Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 december 2015
gepubliceerd op 29 december 2015

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, de beleidscellen van de vorige regering en Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003489
pub.
29/12/2015
prom.
16/12/2015
ELI
eli/besluit/2015/12/16/2015003489/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, de beleidscellen van de vorige regering en Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, artikel 2.03.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 december 2015;

Overwegende dat op het programma 03-41-1, op de basisallocatie 41.10.01.00.01, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 een provisioneel vastleggingskrediet van 151.071.000 euro en een vereffeningskrediet is ingeschreven van 151.165.000 euro, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen;

Gelet op de beslissingen van de Ministerraad van 11 oktober 2015, 30 oktober 2015 en 27 november 2015 om de nodige kredieten toe te kennen aan de Dienst Vreemdelingenzaken en de Regie der Gebouwen om de continuïteit van de bewaking bij de pre-opvang, georganiseerd in het kantoorgebouw WTC III voor kandidaat-asielzoekers die in bezit zijn van een geldige convocatie door de Dienst Vreemdelingenzaken, te garanderen en de capaciteit van de pre-opvang uit te breiden met 500 plaatsen;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 15 oktober 2014 om binnen de interdepartementale provisie een bedrag van 30.300 duizend euro voor Optifed voor te behouden in 2015 waarvan 10.100 duizend euro voor de Federale Politie en 10.100 duizend euro voor de FOD Justitie;

Overwegende dat op de sectie 13 - FOD Binnenlandse zaken van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de terugbetaling van de uitgaven die door de RVA zijn verricht met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de stortingen die verbonden zijn met de maatregelen tot activering van de werkloosheidsuitkering;

Overwegende dat de kredieten uitgetrokken op de sectie 13 - FOD Binnenlandse zaken van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 ontoereikend zijn om alle uitgaven te dekken die voortvloeien uit artikel 63, § 1 tot 4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Overwegende dat op de secties 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het vierde trimester van 2015;

Overwegende dat op de secties 03 - FOD Budget en Beheerscontrole; 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking; 18 - FOD Financiën en 32 - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met personeels- en werkingskosten van de beleidscellen van de vorige regering;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 21.404.573 euro en een vereffeningskrediet van 16.053.573 euro wordt afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1, op de basisallocatie 41.10.01.00.01, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2015.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES

^