Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 september 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, is de aanwijzing van de heer De Lentdecker J., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn m Bij koninklijk besluit van 21 mei 2015, is mevr. Jamar S., substituut-procureur des Konings bij(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015204075
pub.
04/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : 1) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen; 2) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015012048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de sectorale loonschalen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het nationaal akkoord 2013-2014; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2014 betreffende het nationaal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het nationaal akkoord 2013-2014 sluiten, is de aanwijzing van de heer De Lentdecker J., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn met ingang op 8 september 2015 en eindigend op 30 november 2015.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 01/06/2015 numac 2015011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 03/06/2015 numac 2015009244 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003245 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten, is mevr. Jamar S., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket op datum van 5 oktober 2015.

Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2015 : - is de aanwijzing van de heer Trigaux J.-M., substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 16 september 2015. - is de aanwijzing van mevr. Urbain S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter van de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2015. - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Luik, van de heer Massoz Ph., vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 12 september 2015.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015009356 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015018241 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015022257 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015022256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015202142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel 2de pijler sluiten, is de aanwijzing van mevr.

Pirard J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van rechter van de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2015.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van een lid van de federale politieraad sluiten, is de aanwijzing van mevr.

Nuyts M., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 16 september 2015.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/60 jaar type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015202227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 04/08/2015 numac 2015012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan verordening nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels sluiten, is de aanwijzing van mevr.

Solbreux A., substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 september 2015.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015009433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de bijlagen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012 houdende invoering van de nieuwe reglementen van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de havenarbeiders van het algemeen contingent, het logistiek contingent en de vaklui (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015203339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015202436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de functieclassificatie van het rijdend personeel in de ondernemingen in de subsector voor het goederenvervoer te lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de loonvoorwaarden sluiten, is mevr. Cheront M.-N., substituut-procureur des Konings bij het parket te Charleroi, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket op datum van 8 september 2015.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1996 houdende de benoeming van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter bij de Franstalige afdeling en bij de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep, ingesteld bij de FOD Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015011414 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015024207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2015 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening sluiten, is de aanwijzing van de heer Segaert-Vanden Bussche Y., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 september 2015.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1996 houdende de benoeming van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter bij de Franstalige afdeling en bij de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep, ingesteld bij de FOD Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015011414 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015024207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2015 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening sluiten : - zijn vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor de : - afdeling te Antwerpen, van de heer Borghgraef P., met ingang van 11 september 2015; - afdeling te Hasselt van de heer Geerts R., met ingang van 23 september 2015. - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling te Turnhout, van de heer De Baerdemaeker A., voor een termijn met ingang van 8 september 2015 en eindigend op 31 december 2015. - is vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Gent : afdeling te Gent, van de heer Batsleer K, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 5 september 2015. - te Brussel Franstalig : de heer Martin J.-M., voor een termijn met ingang van 1 september 2015 en eindigend op 30 juni 2020. te Nijvel : de heer Lange E., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 4 augustus 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^