Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 september 2015
gepubliceerd op 21 september 2015

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de **** in het kantoorgebouw **** **** voor kandidaat-**** die in het bezit zijn van een geldig **** van Dienst vreemdelingenzaken, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene **** voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de ****, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe ****-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de ****'s en het ****, de wijziging van het indexcijfer van de ****, en andere diversen

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003327
pub.
21/09/2015
prom.
11/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/11/2015003327/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de **** in het kantoorgebouw **** **** voor kandidaat-**** die in het bezit zijn van een geldig **** van Dienst vreemdelingenzaken, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene **** voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de ****, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe ****-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de ****'s en het ****, de wijziging van het indexcijfer van de ****, en andere diversen


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014 houdende de algemene **** voor het begrotingsjaar 2015, artikel 2.03.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 september 2015.

Overwegende dat op het programma 03-41-1, op de **** 41.10.01.00.01, van de algemene **** voor het begrotingsjaar 2015 een provisioneel **** van 151.071.000 **** en een **** is ingeschreven van 151.165.000 ****, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de ****, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe ****-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de ****'s en het ****, de wijziging van het indexcijfer van de ****, en andere diversen;

Overwegende dat op de sectie 13 - **** **** zaken van de algemene **** voor het begrotingsjaar 2015 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met **** in het kantoorgebouw **** **** voor kandidaat **** die in het bezit zijn van een geldig **** van Dienst Vreemdelingenzaken;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 7 september 2015 om binnen de interdepartementale provisie een bedrag van 399 duizend **** voor **** in het kantoorgebouw **** **** voor kandidaat-**** die in het bezit zijn van een geldig **** van Dienst Vreemdelingenzaken;

Op de voordracht van Onze Minister van ****, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.**** **** van 399.000,00 **** en een **** van 399.000,00 **** worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1, op de **** 41.10.01.00.01, van de algemene **** voor het begrotingsjaar 2015, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en **** zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2015.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch **** wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 11 september 2015.

**** **** **** : De Minister van **** ****. ****

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 11 september 2015.

**** **** **** : De Minister van **** ****. ****

^