Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de verzachtende omstandigheden type wet prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009009835 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 november 2009 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te **** op 11 november 196(...) Bij koninklijk besluit van 26 november 2009 is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009000812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009003445 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 06/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op donderdag 31 december 2009 type koninklijk besluit prom. 06/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementen van de openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen « Lotto/Joker », « Pick-3 », « Euro Millions » en « Keno », en tot wijziging van de regels ter annulering van de deelnemingstickets verbonden met de deelneming aan deze openbare loterijen, inzonderheid met het oog op de deelneming via internet type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009009833 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009009847 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 november 2009, zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, Mevr. Jacobs, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Nijvel. Dit besluit treedt in werking op de - griffier bij het vredegerecht van het kanton Seneffe, Mevr. Gustin, C., medewerker bij de griffie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009009849 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009, dat in werking treedt op de datum van 18 december 2009, is aan de heer De Vuyst, P., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Herzele. Het is hem vergund Bij koninklijk besluit van 3 december 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedafleggi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009009850 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 december 2009 : - is aan de heer Rumes, T., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Mechelen; - is aan de heer T Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is aan de heer Lonhienne, A. ee(...) type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009011540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, b De examenzittijd begint op 1 januari 2010. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt gesloten(...) type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de administratieve geldboeten van toepassing in geval van inbreuk op de luchtvaartreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 17/11/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009024419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009024443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009205653 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 5 november 2009 wordt de hernieuwing van de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit van Vloesberg niet goedgekeurd, zoals vervat in de beraadslagingen De lijst van de leden ligt ter inzage bij de DGO4, "Département de l'Aménagement du Territoire(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/05/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009031538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit 2006/1266 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het verlof wegens loopbaanonderbreking van het personeel van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009205703 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009000821 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor het eerste vacante ambt van Nederlandstalige Staatsraad en het derde vacante ambt van Franstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 23 juni 2009 heeft de Tijdens haar plenaire vergadering van 29 oktober 2009 heeft de Senaat de lijsten bevestigd zoals vo(...) type bericht prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009018513 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Anitras, met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 september 2009. Deze zaken zijn (...) type bericht prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009018520 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, verzoekende partij, vordert a) de nieti(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009205725 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten (niveau B) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) van het Ministerie van Landsverdediging (ANG09873) Na deze selectie wordt een lijst met max(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009205728 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige tuiniers (niveau C) voor de Nationale Plantentuin van België (ANG09065) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de t(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009205731 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige elektriciens-verwarmingstechniekers (niveau C) voor de Nationale Plantentuin van België (ANG09064) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijf(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009205732 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren arbeidsongeschiktheid (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG09055) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangele(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009205734 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren Interne Milieuzorg (niveau A) voor de POD Duurzame Ontwikkeling (ANG09019) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

document

type document prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009008024 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal Inning en de Invordering voor de FOD Financiën (ANG09736) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op (...) - houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat) van universitair onderwijs (...) type document prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009008023 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal Douane en Accijnzen voor de FOD Financiën (ANG09735) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uit(...) - houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat) van universitair onderwijs (...) type document prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009008022 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal Fiscaliteit voor de FOD Financiën (ANG09734) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste insc(...) - houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat) van universitair onderwijs (...) type document prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009008025 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal Strijd tegen de Fiscale Fraude voor de FOD Financiën (ANG09737) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SEL(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...) type document prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009205714 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-coördinatoren. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-coördinatoren (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08859) werd afgesloten op 1 dece(...) Er zijn 10 geslaagden. type document prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009205717 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (AFG09013) werd afgesloten op 30 nov(...) Er zijn 6 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009022589 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 24 november 2009, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit, worden de heer Demolder, S. en de heer Meers, W., benoemd in de hoedanigheid(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009024383 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2009 wordt Mevr. De Wilde, Vera, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 mei 2009, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overhei type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009024404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2009 wordt Mevr. Bakker, Francine, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 mei 2009, in de titel van adviseur in de klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2009 wordt Mevr. Van Dromme, Sibilla, in vast dienstverba(...)

document

type document prom. -- pub. 11/12/2009 numac 2009003443 bron federale overheidsdienst financien Documentatie van het kadaster, de registratie en domeinen. - Jaar 2010 De hierna opgesomde publicaties kunnen bekomen worden, hetzij rechtstreeks op het verkoopkantoor van de administratie van de patrimoniumdocumentatie, North Galaxy, Konin Het verkoopkantoor is toegankelijk voor het publiek van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 11 u. 45 (...)
^