Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juni 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015009290 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 14 juni 2015 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Bij koninklijk besluit van 14 juni 2015 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 juni 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij koninklijk besluit van 14 juni 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****-****, (...) type wet prom. 15/03/2002 pub. 29/06/2015 numac 2015015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/02/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer van de **** van de bedragen vastgelegd in artikel 39/68-1, &****; 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opheffing opruststelling Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015 wordt het koninklijk besluit van 31 augustus 2014, waarbij Mevr. Joanna VAN DEN BERGHE, Rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overhei type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003245 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015007149 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 773 van 19 mei 2015 : Wordt benoemd tot Ridder in de Orde van **** **** met toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met **** ZILVER De heer ****. ****. Hij neemt rang in de Orde in op datum van 8 april 2015. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015007151 bron ministerie van landsverdediging **** Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 775 van 19 mei 2015 : Wordt de **** van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" aan de **** heren : ****. ****, ****. **** de ****, ****. ****, ****. **** en ****. ****. Wordt de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015007153 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheiding. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 774 van 19 mei 2015 : Wordt het **** 1940 met bronzen leeuw verleend aan de heer ****. ****, oud-strijder van de veldtocht van ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015007154 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 776 van 19 mei 2015 : De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt aan de hierna **** **** heren ****. **** en ****. ****. type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015024153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vervanging van sommige leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015203047 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 juni 2015 : - is aan mevr. Rousseaux M., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Bastogne-Neufchâteau. - dat Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 19 jun(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015203045 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 juni 2015 : - is de heer Bothy J.-P., ereplaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal - is de heer Michielsens A., erenotaris ter standplaats Wijnegem, benoemd tot Officier in de Kroono(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen. - Bedrag van het saldo 2010 toegekend aan de politiezones en de federale politie type ministerieel besluit prom. 12/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003223 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2015 worden uitgegeven type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015031365 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 01/04/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015031366 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van het verslag in toepassing van artikel 496 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 01/04/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015031367 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van het verslag in toepassing van artikel 495 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015031368 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 01/04/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015031370 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van gestandaardiseerd cv in toepassing van het artikel 469 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 01/04/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015031369 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van gestandaardiseerd cv in toepassing van het artikel 470 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015203044 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 22 juni 2015, is het verzoek tot associatie van de heer Boes M., notaris ter standplaats Leuven , en van de heer Leroy D., kandidaat-notaris, om de associatie "Boes &(...) De heer Leroy D., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Leuven (grondgebied van he(...)

arrest

type arrest prom. 10/06/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015022240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het eHealth-platform voor het jaar 2015 type arrest prom. 28/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2015 type arrest prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015202697 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 71/2015 van 21 mei 2015 Rolnummer : 6169 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 27 mei 2014 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 feb Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters-(...) type arrest prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015202695 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 63/2015 van 21 mei 2015 Rolnummer : 5873 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 7 en 8 van de wet van 1 juli 2013 tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen e Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015202696 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 66/2015 van 21 mei 2015 Rolnummer : 5907 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 en 4 van de wet van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreig Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031355 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031356 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest 19 DECEMBER 2014 - Decreet houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031359 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031362 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031360 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform met het Interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015029291 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende rangschikking van de cursussen in de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015031262 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015031263 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies voor de mandaathouders van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015031272 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de selectiecommissie van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd bij de dienst 'Vertegenwoordiging en transversale projecten' binnen Brussel Gewestelijke Coördinatie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015031364 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015202984 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Floreffe type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015202982 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2012 betreffende de verificatie van de broeikasgasemissieverslagen type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015202983 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne de Crédit social" gemachtigd wordt om de activiteiten van het Fonds ter reductie van de globale energiekost uit te oefenen en tot organisatie van de terugbetaling van het kapitaal en van de verschuldigde renten aan het Federaal Schuldagentschap type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015202985 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Wanze

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/04/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015022218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 04/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015022219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031358 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2014 type overeenkomst prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031357 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2014 type overeenkomst prom. 19/12/2014 pub. 29/06/2015 numac 2015031361 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015024158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, cel "Contractueel Onderzoek", deelt mede dat zij een oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen voor wetenschappelijke projecten inzak Bij de RT projecten wordt een "top-down" benadering gevolgd op basis van gerichte onderzo(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een veiligheidsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 24/11/2014 wordt de vergunning voor het organiseren van een veiligheidsdiens De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning. - Wijziging. - Vernieuwing. - Intrekking Deze vergunning heeft betrekking -toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewak(...) type vergunning prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. - Wijzigingen. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 23/02/201 De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : -toezicht op en bescherm(...)

document

type document prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015003243 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De tweede kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...) type document prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015203069 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Nederlandstalige co-directeur voor het Interfederaal Gelijkekansencentrum (ENG15018) Jobinhoud Het Centrum wordt geleid door twee co-directeurs die verantwoording moeten afleggen aan de raad van bestuur. De co-direct(...) ? de uitvoering van een driejaarlijks strategisch plan; ? een ontwerp van begroting; ? een ja(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015, wordt de **** **** **** ****, licentiaat in de rechten, benoemd als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor ****, met ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015203054 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015007155 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van een taalleraar **** voor het **** van de **** Militaire **** 1.De Minister van **** **** over tot het rekruteren van een taalleraar voor het **** van de **** Militaire **** (****) om Enge(...) 2. **** ****. de **** kunnen vervullen zoals beschreven in artikel 6, 3°, 5° ****(...)

document

type document prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) - Op 1/10/2015, in de provincie Vlaams-Brabant, PIVO - Opleidingscentrum voor de brandweer, Poverst(...) type document prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015031274 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor erkende Controleur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 2 december 2014, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor erkende Controleur (EPB Klimaatregeli(...) De Erkenning draagt het nummer PEBFORM-0059. type document prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015031273 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor EPB-klimaatregelingstechnici in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 2 december 2014 van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor EPB-klimaatregelingstechnici van ODISEE vzw, Warmo De Erkenning draagt het nummer PEBFORM-0058. type document prom. -- pub. 29/06/2015 numac 2015202850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 juni 2015, dat in werkin worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratie(...)
^