Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 maart 2021
gepubliceerd op 12 maart 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten met het oog op de omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021040667
pub.
12/03/2021
prom.
02/03/2021
ELI
eli/besluit/2021/03/02/2021040667/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten met het oog op de omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2;

Gelet op de Spoorcodex, de artikelen 68, § 2, 1°, c), 165, 166, 167, 200/1, § 1, 202, § 2, 205, § 2, gewijzigd bij de wet van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer sluiten tot oprichting van een nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de met het onderhoud van spoorvoertuigen belaste entiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 11/01/2011 numac 2010011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht sluiten tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de " EG "-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de nadere regels voor het indienen van een erkenningsdossier, de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intrekking van de erkenning van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 203 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2010 tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de "EG"-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het agentschap voor buitenlandse handel type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van het Europees jaar voor ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de oprichting van de dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015003327 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de Noodopvang in het kantoorgebouw WTC III voor kandidaat-asielzoekers die in het bezit zijn van een geldig convocatiedocument van Dienst vreemdelingenzaken, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen sluiten tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 203 van de Spoorcodex;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019041212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure van toelating tot indienststelling van de subsystemen van structurele aard, van voertuigen en van voertuigtypes sluiten tot bepaling van de procedure van toelating tot indienstelling van de subsystemen van structurele aard, van voertuigen en van voertuigtypes;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden sluiten tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op advies nr. 68.725/4 van de Raad van State, gegeven op 17 februari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit besluit strekt tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer sluiten tot oprichting van een nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer

Art. 2.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer sluiten tot oprichting van een nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 maart 2016, worden de woorden "een veiligheidscertificaat deel B" vervangen door de woorden "een uniek veiligheidscertificaat". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de met het onderhoud van spoorvoertuigen belaste entiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 11/01/2011 numac 2010011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht sluiten tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de " EG "-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen

Art. 3.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de met het onderhoud van spoorvoertuigen belaste entiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 11/01/2011 numac 2010011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht sluiten tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de " EG "-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie.".

Art. 4.Artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 203 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2010 tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de "EG"-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het agentschap voor buitenlandse handel type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van het Europees jaar voor ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de oprichting van de dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015003327 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de Noodopvang in het kantoorgebouw WTC III voor kandidaat-asielzoekers die in het bezit zijn van een geldig convocatiedocument van Dienst vreemdelingenzaken, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen sluiten, wordt vervangen als volgt: "Als de veiligheidsinstantie, overeenkomstig artikel 166 van de Spoorcodex, vaststelt dat een interoperabiliteitsonderdeel dat voorzien is van de "EG"-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik en in de handel is gebracht, de naleving van de essentiële eisen in gevaar dreigt te brengen indien het conform zijn bestemming wordt gebruikt, kan zij het toepassingsgebied van dat onderdeel beperken, het gebruik ervan verbieden of het uit de handel nemen.".

Art. 5.Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 203 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2010 tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de "EG"-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het agentschap voor buitenlandse handel type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van het Europees jaar voor ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de oprichting van de dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015003327 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de Noodopvang in het kantoorgebouw WTC III voor kandidaat-asielzoekers die in het bezit zijn van een geldig convocatiedocument van Dienst vreemdelingenzaken, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 6.Als de aanmeldende instantie, overeenkomstig artikel 167 van de Spoorcodex, door de veiligheidsinstantie op de hoogte wordt gebracht dat een interoperabiliteitsonderdeel dat voorzien is van de "EG"-verklaring van conformiteit of geschiktheid voor gebruik niet conform blijkt te zijn aan de essentiële eisen, kan zij ten aanzien van de entiteit die de verklaring heeft opgesteld de maatregelen bedoeld in artikel 4/1 van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de nadere regels voor het indienen van een erkenningsdossier, de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intrekking van de erkenning van de instanties bedoeld in artikel 202 van de Spoorcodex, nemen.". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de nadere regels voor het indienen van een erkenningsdossier, de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intrekking van de erkenning van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex

Art. 6.In het opschrift van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de nadere regels voor het indienen van een erkenningsdossier, de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intrekking van de erkenning van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016009403 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep sluiten, worden de woorden "201 van de Spoorcodex" vervangen door de woorden "202 van de Spoorcodex".

Art. 7.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie.".

Art. 8.Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2018, wordt vervangen als volgt: "

Art. 2.De aanmeldende instantie erkent de conformiteitsbeoordelingsinstanties die belast zijn met de uitvoering van de procedure voor de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor gebruik bedoeld in de artikelen 162 tot 165 van de Spoorcodex alsook van de keuringsprocedure bedoeld in artikel 172, paragrafen 1 tot en met 7, van de Spoorcodex, met het oog op hun aanmelding.

De aanvraag tot erkenning wordt ondertekend en aangetekend verstuurd aan de aanmeldende instantie hetzij per brief hetzij elektronisch volgens de geldende reglementering.".

Art. 9.In artikel 2/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016009403 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2018, worden de woorden "het bestuur" telkens vervangen door de woorden "de aanmeldende instantie".

Art. 10.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016009403 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep sluiten, wordt opgeheven.

Art. 11.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 12.Artikel 4/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016009403 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep sluiten en vervangen bij het koninklijk besluit van 16 november 2018, wordt vervangen als volgt: "

Art. 4/1.Als de aanmeldende instantie vaststelt of ervan in kennis wordt gesteld dat de aangemelde instantie niet langer voldoet aan de vereisten bedoeld in bijlage 21 van de Spoorcodex, dat zij niet langer beschikt over een geldig accreditatiecertificaat of dat zij haar verplichtingen niet naleeft, legt de aanmeldende instantie, naargelang het geval, beperkingen op aan de aanmelding, schort zij deze op of zij trekt deze in, naargelang de ernst van de inbreuk op de noodzakelijke vereisten of de na te leven verplichtingen. Zij brengt de Europese Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk op de hoogte.". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing

Art. 13.Het opschrift van het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016009403 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep sluiten, wordt vervangen als volgt: "Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor het indienen van een aanvraag tot aanwijzing, de procedure van de toekenning en de regels inzake controle, schorsing en intrekking van de aanwijzing van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van conformiteit met betrekking tot nationale voorschriften".

Art. 14.Artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016009403 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep sluiten, wordt opgeheven.

Art. 15.De artikelen 2 en 3 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 16.Artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016009403 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2018, wordt vervangen als volgt: "

Art. 4.De aanmeldende instantie wijst de instanties aan die belast zijn met de uitvoering van de keuringsprocedure van conformiteit met betrekking tot nationale voorschriften.

De aanvraag tot aanwijzing wordt ondertekend en aangetekend verstuurd aan de aanmeldende instantie hetzij per brief hetzij elektronisch volgens de geldende reglementering.".

Art. 17.In artikel 4/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016009403 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2018, worden de woorden "het bestuur" telkens vervangen door de woorden "de aanmeldende instantie".

Art. 18.Artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016009403 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 5.De aanvraag bevat de stukken en documenten die staven dat de instantie voldoet aan alle vereisten en voorwaarden bedoeld in artikel 205, § 1, 1° en 2° van de Spoorcodex.".

Art. 19.Artikel 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 november 2018, wordt vervangen als volgt: "

Art. 7.Als de aanmeldende instantie vaststelt of ervan in kennis wordt gesteld dat de aangewezen instantie niet langer voldoet aan de vereisten bedoeld in bijlage 21 van de Spoorcodex, dat zij niet langer beschikt over een geldig accreditatiecertificaat of dat zij haar verplichtingen niet naleeft, legt de aanmeldende instantie, naargelang het geval, beperkingen op aan de aanwijzing, schort zij deze op of zij trekt deze in, naargelang de ernst van de inbreuk op de noodzakelijke vereisten of de na te leven verplichtingen. Zij brengt de Europese Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk op de hoogte". HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 203 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2010 tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de "EG"-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het agentschap voor buitenlandse handel type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van het Europees jaar voor ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de oprichting van de dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015003327 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de Noodopvang in het kantoorgebouw WTC III voor kandidaat-asielzoekers die in het bezit zijn van een geldig convocatiedocument van Dienst vreemdelingenzaken, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen sluiten tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 203 van de Spoorcodex

Art. 20.Het opschrift van het koninklijk besluit van 11 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 203 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2010 tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de "EG"-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het agentschap voor buitenlandse handel type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van het Europees jaar voor ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de oprichting van de dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015003327 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de Noodopvang in het kantoorgebouw WTC III voor kandidaat-asielzoekers die in het bezit zijn van een geldig convocatiedocument van Dienst vreemdelingenzaken, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen sluiten tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 203 van de Spoorcodex, wordt vervangen als volgt: " Koninklijk besluit van 11 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 203 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2010 tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de "EG"-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het agentschap voor buitenlandse handel type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van het Europees jaar voor ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de oprichting van de dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015003327 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de Noodopvang in het kantoorgebouw WTC III voor kandidaat-asielzoekers die in het bezit zijn van een geldig convocatiedocument van Dienst vreemdelingenzaken, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen sluiten tot aanduiding van de entiteit bedoeld in artikel 200/1 van de Spoorcodex".

Art. 21.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.Dit besluit strekt tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2016/797/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie.".

Art. 22.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 2.De entiteit bedoeld in artikel 200/1 van de Spoorcodex, ook de aanmeldende instantie genoemd, is het Directoraat-generaal van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die bevoegd is voor spoorwegvervoer.

Het Directoraat-generaal, bedoeld in het eerste lid, stuurt de aanvraag tot aanmelding aan de Europese Commissie naar de Federale Overheidsdienst Economie die bevoegd is voor de overmaking van aanmeldingen van erkende instanties aan de Europese Commissie.".

Art. 23.In hetzelfde besluit wordt een artikel 3 ingevoegd, luidende: "

Art. 3.De Minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.". HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019041212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure van toelating tot indienststelling van de subsystemen van structurele aard, van voertuigen en van voertuigtypes sluiten tot bepaling van de procedure van toelating tot indienstelling van de subsystemen van structurele aard, van voertuigen en van voertuigtypes

Art. 24.Het koninklijk besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019041212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure van toelating tot indienststelling van de subsystemen van structurele aard, van voertuigen en van voertuigtypes sluiten tot bepaling van de procedure van toelating tot indienstelling van de subsystemen van structurele aard, van voertuigen en van voertuigtypes wordt opgeheven. HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden sluiten tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden

Art. 25.In het koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden sluiten tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden, worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° de woorden "toelating tot indienststelling" of "toelatingen tot indienststelling" worden telkens vervangen door respectievelijk de woorden "vergunning voor het in de handel brengen" of "vergunningen voor het in de handel brengen";2° in de Nederlandstalige tekst worden de woorden "aanvraag tot indienststelling" vervangen door de woorden "aanvraag voor vergunning voor het in de handel brengen";3° in artikel 2, §§ 1 en 2 worden de woorden "artikelen 180 tot en met 199 van de Spoorcodex en zijn uitvoeringsbesluiten" telkens vervangen door de woorden "artikelen 179/4 tot en met 179/20 van de Spoorcodex";4° in artikel 2, §§ 4 en 5, worden de woorden "in dienst" telkens vervangen door de woorden "in dienst of in de handel gebracht";5° in artikel 2, wordt paragraaf 6, eerste lid, vervangen als volgt: " § 6.De aanvrager toont aan dat voldaan is aan de vereisten opgenomen in de bijlage aan de hand van een technisch dossier dat is opgesteld door een instantie aangewezen overeenkomstig de artikelen 205 tot en met 205/2 van de Spoorcodex, in overeenstemming met artikel 172, § 4 en de bijlage 19 van de Spoorcodex en de verordening (EU) 2018/545 van de Commissie van 4 april 2018 tot vaststelling van de praktische regelingen voor het proces voor de afgifte van typegoedkeuringen en vergunningen voor spoorvoertuigen overeenkomstig richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad."; 6° in de lijst van afkortingen van de bijlage, wordt de bepaling onder 25° opgeheven; 7° in de bepalingen onder 11 en 12 van punt 12.2.1.a, van de delen A en B van de bijlage, worden de woorden "voor de eerste maal in dienst gesteld" vervangen door de woorden "voor de eerste maal in dienst gesteld of in de handel gebracht"; HOOFDSTUK 9. - Slotbepalingen

Art. 26.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de wet van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex sluiten tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex.

Art. 27.De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET

^