Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 december 2015
gepubliceerd op 30 december 2015

Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2013, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2015011507
pub.
30/12/2015
prom.
02/12/2015
ELI
eli/besluit/2015/12/02/2015011507/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2013, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Gelet op de beschikking nr. 435/2007/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2007 tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie (EIF) van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 in het kader van het algemeen programma `Solidariteit en beheer van de migratiestromen'.

Gelet op de beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 2007/435/EG van de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, Titel XII, Hoofdstuk I, inzonderheid op de artikelen 182 en 183;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering type wet prom. 18/03/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014000832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering. - Duitse vertaling sluiten betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 november 2015;

Overwegende het meerjarenprogramma 2007-2013, het jaarprogramma 2013, ingediend door België bij het Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen;

Overwegende de beschikking van de Europese Commissie van 25 november 2013 die, voor België, het jaarprogramma 2013 bij het Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen toestaat, evenals de gezamenlijke financiering van dit fonds voor 2013;

Overwegende dat de verschillende instanties voor het beheer, de opvolging en de controle van de programmeringen van het Europees Integratiefonds, de volgende zijn : -als verantwoordelijke instantie : de Cel EIF van de dienst Activering ESF van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie; - als Certificeringsinstantie : de Dienst Budget, Vertaling en Logistiek van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie; - als Auditinstantie : het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën.

Overwegende de beslissingen van het Selectiecomité van 20 februari 2014;

Overwegende dat de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie onder meer belast is met het stimuleren van initiatieven die gericht zijn op sociale inclusie, Besluit :

Artikel 1.Een globale toelage van 582.244,36 EURO, verdeeld volgens de modaliteiten bepaald in bijlage bij dit besluit, wordt toegekend aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) voor het uitvoeren van projecten om de "gemeenschappelijke basisprincipes van het integratiebeleid van de immigranten in de Europese Unie" in de praktijk te brengen.

Deze projecten ressorteren onder het federale gedeelte van het jaarprogramma 2013, ingediend door België bij het Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen.

De acties die voortvloeien uit voornoemde basisprincipes richten zich in de eerste plaats tot onderdanen van derde landen die recent zijn aangekomen en omvatten activiteiten en programma's bestemd om hen vertrouwd te maken met de ontvangende samenleving en hen te helpen om elementaire kennis te verwerven over haar taal, haar geschiedenis, haar instellingen, haar socio-economische kenmerken, haar cultureel leven en haar fundamentele normen en waarden.

Deze acties bestaan uit het "aanpassen van de trajecten van sociale activering van onderdanen van derde landen die maatschappelijke hulp of leefloon genieten, door hulpmiddelen te ontwikkelen die het hen mogelijk maken om tegemoet te komen aan de noden en de bronnen en bekwaamheden te valoriseren die specifiek zijn voor hen". Het gaat, meer concreet, om de verhoging van het aantal basisopleidingen van de talenkennis en van de basiskennis toegankelijk voor onderdanen van derde landen die OCMW-steun genieten. Het doel is flexibele programma's en activiteiten te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat onderdanen van derde landen tegelijkertijd kunnen werken of studeren en zo hun maatschappelijke integratie verbeteren via een betere talenkennis. Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de doelgroep voor de organisatie en de duur van het parcours.

Art. 2.De in artikel 1 van dit ministerieel besluit voorziene toelage komt ten laste van de kredieten geopend bij de algemene uitgavenbegroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), voor het begrotingsjaar 2015.

De toelage wordt aangerekend op basisallocatie 44.56.51.43.52.02. Deze toelage is beperkt tot het op deze allocatie beschikbare budget.

Art. 3.Uitvoeringsmodaliteiten voor de projecten De in bijlage vermelde erkende promotor moet : 1. het (de) project(en) verwezenlijken zoals omschreven in het kandidatuurformulier dat hij heeft ingediend of vervolgens heeft gewijzigd;2. de projecten mogen enkel worden verwezenlijkt door de eindbegunstigde of samen met de partners, zoals vastgelegd in Deel I, hoofdstuk I, artikel 2, van de beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008. De eindbegunstigde wordt in laatste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de contractuele voorwaarden door zichzelf en door alle partners van het project; 3. zich schikken naar de administratieve en financiële regels die van toepassing zijn op de federale programmering en die voortvloeien uit zowel de Europese, als de nationale reglementering, en meer bepaald, maar niet limitatief, uit de beschikking 2007/435/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2007 en uit de beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van voornoemde beschikking nr.2007/435/EG van de Raad; 4. alle bewijsstukken bewaren in verband met het (de) project(en) dat (die) hij heeft verwezenlijkt.Deze stukken moeten beschikbaar zijn en op aanvraag kunnen worden voorgelegd aan de federale EIF-cel of aan gelijk welke andere gemachtigde controle-instantie binnen een termijn van 15 kalenderdagen. Deze stukken zullen minimum tot 2023 bewaard worden; 5. de standaarddocumenten gebruiken die hem worden bezorgd door de verantwoordelijke instantie;6. in elke communicatie of bekendmaking het publiek inlichten over de Europese gezamenlijke financiering om de tegemoetkoming van het EIF zichtbaar te maken en de publicatie van gegevens betreffende zijn project op de site van de POD MI aanvaarden;7. gevolg geven aan elke aanvraag om inlichtingen van de federale EIF-cel over de vordering van het project en systematisch deelnemen aan de opleidingen voorgesteld door de POD MI en aan de verschillende evaluatiefasen van de maatregel;8. de EIF-toelagen toegekend door de POD MI niet cumuleren met andere EIF- subsidies en iedere dubbele financiering uitsluiten;9. zich houden aan de vooropgestelde data voor het inleveren van de gegevens.De niet-naleving kan gevolgen hebben voor het bedrag van de uiteindelijke toegekende toelage; 10. erop toezien dat hij de partners of onderaannemers waarmee hij samenwerkt dezelfde verplichtingen oplegt dan die hijzelf heeft tegenover de verschillende voornoemde instanties en hen te verzoeken zich te richten naar de administratieve en financiële regels van toepassing op de federale programmering en die voortvloeien uit zowel de Europese als de nationale reglementering en, in meer bepaald, maar niet limitatief, uit de beschikking 2007/435/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2007 en uit de beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van voornoemde beschikking nr.2007/435/EG van de Raad.

Art. 4.Uitbetalingsmodaliteiten De toelage wordt aan de in bijlage vermelde eindbegunstigden in schijven uitbetaald. - de betaling van een prefinanciering van 50 % van de subsidie zal uitgevoerd worden op vraag van de eindbegunstigde via een opstartattest. - de betaling van het saldo zal uitgevoerd worden, voor zover de verantwoordelijke instantie, uiterlijk DRIE maanden na de einddatum van de subsidiabiliteit van de in bijlage vastgelegde uitgaven de volgende documenten heeft ontvangen : a) een verklaring van de uitgaven, b) een schuldvordering c) en het eindverslag over de invoering van het jaarprogramma. De betaling van het saldo is afhankelijk van de aanvaarding van het eindverslag over de invoering van het jaarprogramma en van de verklaring die de geldigheid van de betalingsaanvraag van het saldo evalueert.

Het saldo wordt slechts toegekend aan de eindbegunstigde na ontvangst, door de POD MI, van de storting uitgevoerd door het Europees Integratiefonds, die overeenkomt met het projectjaar, en dit binnen de beschikbare budgettaire grenzen.

Art. 5.De gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de bepalingen betreffende de toekenning van de toelage geeft aanleiding tot een aanvraag om gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de toegekende toelage.

Art. 6.De begunstigde moet iedere controle op de behoorlijke besteding van deze toelage, op stukken en/of ter plaatse, aanvaarden.

Brussel, 2 december 2015.

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

Bijlage bij het ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2013, federale pijler.

In het kader van het jaarprogramma 2013 federale gedeelte van het Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen.

Einddatum voor de subsidiabiliteit van de uitgaven : 30 juni 2015

Bénéficiaire final - Eindbegunstigde

Montant de la subvention (euros) - Bedrag van de toelage (euros) a.b.a. 56.51.43.52.02 / 2013

A verser sur le compte bancaire n° Te storten op rekeningnummer

OCMW Antwerpen

36.634,12 euro

091-0108480-63

CPAS de Bruxelles OCMW Brussel

46.562,15 euro

091-0008755-54

CPAS de Charleroi

227.868,59 euro

091-0009548-71

OCMW Gent

158.528,53 euro

091-0009374-91

CPAS de Liège

112.650,97 euro

091-0009793-25

Total / Totaal

582.244,36 euro


Gezien om te worden gevoegd bij het Ministerieel besluit van 2 december 2015 houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmeringen 2013 federale pijler.

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'S, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het Ministerieel besluit van 2 december 2015 houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmeringen 2013, federale pijler, basisallocatie 44.56.51.43.52.02.

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het Ministerieel besluit van 2 december 2015 houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmeringen 2013, federale pijler, basisallocatie 44.56.51.43.52.02.

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'S, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

^