Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 januari 2011
gepubliceerd op 08 april 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+"

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003032
pub.
08/04/2011
prom.
21/01/2011
ELI
eli/besluit/2011/01/21/2011003032/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+"


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, de artikelen 3, § 1, eerste lid, en 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+";

Gelet op advies 49.006/2 van de Raad van State, gegeven op 5 januari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat, sedert 8 oktober 2004, de Belgische Nationale Loterij, zoals negen andere Europese Loterijen, deelneemt aan de Gecoördineerde Loterij, genaamd "Euro Millions";

Overwegende dat deze openbare loterij een groot succes kent, zowel in België als op het nationale grondgebied van de andere deelnemende loterijen, hetgeen blijkt uit de omvang van de wekelijkse inzetbedragen; dat dit succes erop wijst dat deze loterij beantwoordt aan een verwachting van de spelers, en dat die verwachting duidelijk wordt ingelost;

Overwegende dat het zeer aantrekkelijke karakter van deze openbare loterij tot het rechtstreekse gunstige gevolg leidt dat een belangrijk deel van het publiek wordt gekanaliseerd in de richting van een recreatief spel waarvan het verslavingsrisico zeer gering is;

Overwegende dat alle aan "Euro Millions" deelnemende loterijen het in het licht van bovengenoemde overwegingen zeer logischerwijze opportuun hebben gevonden om deze Gecoördineerde Loterij verder te ontwikkelen door de spelmatrix te wijzigen, door het aantal wekelijkse trekkingen op twee te brengen, door de winstrangen 8 en 9 om te wisselen, door een dertiende winstrang toe te voegen, en door de aan de winstrangen toegekende inzetpercentages aan te passen;

Overwegende dat bovengenoemde nieuwe regels voor het eerst van toepassing zijn op de Euro Millions-trekking van 10 mei 2011 en in werking treden op 7 mei 2011, de datum vanaf wanneer er deelnemingsverwervingen mogelijk zijn;

Overwegende dat de voorgenomen wijzigingen van aard zijn om de aantrekkelijkheid en het kanaliserende karakter van deze openbare loterij te versterken;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht in de richting van spelen met een gering verslavingsrisico deel uitmaakt van het takenpakket waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast, krachtens het tussen beide partijen gesloten beheerscontract; dat, in overeenstemming met het genoemde beheerscontract, die kanalisatieopdracht betekent dat er speelplezier wordt verschaft aan een breed publiek waaraan recreatieve spelen moeten worden aangeboden;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+"

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+" worden de bepalingen onder 2° en 3° vervangen als volgt : « 2° twee wekelijkse, voor de Deelnemende Loterijen gemeenschappelijke trekkingen, waarvan de ene op dinsdag plaatsheeft en de andere op vrijdag, en die elk een winnende combinatie aanwijzen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 14; 3° de toekenning, in overeenstemming met artikel 16, aan alle winnaars in de landen die aan Euro Millions deelnemen, van 50 % van de totale deelnemende inzetbedragen van iedere trekking, die vrij zijn van om het even welke heffing op de winsten.»

Art. 2.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006003259 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten, vervangen als volgt : « § 2. De soorten van formulieren bedoeld in § 1 kunnen, naar keuze van de speler, worden gebruikt voor een deelnemingsverwerving voor 1, 2, 4, 6, 8 of 10 trekkingen.

De deelnemingsverwerving voor een bepaalde trekking betreft de trekking waarvan de datum wordt vermeld op het deelnemingsticket bedoeld in artikel 12.

De deelnemingsverwerving voor 2, 4, 6, 8 of 10 trekkingen betreft de 2, 4, 6, 8 of 10 opeenvolgende trekkingen waarvan de datums worden vermeld op het deelnemingsticket bedoeld in artikel 12. »

Art. 3.Artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006003259 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten, wordt vervangen als volgt : « Art.8. § 1. Een enkelvoudig formulier bestaat uit 6 roosterkoppels.

Elk koppel is opgebouwd uit een rooster bovenaan, "nummerrooster" genaamd, en een rooster onderaan, "sterrenrooster" genaamd. Elk nummerrooster telt 50 vakjes, genummerd van 1 tot 50. Elk sterrenrooster bestaat uit 11 vakjes waarin sterren worden weergegeven, genummerd van 1 tot 11.

Een "spelcombinatie" wordt gevormd door 5 nummers uit het nummerrooster en 2 sterren uit het sterrenrooster.

Om een spelcombinatie te krijgen, vult de speler als volgt een roosterkoppel in : hij kiest 5 nummers uit het nummerrooster door een kruisje te zetten in 5 van de 50 vakjes van dit rooster, en hij kiest 2 sterren uit het sterrenrooster door een kruisje te zetten in 2 van de 11 sterren van dit rooster.

De inzet van een spelcombinatie is vastgelegd op 2 euro.

Naargelang het bedrag van zijn inzet vult de speler 1, 2, 3, 4, 5 of 6 roosterkoppels in, waarbij hij verplicht is aan de linkerkant te beginnen.

Op het formulier staan er daarenboven 6 aparte vakjes die respectievelijk de cijfers 1, 2, 4, 6, 8 of 10 bevatten. Met behulp van deze vakjes kan de speler opteren voor deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8 of 10 trekkingen. Hij maakt zijn keuze kenbaar door in het passende vakje een kruisje te zetten. § 2. Het totale, door de speler per formulier verschuldigde inzetbedrag wordt berekend door de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters: de inzet van 2 euro bedoeld in § 1, vierde lid, het aantal ingevulde roosterkoppels en het aantal gekozen trekkingen.

Dit totale inzetbedrag is als volgt vastgelegd : 1° ten minste 2 euro voor deelneming aan één trekking van één roosterkoppel;2° ten hoogste 120 euro voor deelneming aan 10 trekkingen van 6 roosterkoppels. Het inzetbedrag voor deelneming aan een trekking van 1, 2, 3, 4, 5 of 6 roosterkoppels wordt op het formulier vermeld. »

Art. 4.Artikel 9 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006003259 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.§ 1. Een meervoudig formulier bestaat uit één enkel roosterkoppel, waarvan de samenstelling identiek is aan die van het roosterkoppel bedoeld in artikel 8, § 1, eerste lid.

Binnen de mogelijkheden die worden bepaald in § 2, tweede lid, vult de speler als volgt dat ene roosterkoppel in : hij kiest 5 tot 10 nummers uit het nummerrooster door een kruisje te zetten in 5 tot 10 van de 50 vakjes van dit rooster, en hij kiest 2 tot 11 sterren uit het sterrenrooster door een kruisje te zetten in 2 tot 11 sterren van dit rooster. Met het oog op deze keuzes vermeldt het formulier de volgende aparte vakjes : 1° naast het nummerrooster staan 6 aparte vakjes waarin respectievelijk de cijfers 5, 6, 7, 8, 9 of 10 worden vermeld: dit is telkens het aantal nummers dat uit het nummerrooster kan worden gekozen;2° naast het sterrenrooster staan 10 aparte vakjes waarin respectievelijk de cijfers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 worden vermeld : dit is telkens het aantal sterren dat uit het sterrenrooster kan worden gekozen. § 2. Wie het meervoudig formulier gebruikt, past alle spelcombinaties toe, vertrekkende van 5 nummers uit het nummerrooster en 2 sterren uit het sterrenrooster, die rekenkundig mogelijk zijn volgens het aantal gekozen nummers en sterren.

In overeenstemming met de hierna uiteengezette mogelijkheden wordt het aantal spelcombinaties waarmee men deelneemt als volgt vastgelegd : 1° voor een nummerrooster waarin 5 nummers werden aangekruist : 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 of 55 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 sterren werden aangekruist;2° voor een nummerrooster waarin 6 nummers werden aangekruist : 6, 18, 36, 60, 90, 126, 168, 216, 270 of 330 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 sterren werden aangekruist;3° voor een nummerrooster waarin 7 nummers werden aangekruist : 21, 63, 126, 210, 315, 441, 588, 756, 945 of 1 155 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 sterren werden aangekruist;4° voor een nummerrooster waarin 8 nummers werden aangekruist : 56, 168, 336, 560, 840 of 1 176 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3, 4, 5, 6 of 7 sterren werden aangekruist;5° voor een nummerrooster waarin 9 nummers werden aangekruist : 126, 378, 756 of 1 260 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3, 4 of 5 sterren werden aangekruist;6° voor een nummerrooster waarin 10 nummers werden aangekruist : 252 of 756 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2 of 3 sterren werden aangekruist. Op het formulier staan er daarenboven 6 aparte vakjes die respectievelijk de cijfers 1, 2, 4, 6, 8 of 10 bevatten. Met behulp van deze vakjes kan de speler opteren voor 1, 2, 4, 6, 8 of 10 trekkingen. Hij maakt zijn keuze kenbaar door in het passende vakje een kruisje te zetten. § 3. Het totale, door de speler per formulier verschuldigde inzetbedrag wordt berekend door de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : de inzet van 2 euro bedoeld in artikel 8, § 1, vierde lid, het aantal spelcombinaties dat wordt gevormd naargelang het aantal gekozen nummers uit het nummerrooster en het aantal gekozen sterren uit het sterrenrooster, en het aantal gekozen trekkingen.

Dit totale inzetbedrag is als volgt vastgelegd : 1° ten minste 6 euro voor deelneming aan één trekking van een nummerrooster dat bestaat uit 5 aangekruiste nummers, terwijl er in het sterrenrooster 3 sterren werden aangekruist; 2° ten hoogste 25.200 euro voor deelneming aan 10 trekkingen van een nummerrooster dat bestaat uit 9 aangekruiste nummers, terwijl er in het sterrenrooster 5 sterren werden aangekruist.

Het formulier vermeldt de 41 mogelijke inzetbedragen die de spelers kunnen kiezen om aan een trekking deel te nemen. »

Art. 5.In artikel 13/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op donderdag 31 december 2009 type koninklijk besluit prom. 06/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementen van de openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen « Lotto/Joker », « Pick-3 », « Euro Millions » en « Keno », en tot wijziging van de regels ter annulering van de deelnemingstickets verbonden met de deelneming aan deze openbare loterijen, inzonderheid met het oog op de deelneming via internet sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, tweede lid, worden de woorden "9 vakjes waarin sterren worden weergegeven, genummerd van 1 tot 9" vervangen door de woorden "11 vakjes waarin sterren worden weergegeven, genummerd van 1 tot 11";2° in § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden "9 vakjes waarin sterren worden weergegeven, genummerd van 1 tot 9" vervangen door de woorden "11 vakjes waarin sterren worden weergegeven, genummerd van 1 tot 11";b) in het derde lid worden de bepalingen onder 1°, 2° en 3° vervangen als volgt : « 1° hetzij 5 nummers en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 sterren aan;2° hetzij 6 nummers en 2, 3 of 4 sterren aan;3° hetzij 7 nummers en 2 sterren aan.»; c) in het achtste lid worden de bepalingen onder 1°, 2° en 3° vervangen als volgt : « 1° voor een nummerrooster waarin 5 nummers werden aangevinkt : 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 of 45 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 sterren werden aangevinkt;2° voor een nummerrooster waarin 6 nummers werden aangevinkt : 6, 18 of 36 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3 of 4 sterren werden aangevinkt;3° voor een nummerrooster waarin 7 nummers werden aangevinkt : 21 wanneer er in het sterrenrooster 2 sterren werden aangevinkt.»; d) in § 4, eerste lid, worden de getallen "1, 2, 3, 4 of 5" vervangen door de getallen "1, 2, 4, 6, 8 of 10";e) in § 7, 1°, worden de getallen "1, 2, 3, 4 of 5" vervangen door de getallen "1, 2, 4, 6, 8 of 10".

Art. 6.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden het eerste, het tweede en het derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2010003686 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions », het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions », het koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd « Lotto Extra », georganiseerd door de Nationale Loterij en het koninklijk besluit van 6 mei 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto en de Joker die, georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen « Super Lotto » en « Super Joker », zich kenmerken door hetzij de toekenning van een promotioneel bedrag aan de eerste winstrang, hetzij door de verdeling van een promotioneel bedrag onder de eerste drie winstrangen sluiten, vervangen als volgt : « De trekkingen van het spel "Euro Millions" zijn gemeenschappelijk voor de Nationale Loterij en voor de andere deelnemende loterijen die een soortgelijke loterij organiseren. De trekkingen vinden elke dinsdag en elke vrijdag plaats, onder de verantwoordelijkheid van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Services aux Loteries en Europe", afgekort "SLE", die onder meer ten doel heeft de trekkingen te organiseren en te beheren.

Alleen de spelcombinaties die op het nationale grondgebied werden geregistreerd in overeenstemming met de bepalingen van dit besluit nemen aan de trekkingen deel, alsook de spelcombinaties die werden geregistreerd op het grondgebied van de deelnemende buitenlandse Loterijen, in overeenstemming met de bepalingen van de in deze landen toepasselijke reglementen en voor zover de betrokken spelcombinaties door de CVBA "SLE" in aanmerking worden genomen om aan de trekkingen deel te nemen. Iedere trekking heeft ten doel de winnende spelcombinatie vast te leggen, die is opgebouwd uit 5 nummers en 2 sterren voor alle Loterijen die aan het spel deelnemen.

Iedere trekking van het spel "Euro Millions" gebeurt door middel van één of twee trekkingstrommels. Ze wordt gehouden onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder of van een onafhankelijke, door de CVBA "SLE" aangestelde auditor die er, uit hoofde van zijn statuut, de regelmatigheid van kan waarborgen. Iedere trekking wordt opgesplitst in een "trekking van de nummers" of "trekking A" die bestaat in de willekeurige verwijdering van 5 ballen uit een toestel waarin, vóór de verwijdering van de eerste bal, 50 van 1 tot 50 genummerde ballen zaten, en in een "trekking van de sterren" of "trekking B" die bestaat in de willekeurige verwijdering van 2 ballen uit een toestel waarin, vóór de verwijdering van de eerste bal, 11 van 1 tot 11 genummerde ballen zaten. Alvorens er een bal wordt verwijderd, worden de ballen door elkaar gemengd. Een verwijderde bal wordt niet meer in zijn trekkingstrommel teruggelegd. »

Art. 7.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden het derde en het vierde lid vervangen als volgt : « De speler maakt kans om te winnen in één van de 13 rangen die met elke deelnemende spelcombinatie overeenstemmen. Naargelang de winstkans worden deze rangen ingedeeld van hoog tot laag : aldus is rang 1 de hoogste rang en rang 13 de laagste rang. In onderstaande tabel worden de 13 bestaande rangen bepaald :

Le joueur gagne au : De speler wint in :

S'il a choisi, au tirage des numéros, parmi les 5 numéros extraits : - Wanneer hij bij de trekking van de nummers het volgende heeft gekozen onder de 5 getrokken nummers :


et - en

S'il a choisi, au tirage des étoiles, parmi les 2 numéros extraits : - Wanneer hij bij de trekking van de sterren het volgende heeft gekozen onder de 2 getrokken sterren :

La probabilité de gain a ce rang est d'une chance sur : - De winstkans in deze rang bedraagt één op :

RANG 1

5 NUMEROS - NUMMERS

ET - EN

2 NUMEROS - NUMMERS

116.531.800,0

RANG 2

5 NUMEROS - NUMMERS

ET - EN

1 NUMERO - NUMMER

6.473.988,9

RANG 3

5 NUMEROS - NUMMERS

ET - EN

0 NUMERO - NUMMERS

3.236.994,4

RANG 4

4 NUMEROS - NUMMERS

ET - EN

2 NUMEROS - NUMMERS

517.919,1

RANG 5

4 NUMEROS - NUMMERS

ET - EN

1 NUMERO - NUMMER

28.773,3

RANG 6

4 NUMEROS - NUMMERS

ET - EN

0 NUMERO - NUMMERS

14.386,6

RANG 7

3 NUMEROS - NUMMERS

ET - EN

2 NUMEROS - NUMMERS

11.770,9

RANG 8

2 NUMEROS - NUMMERS

ET - EN

2 NUMEROS - NUMMERS

821,2

RANG 9

3 NUMEROS - NUMMERS

ET - EN

1 NUMERO - NUMMER

653,9

RANG 10

3 NUMEROS - NUMMERS

ET - EN

0 NUMERO - NUMMERS

327,0

RANG 11

1 NUMERO- NUMMER

ET - EN

2 NUMEROS - NUMMERS

156,4

RANG 12

2 NUMEROS - NUMMERS

ET - EN

1 NUMERO - NUMMER

45,6

RANG 13

2 NUMEROS - NUMMERS

ET - EN

0 NUMERO - NUMMERS

22,8


Voor alle rangen samen bedraagt de winstkans één op 12,8. »

Art. 8.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006003608 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten, worden de percentages "94" en "6" respectievelijk vervangen door de percentages "91,40" en "8,60";2° het derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006003608 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten, wordt vervangen als volgt : « Het in het eerste lid bedoelde deel van de ingezette bedragen dat bestemd is voor de winnaars van een trekking van het spel "Euro Millions" en voor het "Boosterfonds", wordt toegewezen in overeenstemming met de percentages die in onderstaande tabel worden vermeld :

Rangs de gains - Winstrangen

Pourcentage de la part des mises (50 %) visée à l'alinéa 1er - Percentage van het deel van de ingezette bedragen (50 %) bedoeld in het eerste lid

Rang 1

32,00 %

Rang 2

4,80 %

Rang 3

1,60 %

Rang 4

0,80 %

Rang 5

0,70 %

Rang 6

0,70 %

Rang 7

0,50 %

Rang 8

2,30 %

Rang 9

2,20 %

Rang 10

3,70 %

Rang 11

6,50 %

Rang 12

17,60 %

Rang 13

18,00 %

"Fonds Booster" "Boosterfonds"

8,60 %


Art.9. In artikel 17, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2008003515 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten, wordt het getal "12" vervangen door het getal "13".

Art. 10.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de bepalingen onder 4°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 03/01/2007 numac 2006003608 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten, en onder 5° vervangen als volgt : « 4° 50 % van de ingezette bedragen bedoeld in 1°, d.w.z. 1 euro per spelcombinatie, vrij van om het even welke heffing op de winsten, vloeit terug naar de winstuitkering. Dat deel van de inzetbedragen is bestemd voor de 13 bestaande winstrangen volgens percentages die identiek zijn aan degene die worden bepaald in de tabel bedoeld in artikel 16, derde lid, met uitzondering van het voor rang 1 bestemde percentage, dat van 32 % op 40,60 % wordt gebracht door de toevoeging van de 8,60 % die bestemd zijn voor het "Boosterfonds", aangezien dat fonds in dit geval niet van toepassing is. Het bedrag dat aan een bepaalde winstrang wordt toegekend, wordt in gelijke delen verdeeld onder de winnende spelcombinaties van deze rang; 5° wanneer er door de in 1° bedoelde trekking in een bepaalde rang geen enkele winnende spelcombinatie wordt bepaald, wordt het percentage van het deel van de voor de betrokken rang bestemde inzetbedragen overgedragen op de onmiddellijk daaropvolgende lagere rang, met dien verstande dat een dergelijk systeem van opeenvolgende overdrachten ook betrekking heeft op het overgedragen bedrag dat eventueel voor een bepaalde rang bestemd is.Wanneer er geen enkele winnende combinatie is in de 13e winstrang, verblijft het voor deze rang bestemde bedrag aan de Nationale Loterij ».

Art. 11.In artikel 21/2, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2010003686 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions », het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions », het koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd « Lotto Extra », georganiseerd door de Nationale Loterij en het koninklijk besluit van 6 mei 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto en de Joker die, georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen « Super Lotto » en « Super Joker », zich kenmerken door hetzij de toekenning van een promotioneel bedrag aan de eerste winstrang, hetzij door de verdeling van een promotioneel bedrag onder de eerste drie winstrangen sluiten, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : « 2° ten hoogste 60 euro voor deelneming aan 10 trekkingen van 4 Joker + combinaties ». HOOFDSTUK II. - Overgangsbepaling

Art. 12.De deelneming aan opeenvolgende "Euro Millions"-trekkingen wordt beperkt tot diegene die worden georganiseerd tot 6 mei 2011. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 7 mei 2011, met uitzondering van artikel 12, dat in werking treedt op 9 april 2011.

Art. 14.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^