Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 december 2009
gepubliceerd op 11 december 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementen van de openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen « Lotto/Joker », « Pick-3 », « Euro Millions » en « Keno », en tot wijziging van de regels ter annulering van de deelnemingstickets verbonden met de deelneming aan deze openbare loterijen, inzonderheid met het oog op de deelneming via internet

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003448
pub.
11/12/2009
prom.
06/12/2009
ELI
eli/besluit/2009/12/06/2009003448/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementen van de openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen « Lotto/Joker », « Pick-3 », « Euro Millions » en « Keno », en tot wijziging van de regels ter annulering van de deelnemingstickets verbonden met de deelneming aan deze openbare loterijen, inzonderheid met het oog op de deelneming via internet


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde loterij « Euro Millions »;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions »;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 2008 houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het advies 47.349/2 van de Raad van State, gegeven op 24 november 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het gebruik van de instrumenten van de informatiemaatschappij sedert meerdere jaren ingeburgerd is bij een groot deel van het publiek;

Overwegende dat het Internet een instrument van de informatiemaatschappij is, dat zowel door de openbare overheden als door de privé-sector wordt gehanteerd, niet enkel om in de brede zin van het woord informatie te verspreiden, maar ook om aan het publiek verscheidene producten en diensten op afstand aan te bieden;

Overwegende dat het voor consumenten mogelijk maken om via het Internet deel te nemen aan de openbare loterijen, inzonderheid trekkings- en krasloterijen, een initiatief is dat duidelijke voordelen biedt aan de consumenten;

Overwegende dat het beheerscontract dat gesloten werd tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij uitdrukkelijk voorziet in haar verplichting om gebruik te maken van de nieuwste technieken indien deze kunnen bijdragen tot het verbeteren van de aangeboden producten en diensten;

Overwegende dat het spelaanbod dat voorgesteld wordt door de Nationale Loterij via het Internet in een eerste fase, of via andere instrumenten van de informatiemaatschappij op middellange of lange termijn, zich ertoe leent om de aan deze naamloze vennootschap van publiek recht toevertrouwde kanalisatieopdracht te versterken; dat deze kanalisatieopdracht meer bepaald bestaat in het aanbieden, aan de consumenten die reeds via het Internet deelnemen aan onwettige en gevaarlijke spelen op afstand, van een wettig en beveiligd alternatief, en zulks in een gecontroleerde en met talrijke beperkingen uitgeruste omgeving ter voorkoming van buitensporig speelgedrag.

Overwegende dat de Nationale Loterij absoluut zeer dringend de vereiste maatregelen moet treffen om deze sociale doelstelling na te komen;

Overwegende dat het spelaanbod dat voorgesteld wordt door de Nationale Loterij via het Internet en waaraan huidig besluit gewijd is, een van voornoemde maatregelen vormt;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij.

Artikel 1.In artikel 13 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij wordt paragraaf 29 vervangen als volgt : « § 29. In geval van wijziging van de deelnemingsregels van de Lotto of van de Joker, inzonderheid van diegene die betrekking hebben op de vier spelparameters, zijnde de spelmatrix, het verschuldigde inzetbedrag, de verdeling en het bedrag van de winsten en het aantal trekkingen per week, zal er slechts continuïteit van deelneming aan deze openbare loterijen onder de gelding van de nieuwe regels zijn mits het voorafgaand akkoord van de speler. De afwezigheid van zijn instemming stelt automatisch een einde aan zijn abonnement.

De Nationale Loterij kan een einde stellen aan de mogelijkheid om per abonnement deel te nemen aan de Lotto en de Joker. In voorkomend geval maakt ze de voorwaarden van die beëindiging bekend met alle middelen die ze nuttig acht. »

Art. 2.In artikel 13, § 30 van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 oktober 2002, worden de tekens « 13/1, » ingevoegd tussen de telwoorden « 12, » en « 14 ».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt in hoofdstuk III een artikel 13/1 ingevoegd, luidende : « Art.13/1. § 1. Huidig artikel legt de regels vast die van toepassing zijn op de deelneming aan de Lotto en aan de Joker met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat « het Internet » wordt genoemd.

De deelneming, bedoeld in het eerste lid, is voorbehouden aan personen die titularis zijn van een « spelersrekening » bij de Nationale Loterij en dit onder voorbehoud van de bepalingen die door Ons werden bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° en 3° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen.

De deelneming berust op het gebruik door de speler van virtuele documenten, respectievelijk « enkelvoudig formulier » en « meervoudig formulier » genaamd, of op het gebruik van de « combinatiemodus »-formule, dewelke kan worden aangeboden onder een specifieke benaming bepaald door de Nationale Loterij. § 2. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid, bestaat het enkelvoudig formulier uit een even aantal roosters dat kan oplopen tot 20 in totaal. Elk rooster bestaat uit 42 van 1 tot en met 42 genummerde vakjes. De speler vult een even aantal roosters naar keuze in.

Het aantal roosters bedoeld in het eerste lid kan door de Nationale Loterij gewijzigd worden zonder dat dit evenwel kan leiden tot de uitdoving van de verplichting een even aantal roosters in te vullen.

Per rooster duidt de speler 6 getallen aan. De aanduiding van deze getallen gebeurt, naar keuze van de speler, middels één van de volgende mogelijkheden : 1°ofwel vinkt hij de 6 getallen van zijn keuze aan; 2° ofwel opteert hij voor de « Quick Pick »-formule en vinkt hij minder dan 6 getallen of zelfs geen enkel aan.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de getallen willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel getal aanvinkt, de 6 getallen hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan 6 getallen aanvinkt, worden hem één of meerdere bijkomende getallen willekeurig toegekend teneinde 6 getallen te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem willekeurig toegekende getallen door één of meerdere getallen van zijn keuze te vervangen. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere groepen van roosters waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

De speler vult de roosters van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosters levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Wanneer men gebruik maakt van het enkelvoudig formulier, maakt men per rooster één enkele combinatie van 6 getallen, die één voorspelling vormt. § 3. Het meervoudig formulier bestaat uit 14 roosters met 42 van 1 tot en met 42 genummerde vakjes. Het aantal van voornoemde roosters kan door de Nationale Loterij gewijzigd worden. De speler vult een aantal roosters naar keuze in.

Per rooster duidt de speler 7, 8 of 9 getallen aan. De aanduiding van deze getallen gebeurt, naar keuze van de speler, middels één van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel vinkt hij, naargelang het vooraf gekozen aantal getallen, de 7, 8 of 9 getallen van zijn keuze aan;2° ofwel opteert hij voor de « Quick Pick »-formule en vinkt hij minder getallen dan het gekozen aantal of zelfs geen enkel aan.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de getallen willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel getal aanvinkt, de getallen waarvan het aantal overeenstemt met de keuze van de speler hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan het gekozen aantal getallen aanvinkt, worden hem één of meerdere bijkomende getallen willekeurig toegekend teneinde het gekozen aantal getallen te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem willekeurig toegekende getallen door één of meerdere getallen van zijn keuze te vervangen. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere groepen van roosters waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

Het gekozen aantal getallen kan van rooster tot rooster verschillen.

De speler vult de roosters van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosters levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Wanneer men gebruik maakt van het meervoudig formulier, maakt men per rooster alle combinaties van 6 getallen die wiskundig kunnen voortvloeien uit de 7 tot 9 gekozen getallen. Ieder van deze combinaties van 6 getallen vormt één voorspelling. Uit de 7, 8 of 9 te kiezen getallen resulteren respectievelijk 7, 28 en 84 combinaties van 6 getallen. § 4. De « combinatiemodus »-formule berust op het gebruik van één enkel rooster met 42 van 1 tot en met 42 genummerde vakjes.

In het rooster duidt de speler 10 getallen aan. De aanduiding van deze getallen gebeurt, naar keuze van de speler, middels één van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel vinkt hij de 10 getallen van zijn keuze aan;2° ofwel opteert hij voor de « Quick Pick »-formule en vinkt hij minder dan 10 getallen of zelfs geen enkel aan.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de getallen willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel getal aanvinkt, de 10 getallen hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan 10 getallen aanvinkt, worden hem één of meerdere bijkomende getallen willekeurig toegekend teneinde 10 getallen te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem willekeurig toegekende getallen door één of meerdere getallen van zijn keuze te vervangen.

Het informaticasysteem combineert de 10 in overeenstemming met de bepalingen van het tweede lid aangeduide getallen teneinde minstens 10 verschillende combinaties van 6 getallen te vormen. Deze combinering wordt zo uitgevoerd dat een winst kan gegarandeerd worden wanneer er onder de 10 gespeelde getallen minstens 3 van de zes winnende getallen die worden aangeduid door de lottrekking bedoeld in artikel 16, voorkomen. § 5. De deelneming aan de Joker gebeurt naar keuze van de speler ofwel samen met de deelneming aan de Lotto, ofwel los daarvan.

Wanneer de deelneming aan de Joker samen met de deelneming aan de Lotto gebeurt, dan berust zij op de volgende modaliteiten : 1° de deelneming aan de Joker is verbonden met het gebruik van het enkelvoudig formulier, het meervoudig formulier of de « combinatiemodus »-formule;2° de deelneming gebeurt, naar keuze van de speler, met 1, 2, 3 of 4 getallen bestemd voor de deelneming, dewelke hem standaard worden toegewezen.De speler beschikt over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem standaard toegewezen getallen te weigeren en hun vervanging door andere getallen te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van het getal of de getallen waarmee hij wenst deel te nemen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22, tweede lid; 3° de deelneming aan de Joker is niet verplicht. Wanneer de deelneming aan de Joker los staat van de deelneming aan de Lotto, dan gebeurt zij, naar keuze van de speler, met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 getallen bestemd voor de deelneming, dewelke hem standaard worden toegewezen. De speler beschikt over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem standaard toegewezen getallen te weigeren en hun vervanging door andere getallen te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van het getal of de getallen waarmee hij wenst deel te nemen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22, tweede lid. § 6. De speler die gebruik maakt van het enkelvoudig formulier of van de « combinatiemodus »-formule, kiest of hij wenst deel te nemen aan één enkele trekking of aan 2, 4, 6 of 10 trekkingen. Hij kan er ook voor kiezen het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen niet vast te leggen door te kiezen voor het « voortdurend deelnemen ». Wanneer de deelneming aan de Joker gezamenlijk met de deelneming aan de Lotto gebeurt, geldt dit voor alle trekkingen.

Een meervoudig formulier kan niet deelnemen aan opeenvolgende trekkingen. § 7. Het Lotto-inzetbedrag voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 9, vierde lid, het aantal ingevulde roosters en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.

Het Lotto-inzetbedrag per trekking voor een meervoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 9, vierde lid, en de som van het aantal combinaties dat wordt verkregen door elk van de ingevulde roosters. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee parameters.

Het Lotto-inzetbedrag voor de « combinatiemodus » is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 9, vierde lid, het aantal combinaties dat werd verkregen en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.

Het Joker-inzetbedrag voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : het inzetbedrag van 1,25 euro bedoeld in artikel 22, vierde lid, het gekozen aantal deelnemende getallen en het gekozen aantal trekkingen.

Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.

Het Joker-inzetbedrag per trekking voor een meervoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 1,25 euro bedoeld in artikel 22, vierde lid en het gekozen aantal deelnemende getallen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee parameters.

Het Joker-inzetbedrag voor de « combinatiemodus » is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : het inzetbedrag van 1,25 euro bedoeld in artikel 22, vierde lid, het gekozen aantal deelnemende getallen en het gekozen aantal trekkingen.

Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.

Wanneer de deelneming aan de Lotto samen met de deelneming aan de Joker gebeurt, dan is het totale inzetbedrag gelijk aan de som van het Lotto-inzetbedrag en het Joker-inzetbedrag dewelke berekend werden in overeenstemming met de bepalingen van lid 1 tot 6. § 8. Aan de speler wordt in een samenvattend schermbeeld een vooruitblik van de deelnemingsverwerving gegeven, meer bepaald de gekozen spelparameters en het daarbij horend inzetbedrag, en wordt hij uitgenodigd deze te controleren alvorens ze te bevestigen. Indien hij dat wenst, beschikt de speler op dat ogenblik nog steeds over de mogelijkheid hetzij af te zien van de deelname aan het spel, hetzij de gekozen spelparameters te wijzigen. Wanneer hij op de knop « bevestigen » klikt, worden de spelparameters van zijn deelnemingsverwerving geacht overeen te komen met zijn voorkeur, worden zij definitief en kunnen zij niet langer gewijzigd worden.

Na de bevestiging bedoeld in het eerste lid, wordt de speler door een schermbeeld geïnformeerd dat zijn deelnemingsverwerving : 1° hetzij geweigerd wordt, wanneer zij aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van § 10.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm; 2° hetzij aanvaard wordt, wanneer zij geen aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van § 10.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm die de registratie van zijn deelnemingsverwerving bevestigt en die de gekozen spelparameters en een transactienummer vermeldt. Door de Nationale Loterij wordt tevens een elektronische boodschap die deze gegevens herneemt, verzonden aan de speler. Tegelijkertijd wordt het inzetbedrag onherroepelijk gedebiteerd van de beschikbare tegoeden op zijn « spelersrekening ». § 9. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 10, berust het debiteren van een « spelersrekening » met het inzetbedrag dat verschuldigd is voor een deelnemingsverwerving op volgende modaliteiten : 1° bij een deelnemingsverwerving betreffende een enkelvoudig formulier of de « combinatiemodus » en betrekking hebbend op een deelneming aan 1, 2, 4, 6 of 10 trekkingen, stemt het gedebiteerd inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen. Het debiteren wordt in één keer uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in § 8, tweede lid, 2°; 2° bij een deelnemingsverwerving betreffende een meervoudig formulier, stemt het gedebiteerd inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor één trekking.Het debiteren wordt uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in § 8, tweede lid, 2°; 3° bij een deelnemingsverwerving betreffende een voortdurende deelneming, wordt het inzetbedrag trekking per trekking gedebiteerd. Wanneer de bepalingen van § 10 voor een bepaalde trekking van toepassing zijn, wordt de speler hiervan verwittigd door een elektronische boodschap die hem wordt toegestuurd door de Nationale Loterij en waarin wordt gepreciseerd dat hij niet aan de bewuste trekking zal deelnemen. Wanneer de bepalingen van § 10 voor drie opeenvolgende trekkingen van toepassing zijn, schorst de Nationale Loterij de voortdurende deelneming van de betreffende speler. Deze deelneming zal, onder voorbehoud van de bepalingen van § 10, enkel terug geactiveerd worden mits een tussenkomst van de speler via zijn « spelersrekening ». § 10. Onder voorbehoud van de bepalingen die Wij hebben bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen, wordt elke deelnemingsverwerving geweigerd door de Nationale Loterij, wanneer de speler wenst deel te nemen aan een trekking waarvoor de registratie van deelnemingsverwervingen afgesloten is. § 11. De speler die voortdurend deelneemt aan de Lotto, aan de Joker, of aan de Lotto en de Joker beschikt op elk ogenblik over de mogelijkheid hieraan een einde te stellen mits een wijziging door hemzelf van de passende parameter van zijn « spelersrekening ».

In geval van wijziging van de deelnemingsregels van de Lotto of van de Joker, inzonderheid van diegene die betrekking hebben op de vier spelparameters, zijnde de spelmatrix, het verschuldigde inzetbedrag, de verdeling en het bedrag van de winsten en het aantal trekkingen per week, zal er slechts continuïteit van deelneming aan deze openbare loterijen onder de gelding van de nieuwe regels zijn mits het voorafgaand akkoord van de speler. De afwezigheid van zijn instemming stelt automatisch een einde aan zijn voortdurende deelneming. § 12. De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om een eerder door hem bevestigde deelnemingsverwerving op identieke wijze te herspelen. § 13. Voorafgaand aan elke deelnemingsverwerving heeft de speler de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie die de kenmerken en de modaliteiten uiteenzet van de verschillende spelmogelijkheden die geboden worden. § 14. De deelneming is pas echt geldig wanneer de deelnemingsgegevens van de bevestigde deelnemingsverwervingen door de Nationale Loterij vóór de trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager. Deze gegevensdrager wordt door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking verzegeld. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. § 15. De artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, lid 1, 2 en 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, lid 3 en 5, 23, 27, 28, 29, 31, 32 en 35, lid 1, 2 en 3, zijn niet van toepassing op de deelneming aan de Lotto en aan de Joker met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat « het Internet » wordt genoemd. »

Art. 4.Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : « De gezamenlijke deelneming aan de Lotto en aan de Joker kan gebeuren met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij, genaamd « Internet ». »

Art. 5.In artikel 32 van hetzelfde besluit wordt het enige lid aangevuld met de woorden « en kunnen worden geraadpleegd op de internetsite van de Nationale Loterij ». HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

Art. 6.In het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt een artikel 12/1 ingevoegd, luidende : « Art.12/1. § 1. Huidig artikel legt de regels vast die van toepassing zijn op de deelneming aan de Pick-3 met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat « het Internet » wordt genoemd.

De deelneming, bedoeld in het eerste lid, is voorbehouden aan personen die titularis zijn van een « spelersrekening » bij de Nationale Loterij en dit onder voorbehoud van de bepalingen die door Ons werden bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° en 3° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen.

De deelneming berust op het gebruik door de speler van een virtueel document, « enkelvoudig formulier » genaamd. § 2. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid, bestaat het enkelvoudig formulier uit 5 roosters die elk bestaan uit 3 lege vakjes. Gaande van links naar rechts wordt het eerste vakje « vakje van de honderdtallen » genoemd, wordt het tweede vakje « vakje van de tientallen » genoemd en wordt het derde vakje « vakje van de eenheden » genoemd.

Het aantal roosters bedoeld in het eerste lid kan door de Nationale Loterij gewijzigd worden.

De speler vult het aantal roosters van zijn keuze in. Elk rooster biedt vier spelmogelijkheden die respectievelijk « In volgorde », « In wanorde », « De eerste twee » en « De laatste twee » worden genoemd.

Per rooster duidt de speler het spel of de spelen aan waaraan hij wenst deel te nemen.

Onverminderd de bepalingen van het achtste en negende lid duidt de speler, wanneer hij voor een rooster wenst deel te nemen aan één, twee, drie of vier spelen, naar zijn keuze in elk van de drie vakjes bedoeld in het eerste lid, een cijfer uit de reeks gaande van 0 tot 9 aan teneinde zo één nummer van drie cijfers te vormen uit de reeks gaande van 000 tot 999. Bij deelneming aan het spel « In wanorde » mag er evenwel geen nummer van drie identieke cijfers aangeduid worden.

Voor alle spelen geldt dat de aanduiding van een cijfer in : 1° het « vakje van de honderdtallen », het cijfer van de honderdtallen van het volledige nummer, of van het deel van het nummer waarmee wordt deelgenomen, bepaalt;2° het « vakje van de tientallen », het cijfer van de tientallen van het volledige nummer, of van het deel van het nummer waarmee wordt deelgenomen, bepaalt;3° het « vakje van de eenheden », het cijfer van de eenheden van het volledige nummer, of van het deel van het nummer waarmee wordt deelgenomen, bepaalt. De speler beschikt over de mogelijkheid om de « Quick Pick »-formule te gebruiken voor het invullen van de roosters. Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat de nummers hem willekeurig worden toegekend door het computersysteem van de Nationale Loterij. In voorkomend geval wordt per rooster één nummer van drie cijfers toegekend. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere nummers die hem willekeurig werden toegekend, te vervangen door één of meerdere nummers van zijn keuze. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere groepen van roosters waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

De speler vult de roosters van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosters levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Wanneer de speler voor een rooster enkel geopteerd heeft voor een deelneming aan het spel « De eerste twee », worden enkel de cijfers voor de honderdtallen en voor de tientallen van het nummer bedoeld in § 2, vierde lid, vermeld op de bevestiging van de deelnemingsverwerving, zoals bedoeld in § 5, tweede lid, 2°.

Wanneer de speler voor een rooster enkel geopteerd heeft voor een deelneming aan het spel « De laatste twee », worden enkel de cijfers voor de tientallen en voor de eenheden van het nummer bedoeld in § 2, vierde lid, vermeld op de bevestiging van de deelnemingsverwerving, zoals bedoeld in § 5, tweede lid, 2°. § 3. Gebruik makend van het enkelvoudig formulier, kiest de speler het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen. Dit aantal wordt bepaald op 1, 2, 3, 4, 6 of 12.

Naast de mogelijkheid bedoeld in het eerste lid, beschikt de speler over de mogelijkheid te opteren voor een voortdurende deelneming aan opeenvolgende trekkingen, waarbij het aantal trekkingen niet op voorhand vast te leggen valt. § 4. Het verschuldigde inzetbedrag voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : het inzetbedrag van 1 euro bedoeld in artikel 7, eerste lid, de som van het per rooster gekozen aantal spelen en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters. § 5. Aan de speler wordt in een samenvattend schermbeeld een vooruitblik van de deelnemingsverwerving gegeven, meer bepaald de gekozen spelparameters en het daarbij horend inzetbedrag, en wordt hij uitgenodigd deze te controleren alvorens ze te bevestigen. Indien hij dat wenst, beschikt de speler op dat ogenblik nog steeds over de mogelijkheid hetzij af te zien van de deelname aan het spel, hetzij de gekozen spelparameters te wijzigen. Wanneer hij op de knop « bevestigen » klikt, worden de spelparameters van zijn deelnemingsverwerving geacht overeen te komen met zijn voorkeur, worden zij definitief en kunnen zij niet langer gewijzigd worden.

Na de bevestiging bedoeld in het eerste lid, wordt de speler door een schermbeeld geïnformeerd dat zijn deelnemingsverwerving : 1° hetzij geweigerd wordt, wanneer zij aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van § 7.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm; 2° hetzij aanvaard wordt, wanneer zij geen aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van § 7.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm die de registratie van zijn deelnemingsverwerving bevestigt en die de gekozen spelparameters en een transactienummer vermeldt. Door de Nationale Loterij wordt tevens een elektronische boodschap die deze gegevens herneemt, verzonden aan de speler. Tegelijkertijd wordt het inzetbedrag onherroepelijk gedebiteerd van de beschikbare tegoeden op zijn « spelersrekening ». § 6. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 7, berust het debiteren van een « spelersrekening » met het inzetbedrag dat verschuldigd is voor een deelnemingsverwerving op volgende modaliteiten : 1° bij een deelnemingsverwerving betreffende een enkelvoudig formulier en betrekking hebbend op een deelneming aan 1, 2, 3, 4, 6 of 12 trekkingen, stemt het gedebiteerd inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen.Het debiteren wordt in één keer uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in § 5, tweede lid, 2°; 2° bij een deelnemingsverwerving betreffende een voortdurende deelneming, wordt het inzetbedrag trekking per trekking gedebiteerd. Wanneer de bepalingen van § 7 voor een bepaalde trekking van toepassing zijn, wordt de speler hiervan verwittigd door een elektronische boodschap die hem wordt toegestuurd door de Nationale Loterij en waarin wordt gepreciseerd dat hij niet aan de bewuste trekking zal deelnemen. Wanneer de bepalingen van § 7 voor drie opeenvolgende trekkingen van toepassing zijn, schorst de Nationale Loterij de voortdurende deelneming van de betreffende speler. Deze deelneming zal, onder voorbehoud van de bepalingen van § 7, enkel terug geactiveerd worden mits een tussenkomst van de speler via zijn « spelersrekening ». § 7. Onder voorbehoud van de bepalingen die Wij hebben bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen, wordt elke deelnemingsverwerving geweigerd door de Nationale Loterij, wanneer de speler wenst deel te nemen aan een trekking waarvoor de registratie van deelnemingsverwervingen afgesloten is. § 8. De speler die voortdurend deelneemt, beschikt op elk ogenblik over de mogelijkheid hieraan een einde te stellen mits een wijziging door hemzelf van de passende parameter van zijn « spelersrekening ».

In geval van wijziging van de deelnemingsregels van de Pick-3, inzonderheid diegene die betrekking hebben op de vier spelparameters, zijnde de spelmatrix, het verschuldigde inzetbedrag, de verdeling en het bedrag van de winsten en het aantal trekkingen per week, zal er slechts continuïteit van deelneming aan deze openbare loterijen onder de gelding van de nieuwe regels zijn mits het voorafgaand akkoord van de speler. De afwezigheid van zijn instemming stelt automatisch een einde aan zijn voortdurende deelneming. § 9. De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om een eerder door hem bevestigde deelnemingsverwerving op identieke wijze te herspelen. § 10. Voorafgaand aan elke deelnemingsverwerving heeft de speler de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie die de kenmerken en de modaliteiten uiteenzet van de verschillende spelmogelijkheden die geboden worden. § 11. De deelneming is pas echt geldig wanneer de deelnemingsgegevens van de bevestigde deelnemingsverwervingen door de Nationale Loterij vóór de trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager. Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. § 12. De artikelen 4, 5, 6, 7, tweede lid, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 en 20, lid 1, 2 en 3, zijn niet van toepassing op de deelneming aan de Pick-3 met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat « het Internet » wordt genoemd. »

Art. 7.In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt het enige lid aangevuld met de woorden « en kunnen worden geraadpleegd op de internetsite van de Nationale Loterij ». HOOFDSTUK III. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde loterij « Euro Millions »

Art. 8.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde loterij « Euro Millions » wordt het telwoord « 12 » vervangen door « 13/1 ».

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt een artikel 13/1 ingevoegd, luidende : « Art.13/1. § 1. Huidig artikel legt de regels vast die van toepassing zijn op de deelneming aan het spel Euro Millions met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat « het Internet » wordt genoemd.

De deelneming, bedoeld in het eerste lid, is voorbehouden aan personen die titularis zijn van een « spelersrekening » bij de Nationale Loterij en dit onder voorbehoud van de bepalingen die door Ons werden bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° en 3° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen.

De deelneming berust op het gebruik door de speler van virtuele documenten, respectievelijk « enkelvoudig formulier » en « meervoudig formulier » genaamd. § 2. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid, bestaat het enkelvoudig formulier uit meerdere roosterkoppels, waarvan het aantal kan oplopen tot 10 in totaal. Elk koppel is opgebouwd uit een rooster bovenaan, « nummerrooster » genaamd, en een rooster onderaan, « sterrenrooster » genaamd. Elk nummerrooster telt 50 vakjes, genummerd van 1 tot 50. Elk sterrenrooster bestaat uit 9 vakjes waarin sterren worden weergegeven, genummerd van 1 tot 9. Eén « spelcombinatie » wordt gevormd door 5 nummers uit het nummerrooster en 2 sterren uit het sterrenrooster.

Het aantal roosterkoppels bedoeld in het eerste lid kan door de Nationale Loterij gewijzigd worden.

De speler vult een aantal roosterkoppels naar keuze in.

Per roosterkoppel duidt de speler 5 nummers uit het nummerrooster aan en 2 sterren uit het sterrenrooster. De aanduiding van deze nummers en sterren gebeurt, naar keuze van de speler, middels één van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel vinkt hij de 5 nummers van zijn keuze in het nummerrooster en de 2 sterren van zijn keuze in het sterrenrooster aan;2° ofwel opteert hij voor de « Quick Pick »-formule en vinkt hij minder dan 5 nummers in het nummerrooster en minder dan 2 sterren in het sterrenrooster aan of vinkt hij zelfs geen enkel nummer in het nummerrooster en geen enkele ster in het sterrenrooster aan.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de nummers en sterren willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel nummer en geen enkele ster aanvinkt, de 5 nummers en 2 sterren hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan 5 nummers of minder dan 2 sterren aanvinkt, worden hem één of meerdere bijkomende nummers, alsook één of twee bijkomende sterren willekeurig toegekend teneinde 5 nummers en 2 sterren te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere nummers in het nummerrooster of om één of twee sterren in het sterrenrooster, die willekeurig toegekend werden, te wijzigen. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere roosterkoppels waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

De speler vult de roosterkoppels van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosterkoppels levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Wanneer men gebruik maakt van het enkelvoudig formulier, maakt men per roosterkoppel één enkele spelcombinatie. § 3. Onder voorbehoud van de bepalingen van het vierde lid, bestaat het meervoudig formulier uit 6 roosterkoppels. Elk koppel is opgebouwd uit een rooster bovenaan, « nummerrooster » genaamd, en een rooster onderaan, « sterrenrooster » genaamd. Elk nummerrooster telt 50 vakjes, genummerd van 1 tot 50. Elk sterrenrooster bestaat uit 9 vakjes waarin sterren worden weergegeven, genummerd van 1 tot 9.

De speler vult 1, 2, 3, 4, 5 of 6 roosterkoppels in.

Per roosterkoppel duidt de speler, naar zijn keuze, respectievelijk in het nummerrooster en in het sterrenrooster : 1° hetzij 5 nummers en 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 sterren aan;2° hetzij 6 nummers en 2, 3 of 4 sterren aan;3° hetzij 7 nummers en 2 sterren aan. Het aantal roosterkoppels bedoeld in het eerste lid kan door de Nationale Loterij gewijzigd worden.

De speler beschikt over de mogelijkheid te opteren voor de « Quick Pick »-formule om de roosterkoppels in te vullen. Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de nummers en sterren willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel nummer in het nummerrooster en geen enkele ster in het sterrenrooster aanvinkt, de nummers en sterren, waarvan het aantal overeenstemt met de keuze van de speler, hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder nummers of minder sterren aanvinkt dan het gekozen aantal, worden hem één of meerdere bijkomende nummers en één of meerdere bijkomende sterren willekeurig toegekend teneinde het gekozen aantal nummers en sterren te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere nummers in het nummerrooster of om één of meerdere sterren in het sterrenrooster, die willekeurig toegekend werden, te wijzigen. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere roosterkoppels waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

Het gekozen aantal nummers en het gekozen aantal sterren kan, binnen de grenzen bedoeld in het derde lid, van roosterkoppel tot roosterkoppel verschillen.

De speler vult de roosterkoppels van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosterkoppels levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Wanneer men gebruik maakt van het meervoudig formulier wordt, in overeenstemming met de hierna uiteengezette mogelijkheden, het aantal spelcombinaties waarmee men deelneemt als volgt vastgelegd : 1° voor een nummerrooster waarin 5 nummers werden aangevinkt : 3, 6, 10, 15, 21, 28 of 36 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 sterren werden aangevinkt;2° voor een nummerrooster waarin 6 nummers werden aangevinkt : 6, 18 of 36 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3 of 4 sterren werden aangevinkt;3° voor een nummerrooster waarin 7 nummers werden aangevinkt : 21 wanneer er in het sterrenrooster 2 sterren werden aangevinkt; § 4. Gebruik makend van het enkelvoudig formulier kiest de speler het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen. Dit aantal wordt bepaald op 1, 2, 3, 4, of 5.

Gebruik makend van het meervoudig formulier, beschikt de speler niet over de mogelijkheid om het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen, te bepalen. Dit aantal wordt altijd bepaald op 1.

Naast de mogelijkheden bedoeld in lid 1 en 2, beschikt de speler over de mogelijkheid te opteren voor een voortdurende deelneming aan opeenvolgende trekkingen, waarbij het aantal trekkingen niet op voorhand vast te leggen valt. § 5. Het verschuldigde inzetbedrag voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : het inzetbedrag van 2 euro bedoeld in artikel 8, § 1, vierde lid, het aantal ingevulde roosterkoppels en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.

Het verschuldigde inzetbedrag voor een meervoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 2 euro bedoeld in artikel 8, § 1, vierde lid, en de som van het aantal spelcombinaties dat wordt verkregen per ingevuld roosterkoppel. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee parameters. § 6. Aan de speler wordt in een samenvattend schermbeeld een vooruitblik van de deelnemingsverwerving gegeven, meer bepaald de gekozen spelparameters en het daarbij horend inzetbedrag, en wordt hij uitgenodigd deze te controleren alvorens ze te bevestigen. Indien hij dat wenst, beschikt de speler op dat ogenblik nog steeds over de mogelijkheid hetzij af te zien van de deelname aan het spel, hetzij de gekozen spelparameters te wijzigen. Wanneer hij op de knop « bevestigen » klikt, worden de spelparameters van zijn deelnemingsverwerving geacht overeen te komen met zijn voorkeur, worden zij definitief en kunnen zij niet langer gewijzigd worden.

Na de bevestiging bedoeld in het eerste lid, wordt de speler door een schermbeeld geïnformeerd dat zijn deelnemingsverwerving : 1° hetzij geweigerd wordt, wanneer zij aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van § 8.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm; 2° hetzij aanvaard wordt, wanneer zij geen aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van § 8.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm die de registratie van zijn deelnemingsverwerving bevestigt en die de gekozen spelparameters en een transactienummer vermeldt. Door de Nationale Loterij wordt tevens een elektronische boodschap die deze gegevens herneemt, verzonden aan de speler. Tegelijkertijd wordt het inzetbedrag onherroepelijk gedebiteerd van de beschikbare tegoeden op zijn « spelersrekening ». § 7. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 8, berust het debiteren van een « spelersrekening » met het inzetbedrag dat verschuldigd is voor een deelnemingsverwerving op volgende modaliteiten : 1° bij een deelnemingsverwerving betreffende een enkelvoudig formulier en betrekking hebbend op een deelneming aan 1, 2, 3, 4 of 5 trekkingen, stemt het gedebiteerd inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen.Het debiteren wordt in één keer uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in § 6, tweede lid, 2°; 2° bij een deelnemingsverwerving betreffende een meervoudig formulier en betrekking hebbend op een trekking, stemt het gedebiteerd inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor de unieke trekking waaraan wordt deelgenomen.Het debiteren wordt uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in § 6, tweede lid, 2°; 3° bij een deelnemingsverwerving betreffende een voortdurende deelneming, wordt het inzetbedrag trekking per trekking gedebiteerd. Wanneer de bepalingen van § 8 voor een bepaalde trekking van toepassing zijn, wordt de speler hiervan verwittigd door een elektronische boodschap die hem wordt toegestuurd door de Nationale Loterij en waarin wordt gepreciseerd dat hij niet aan de bewuste trekking zal deelnemen. Wanneer de bepalingen van § 8 voor drie opeenvolgende trekkingen van toepassing zijn, schorst de Nationale Loterij de voortdurende deelneming van de betreffende speler. Deze deelneming zal, onder voorbehoud van de bepalingen van § 8, enkel terug geactiveerd worden mits een tussenkomst van de speler via zijn « spelersrekening ». § 8. Onder voorbehoud van de bepalingen die Wij hebben bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen, wordt elke deelnemingsverwerving geweigerd door de Nationale Loterij, wanneer de speler wenst deel te nemen aan een trekking waarvoor de registratie van deelnemingsverwervingen afgesloten is. § 9. De speler die voortdurend deelneemt, beschikt op elk ogenblik over de mogelijkheid hieraan een einde te stellen mits een wijziging door hemzelf van de passende parameter van zijn « spelersrekening ».

In geval van wijziging van de deelnemingsregels van het spel Euro Millions, inzonderheid diegene die betrekking hebben op de vier spelparameters, zijnde de spelmatrix, het verschuldigde inzetbedrag, de verdeling en het bedrag van de winsten en het aantal trekkingen per week, zal er slechts continuïteit van deelneming aan deze openbare loterijen onder de gelding van de nieuwe regels zijn mits het voorafgaand akkoord van de speler. De afwezigheid van zijn instemming stelt automatisch een einde aan zijn voortdurende deelneming. § 10. De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om een eerder door hem bevestigde deelnemingsverwerving op identieke wijze te herspelen. § 11. Voorafgaand aan elke deelnemingsverwerving heeft de speler de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie die de kenmerken en de modaliteiten uiteenzet van de verschillende spelmogelijkheden die geboden worden. § 12. De deelneming is pas echt geldig wanneer de deelnemingsgegevens van de bevestigde deelnemingsverwervingen door de Nationale Loterij vóór de trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager. Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. § 13. De artikelen 6, 7, 8, § 1, lid 1, 2, 3, 5 en 6, § 2, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 26 en 27 zijn niet van toepassing op de deelneming aan het spel Euro Millions met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat « het Internet » wordt genoemd. »

Art. 10.Artikel 25, enige lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Art.25. De dag- en uurlimieten voor de deelnemingsverwervingen met het oog op een trekking, zijn verkrijgbaar in alle online-centra en kunnen worden geraadpleegd op de internetsite van de Nationale Loterij. » HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions ».

Art. 11.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions », vervangen door het koninklijk besluit van 18 januari 2008, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Huidig besluit geldt uitsluitend voor de annulering door de in het tweede lid bedoelde online-centra of door de Nationale Loterij, van deelnemingstickets aan de openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions ».

Onder online-centrum dient te worden verstaan : een fysiek verkooppunt waarmee de Nationale Loterij een overeenkomst heeft afgesloten ter erkenning ervan als officiële verkoper van voornoemde loterijen, of fysiek verkooppunt dat rechtstreeks door de Nationale Loterij wordt uitgebaat. » HOOFDSTUK V. - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2008 houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Art. 12.In het koninklijk besluit van 18 januari 2008 houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt een artikel 11/1 ingevoegd, luidende : « Art.11/1. § 1. Huidig artikel legt de regels vast die van toepassing zijn op de deelneming aan de Keno met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat « het Internet » wordt genoemd.

De deelneming, bedoeld in het eerste lid, is voorbehouden aan personen die titularis zijn van een « spelersrekening » bij de Nationale Loterij en dit onder voorbehoud van de bepalingen die door Ons werden bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° en 3° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen.

De deelneming berust op het gebruik door de speler van een virtueel document, « enkelvoudig formulier » genaamd. § 2. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid, bestaat het enkelvoudig formulier uit 8 roosters met 70 van 1 tot 70 genummerde vakjes. De speler vult een even aantal roosters in.

Het aantal roosters bedoeld in het eerste lid kan door de Nationale Loterij gewijzigd worden zonder dat dit evenwel kan leiden tot de uitdoving van de verplichting een even aantal roosters in te vullen.

Per rooster duidt de speler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 getallen aan.

De aanduiding van deze getallen gebeurt, naar keuze van de speler, middels een van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel vinkt hij de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 getallen van zijn keuze aan.Het gekozen aantal getallen kan verschillen van rooster tot rooster; 2° ofwel opteert hij voor de « Quick Pick »-formule en vinkt hij minder dan het vooraf gekozen aantal getallen of zelfs geen enkel aan. Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem één of meerdere getallen willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel getal aanvinkt, de getallen waarvan het aantal overeenstemt met de keuze van de speler hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan het vooraf gekozen aantal getallen aanvinkt, worden hem één of meerdere bijkomende getallen willekeurig toegekend teneinde het gekozen aantal getallen te bekomen.

De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem willekeurig toegekende getallen door één of meerdere getallen van zijn keuze te vervangen. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere groepen van roosters waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

De speler vinkt het inzetbedrag aan dat hij wenst toe te passen op de ingevulde roosters. Hij kiest daarbij uit de zes volgende mogelijkheden : 1, 2, 3, 4, 5 of 10 euro.

De speler vult de roosters van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosters levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Wanneer men gebruik maakt van het enkelvoudig formulier, maakt men per rooster één « geheel ». § 3. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid is de « Quick Pick »-formule, zoals bedoeld in § 2, derde lid, 2°, ook van toepassing op de deelneming met de formule genaamd « Keno Pack » dewelke vier roosters van een enkelvoudig formulier toekent. Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de getallen willekeurig toekent. In voorkomend geval bevatten de roosters standaard een aantal gespeelde getallen dat verschilt van rooster tot rooster en dat respectievelijk standaard werd bepaald op 10, 9, 5 en 2. De speler beschikt over de mogelijkheid om op elk rooster het aantal en de toegekende getallen te wijzigen. Het aantal roosters bedoeld in het eerste lid kan door de Nationale Loterij gewijzigd worden. § 4. Gebruik makend van het enkelvoudig formulier of de formule « Keno Pack », kiest de speler het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen. Dit aantal wordt bepaald op 1, 2, 3, 4, 6 of 12.

Naast de mogelijkheid bedoeld in het eerste lid, beschikt de speler over de mogelijkheid te opteren voor een voortdurende deelneming aan opeenvolgende trekkingen, waarbij het aantal trekkingen niet op voorhand vast te leggen valt. § 5. Het verschuldigde inzetbedrag voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende vier parameters : de basisinzet van 1 euro bedoeld in artikel 6, § 3, eerste lid, het aantal ingevulde roosters, het per rooster gekozen inzetbedrag en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde drie eerste parameters.

Het verschuldigde inzetbedrag voor de « Keno Pack »-formule is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende vier parameters : de basisinzet van 1 euro bedoeld in artikel 6, § 3, eerste lid, het aantal toegekende roosters, het per rooster gekozen inzetbedrag en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde drie eerste parameters. § 6. Aan de speler wordt in een samenvattend schermbeeld een vooruitblik van de deelnemingsverwerving gegeven, meer bepaald de gekozen spelparameters en het daarbij horend inzetbedrag, en wordt hij uitgenodigd deze te controleren alvorens ze te bevestigen. Indien hij dat wenst, beschikt de speler op dat ogenblik nog steeds over de mogelijkheid hetzij af te zien van de deelname aan het spel, hetzij de gekozen spelparameters te wijzigen. Wanneer hij op de knop « bevestigen » klikt, worden de spelparameters van zijn deelnemingsverwerving geacht overeen te komen met zijn voorkeur, worden zij definitief en kunnen zij niet langer gewijzigd worden.

Na de bevestiging bedoeld in het eerste lid, wordt de speler door een schermbeeld geïnformeerd dat zijn deelnemingsverwerving : 1° hetzij geweigerd wordt, wanneer zij aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van § 8.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm; 2° hetzij aanvaard wordt, wanneer zij geen aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van § 8.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm die de registratie van zijn deelnemingsverwerving bevestigt en die de gekozen spelparameters en een transactienummer vermeldt. Door de Nationale Loterij wordt tevens een elektronische boodschap die deze gegevens herneemt, verzonden aan de speler. Tegelijkertijd wordt het inzetbedrag onherroepelijk gedebiteerd van de beschikbare tegoeden op zijn « spelersrekening ». § 7. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 8, berust het debiteren van een « spelersrekening » met het inzetbedrag dat verschuldigd is voor een deelnemingsverwerving op volgende modaliteiten : 1° bij een deelnemingsverwerving betreffende een enkelvoudig formulier of de « Keno Pack »-formule en betrekking hebbend op een deelneming aan 1, 2, 3, 4, 6 of 12 trekkingen, stemt het gedebiteerd inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen.Het debiteren wordt in één keer uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in § 6, tweede lid, 2°; 2° bij een deelnemingsverwerving betreffende een voortdurende deelneming, wordt het inzetbedrag trekking per trekking gedebiteerd. Wanneer de bepalingen van § 8 voor een bepaalde trekking van toepassing zijn, wordt de speler hiervan verwittigd door een elektronische boodschap die hem wordt toegestuurd door de Nationale Loterij en waarin wordt gepreciseerd dat hij niet aan de bewuste trekking zal deelnemen. Wanneer de bepalingen van § 8 voor drie opeenvolgende trekkingen van toepassing zijn, schorst de Nationale Loterij de voortdurende deelneming van de betreffende speler. Deze deelneming zal, onder voorbehoud van de bepalingen van § 8, enkel terug geactiveerd worden mits een tussenkomst van de speler via zijn « spelersrekening ». § 8. Onder voorbehoud van de bepalingen die Wij hebben bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen, wordt elke deelnemingsverwerving geweigerd door de Nationale Loterij, wanneer de speler wenst deel te nemen aan een trekking waarvoor de registratie van deelnemingsverwervingen afgesloten is. § 9. De speler die voortdurend deelneemt, beschikt op elk ogenblik over de mogelijkheid hieraan een einde te stellen mits een wijziging door hemzelf van de passende parameter van zijn « spelersrekening ».

In geval van wijziging van de deelnemingsregels van de Keno, inzonderheid diegene die betrekking hebben op de vier spelparameters, zijnde de spelmatrix, het verschuldigde inzetbedrag, de verdeling en het bedrag van de winsten en het aantal trekkingen per week, zal er slechts continuïteit van deelneming aan deze openbare loterijen onder de gelding van de nieuwe regels zijn mits het voorafgaand akkoord van de speler. De afwezigheid van zijn instemming stelt automatisch een einde aan zijn voortdurende deelneming. § 10. De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om een eerder door hem bevestigde deelnemingsverwerving op identieke wijze te herspelen. § 11. Voorafgaand aan elke deelnemingsverwerving heeft de speler de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie die de kenmerken en de modaliteiten uiteenzet van de verschillende spelmogelijkheden die geboden worden. § 12. De deelneming is pas echt geldig wanneer de deelnemingsgegevens van de bevestigde deelnemingsverwervingen door de Nationale Loterij vóór de trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager. Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. § 13. De artikelen 4, 5, 6, § 1, § 2 en § 3, tweede lid, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 en 18 zijn niet van toepassing op de deelneming aan de Keno met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat « het Internet » wordt genoemd. »

Art. 13.Artikel 17, enige lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Art.17. De dag- en uurlimieten voor de deelnemingsverwervingen worden door de Nationale Loterij bepaald, zijn verkrijgbaar in alle online-centra en kunnen worden geraadpleegd op de internetsite van de Nationale Loterij. » HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 15.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^