Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2014 pub. 21/09/2015 numac 2014015240 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, gedaan te Brussel op 6 december 2010 (2) (3) type wet prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015009485 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015009482 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015009483 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan ***** den ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015018313 bron banque centrale europeenne Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kr(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015000498 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015000510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt de heer DESMET Steve aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone DAMME/KNOKKE-HEIST voor een termijn van vijf jaar en bevorderd type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015000513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie - korpschef. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt de heer VANWEZER Johan op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015003327 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de **** in het kantoorgebouw **** **** voor kandidaat-**** die in het bezit zijn van een geldig **** van Dienst vreemdelingenzaken, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene **** voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de ****, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe ****-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de ****'s en het ****, de wijziging van het indexcijfer van de ****, en andere diversen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen Wegvergunning Bij het koninklijk besluit van 3 september 2015, wordt de beslissing van het Gemeentecollege van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing van 20 maart 2015, waarbij aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20 te 1000 B type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numéro d'agrément du centre de formation Erke(...) type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015014222 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015021045 bron hoge raad voor de justitie Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 13 mei 2015 dat uitwerking heeft op 1 februari 2015 wordt de heer Iterbeke, Philippe, geboren op 17 juni 1971, attaché van de klasse A2 bij de POD Wetenschapsbeleid, in het kader Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015 wordt het Burgerlijk Kruis 1e klasse toegekend aan de heer M(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015024166 bron institut scientifique de sante publique Pensioen Bij koninklijk besluit van 28 april 2015 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. Denise WALCKIERS, geboren op 22 oktober 1955, Eerstaanwezend Werkleider bij het Wetenschappelijke Instituut van Volksgezondheid op datum van 1 no Mevrouw Denise WALCKIERS, is ertoe gerechtigd haar aanspraken op een rustpensioen te doen gelden me(...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015024214 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015202273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015203438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015204283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015003320 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 september 2015-2025 type ministerieel besluit prom. 17/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015022330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015027151 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33022 - "La Gileppe" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015027152 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33050 "Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015027153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33054 "Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné" type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015204241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2003 betreffende het preventieve actieplan voor energie. type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015204242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2015 betreffende de toekenningsmodaliteiten aan de gemeenten van de opbrengst van de aanvullende belasting op de belasting op de masten, pylonen of antennes

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 1990+A1 NL Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp (Geconsolideerde versie, i(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015018316 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De VZW BELGISCHE VERENIGING VAN ARTSENSYNDICATEN, die woonplaats kiest bij Mrs.Stefaan CALLENS en L(...) type bericht prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015204275 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 juni 2015 in zake Annemieke Bossaerts en Kathelijne Bossaerts tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Schendt artikel 70, lid 2 W. Succ., in samenhang gelezen met artikel 7 W. Succ., de artikelen 10,(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015031568 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 18 april 2014, van het BIM, werd de heer SERVAIS Michel, gedomicilieerd André Drouartlaan 12 te 1160 BRUSSEL, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdstedel De erkenning draagt het nummer CHA-1269391. Bij beslissing van 10 april 2014, van het BIM, werd (...) type erkenning prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015031571 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 21 mei 2014, van het BIM, werd de heer VANHALLE Denis, gedomicilieerd Rue Hannières Decock 5 te 1320 NODEBAIS, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdstede De erkenning draagt het nummer CHA-001275753. Bij beslissing van 8 mei 2014, van het BIM, we(...) type erkenning prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015031567 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 14 april 2014, van het BIM, werd de heer ROMAIN Patrick, gedomicilieerd Chaussée de Wavre 401 te 1390 GREZ-DOICEAU, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van typ De erkenning draagt het nummer TCAG2-1271486. Bij beslissing van 18 april 2014, van het BIM(...) type erkenning prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015031574 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 16 mei 2014, van het BIM, werd de heer VANDENVELDE Roy, gedomicilieerd Dorpelweg 10 te 1910 KAMPENHOUT, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 voor he De erkenning draagt het nummer TCAG2-001271582. Bij beslissing van 8 mei 2014, van het BIM, (...) type erkenning prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015031573 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB- verwarmingsadviseur Bij beslissing van 13 mei 2014, van het BIM, werd de heer RAHMOUNI Mohsine, gedomicilieerd Chaussée de Hal 145 te 1640 RHODE-SAINT-GENESE, erkend als EPB- verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoofds De erkenning draagt het nummer CCPEB-001275023. type erkenning prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015031572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 20 mei 2014, van het BIM, werd de heer VANDEVORST Dominique, gedomicilieerd Rue des Bois 22 te 7170 BOIS-D'HAINE, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L De erkenning draagt het nummer TCAL-001026762. Bij beslissing van 7 mei 2014, van het BIM, (...) type erkenning prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015031575 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 21 mei 2014, van het BIM, werd de heer VANHALLE Denis, gedomicilieerd Rue Hannières Decock 5 te 1320 NODEBAIS, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 De erkenning draagt het nummer TCAG1-001275737. Bij beslissing van 16 mei 2014, van het BIM(...) type erkenning prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015031576 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 11 juni 2014, van het BIM, werd de heer VANGOIDSENHOVEN Jef, gedomicilieerd Eugeen Vanhoorenbekelaan 17 bus 0201 te 3010 KESSEL-LO , erkend als erkend verwarmi(...) De erkenning draagt het nummer TCAG2-001280236. Bij beslissing van 6 juni 2014, van het BIM,(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015008034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor HVW (ANG15119) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere l(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma`s op de uiterste inschrijvingsdatum : o OFWEL(...) type lijst prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015009493 bron federale overheidsdienst justitie FOD Justitie. - Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd type lijst prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015204088 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief assistenten (niveau C) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (AFG15082) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één j(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015204231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. nr. 0415.867.704 ACOMATRA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/08/(...) type lijst prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015204232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0451.742.757 LE SAINT - GRILL. type lijst prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015204256 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige architecten in restauratie (niveau A1), voor de Regie der Gebouwen (AFG13096) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : diploma(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij besluit van 03/07/2015 wordt De **** **** ****, gevestigd te 1050 ****, **** besluit van 15/07/2015 wordt De **** **** ****, gevestigd te 1030 ****, ****(...) type vergunning prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het uitoefenen van de activiteiten van bewaking, bescherming en veiligheid van schepen om tegen piraterij te strijden. - Weigering Bij koninklijk besluit van 5 maart 2015 wordt de vergunning voor het uitoefenen van de activiteite Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. D(...)

document

type document prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015008035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel inspecteur (niveau A) voor de Ziekenfondsen en de Landbonden van Ziekenfondsen (ANG15090) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma`s op de uiterste inschrijvingsdatum : o diplo(...)

erratum

type erratum prom. 23/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015009492 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden. - Erratum

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 8 september 2015 hebben H.E. de heer Tedson Aubrey Kalebe, de heer Jorge Enrique Jurado Mosquera, Dr. Jawad Kadhim Jawad en de heer Khamkheuang Bounteum de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de g H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. 31/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België. - Erratum

document

type document prom. 16/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015203956 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van de programma's voor een opleiding tot serviceadviseur autobedrijf , autoverkoper (W01/2015), stukadoor (K03/2015) en wegenbouwer (K07/2015) type document prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015204089 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché politieke en strategische cel (niveau C) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (AFG15083) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015022332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten van de voorzitter, de ondervoorzitter en van leden en ontslag en benoeming van leden Bij koninkl 1° de heer van der EECKEN Jean, in de hoedanigheid van voorzitter; 2° de heer RENAERS Pierre, (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015008033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** controleurs De vergelijkende selectie van **** controleurs (niveau ****), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de **** (****15036), werd ****(...) Er zijn 42 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 21/09/2015 numac 2015031597 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van 16 juli 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werden de volgende personen bevorderd in de hoedanigheid van Onderluitenant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medis NOM - NAAM PRENOM - VOORNAAM LANGUE - TAALRO(...)
^