Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 29 oktober 2015

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2015

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2015011414
pub.
29/10/2015
prom.
23/08/2015
ELI
eli/besluit/2015/08/23/2015011414/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2015


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot en met 124;

Gelet op het reglement voor de federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2015;

Gelet op de opening van de kandidaturen op 1 juni 2015;

Gelet op de beslissing van de jury, genomen op 17 juni 2015;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van financiën, gegeven op 30 april 2015 en 24 juni 2015;

Overwegende dat de federale prijs armoedebestrijding personen of initiatieven die zich verdienstelijk maken in de strijd tegen armoede wil ondersteunen en belonen;

Overwegende dat 3 laureaten en 6 genomineerden worden bekroond;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Een subsidie van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500 EUR) wordt toegekend aan elk van de volgende laureaten: 1° A'kzie vzw, in samenwerking met het OCMW van Kortrijk, Slachthuisstraat 3-5, 8500 Kortrijk;2° CREDAL PLUS ASBL, Place de l'Université 16, 1348 Louvain-la-Neuve;3° Samenlevingsopbouw Brussel vzw, Henegouwenkaai 29, 1080 Sint-Jans-Molenbeek; § 2. Een subsidie van duizend tweehonderd vijftig euro (1.250 EUR) wordt toegekend aan elk van de volgende genomineerden: 1° De Federatie van Marokkaanse Verenigingen VZW, Oudstrijdersstraat 9, 2140 Borgerhout;2° VZW La Maison'Elle, Avenue Fond Jean Rosy 32, 1330 Rixensart;3° VZW Diogènes, Ninoofseplein 10, 1000 Brussel;4° OCMW Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver;5° OCMW Charleroi, Boulevard Joseph II 13, 6000 Charleroi;6° OCMW Etterbeek, Kasernenlaan 29, 1040 Etterbeek.

Art. 2.§ 1. De genomineerden of de laureaten vermeld in artikel 1 dienen de subsidie aan te wenden voor armoedebestrijding door de voortzetting van bestaande initiatieven of het opstarten van nieuwe initiatieven en binnen de vier thema's die vastgesteld werden binnen de oproep. § 2. De genomineerden of de laureaten vermeld in artikel 1 mogen de subsidie aanwenden voor de tegemoetkoming in de personeelskosten, werkingskosten en communicatiekosten in verband met het project. De subsidie mag niet gebruikt worden voor investeringskosten.

Art. 3.De genomineerde of de laureaat dient vóór 31 juli 2016 een verslag in te dienen bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie op elektronische wijze via volgend e-mailadres: vraag@mi-is.be. Dit verslag bestaat uit een activiteitenverslag, een financieel verslag en een exemplaar van iedere communicatie.

De laureaten dienen voor 31 juli 2016 eveneens de bewijsstukken in te dienen op elektronische wijze via volgend emailadres: vraag@mi-is.be.

De genomineerden houden de originele bewijsstukken ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de subsidie.

Art. 4.§ 1. De subsidie toegekend aan de laureaten zoals beschreven in artikel 1, § 1, wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2015, en: voor wat betreft de laureaten VZW A'kzie, VZW Credal Plus en VZW Samenlevingsopbouw Brussel, geboekt op basisallocatie 44.55.14.33.00.05; § 2. Bij inwerkingtreding van dit besluit wordt een voorschot van 50% van het bedrag zoals vermeld in artikel 1, § 1, overgemaakt aan de laureaat: 1° VZW A'kzie op rekeningnummer BE76 0688 9948 7895;2° VZW Credal Plus op rekeningnummer BE47 7795 9136 5180;3° VZW Samenlevingsopbouw Brussel op rekeningnummer BE05 0112 5048 4675; Het saldo van 50% wordt overgemaakt aan de laureaat na goedkeuring van het verslag en de bewijsstukken ingediend zoals bepaald in artikel 3.

Art. 5.§ 1. De subsidie toegekend aan de genomineerden zoals beschreven in artikel 1, § 2, wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2015, en: 1° voor wat betreft de genomineerden VZW Federatie van Marokkaanse verenigingen, VZW La maison'Elle en VZW Diogènes, geboekt op basisallocatie 44.55.14.33.00.05; 2° voor wat betreft de genomineerden OCMW Sint-Katelijne-Waver, OCMW Charleroi en OCMW Etterbeek, geboekt op basisallocatie 44.55.14.43.52.06; § 2. Bij inwerkingtreding van dit besluit wordt het bedrag zoals vermeld in artikel 1, § 2, overgemaakt aan de genomineerde: 1° VZW Federatie van Marokkaanse verenigingen op rekeningnummer BE94 0012 7802 4914;2° VZW La maison'Elle op rekeningnummer BE56 2710 0864 8388;3° VZW Diogènes op rekeningnummer BE18 0012 9487 8965;4° OCMW Sint-Katelijne-Waver op rekeningnummer BE69 0910 0086 8278;5° OCMW Charleroi op rekeningnummer BE 49 0910 0095 4871;6° OCMW Etterbeek op rekeningnummer BE13 0910 0088 3739.

Art. 6.Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve afhandeling in het kader van dit project dient te worden verstuurd naar volgend adres: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, dienst Subsidies en Overheidsopdrachten, Koning Albert II-laan 30, 26ste verdieping, 1000 Brussel.

Art. 7.Elke publicatie over dit project draagt het logo van de federale overheid en van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

Een exemplaar van iedere communicatie wordt bij het verslag ingediend zoals bepaald in artikel 3.

Art. 8.De looptijd van dit besluit gaat in op 3 juli 2015 en eindigt op 2 juli 2016.

Art. 9.De Staatssecretaris voor armoedebestrijding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, op 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden toegevoegd aan de minister van Financiën, Mevr. E. SLEURS

^