Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 mei 2013
gepubliceerd op 25 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012172
pub.
25/09/2013
prom.
23/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MEI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Nationaal Paritair Comité voor de sport;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Nationaal Paritair Comité voor de sport Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012 Loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer (Overeenkomst geregistreerd op 2 januari 2013 onder het nummer 112624/CO/223) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de voetbalclubs en betaalde voetbaltrainers die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst waarvan het loon het bedrag overschrijdt dat is vastgesteld overeenkomstig de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. HOOFDSTUK II. - Duur

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur, ingaand vanaf 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013. HOOFDSTUK III. - Algemene bepalingen

Art. 3.Niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst, wordt de tussen een club-werkgever en een voetbaltrainer gesloten overeenkomst als voetbaltrainer, aanzien als een arbeidsovereenkomst voor bedienden en geregeld door de bepalingen van desbetreffende wetgeving, zijnde de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten, in het bijzonder voor wat betreft het aangaan, de schorsing en de beëindiging van de overeenkomst,... HOOFDSTUK IV. - Sociale zekerheid

Art. 4.Inzake de toepassing van de sociale zekerheid worden de voetbaltrainers volledig gedekt door het koninklijk besluit van 28 november 1969. De uitzonderingregeling van artikel 6 en 6bis van het koninklijk besluit inzake de betaalde sportbeoefenaars is derhalve niet van toepassing. HOOFDSTUK V. - Minimum aantal betaalde trainers

Art. 5.Elke club moet verplicht een minimum aantal betaalde voetbaltrainers onder contract hebben afhankelijk van de afdeling waarin de club uitkomt : 1ste Nationale afdeling : - 3 betaalde voetbaltrainers met minimum het voltijds loon voor betaalde sportbeoefenaars; - 1 betaalde voetbaltrainer met minimum het deeltijds loon voor betaalde voetballers. 2e Nationale afdeling : - 1 betaalde voetbaltrainer met minimum het voltijds loon voor betaalde sportbeoefenaars; - 1 betaalde voetbaltrainers met minimum het deeltijds loon voor betaalde voetballers. HOOFDSTUK VI. - Loon

Art. 6.§ 1. Het loon van de voetbaltrainer (in arbeidsrechterlijke zin) bestaat onder meer uit de volgende elementen : - het vast bruto maandloon; - de wedstrijdpremies; - andere contractuele vergoedingen; - de voordelen in natura, onder meer het beschikken over een woning, een voertuig of andere voordelen. § 2. Het loon moet contractueel voldoende bepaalbaar zijn (vaste wedde, voordelen in natura, premies,...) zodat reeds uit het contract blijkt of het minimumloon gerespecteerd werd. § 3. Het effectieve loon moet minstens gelijk zijn aan het theoretische minimum bedrag zoals dit vastgelegd wordt door het Nationaal Paritair Comité voor de sport op grond van de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten. HOOFDSTUK VII. - Vakantiegeld

Art. 7.De voetbaltrainers hebben in de maand juni recht op dubbel vakantiegeld voor de prestaties geleverd in het vorige kalenderjaar en op vakantiegeld uit dienst voor de prestaties geleverd in het lopende kalenderjaar bij einde tewerkstelling overeenkomstig de wet van 28 juni 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de jaarlijkse vakantie voor werknemers en haar uitvoeringsbesluiten. Het vakantiegeld is niet inbegrepen in de normale maandelijkse bezoldiging. Hiervan kan contractueel niet worden afgeweken. HOOFDSTUK VIII. - Eindejaarspremie

Art. 8.De club betaalt aan de voetbaltrainer in de maand december een eindejaarspremie gelijk aan het vast maandloon a rato van het aantal gepresteerde of gelijkgestelde maanden in dat kalenderjaar met een minimum van 1/12de van het minimumloon bepaald door het Nationaal Paritair Comité voor de sport. De eindejaarspremie is niet inbegrepen in de normale maandelijkse bezoldiging. Hiervan kan contractueel niet worden afgeweken. HOOFDSTUK IX. - Syndicale premie

Art. 9.§ 1. De betaalde voetbaltrainer gebonden door een arbeidsovereenkomst bij een club uit eerste Nationale heeft recht op een syndicale premie ten bedrage van 50 EUR. § 2. De betaalde voetbaltrainer gebonden door een arbeidsovereenkomst bij een club uit tweede Nationale heeft recht op een syndicale premie ten bedrage van 50 EUR. § 3. Voor de toekenningsvoorwaarden en de betalingsmodaliteiten wordt verwezen naar de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006 betreffende de syndicale premie voor betaalde voetballers. HOOFDSTUK X. - Einde contract

Art. 10.De voetbaltrainer van wie het contract afloopt om welke reden ook is vrij om een arbeidsovereenkomst af te sluiten met een andere club naar zijn keuze. De club-werkgever mag op geen enkele wijze de onderhandelingsvrijheid van de voetbaltrainer belemmeren.

Art. 11.In geval van voortijdige verbreking of beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten van toepassing. De club dient aan de trainer met onmiddellijke ingang de verplichte sociale documenten overhandigen.

Art. 12.De club-werkgever kan de voetbaltrainer niet op non-actief stellen om sportieve redenen. Een dergelijke handeling wordt gelijkgesteld met een onrechtmatig ontslag vanwege de club-werkgever.

Art. 13.In geval van voortijdige verbreking van de arbeidsovereenkomst door één van de partijen met de verbrekende partij aan de andere een verbrekingsvergoeding te betalen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten.

Art. 14.In geval van betwisting omtrent de toepasselijke verbrekingsvergoeding bij ontslag gegeven door de club aan de trainer wordt aan de trainer op het ogenblik van de kennisgeving van het ontslag in ieder geval een minimaal voorschot uitbetaald van 3 maanden het contractuele vaste loon ten titel van verbrekingsvergoeding evenals de nog verschuldigde vergoedingen tot op de datum van het ontslag met inbegrip van het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Het voorschot wordt in mindering gebracht op de uiteindelijk verschuldigde verbrekingsvergoeding.

Art. 15.In geval het ontslag wordt gegeven binnen de laatste 3 maanden van de contractueel voorziene duurtijd bij een contract van bepaalde duur, wordt het voorschot voor wat betreft de verbrekingsvergoeding beperkt tot het bedrag gelijk aan het lopend loon tot aan het bereiken van die termijn.

In geval van een ontslag om dringende reden of een te presteren opzegtermijn bij een contract van onbepaalde duur is het minimale voorschot van 3 maanden voor wat betreft de verbrekingsvergoeding niet verschuldigd.

Art. 16.§ 1. Indien de club-werkgever het voorschot niet of niet tijdig uitbetaald, wordt het verschuldigde voorschot, méér de wettelijke intresten aangetekend op de eerstvolgende uitbetaling van de TV-gelden (september - januari - mei) voor wat betreft de voetbalclubs in eerste Nationale. De trainer of zijn vakbond dient hiervoor een aangetekend schrijven met de nodige stukken te richten aan de Pro League. De Pro League stelt de licentiecommissie hiervan in kennis. De uitbetaling van het minimale voorschot zal worden opgenomen in de voorwaarden voor het toekennen van een licentie aan de clubs. § 2. Alle andere betaalde voetbaltrainers dan deze van eerste Nationale hebben in geval van niet of niet tijdige uitbetaling van het voorschot bijkomend recht op 50 EUR per dag vertraging te verekenen vanaf de eerste dag na het einde van de maand volgend op de kennisgeving van het ontslag. HOOFDSTUK XI. - Model arbeidsovereenkomst

Art. 17.Voor alle contracten afgesloten tussen de club-werkgevers en de betaalde voetbaltrainer dient bij voorkeur gebruik te worden gemaakt van het bijgevoegde modelcontract. HOOFDSTUK XII. - Arbeidsreglement

Art. 18.Alle clubs dienen gebruik te maken van een arbeidsreglement. HOOFDSTUK XIII. - Weddenschappen

Art. 19.De trainers verbinden er zich toe om niet deel te nemen aan weddenschappen van welke aard ook die betrekking hebben op voetbalwedstrijden van de club. In geval van moeilijke betwistingen wordt de zaak voorgelegd aan het Nationaal Paritair Comité voor de sport. HOOFDSTUK XIV. - Juridische commissies

Art. 20.De partijen erkennen de vertegenwoordiging van de trainersvakbonden in de juridische commissies of comités van de KBVB die loon- en arbeidsvoorwaarden behandelen en de bijstand van de trainer door de trainersvakbonden voor diezelfde commissies of comités. HOOFDSTUK XV. - Disciplinaire bevoegdheid

Art. 21.De partijen erkennen in principe het reglement van de KBVB in haar disciplinaire bevoegdheden, onverminderd het recht de definitieve uitspraken, na uitputting van de interne rechtsmiddelen te onderwerpen aan de marginale toetsing van een arbitrage of van de rechtbanken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage I aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur betaalde voetbaltrainer Tussen de ondergetekenden : De club . . . . ., met stamnummer . . . . . vertegenwoordigd door . . . . . met maatschappelijke zetel te . . . . .

Verder genoemd "de club" En De heer . . . . ., geboren op . . . . . en wonende te . . . . .

Verder genoemd "de trainer" Wordt het volgende overeengekomen :

Artikel 1.Duur van de overeenkomst De club sluit met de trainer een voltijdse/deeltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur overeenkomstig de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst voor de betaalde voetbaltrainer. Het contract gaat in vanaf . . . . .

Art. 2.Rechten en plichten De functie van trainer omvat volgende verantwoordelijkheden : 2.1. De trainer zal alles in het werk stellen om de sportieve waarde van de club te behouden en waar mogelijk te vermeerderen. Hij zal zich onthouden van al hetgeen schadelijk en/of onverenigbaar is met de morele, materiële en sportieve belangen van de club. 2.2. De trainer is eindverantwoordelijke voor het sportieve beleid van de aan hem toegewezen ploeg(en). Selecties, opstellingen en vervangingen worden enkel door hem gedaan. Hij zal onder geen enkele vorm tussenkomen in het administratief, commercieel of financieel beheer van de club. 2.3. De trainer neemt als sportief verantwoordelijk de begeleiding waar over de spelers die in aanmerking komen voor de hem toegewezen ploeg(en). 2.4. De trainer staat in voor de sportieve voorbereiding van alle trainingen en wedstrijden van de hem toegewezen ploeg(en) in samenspraak met de club. Hij staat in voor de voorbereiding van de spelers op het vlak van fysiek, techniek, tactiek,... 2.5. De club verplicht er zich toe de trainer te laten werken zoals overeengekomen. 2.6. De trainer zal in het kader van zijn contractuele verplichtingen de door de club gekozen uitrustingen dragen, met name ter gelegenheid van de contacten met de media, behoudens het recht in "burgerkledij" te verschijnen. 2.7. De trainer sluit geen publiciteitscontracten met derden die concurrenten zijn van de sponsor van de club of voor zover het producten betreft die strijdig zijn met het imago van de sport (tabak, alcohol,...). Bij het begin van elk seizoen dient de club schriftelijk mee te delen met welke sponsors er een overeenkomst gesloten werd. 2.8. Het is de trainer niet toegelaten deel te nemen aan weddenschappen van welke aard ook die betrekking hebben op voetbalwedstrijden van de club. 2.9. Het is de trainer gedurende de looptijd van het contract niet toegelaten om enige andere functie op te nemen bij een andere club en/of federatie behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de club.

Art. 3.Vergoedingen 3.1. De club betaalt aan de trainer een maandelijkse vergoeding bestaande uit : 3.1.1. Vast loon : Een bruto maandelijkse bezoldiging van . . . . . EUR 3.1.2. Wedstrijdpremies : a) Kampioenschapswedstrijden : - Bruto winstpremie : .. . . . EUR - Bruto gelijkspelpremie : . . . . . EUR b) Bijkomende premies : .. . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Voordelen in natura : . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4. Andere voordelen : . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Onkosten : . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Tekengeld : . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Vakantiegeld : De trainer heeft recht op dubbel vakantiegeld overeenkomstig de wet van 28 juni 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten. Uitbetaling gebeurt in principe in de maand juni.

Bij uitdiensttreding is eveneens vakantiegeld uit dienst verschuldigd. 3.5. Eindejaarspremie : De trainer heeft recht op een eindejaarspremie overeenkomstig de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst voor de betaalde voetbaltrainer. 3.6. De maandelijkse vergoeding wordt uiterlijk de zevende werkdag na de rechtgevende maand uitbetaald door overschrijving op rekeningnummer dat de trainer opgeeft. De verplichte voorheffingen in toepassing van de fiscale wetgeving en de sociale zekerheid worden hiervan afgehouden.

Art. 4.Schorsing 4.1. De trainer heeft recht op jaarlijkse vakantie overeenkomstig de wet van 28 juni 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten. Deze vakantie wordt vastgelegd in functie van de wedstrijdkalender en de verbintenissen van de club. 4.2. In geval van schorsing van de overeenkomst in gevolge arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval heeft de trainer recht op gewaarborgd maandloon overeenkomstig de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten. 4.3. In geval van schorsing van de overeenkomst in gevolge arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval heeft de trainer eveneens recht op gewaarborgd maandloon overeenkomstig de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten.

Art. 5.Beëindiging 5.1. Iedere partij heeft de mogelijkheid om de overeenkomst voor onbepaalde duur te beëindigen door opzegging aan de tegenpartij overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel 37 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten. 5.2. De opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op die waarin kennis van opzegging werd gegeven en wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 82 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten. 5.3. In geval één van de partijen de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de toepasselijke opzeggingstermijn, dan dient deze een vergoeding te betalen gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn overeenkomstig de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten. 5.4. In geval van betwisting omtrent de toepasselijke verbrekingsvergoeding bij ontslag gegeven door de club aan de trainer wordt aan de trainer op het ogenblik van de kennisgeving van het ontslag in ieder geval een minimaal voorschot uitbetaald van 3 maanden het contractuele vaste loon ten titel van verbrekingsvergoeding evenals de nog verschuldigde vergoedingen tot op de datum van het ontslag met inbegrip van het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Het voorschot wordt in mindering gebracht op de uiteindelijk verschuldigde verbrekingsvergoeding. 5.5. In geval het ontslag wordt gegeven binnen de laatste 3 maanden van de contractueel voorziene duurtijd bij een contract van bepaalde duur, wordt het voorschot voor wat betreft de verbrekingsvergoeding beperkt tot het bedrag gelijk aan het lopend loon tot aan het bereiken van die termijn. In geval van een ontslag om dringende reden of een te presteren opzegtermijn bij een contract van onbepaalde duur is het minimale voorschot van 3 maanden voor wat betreft de verbrekingsvergoeding niet verschuldigd.

Deze overeenkomst werd opgemaakt te . . . . . op . . . . ., in 2 originele exemplaren waarvan elk der partijen verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

De Club De trainer Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage II aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer Arbeidsovereenkomst bepaalde duur betaalde voetbaltrainer Tussen de ondergetekenden : De club . . . . ., met stamnummer . . . . . vertegenwoordigd door . . . . . met maatschappelijke zetel te . . . . .

Verder genoemd "de club" En De heer . . . . ., geboren op . . . . . en wonende te . . . . .

Verder genoemd "de trainer" Wordt het volgende overeengekomen :

Artikel 1.Duur van de overeenkomst De club sluit met de trainer een voltijdse/deeltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur overeenkomstig de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst voor de betaalde voetbaltrainer. Het contract wordt afgesloten voor de duur van........................... seizoenen ingaand vanaf......................................... tot......................................

Art. 2.Rechten en plichten De functie van trainer omvat volgende verantwoordelijkheden : 2.1. De trainer zal alles in het werk stellen om de sportieve waarde van de club te behouden en waar mogelijk te vermeerderen. Hij zal zich onthouden van al hetgeen schadelijk en/of onverenigbaar is met de morele, materiële en sportieve belangen van de club. 2.2. De trainer is eindverantwoordelijke voor het sportieve beleid van de aan hem toegewezen ploeg(en). Selecties, opstellingen en vervangingen worden enkel door hem gedaan. Hij zal onder geen enkele vorm tussenkomen in het administratief, commercieel of financieel beheer van de club. 2.3. De trainer neemt als sportief verantwoordelijk de begeleiding waar over de spelers die in aanmerking komen voor de hem toegewezen ploeg(en). 2.4. De trainer staat in voor de sportieve voorbereiding van alle trainingen en wedstrijden van de hem toegewezen ploeg(en) in samenspraak met de club. Hij staat in voor de voorbereiding van de spelers op het vlak van fysiek, techniek, tactiek,... 2.5. De club verplicht er zich toe de trainer te laten werken zoals overeengekomen. 2.6. De trainer zal in het kader van zijn contractuele verplichtingen de door de club gekozen uitrustingen dragen, met name ter gelegenheid van de contacten met de media, behoudens het recht in "burgerkledij" te verschijnen. 2.7. De trainer sluit geen publiciteitscontracten met derden die concurrenten zijn van de sponsor van de club of voor zover het producten betreft die strijdig zijn met het imago van de sport (tabak, alcohol,...). Bij het begin van elk seizoen dient de club schriftelijk mee te delen met welke sponsors er een overeenkomst gesloten werd. 2.8. Het is de trainer niet toegelaten deel te nemen aan weddenschappen van welke aard ook die betrekking hebben op voetbalwedstrijden van de club. 2.9. Het is de trainer gedurende de looptijd van het contract niet toegelaten om enige andere functie op te nemen bij een andere club en/of federatie behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de club.

Art. 3.Vergoedingen 3.1. De club betaalt aan de trainer een maandelijkse vergoeding bestaande uit : 3.1.1. Vast loon : Een bruto maandelijkse bezoldiging van . . . . . EUR 3.1.2. Wedstrijdpremies : a) Kampioenschapswedstrijden : - Bruto winstpremie : .. . . . EUR - Bruto gelijkspelpremie : . . . . . EUR b) Bijkomende premies : .. . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Voordelen in natura : . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4. Andere voordelen : . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Onkosten : . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Tekengeld : . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Vakantiegeld : De trainer heeft recht op dubbel vakantiegeld overeenkomstig de wet van 28 juni 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten. Uitbetaling gebeurt in principe in de maand juni.

Bij uitdiensttreding is eveneens vakantiegeld uit dienst verschuldigd. 3.5. Eindejaarspremie : De trainer heeft recht op een eindejaarspremie overeenkomstig de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst voor de betaalde voetbaltrainer. 3.6. De maandelijkse vergoeding wordt uiterlijk de zevende werkdag na de rechtgevende maand uitbetaald door overschrijving op rekeningnummer dat de trainer opgeeft. De verplichte voorheffingen in toepassing van de fiscale wetgeving en de sociale zekerheid worden hiervan afgehouden.

Art. 4.Schorsing 4.1. De trainer heeft recht op jaarlijkse vakantie overeenkomstig de wet van 28 juni 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten. Deze vakantie wordt vastgelegd in functie van de wedstrijdkalender en de verbintenissen van de club. 4.2. In geval van schorsing van de overeenkomst in gevolge arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval heeft de trainer recht op gewaarborgd maandloon overeenkomstig de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten. 4.3. In geval van schorsing van de overeenkomst in gevolge arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval heeft de trainer eveneens recht op gewaarborgd maandloon overeenkomstig de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten.

Art. 5.Beëindiging 5.1. De overeenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de overeengekomen duurtijd. Er kan geen sprake zijn van een stilzwijgende verlenging. 5.2. In geval één van de partijen de overeenkomst voortijdig beëindigt zonder dringende reden vóór het verstrijken van de termijn, dan dient deze een vergoeding te betalen, gelijk aan het bedrag van het tot aan het bereiken van die termijn verschuldigde loon, met als maximum het dubbel van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die in acht had moeten genomen worden, indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten overeenkomstig de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten. 5.3. In geval van betwisting omtrent de toepasselijke verbrekingsvergoeding bij ontslag gegeven door de club aan de trainer wordt aan de trainer op het ogenblik van de kennisgeving van het ontslag in ieder geval een minimaal voorschot uitbetaald van 3 maanden het contractuele vaste loon ten titel van verbrekingsvergoeding evenals de nog verschuldigde vergoedingen tot op de datum van het ontslag met inbegrip van het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Het voorschot wordt in mindering gebracht op de uiteindelijk verschuldigde verbrekingsvergoeding. 5.4. In geval het ontslag wordt gegeven binnen de laatste 3 maanden van de contractueel voorziene duurtijd bij een contract van bepaalde duur, wordt het voorschot voor wat betreft de verbrekingsvergoeding beperkt tot het bedrag gelijk aan het lopend loon tot aan het bereiken van die termijn. In geval van een ontslag om dringende reden of een te presteren opzegtermijn bij een contract van onbepaalde duur is het minimale voorschot van 3 maanden voor wat betreft de verbrekingsvergoeding niet verschuldigd.

Deze overeenkomst werd opgemaakt te . . . . . op . . . . ., in 2 originele exemplaren waarvan elk der partijen verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

De club De trainer Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^