Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 december 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003003 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015007001 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling

programmawet

type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 02/10/2015 numac 2015000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet. - Duitse vertaling van uittreksels type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 17/11/2015 numac 2015000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 23/02/2016 numac 2016000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de bedragen van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage 2013 en van het vakantiegeld voor de jaren 2009 en 2010, en de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014000931 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000927 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale financiële tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende toewijzing van een federale dotatie aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones bedoeld om aan de leden van het operationeel kader van de lokale politie het vakantiegeld ten belope van 92 % toe te kennen voor de jaren 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004070 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van de audiovisueel werk type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004069 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en ter bepaling van de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004073 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de inhoudingen voorzien in artikel 75, § 1quater, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en artikel 86, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014009664 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude" van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014009670 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011625 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 27/03/2015 numac 2014004082 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 27/03/2015 numac 2014004081 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011629 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van een personeelslid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011628 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011626 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011627 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011634 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2015 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlenging van het mechanisme ingesteld door artikel 20bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en ingesteld door artikel 15/10bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011635 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en tot opheffing van de artikelen 1 tot 6, 10, eerste lid, en 11, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014014836 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen die worden gebruikt door binnenschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014925 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014928 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van een terugvorderbaar voorschot aan Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014014927 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van een datum van buitenwerkingtreding van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014966 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2015 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014014989 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014021139 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014015491 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgaven begroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Binnenlandse Zaken, van Financiën, van het Coördinatie Orgaan voor de Dreigings Analyse, van Defensie en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014021140 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014021143 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Belgisch- Interventie en Restitutiebureau naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014021142 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014022570 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014022571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014022584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2015 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014022592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, eerste lid en 22, § 3, van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor de jaren 2015, 2016 en 2017 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014204409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014206716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen, in het kader van loopbaanonderbreking, met een overlevingspensioen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2014207492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014207591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014207705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2014 tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014207768 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten wat het Grondwettelijk Hof betreft type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 08/01/2015 numac 2014207810 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2014 om het **** in **** te stimuleren type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015000006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015000005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015000004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2015000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ter dekking van extra investeringskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2015000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2014 aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel » type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 09/02/2015 numac 2015000072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2014 aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel ». - Addendum type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015003001 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2015, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen voor sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen voor sommige personeelsleden van het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Aalter, Beernem en Knesselare, teneinde de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge te realiseren, de heraanleg van het station Beernem en de stopplaats Maria-Aalter inbegrepen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Instantie bevoegd voor het opsporen en vaststellen van inbreuken op de Verordening nr. 1371/2007 van het Europese Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015018006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015018007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015018008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015022015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 56, § 3ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de forensische psychiatrische centra type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015024002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan de International Association for Cereal Science and Technology type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de aangepaste financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2006 aan het International Council for the Exploration of the Sea type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015024003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan het International Council for the Exploration of the Sea type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015024006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een tweede toelage voor 2014 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015024005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan het International Energy Agency - Bioenergy type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015024008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een vierde schijf van de dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015024007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een vijfde schijf van de dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015024009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015024016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015024017 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015024019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015024018 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid in het kader van het project van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in verband met de instandhouding van de Biodiversiteit in de Werelderfgoedsites van de Democratische Republiek Congo : Nationaal Park van Virunga type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015024021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan het African Elephant Fund beheerd door het Milieu Programma van de Verenigde Naties ter bescherming van de Afrikaanse olifant type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015024029 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015024031 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van de activiteiten betreffende de uitvoering van het Verdrag van Minamata inzake kwik type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 18/03/2015 numac 2015024030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld wetenschappelijk te ondersteunen tijdens de periode van 1 juli 2014 tot 30 november 2014 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 18/03/2015 numac 2015024050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 20/02/2015 numac 2015024062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne in verband met voedselallergieën type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015200059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015200151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties, voor wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200512 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 19/01/2016 numac 2016000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 26/07/2016 numac 2016000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014004041 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van de artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effecten-verrichtingen moet voldoen en de periode tijdens dewelke de erkenning kan worden verleend type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014036953 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Landbouwgarantiefonds type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036959 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van de lijst van bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico, voor de periode 2015-2019 en tot het opleggen van een rapporteringsplicht aan bepaalde exploitanten van een BKG-installatie type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 08/01/2015 numac 2015000003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/09/2015 numac 2015000471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015003005 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de Algemene Administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2015011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlening aan Betoncentrale Van den Braembussche NV, Brugsesteenweg 303, te 9900 Eeklo, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van het magneetspeelgoed van de reeksen nanodots "electroplates", "mega" en "coated" van Nanodots DSWD Ltd type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 18/03/2015 numac 2015024051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een tweede toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 13/03/2015 numac 2015029050 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de commissie, opgericht bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015200062 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende tijdelijke maatregelen inzake de premies energie, huisvesting en verfraaiing

decreet

type decreet prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014036945 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036951 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031355 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031356 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest 19 DECEMBER 2014 - Decreet houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031359 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031362 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031360 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015035015 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015035040 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie type decreet prom. 19/12/2014 pub. 02/02/2015 numac 2015035048 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 aan de Code 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 18/02/2015 numac 2015035135 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 10/06/2015 numac 2015035562 bron vlaamse overheid Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/07/2015 numac 2015035711 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2014035080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 en diverse andere bepalingen in het licht van de overname van de dienst van de registratie- en erfbelasting type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014036950 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036957 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de banking van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten door de netbeheerders

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraren godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende een benoeming in het ambt van directeur van de pedagogische categorie van een door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2014 pub. 04/03/2015 numac 2015029064 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de Office de la Naissance et de l'Enfance type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2014 pub. 11/03/2015 numac 2015029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en vice-voorzitters van de raad van bestuur van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot officiële naamswijziging van de Katholieke Hogeschool Leuven en de Katholieke Hogeschool Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015035028 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015035032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen, wat betreft het contingent doventolkuren en de invoering van enveloppefinanciering type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015035039 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-ZZ/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder het begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015035034 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het agentschap Zorginspectie naar het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015035043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035061 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 23/02/2015 numac 2015035057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de fusie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 28/01/2015 numac 2015035074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 04/02/2015 numac 2015035084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035092 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 02/02/2015 numac 2015035094 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 11/02/2015 numac 2015035118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende de toekenning van de subsidies voor 2014 aan de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 11/02/2015 numac 2015035119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor 2012-2013, 2013-2014 en het eerste trimester van 2014-2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015035116 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 11/02/2015 numac 2015035122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende de toekenning van de subsidies voor 2014 aan de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 13/04/2015 numac 2015035432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 14 september 2007 betreffende de opleiding, de kwalificatie en de aansprakelijkheid van de personeelsleden die belast zijn met de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen buiten het havengebied en het personeel van het MRCC type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 14/04/2015 numac 2015035435 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van de relanceprovisie ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR - basisallocatie CB0 CB026 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 21/04/2015 numac 2015035477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FB0/1FB-E-2-Z/PR basisallocatie FB0 FB004 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 06/07/2015 numac 2015035840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031358 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2014 type overeenkomst prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031357 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2014 type overeenkomst prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031361 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015

erkenning

type erkenning prom. 19/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015018013 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

erratum

type erratum prom. 19/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015003018 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2015. - Erratum type erratum prom. 19/12/2014 pub. 04/03/2015 numac 2015035205 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Erratum type erratum prom. 19/12/2014 pub. 20/09/2016 numac 2016036409 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Erratum type erratum prom. 19/12/2014 pub. 12/09/2017 numac 2017031127 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Erratum
^