Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van de programmawet van 25 december 2016. - Duitse vertaling

programmawet

type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 09/10/2017 numac 2017013420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017010438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 20/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen type koninklijk besluit prom. 24/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013498 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017013550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 3 september 2017, wordt met ingang van 1 oktober 2017, Mijnheer DE MUL Stéphan, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur aan de Federale diensten van de Gouv type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017031045 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017200047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 betreffende de jaarlijkse gratificatie type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017200073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende het voltijds en halftijds tijdskrediet met motief type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017201548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de herziening van de waarborg van een compenserende vergoeding - bijkomend pensioen type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017201547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017201088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de bevoegdheidsuitbreiding van het "Vakantiefonds van de Belgische houtnijverheid" met de aansluiting van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017201695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017201699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , met uitzondering van die ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017201700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten van het vermakelijkheidsbedrijf type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017202609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot aansluiting naar keuze van de bedrijven van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking bij het "Vakantiefonds van de Belgische houtnijverheid" type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017202613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart" (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017202617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de inspanningen inzake permanente vorming van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017202623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017203158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de verlenging van het stelsel van landingsbanen vanaf 50 jaar type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017203541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017203656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017203658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017203662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 120 en nr. 121 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017203677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205151 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2017, dat in werking treedt op 30 september 2017 's avonds, is aan de heer Desmecht Ph., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sen Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij ministerieel besluit van (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting binnen het gebied van het sectorcomité XX van een Tussenoverlegcomité en van basisoverlegcomités voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 07/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013297 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van 27 november 2015 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 28/07/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 30/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013513 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017013530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuringstoezicht. - Goedkeuring van besluit van de provinciegouverneur inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 28 september 2017 wordt het besluit van de provinciegouverneur van Antwerpen, van 31 juli 2017, t type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017013538 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Correctie. - Benoeming Bij ministeriëel besluit van 4 september 2017,bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de heer HERMANT Sébastien wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 augustus 2017, in de bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 29/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013541 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017013542 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 15 september 2017, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de heer DUBY Grégory wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 september 2017, in de betrekking van Att Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017013543 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 15 september 2017,bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de heer HAERS Gioacchino wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 september 2017, in de betrekking van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 28/09/2016 pub. 09/10/2017 numac 2017031256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleiding van de agenten van politie inzake geweldbeheersing. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017031275 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 19 september 2017 wordt Mevr. Mieke VANBRABANT, attaché , met ingang van 1 maart 2017, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, bij de buitendiensten van het Federaal Agentsc(...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. 29/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017031292 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2017 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205152 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 28 september 2017, - zijn aangewezen, voor de duur van één jaar, in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen : o de heer Laurent X., als ef o mevr. Cassart S., als plaatsvervangend lid, met ingang van 19 september 2017. - zijn aangeweze(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017204597 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 90/2017 van 6 juli 2017 Rolnummer : 6560 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 10, § 3, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, gesteld door de Arbeidsrechtbank t Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017204594 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 87/2017 van 6 juli 2017 Rolnummers 6439 en 6519 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 07/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017205111 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie voor wat betreft de verklaringen van apparentering of hergroepering type decreet prom. 07/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017205110 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van artikel 124 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 07/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017205112 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie om een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen te waarborgen binnen de Waalse gemeente- en provinciecolleges

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 7 september 2017 werd de heer COTTENIER Bernard, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 7 september 2017 werd de heer BERGER Freddy, rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzitter va type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 7 september 2017 werd de heer De Backer, Jacques, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevr. de v Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 5 november 2017 tot en met 4 november 2018.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 257 bijkomende lestijden aan 18 schoolinrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 10 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2017-2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de parallelweg R40 tussen kilometerpunt 5,662 en 5,764 op het grondgebied van de stad Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de erkenningsregeling van energiedeskundigen en verslaggevers type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de parallelweg N60 tussen kilometerpunt 3,030 en 3,165 en kilometerpunt 3,235 en 3,585 op het grondgebied van de stad Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013392 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 30, § 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017031244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N456 tussen kilometerpunt 19,680 en 20,054 op het grondgebied van de gemeente Kaprijke type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017031273 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, wat betreft het Departement Omgeving, het departement Informatie Vlaanderen en de naamswijziging van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in Departement Cultuur, Jeugd en Media

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017013451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017013452 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « BRS » te Leuven om van 1 januari 2018 tot 31 decemb

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017031280 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie Vervanging van een vertegenwoordiger van de federale regering Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het o Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 27 januari 2015 tot aanduiding van vier effectieve e(...)

erratum

type erratum prom. 09/09/2016 pub. 09/10/2017 numac 2017031288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende transitieprojecten in de lerarenopleidingen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205145 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Experts in interne controle (niveau A2), voor het Secretariaat van Het Auditcomité van de federale overheid (ACFO). - Selectienummer : AFG17061 Solliciteren kan tot 23/10/2017 via www.selor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205146 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen (niveau B) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer : ANG17271 Solliciteren kan tot 23/10/2017 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior forensische IT-specialisten (niveau A) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer : ANE17002 Solliciteren kan tot 23/10/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205155 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior forensische IT-specialisten (niveau A) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer : ANE17001 Solliciteren kan tot 23/10/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205163 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige financieel deskundigen (niveau B), voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG17236 Solliciteren kan tot 23 oktober 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige COPYWRITERS (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Selectienummer : AFB17033 Deze selectie werd afgesloten op 29/09/2017. Er zijn 3 laureaten. type document prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205208 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Auditeurs Sécurité Ferroviaire (niveau A2) voor SPF Mobilité et Transports. - Selectienummer : AFG17139 Deze selectie werd afgesloten op 27/09/2017. Er zijn 3 laureaten. De li(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017031311 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacature voor de betrekking van leidend ambtenaar binnen Brussel Openbaar Ambt (Gewestelijke overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt). - Oproep tot kandidaatstelling Brussel Openbaar Ambt is onderworpen aan de bepalingen van het besluit(...) - de betrekking van leidend ambtenaar van rang A5 van Brussel Openbaar Ambt Deze oproep tot kand(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017031312 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacature voor de betrekking van leidend ambtenaar binnen Brussel Openbaar Ambt (Gewestelijke overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt). - Oproep tot kandidaatstelling Brussel Openbaar Ambt is onderworpen aan de bepalingen van het besluit (...) - de betrekking van leidend ambtenaar van rang A5 van Brussel Openbaar Ambt Deze oproep tot kand(...)

document

type document prom. -- pub. 09/10/2017 numac 2017205140 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie De aanwijzing van de heer Fettweis A., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot afdelingsvoorzitter in dit Hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 7 oktober 2017.
^