Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 augustus 2016
gepubliceerd op 20 september 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000540
pub.
20/09/2016
prom.
30/08/2016
ELI
eli/besluit/2016/08/30/2016000540/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie sluiten tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, artikelen 106 en 113;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie sluiten tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie;

Gelet op de betrokkenheid van de gewesten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 januari 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 7 maart 2016;

Gelet op de protocollen n° 2016/01 en 06 van 24 februari en 5 juli 2016 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 59.656/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie sluiten tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie, wordt een nieuw artikel 1/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 1/1.Voor de toepassing van het statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones maakt de zonecommandant deel uit van hoger kader zoals bedoeld in artikel 5, 3° van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Hij staat hiërarchisch boven de graad van kolonel."

Art. 2.In artikel 2 van het hetzelfde besluit, wordt na het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt: "De raad legt de samenstelling vast van de selectiecommissie die zeven leden telt. De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter, een deskundige inzake human resources of management, een zonecommandant, de bevoegde provinciegouverneur of de afgevaardigde die deze aanduidt, twee burgemeesters aangesteld door de raad en een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.".

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 4.De kandidaat voor de functie van zonecommandant moet aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° een nuttige ervaring hebben in een operationele functie binnen de civiele veiligheid en minstens vijf jaar in een managementfunctie;2° minstens de graad van kapitein hebben. Enkel de operationele leden, die geen stagiair zijn, van een zone of van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich kandidaat stellen.".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 3 aangevuld als volgt: "Voorafgaand aan het selectiegesprek moeten de kandidaten slagen voor testen gelijkwaardig aan deze die vereist zijn voor een ambtenaar van niveau A, die hun managements- en leiderschapscapaciteiten toetsen. De testen omvatten drie delen : 1° een test gericht op de leidinggevende vaardigheden bedoeld in het functieprofiel;2° een proef die de generieke managementcompetenties test;3° een praktische gevalstudie die de functie weerspiegelt. De testen, bedoeld in 1° en 2°, kunnen computergestuurd afgenomen worden.

De testen worden afgenomen door een extern selectiebureau dat aangeduid wordt door de raad en dat elke kandidaat de vermelding `geschikt' of `ongeschikt' geeft.".

Art. 5.In artikel 7 van hetzelfde besluit, wordt de paragraaf 3 vervangen als volgt: " § 3. Voor de kandidaat die lid is van het vrijwillige personeel, geeft de in § 1 bedoelde aanwijzing aanleiding tot een tijdelijke professionalisering van ambtswege of, desgevallend, een tijdelijke professionalisering door mobiliteit van ambtswege.

Wanneer het mandaat eindigt onder de voorwaarden bedoeld in artikel 13, eerste lid, 2° of 4° en indien de laatste evaluatie bedoeld in artikel 115 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten positief is, wordt de professionalisering binnen de zone definitief op de datum van de laatste dag van het mandaat.

In de andere gevallen, indien de betrokkene de hoedanigheid van personeelslid van de zone niet verloren heeft, begint de professionaliseringsstage bedoeld in artikel 95 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones te lopen vanaf de eerste dag die volgt op het einde van het mandaat van zonecommandant.

In afwijking van het tweede en derde lid wordt de betrokkene op zijn verzoek niet geprofessionaliseerd op het einde van zijn mandaat. In dat geval en op zijn verzoek wordt hij opnieuw tewerkgesteld als vrijwilliger : - binnen de zone waarvan hij lid was en in de graad die hij bekleedde op het ogenblik van zijn kandidatuur; - binnen de zone waar hij zonecommandant was en in de graad die hij bekleedde op het ogenblik dat zijn mandaat beëindigd werd.".

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt na het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : "Het evaluatiegesprek vindt ten vroegste tien en ten laatste zestig kalenderdagen na de uitnodiging plaats.".

Art. 7.De artikelen 14 tot en met 17 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 8.De minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Jan JAMBON

^