015 wordt Graaf Paul Buysse tot beheerder van de Koninklijke Schenking en tot voorzitter van de Beheerraad benoemd. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2015. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2015 numac 2015022386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015, wordt de heer SEIJNHAEVE, Marc, benoemd tot plaatsvervangend li Bij hetzelfde besluit, wordt de heer HANSON, Stefaan, benoemd tot werkend lid bij genoemd Comité, a(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/2015 numac 2015018363 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Oproep tot de kandidaten voor mandaten van leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Artikel 42 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor Gerec Die commissies zijn belast met de volgende taken: 1° de programma's uitwerken van de stages bed(...)

document

type document prom. -- pub. 05/11/2015 numac 2015204696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 oktober 2015, dat in werking treedt de dag worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkp(...)
^