Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 augustus 2017
gepubliceerd op 09 oktober 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2017031045
pub.
09/10/2017
prom.
30/08/2017
ELI
eli/besluit/2017/08/30/2017031045/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en artikel 11, § 1, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 6 maart 2017;

Gelet op het advies 61.843/2/V van de Raad van State, gegeven op 16 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 2° worden de woorden "of spellen" ingevoegd tussen de woorden "biljetten" en "met behulp waarvan";2° de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt: "3° spelsymbool : de vermelding of weergave, op een virtueel biljet, van een letter, een woord, een cijfer, een aantal, een nummer, een lotenbedrag, een afbeelding, een tekening, een foto, een figuur, een eenkleurig of veelkleurig grafisch beeld, statisch of dynamisch, of elk ander teken van om het even welke aard dat werd vastgelegd door de Nationale Loterij.De spelsymbolen kunnen onthuld worden door te krassen, ontdekken, selecteren, iets te verzamelen, een doel te behalen of ze kunnen op een andere ludieke manier onthuld worden. Dit kan van instantspel tot instantspel verschillen en maakt deel uit van de animatie van het virtuele biljet;"; 3° de bepaling onder 4° wordt aangevuld met de woorden "of weergegeven zijn".

Art. 2.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de bepalingen onder 11° /1 en 11° /2 ingevoegd, luidende : "11° /1 het virtueel biljet heeft als doel om een bepaald aantal en/of soort spelsymbolen te onthullen, krassen, ontdekken, selecteren, verzamelen of behalen.De eventuele toekenning van een lot is afhankelijk van het aantal en/of de soort spelsymbolen, eventueel zoals weergegeven in een legende; 11° /2 het virtueel biljet kan bestaan uit een of meerdere spelpaden, koersen of spelborden, waarop één of verschillende spelsymbolen zich moeten verplaatsen via een bepaalde animatie, al dan niet geactiveerd door de speler, en een bepaald doel moet worden bereikt.Naargelang het doel wordt bereikt, wordt eventueel een bepaald lot toegekend, eventueel zoals weergegeven in een legende;"; 2° in de bepaling onder 12° wordt "11° " vervangen door "11° /2"; 3° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende als volgt : "Overeenkomstig artikel 11, § 1, van de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, kan de Nationale Loterij andere, eventueel combineerbare, spelmechanismen definiëren, die deel uitmaken van de deelnemingsregels van een virtueel biljet en die berusten op een procedé waardoor een virtueel biljet winnend of verliezend wordt, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 14."; 4° het laatste lid wordt vervangen als volgt : "Onverminderd de bepalingen van artikel 14, kan de Nationale Loterij de mogelijkheid geven aan de speler die het spelresultaat van een virtueel biljet niet zelf wenst te onthullen, om gebruik te maken van een "automatische modus" die dit, geheel of gedeeltelijk, voor hem zal doen.Wanneer de speler gebruik maakt van de automatische modus, wordt hij verondersteld het spelresultaat van het betreffende virtuele biljet te aanvaarden."

Art. 3.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 3°, d) worden de woorden "die niet hoger mag zijn dan 25" opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 7° : "7° een of meerdere spelsymbolen bevatten die, na onthulling, een bepaald lot toekennen, een vermenigvuldigingsfactor toepassen, het resultaat van het spel beïnvloeden en/of een bepaald voordeel toekennen."

Art. 4.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende als volgt : "Gelet op de risico's bij het gebruik van de instrumenten van de informatiemaatschappij, waarop de Nationale Loterij geen vat heeft, wordt de eventuele winst van het virtuele biljet op het apparaat van de speler ter informatie weergegeven, onder voorbehoud van bevestiging door het informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij, meegedeeld in de historiek van de spelersrekening bij het transactienummer van het betreffende spel."

Art. 5.Artikel 16, 2° van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "2° de karakteristieken van de uitgave van het betreffende instantspel op afstand zijn identiek aan die van het instantspel op afstand dat verkocht wordt. Het spelresultaat kan winnend of verliezend zijn, maar kent in geen enkel geval een lot toe;".

Art. 6.In artikel 17, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "vanwege de speler" opgeheven.

Art. 7.In artikel 19 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015003245 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt : "Onder voorbehoud van het eerste lid, kan de Nationale Loterij, naargelang het type instantspel, de speler toelaten terzelfdertijd meerdere spelprocessen te openen, doch enkel wanneer deze verschillende instantspelen op afstand betreffen."; 2° in paragraaf 5, 1° wordt het woord "virtuele" ingevoegd tussen de woorden "meer bepaald de visuele presentatie van de" en "biljetten".

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

^