Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 mei 2015
gepubliceerd op 29 juni 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003245
pub.
29/06/2015
prom.
21/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/21/2015003245/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies 57.220/2 van de Raad van State, gegeven op 30 maart 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 17, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij, wordt vervangen als volgt : « De aankoop van een virtueel biljet, alsook de onthulling van het spelresultaat van een gratis virtueel biljet dat werd toegekend in de vorm van een lot, vormen een deelnemingsverwerving".

Art. 2.Artikel 19 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 23 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor zeelieden die niet ingeschreven zijn op de poollijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945, en die tewerkgesteld worden aan boord van koopvaardijschepen die de Belgische vlag voeren type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot coördinatie en wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013202734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1971 tot oprichting van een "Fonds voor de diamantnijverheid" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013202826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2011 sluiten, wordt vervangen als volgt : « Art.19. § 1. Voor de toepassing van huidig artikel wordt verstaan onder : 1° spelresultaat : het verliezend of winnend karakter van een virtueel biljet;2° connectieperiode : de periode gedurende dewelke de speler verbonden is met zijn "spelersrekening", overgaat tot een deelnemingsverwerving en het spelproces, bedoeld in 3°, aanvat;3° spelproces : de handeling van de speler met het oog op het onthullen van het spelresultaat van een virtueel biljet. § 2. De speler die een spelproces geopend heeft met betrekking tot een welbepaald instantspel op afstand moet eerst het spelresultaat onthullen vooraleer een nieuw spelproces te kunnen openen met betrekking tot datzelfde instantspel op afstand.

Onder voorbehoud van het eerste lid, kan de speler terzelfdertijd meerdere spelprocessen openen, doch enkel wanneer deze verschillende instantspelen op afstand betreffen. § 3. Indien, om welke reden ook, het spelresultaat van een virtueel biljet van een welbepaald spel op afstand niet kenbaar gemaakt is aan de speler voor het afsluiten van de connectieperiode, wordt het onderbroken spelproces beschouwd als van nul en generlei waarde.

Indien bij het openen van een nieuwe connectieperiode, de speler een nieuw virtueel biljet wenst te kopen met betrekking tot hetzelfde spel op afstand als datgene bedoeld in het eerste lid, dan opent een ander spelproces en wordt aan de speler een nieuw virtueel biljet geboden behorend tot het desbetreffende instantspel op afstand. Het spelresultaat van dit nieuwe virtueel biljet is steeds identiek aan het spelresultaat dat bekomen zou zijn indien tijdens de vorige connectieperiode het spelproces tot het einde zou doorlopen zijn.

Naargelang het type van het voorgestelde instantspel op afstand, vertoont het nieuwe virtueel biljet spelsymbolen waarvan de positionering verschillend kan zijn van die van de spelsymbolen van het virtueel biljet dat het vervangt.

De speler die geen connectieperiode wenst te openen om het spelresultaat te kennen van het vervangend virtueel biljet, zoals bedoeld in het tweede lid, kan, voor het verstrijken van de in het vierde lid bedoelde termijn van 30 dagen, aan de Nationale Loterij vragen dit spelresultaat zelf te onthullen. In voorkomend geval stort de Nationale Loterij het eventueel toegekende lot op de "spelersrekening". In voorkomend geval, wanneer dit lot een gratis virtueel biljet van hetzelfde instantspel op afstand is, stort de Nationale Loterij een bedrag dat gelijk is aan de verkoopprijs van het betreffende virtueel biljet, op de spelersrekening.

Indien na verloop van een periode van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop een spelproces onderbroken werd, de speler geen connectieperiode geopend heeft teneinde het spelresultaat van het vervangend virtueel biljet te kennen, onthult de Nationale Loterij zelf het spelresultaat en stort zij het eventueel toegekende lot op zijn "spelersrekening". In voorkomend geval, wanneer dit lot een gratis virtueel biljet van hetzelfde instantspel op afstand is, stort de Nationale Loterij een bedrag dat gelijk is aan de verkoopprijs van het betreffende virtueel biljet, op de "spelersrekening". § 4. Wanneer een speler bij een connectieperiode geniet van een lot in de vorm van een gratis virtueel biljet en vervolgens zelf geen initiatief neemt, vóór het verstrijken van de termijn van 30 dagen, om het gratis virtueel biljet te spelen, gaat de Nationale Loterij in overeenstemming met de bepalingen van de § 3, vierde lid, te werk. § 5. Wanneer de Nationale Loterij : 1° de spelparameters van een instantspel op afstand wijzigt, meer bepaald de visuele presentatie van de biljetten, de verkoopprijs van een virtueel biljet, de samenstelling van de pakketten met virtuele biljetten, het plan en het bedrag van de loten of de spelmechaniek die eventueel loten toekent, dan handelt zij overeenkomstig de bepalingen van de § 3, vierde lid, wanneer het spelresultaat van een vervangend virtueel biljet behorend tot het desbetreffende instantspel op afstand nog niet werd onthuld door de speler voor de inwerkingtreding van deze wijziging;2° een instantspel op afstand aan de verkoop onttrekt, gaat de Nationale Loterij in overeenstemming met de bepalingen van de § 3, vierde lid, te werk, indien het spelresultaat van een vervangend virtueel biljet behorend tot het betreffende instantspel op afstand niet door de speler werd onthuld voor de onttrekking.»

Art. 3.In artikel 20/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 26 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014003013 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen, genaamd « Pick 3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto », « Joker+ » en de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten, worden de woorden « De beperkingen in kwestie betreffen de bepalingen die worden bedoeld in artikel 21 » opgeheven.

Art. 4.De termijn van 30 dagen bedoeld in artikel 2, paragrafen 3 en 4, is van toepassing zodra het onderhavig besluit in werking treedt, ook wat de reeds lopende termijnen van 365 dagen betreft.

Art. 5.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 mei 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, H. JAMAR

^