Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 januari 2014
gepubliceerd op 10 maart 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen, genaamd « Pick 3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto », « Joker+ » en de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003013
pub.
10/03/2014
prom.
26/01/2014
ELI
eli/besluit/2014/01/26/2014003013/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen, genaamd « Pick 3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto », « Joker+ » en de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies 54.559/2 van de Raad van State, gegeven op 16 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 12/1, § 1 van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten, houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, ingevoegd door het koninklijk besluit van 6 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementen van de openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen « Lotto/Joker », « Pick-3 », « Euro Millions » en « Keno », en tot wijziging van de regels ter annulering van de deelnemingstickets verbonden met de deelneming aan deze openbare loterijen, inzonderheid met het oog op de deelneming via internet type koninklijk besluit prom. 06/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op donderdag 31 december 2009 sluiten, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Huidig artikel legt de regels vast die van toepassing zijn op de deelneming aan de Pick-3 met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat "het Internet" wordt genoemd. Deze regels zijn van toepassing ongeacht het type apparatuur dat door de speler wordt gebruikt. Niettemin, kunnen de aan de speler krachtens dit artikel geboden mogelijkheden worden beperkt door de Nationale Loterij, in functie van de technologie en/of de technische eigenschappen van het type apparatuur dat de speler gebruikt. De beperkingen in kwestie betreffen de bepalingen die worden bedoeld in de paragrafen 2, 3, 5, 6, 8, 9 en 10 ».

Art. 2.Aan het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ », worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het artikel 11, vervangen door het koninklijk besluit van 9 januari 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het derde lid wordt vervangen als volgt : « De speelmogelijkheden waaruit de speler kan kiezen voor Euro Millions stemmen overeen met deze van de bulletins bedoeld in het artikel 7.De Nationale Loterij kan evenwel de mogelijkheden die aangeboden worden door, voor het enkelvoudig formulier, de in het artikel 7 bedoelde bulletins uitbreiden door een deelneming met een aantal speelcombinaties toe te staan welke het maximum van 20 niet mogen overschrijden. » b) het wordt aangevuld met een lid luidende : « De deelnemingsverwerving kan ook gebeuren met behulp van de formule die « Replay » genoemd wordt en die de speler de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan de Euro Millions en aan de Joker+ met spelparameters die identiek zijn aan diegene die afgedrukt zijn op zijn spelticket. De formule « Replay » berust op de volgende modaliteiten : 1° het gebruik van deze formule betreft uitsluitend speltickets die afgeleverd werden krachtens huidig reglement;2° onmiddellijk na de lezing van een winnend of verliezend spelticket door de terminal, kan de speler de aflevering van een « Replay » spelticket vragen.Indien hij van deze mogelijkheid afziet, is het betreffende spelticket niet meer bruikbaar voor dergelijke aflevering; 3° eenzelfde spelticket, afgeleverd met of zonder behulp van de « Replay »-formule, kan enkel aanleiding geven tot één enkele « Replay »;4° een spelticket, afgeleverd met behulp van de « Replay »-formule, kan opnieuw dienen voor de aflevering van een nieuw « Replay » spelticket;5° de aflevering van een « Replay » spelticket is slechts mogelijk indien alle op het spelticket, waarvan men gebruik wenst te maken, vermelde Euro Millions-trekkingen gebeurd zijn;6° het identieke karakter van de spelparameters die voorkomen op een « Replay » spelticket betreffen het aantal trekkingen waarmee aan de Euro Millions en aan de Joker+ wordt deelgenomen, de verschuldigde inzet voor de Euro Millions en de Joker+, de deelnemende Euro Millions combinaties en Joker+-combinaties;7° onder voorbehoud van de bepalingen van 2°, is een spelticket met behulp waarvan de aflevering van een « Replay » spelticket werd gevraagd, niet meer bruikbaar na een door de Nationale Loterij vastgelegde en bekendgemaakte termijn die niet meer mag bedragen dan 20 weken te rekenen vanaf de laatste Euro Millions-trekking waaraan het deelneemt;8° een « Replay » spelticket kan de kenmerkende vermelding « Replay » dragen » »;2° in het artikel 13/1, § 1, ingevoegd door het koninklijk besluit van 6 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementen van de openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen « Lotto/Joker », « Pick-3 », « Euro Millions » en « Keno », en tot wijziging van de regels ter annulering van de deelnemingstickets verbonden met de deelneming aan deze openbare loterijen, inzonderheid met het oog op de deelneming via internet type koninklijk besluit prom. 06/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op donderdag 31 december 2009 sluiten en gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Het huidige artikel bepaalt de regels die van toepassing zijn op de deelname aan de Euro Millions en aan de Joker+ door middel van het instrument van de informatiemaatschappij dat "het Internet" wordt genoemd.Deze regels zijn van toepassing ongeacht het type apparatuur dat door de speler wordt gebruikt. Niettemin, kunnen de aan de speler krachtens dit artikel geboden mogelijkheden worden beperkt door de Nationale Loterij, in functie van de technologie en/of de technische eigenschappen van het type apparatuur dat de speler gebruikt. De beperkingen in kwestie betreffen de bepalingen die worden bedoeld in de paragrafen 2, 3, 3/1, 4, 6, 7, 9, 10 en 11 ».

Art. 3.In artikel 11/1, § 1, van het koninklijk besluit van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementen van de openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen « Lotto/Joker », « Pick-3 », « Euro Millions » en « Keno », en tot wijziging van de regels ter annulering van de deelnemingstickets verbonden met de deelneming aan deze openbare loterijen, inzonderheid met het oog op de deelneming via internet type koninklijk besluit prom. 06/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op donderdag 31 december 2009 sluiten, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Het huidige artikel bepaalt de regels die van toepassing zijn op de deelname aan de « Keno » door middel van het instrument van de informatiemaatschappij dat "het Internet" wordt genoemd. Deze regels zijn van toepassing ongeacht het type apparatuur dat door de speler wordt gebruikt. Niettemin, kunnen de aan de speler krachtens dit artikel geboden mogelijkheden worden beperkt door de Nationale Loterij, in functie van de technologie en/of de technische eigenschappen van het type apparatuur dat de speler gebruikt. De beperkingen in kwestie betreffen de bepalingen die worden bedoeld in de paragrafen 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 en 11 ».

Art. 4.In het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij, wordt een artikel 18/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 18/1.Ongeacht het type apparatuur dat door de speler wordt gebruikt, blijven de regels bepaald door het huidige besluit van toepassing. Niettemin, kunnen de aan de speler krachtens dit artikel geboden mogelijkheden worden beperkt door de Nationale Loterij, in functie van de technologie en/of de technische eigenschappen van het type apparatuur dat de speler gebruikt. De beperkingen in kwestie betreffen de bepalingen die worden bedoeld in de artikelen 4, 6, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 13, 15 en 19 ».

Art. 5.In het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ », wordt een artikel 61/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 61/1.Ongeacht het type apparatuur dat door de speler wordt gebruikt, blijven de regels bepaald door het huidige hoofdstuk van toepassing. Niettemin, kunnen de aan de speler krachtens dit artikel geboden mogelijkheden worden beperkt door de Nationale Loterij, in functie van de technologie en/of de technische eigenschappen van het type apparatuur dat de speler gebruikt. De beperkingen in kwestie betreffen de bepalingen die worden bedoeld in de artikelen 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60 en 61 ».

Art. 6.In het koninklijk besluit van 10 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij, wordt een artikel 20/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 20/1.Ongeacht het type apparatuur dat door de speler wordt gebruikt, blijven de regels bepaald door het huidige besluit van toepassing. Niettemin, kunnen de aan de speler krachtens dit artikel geboden mogelijkheden worden beperkt door de Nationale Loterij, in functie van de technologie en/of de technische eigenschappen van het type apparatuur dat de speler gebruikt. De beperkingen in kwestie betreffen de bepalingen die worden bedoeld in artikel 21 ».

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

^