Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 december 2009
gepubliceerd op 11 december 2009

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op donderdag 31 december 2009

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003449
pub.
11/12/2009
prom.
06/12/2009
ELI
eli/besluit/2009/12/06/2009003449/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op donderdag 31 december 2009


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het advies 47.348/2 van de Raad van State, gegeven op 23 november 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat door het succes bij het publiek van de speciale Lotto- en Joker-trekkingen die de voorbije jaren georganiseerd werden, het bewijs werd geleverd dat een dergelijk initiatief beantwoordt aan een verwachting bij de spelers;

Overwegende dat het initiatief om deze speciale Lotto-trekkingen te organiseren de Nationale Loterij de mogelijkheid heeft geboden om het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van spelen waarvan het verslavingsrisico haast onbestaande is;

Overwegende dat deze kanalisatie tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht absoluut niet tijdelijk is, maar integendeel intens en permanent moet worden uitgevoerd;

Overwegende dat de Nationale Loterij absoluut verplicht is, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, om snel de vereiste initiatieven te nemen teneinde deze sociale opdracht op een efficiënte wijze te kunnen blijven vervullen;

Overwegende dat de in dit besluit bedoelde organisatie van een speciale Lotto-trekking en van een speciale Joker-trekking een initiatief vormt dat past in het kader van bovengenoemde kanalisatieopdracht;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Deelnemingsprincipe

Artikel 1.De Nationale Loterij organiseert een speciale Lotto-trekking, genaamd « Super Lotto », in overeenstemming met de door dit besluit vastgelegde regels.

Art. 2.De trekkingsdatum van zowel de « Super Lotto » als van de in artikel 3, tweede lid, bedoelde bijkomende loterij, genaamd « Super Joker », wordt vastgesteld op donderdag 31 december 2009 op een tijdstip dat door de Nationale Loterij wordt bepaald.

Art. 3.De deelneming aan de « Super Lotto » bestaat erin, de uitslag te voorspellen van een lottrekking waarmee een combinatie van 6 getallen wordt bepaald uit de getallenreeks van 1 tot 42. Elke voorspelling is gebaseerd op een combinatie van 6 getallen.

De deelnemers aan de « Super Lotto » hebben de mogelijkheid om tegelijkertijd mee te spelen met een bijkomende loterij, genaamd « Super Joker ». De deelneming aan laatstgenoemde berust op de volledige of gedeeltelijke overeenstemming tussen enerzijds het in artikel 20, tweede lid, bedoelde getal, dat bestemd is voor deelneming aan de « Super Joker », en anderzijds een getal van 7 cijfers dat door lottrekking wordt bepaald uit de getallenreeks van 0 000 000 tot en met 9 999 999. Wanneer een deelnemer ervoor kiest om met de « Super Joker » mee te spelen, wordt het voor deelneming aan deze « Super Joker » bestemde getal « deelnemend getal » genoemd.

Het is niet toegestaan om uitsluitend aan de « Super Joker » deel te nemen, behalve onder de voorwaarden bedoeld in artikel 22.

Art. 4.De deelnemingsverwervingen gebeuren volgens de « on line »-verwerkingsmethode, d.w.z. in reële tijd, door middel van een netwerk van terminals die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem van de Nationale Loterij en die, ter registratie, aan dat systeem de deelnemingsgegevens meedelen die worden vermeld op de formulieren bedoeld in artikel 5 of die het resultaat zijn van de speciale procedure bedoeld in de artikelen 11 en 22.

De terminals worden door de Nationale Loterij geïnstalleerd in de online-centra waarmee zij een overeenkomst heeft afgesloten ter erkenning van deze online-centra als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij.

De deelnemingsverwervingen kunnen ook gebeuren met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij, genaamd « Internet », en dit in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk XIV. HOOFDSTUK II. - De formulieren

Art. 5.Onverminderd de artikelen 11 en 22 maken de deelnemers hun voorspellingen door middel van de twee soorten van formulieren bedoeld in het tweede lid. Deze formulieren bestaan uit één enkel luik en kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de « Super Lotto »-trekking.

De volgende twee soorten van formulieren zijn beschikbaar : 1°het enkelvoudig formulier; 2° het meervoudig formulier. De formulieren dragen een voorgedrukt nummer dat bestaat uit verschillende wisselende cijfers en dat uitsluitend dient voor het beheer van de formulieren.

Uitsluitend de door de Nationale Loterij uitgegeven formulieren zijn geldig voor een deelnemingsverwerving. Ze worden ter beschikking gesteld van de deelnemers enerzijds in de online-centra en anderzijds via elk ander distributiekanaal dat door de Nationale Loterij nuttig geacht wordt. HOOFDSTUK III. - Deelnemingsvoorwaarden aan de « Super Lotto »

Art. 6.Het enkelvoudige formulier bestaat uit 12 of 14 roosters met 42 van 1 tot en met 42 genummerde vakjes. Deze roosters worden verdeeld in 6 of 7 groepen van telkens 2 boven elkaar geplaatste roosters. De deelneming moet verplicht gebeuren per groep van 2 boven elkaar geplaatste roosters. Afhankelijk van zijn inzetbedrag vult de deelnemer, te beginnen van links, 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 groepen in van 2 boven elkaar geplaatste roosters.

Per rooster kiest de deelnemer 6 getallen door in de betrokken vakjes een « x »-vormig kruisje te plaatsen.

Het totale per formulier verschuldigde inzetbedrag is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, vierde lid, en het aantal ingevulde roosters.

Dit totale verschuldigde inzetbedrag is als volgt vastgelegd : 1° minstens 1 euro voor een deelneming met twee roosters;2° hoogstens 6 euro voor een deelneming met 12 roosters of hoogstens 7 euro voor een deelneming met 14 roosters. Het inzetbedrag wordt telkens vermeld onder iedere groep van 2 boven elkaar geplaatste roosters.

Art. 7.Het meervoudig formulier bestaat uit 1 rooster met 42 van 1 tot 42 genummerde vakjes.

Op het formulier staan er ook 7 aparte vakjes die respectievelijk de getallen 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 bevatten. Zij geven het aantal getallen aan dat in het rooster kan worden gekozen, in overeenstemming met het betrokken inzetbedrag.

De deelnemer zet een « x »-vormig kruisje in één van de 7 aparte vakjes die het aantal getallen aangeven dat in het rooster kan worden gekozen. In dat rooster zet hij vervolgens een « x »-vormig kruisje in de vakjes die overeenstemmen met de door hem gekozen getallen.

Het totale per formulier verschuldigde inzetbedrag is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, laatste lid, en het aantal combinaties dat wordt verkregen in overeenstemming met het aantal getallen dat in het rooster wordt gekozen.

Dit totale verschuldigde inzetbedrag is als volgt vastgelegd : 1° minstens 14 euro voor een deelneming met 8 getallen; 2° hoogstens 1.501,50 euro voor een deelneming met 14 getallen.

Het inzetbedrag voor een deelneming aan een trekking met 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 getallen staat telkens naast ieder van de vakjes voor het aantal gekozen getallen, bedoeld in het tweede lid.

Art. 8.Wanneer men aan de « Super Lotto » deelneemt door middel van een formulier van het "enkelvoudig" type, maakt men per rooster één enkele combinatie van 6 getallen, die één voorspelling vormt.

Wanneer men aan de « Super Lotto » deelneemt door middel van een formulier van het "meervoudig" type, maakt men per rooster alle combinaties van 6 getallen die voortvloeien uit de 8 tot 14 gekozen getallen. Ieder van deze combinaties van 6 getallen vormt een voorspelling.

Uit de 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 te kiezen getallen resulteren respectievelijk 28, 84, 210, 462, 924, 1.716 of 3.003 combinaties van 6 getallen.

Het inzetbedrag per voorspelling is vastgelegd op 0,50 euro.

Art. 9.Alle op de formulieren aangebrachte "x"-vormige kruisjes, met inbegrip van de kruisjes bedoeld in artikel 21, moeten binnen de betrokken vakjes blijven en moeten worden getekend met een zwarte of blauwe kogelpen.

Art. 10.De formulieren die voor registratie worden aangeboden, mogen niet geplooid zijn, noch bevlekt, noch gekreukt, noch gescheurd.

Om de registratie van de deelnemingsgegevens mogelijk te maken, mogen de online-centra de gegevens van een onjuist ingevuld formulier corrigeren door middel van de terminal en op aanwijzing van de deelnemer.

Art. 11.De deelnemingsverwerving kan ook tot stand komen zonder een van de formulieren bedoeld in artikel 5 te gebruiken, en wel met de formule die « Quick Pick » genoemd wordt. Als de deelnemer opteert voor deze formule, ziet hij evenwel af van de mogelijkheid om zijn nummers zelf te kiezen en aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij ze hem geheel of gedeeltelijk willekeurig toekent.

De deelnemingsmogelijkheden via de « Quick Pick »-formule, die deze bedoeld in artikel 22 aanvullen en die door de Nationale Loterij werden bepaald, kunnen : 1° overeenstemmen met de spelmogelijkheden aangeboden door de formulieren bedoeld in artikel 5;2° zich aanbieden in de vorm van een formule die, « Full Super Lotto » genaamd, toelaat aan een trekking deel te nemen met 14 combinaties van 6 getallen, waarbij over alle combinaties samengenomen elk van de getallen uit de reeks gaande van 1 tot en met 42 twee keer hernomen worden;3° geheel of gedeeltelijk verschillend zijn van de spelmogelijkheden bedoeld in 1° en 2°.Deze verschillen hebben voor de « Super Lotto » betrekking op het aantal gespeelde combinaties, dat kan oplopen tot maximum 20 voor het enkelvoudig formulier en maximum 5.005 voor het meervoudig formulier, daar waar de verschillen voor de « Super Joker » betrekking hebben op het aantal gespeelde nummers bestemd voor deelneming, dat kan oplopen tot een maximum van 20.

De voorwaarden van de deelnemingsmogelijkheden via de « Quick Pick »-formule, bedoeld in het tweede lid, worden door de Nationale Loterij bepaald en bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen, met dien verstande dat voor de respectieve inzetbedragen het volgende geldt : a) voor de « Super Lotto » is de inzet altijd gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, vierde lid, en het aantal gespeelde combinaties;b) voor de « Super Joker » is de inzet altijd gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 1,25 euro bedoeld in artikel 20, vierde lid, en het aantal deelnemende getallen. HOOFDSTUK IV. - Het deelnemingsticket

Art. 12.Nadat de deelnemer zijn inzet heeft betaald, hetzij in speciën, hetzij door middel van om het even welk ander door de Nationale Loterij erkend betaalmiddel, ontvangt hij een deelnemingsticket dat wordt afgeleverd door de met de terminal verbonden printer.

Dit deelnemingsticket vermeldt : 1° datum en uur van de deelnemingsverwerving;2° de trekkingsdatum;3° de geregistreerde deelnemingsgetallen, in overeenstemming met de door de deelnemer gekozen deelnemingsformule;4° de deelneming of de niet-deelneming aan de « Super Joker »;5° het (de) getal(len) bestemd voor deelneming aan de « Super Joker »;6° de vermelding « Quick Pick » wanneer aan deze deelnemingsformule de voorkeur werd gegeven;7° het totale inzetbedrag dat werd betaald, met inbegrip van het inzetbedrag voor de « Super Joker »;8° een reeks codenummers en een streepjescode, bestemd voor controle, identificatie en beheer. Door het deelnemingsticket te aanvaarden, erkent de deelnemer dat de erop vermelde deelnemingsgegevens wel degelijk overeenkomen met zijn voorkeur. HOOFDSTUK V. - Annulering van een deelneming

Art. 13.§ 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid kunnen de in artikel 4 bedoelde deelnemingsverwervingen worden verkregen in de periode van dinsdag 8 december 2009 tot en met donderdag 31 december 2009, en dit tijdens de uren, begrepen tussen 06u00 en 20u00, die werden vastgelegd en bekendgemaakt door de Nationale Loterij.

De Nationale Loterij kan de mogelijkheid om deelnemingsverwervingen te verkrijgen op zondagen en feestdagen uitsluiten. § 2. Gedurende de periode en binnen de afsluitingsuren, die beide worden bedoeld in § 1, is het de online-centra toegestaan, op hun verantwoordelijkheid, om deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen te annuleren.

Onder voorbehoud van de toepassing van het eerste lid, kan de annulering van een deelnemingsticket of van een deelnemingsverwerving door de online-centra technisch enkel worden uitgevoerd in de loop van de dag waarop de bewuste deelnemingsverwerving werd verkregen, meer bepaald gedurende de tijdruimte van 30 minuten die onmiddellijk aansluit op het moment van de deelnemingsverwerving. Buiten deze tijdruimte is geen enkele annulering nog mogelijk.

Zodra bovengenoemde tijdruimte van 30 minuten is verstreken, kan de annulering van een deelnemingsticket of van een deelnemingsverwerving door de online-centra technisch enkel nog worden uitgevoerd na de voorafgaande toestemming van de bevoegde dienst van de Nationale Loterij, genaamd « Hotline », waarnaar de genoemde uitbaters dienen te telefoneren.

Wanneer de online-centra niet over alle technische gegevens beschikken die vereist zijn om een deelnemingsticket of een deelnemingsverwerving op de juiste manier te annuleren, moeten ze contact opnemen met de dienst « Hotline » alvorens de annulering uit te voeren. § 3. Het is de online-centra toegestaan om deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen te annuleren : 1° wanneer de deelnemer niet in staat is de verschuldigde inzet te betalen van de door hem gekozen deelneming;2° wanneer de met de terminal verbonden printer een deelnemingsticket afdrukt dat besmeurd, verkreukeld, gescheurd, onvolledig, of geheel of gedeeltelijk onleesbaar is;3° wanneer de met de terminal verbonden printer geen deelnemingsticket afdrukt, hoewel er een deelnemingsverwerving werd geregistreerd;4° wanneer het online-centrum een verkeerde handeling verricht, waardoor er een deelnemingsverwerving wordt geregistreerd die niet overeenstemt met de voorkeur van de deelnemer. § 4. Een deelnemingsticket of een deelnemingsverwerving mogen uitsluitend worden geannuleerd op dezelfde terminal die werd gebruikt om de deelnemingsverwerving te registreren. § 5. Wanneer de annulering wordt goedgekeurd, wordt er een annuleringsticket afgedrukt door de met de terminal verbonden printer.

Dat annuleringsticket wordt systematisch samengevoegd met het geannuleerde deelnemingsticket en zo naar de Nationale Loterij gestuurd. Wanneer de annulering echter betrekking heeft op een deelnemingsverwerving waarvoor er geen deelnemingsticket kon worden afgedrukt, wordt enkel het annuleringsticket naar de Nationale Loterij gezonden. Wanneer de annulering betrekking heeft op een transactie die geen aanleiding heeft gegeven tot het afdrukken van een deelnemingsticket en evenmin van een annuleringsticket, dan informeren de uitbaters van de onlinecentra telefonisch de dienst « Hulplijn », bedoeld in § 2, derde lid, hieromtrent. § 6. Uitzonderlijk kan de Nationale Loterij zelf deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen annuleren, op verzoek van de online-centra.

Dat verzoek dient echter te worden gestaafd door dwingende redenen, waarvan de gegrondheid uitsluitend wordt beoordeeld door de Nationale Loterij. § 7. Precies zoals de geregistreerde deelnemingsverwervingen worden de geannuleerde deelnemingstickets of geannuleerde deelnemingsverwervingen weggeschreven op de gegevensdrager bedoeld in artikel 14. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid van de deelneming

Art. 14.De deelneming is pas echt geldig wanneer de op het deelnemingsticket vermelde deelnemingsgegevens door de Nationale Loterij vóór de trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager.

Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de vertegenwoordiger van de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij. HOOFDSTUK VII. - De « Super Lotto »-trekking

Art. 15.De trekking wordt verricht door middel van een trekkingstrommel, waarin er tweeënveertig van 1 tot 42 genummerde ballen van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht worden gelegd. Zeven ballen worden achtereenvolgens uit de trommel verwijderd. Een verwijderde bal mag niet in de trommel worden teruggelegd. De eerste zes verwijderde ballen bepalen de winnende getallen. De zevende verwijderde bal bepaalt een getal dat "bijkomend getal" wordt genoemd. De ballen worden telkens door elkaar gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd. HOOFDSTUK VIII. - Bepaling van de loten van de « Super Lotto »

Art. 16.Op basis van het trekkingsresultaat geven de volgende combinaties recht op een lot : a) de 6 winnende getallen;b) 5 winnende getallen plus het bijkomend getal;c) 5 winnende getallen;d) 4 winnende getallen;e) 3 winnende getallen. Elke combinatie wordt slechts eenmaal in aanmerking genomen, namelijk op basis van het grootste aantal winnende getallen dat in de betrokken combinatie voorkomt. Aan dat aantal dient het bijkomend getal te worden toegevoegd wanneer het tot een combinatie behoort samen met vijf winnende getallen.

Art. 17.§ 1. Zesenveertig percent van de voor de « Super Lotto »-trekking ontvangen inzetbedragen worden onder de volgende voorwaarden toegekend aan de loten : 1° het lot dat wordt toegewezen aan iedere combinatie waarin 3 winnende getallen voorkomen, wordt forfaitair bepaald op 2,50 euro; het totale aandeel van de inzetbedragen dat aan deze loten wordt toegekend, is bijgevolg gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van 2,50 euro met het aantal combinaties waarin 3 winnende getallen voorkomen; 2° het saldo van de inzetbedragen wordt in de volgende verhouding verdeeld over de andere winnende combinaties : a) 72,50 % voor de combinaties met de 6 winnende getallen;b) 5 % voor de combinaties waarin 5 winnende getallen plus het bijkomend getal voorkomen;c) 10 % voor de combinaties waarin 5 winnende getallen voorkomen;d) 12,50 % voor de combinaties waarin 4 winnende getallen voorkomen. Het totale aandeel van de inzetbedragen dat wordt toegewezen aan de combinaties met respectievelijk de 6 winnende getallen, 5 winnende getallen plus het bijkomend getal, 5 winnende getallen of 4 winnende getallen, wordt telkens gelijk verdeeld over de winnende combinaties van hetzelfde type. § 2. Een gewaarborgd minimumbedrag van 7 miljoen euro is integraal bestemd voor de combinaties die de 6 winnende getallen omvatten.

Wanneer de toepassing van het percentage bedoeld in § 1, eerste lid, 2°, a), een bedrag oplevert dat lager ligt dan het gewaarborgde minimumbedrag, wordt er een extra som geput uit het « Lotto-speelpotfonds » bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002, 25 oktober 2002, 19 november 2003, 13 juni 2005, 10 augustus 2005 en 18 september 2008, en aan bovengenoemd te laag uitgevallen bedrag toegevoegd om in totaal 7 miljoen euro te vormen. § 3. Wanneer het trekkingsresultaat geen enkele combinatie aanwijst die de 6 winnende getallen omvat, wordt het bedrag dat volledig voor deze combinaties bestemd is, toegekend aan het aandeel van de inzetbedragen dat integraal bestemd is voor de combinaties die de 6 winnende getallen omvatten op de trekking van de eerstvolgende zaterdag, na de trekking van 2 januari 2010, waarin minstens één winnende combinatie van dat type wordt aangewezen. Onder « bedrag dat volledig voor deze combinaties bestemd is » dient men dus te verstaan : ofwel het bedrag van 7 miljoen euro wanneer § 2, tweede lid, wordt toegepast, ofwel het bedrag dat het resultaat is van de toepassing van § 1, eerste lid, 2°, a), wanneer dat bedrag hoger ligt dan 7 miljoen euro.

Wanneer de trekking geen enkele combinatie aanwijst met 5 winnende getallen plus het bijkomend getal, wordt het aandeel van de inzetbedragen dat integraal bestemd is voor deze combinaties toegevoegd aan het aandeel van de inzetbedragen dat integraal bestemd is voor de combinaties die op de trekking 5 winnende getallen omvatten.

Wanneer de trekking geen enkele combinatie aanwijst met 5 winnende getallen, wordt het aandeel van de inzetbedragen dat integraal bestemd is voor deze combinaties toegevoegd aan het aandeel van de inzetbedragen dat integraal bestemd is voor de combinaties die op de trekking 4 winnende getallen omvatten. § 4. Wanneer een aan een bepaalde combinatie toegekend lot hoger ligt dan een lot dat wordt toegekend aan een combinatie waarin een groter aantal winnende getallen voorkomen, wordt er overgegaan tot de optelling van de bedragen die volledig aan de betrokken combinaties worden toegekend. De aldus verkregen som wordt gelijk verdeeld over de betrokken winnende combinaties. Dit principe wordt ook toegepast wanneer een lot dat wordt toegekend aan een combinatie waarin 5 winnende getallen voorkomen, hoger ligt dan een lot dat wordt toegekend aan een combinatie met 5 winnende getallen plus het bijkomend getal.

Art. 18.Vier percent van de ontvangen inzetbedragen van de « Super Lotto »-trekking wordt afgehouden.

Het aldus afgehouden bedrag is bestemd voor het « Lotto-speelpotfonds » bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 oktober 2002 en 10 augustus 2005.

Art. 19.Het bedrag van de loten wordt als volgt afgerond : 1° op 100 euro naar beneden voor de loten die worden toegewezen aan de combinaties met de 6 winnende getallen;2° op 10 euro naar beneden voor de loten die worden toegekend aan de combinaties met 5 winnende getallen plus het bijkomend getal;3° op één euro naar beneden voor de loten die worden toegewezen aan de combinaties met 5 winnende getallen;4° op 10 eurocent naar beneden voor de loten die worden toegekend aan de combinaties met 4 winnende getallen. Voor de toepassing van artikel 17, § 4, wordt de kleinste afronding van de loten toegepast die voor de betrokken combinaties werd bepaald. HOOFDSTUK IX. - Deelnemingsvoorwaarden aan de « Super Joker »

Art. 20.De deelneming aan de « Super Joker » gebeurt ofwel samen met de deelneming aan de « Super Lotto », in overeenstemming met de voorwaarden bedoeld in artikel 21, ofwel los van de deelneming aan de « Super Lotto », krachtens de voorwaarden bedoeld in artikel 22.

Elk voor deelneming aan de « Super Joker » bestemd getal bestaat uit 7 cijfers en werd op basis van een berekeningsstelsel gecreëerd door het informaticasysteem van de Nationale Loterij.

Wanneer men met meer dan één getal aan de « Super Joker » deelneemt, staan er op een deelnemingsticket ook verschillende getallen vermeld.

Voor deelneming aan één trekking met één voor deelneming aan de « Super Joker » bestemd getal, is het inzetbedrag vastgelegd op 1,25 euro.

De deelneming aan de « Super Joker » is pas echt geldig wanneer de in artikel 14 bepaalde voorwaarden worden nageleefd.

Art. 21.De enkelvoudige en meervoudige formulieren die respectievelijk worden bedoeld in de artikelen 6 en 7, bevatten vijf vakjes die moeten worden gebruikt wanneer men al of niet wenst deel te nemen aan de « Super Joker ». Naast de 4 vakjes met respectievelijk de cijfers 1, 2, 3 en 4 staat de vermelding « JA ». Met deze 4 vakjes heeft de deelnemer de mogelijkheid om een deelneming te kiezen met 1, 2, 3 of 4 getallen. De bedragen van 1,25 euro, 2,50 euro, 3,75 euro en 5 euro die bij deze 4 vakjes staan, stemmen overeen met het respectieve inzetbedrag voor een deelneming aan één trekking met 1, 2, 3 of 4 getallen. De deelnemer maakt zijn voorkeur kenbaar om met 1, 2, 3 of 4 getallen deel te nemen door in het desbetreffende vakje een « x »-vormig kruisje te plaatsen. Bij het vakje met de letter « N » staat de vermelding « NEEN ». Wanneer de deelnemer niet wenst deel te nemen, zet hij een « x »-vormig kruisje in het vakje met de vermelding « N ».

Art. 22.§ 1. Wanneer de deelneming aan de « Super Joker » losstaat van de deelneming aan de « Super Lotto », kan eerstgenoemde deelneming uitsluitend gebeuren door middel van de formule « Quick Pick Joker », zonder dat er gebruik wordt gemaakt van een formulier.

De deelneming gebeurt met een aantal door de deelnemer gekozen getallen dat minstens 2 en hoogstens 10 bedraagt.

Het totale verschuldigde inzetbedrag is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : het inzetbedrag van 1,25 euro bedoeld in artikel 20, vierde lid, en het aantal deelnemende getallen.

Dit totale verschuldigde inzetbedrag is als volgt vastgelegd : 1° minstens 2,50 euro voor een deelneming met twee getallen;2° hoogstens 12,50 euro voor een deelneming met 10 getallen. § 2. Nadat de deelnemer zijn inzet heeft betaald, hetzij in speciën, hetzij door middel van om het even welk ander door de Nationale Loterij erkend betaalmiddel, ontvangt hij een deelnemingsticket dat wordt afgeleverd door de met de terminal verbonden printer.

Dit deelnemingsticket vermeldt : 1° datum en uur van de deelnemingsverwerving;2° de trekkingsdatum;3° de getallen bestemd voor deelneming aan de « Super Joker »;4° de vermelding « Quick Pick »;5° het totale inzetbedrag dat werd betaald;6° een reeks codenummers en een streepjescode, bestemd voor controle, identificatie en beheer. Door het deelnemingsticket te aanvaarden, erkent de deelnemer dat de erop vermelde deelnemingsgegevens wel degelijk overeenkomen met zijn voorkeur.

De annulering van een deelnemingsticket gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13. § 3. De gezamenlijke deelneming aan de « Super Lotto » en aan de « Super Joker » kan gebeuren met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij, genaamd « Internet ». » HOOFDSTUK X. - De « Super Joker »-trekking

Art. 23.Naar keuze van de Nationale Loterij wordt de trekking van het winnende getal van de « Super Joker », als volgt verricht : 1° hetzij door middel van een apparaat dat voorzien is van één enkele trekkingstrommel waarin tien van 0 tot 9 genummerde ballen worden gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Zevenmaal wordt er een bal uit de trommel verwijderd, met dien verstande dat een verwijderde bal telkens opnieuw in de trommel wordt gelegd alvorens een volgende bal eruit wordt verwijderd, en dat de ballen telkens door elkaar worden gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd. De cijfers die op de uit de trommel verwijderde ballen staan, vormen achtereenvolgens, in volgorde van hun trekking, het cijfer voor de miljoenen, voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het winnende getal; 2° hetzij door middel van een apparaat dat voorzien is van zeven trekkingstrommels waarin telkens tien van 0 tot 9 genummerde ballen worden gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht.Nadat de ballen door elkaar werden gemengd, wordt er uit iedere trommel één bal verwijderd. De cijfers die op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen respectievelijk, in volgorde van de opstelling van de trommels en te beginnen met de linker trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek, het cijfer voor de miljoenen, voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het winnende getal. HOOFDSTUK XI. - Bepaling van de loten van de « Super Joker »

Art. 24.De loten van de « Super Joker » bedragen forfaitair 1.000.000 euro, 50.000 euro, 5.000 euro, 500 euro, 50 euro, 10 euro en 2,5 euro.

Het aantal loten is onbepaald.

Een deelnemend getal geeft recht op een lot van : 1° 1.000.000 euro wanneer dat deelnemend getal overeenstemt met het winnende getal; 2° 50.000 euro wanneer de cijfers voor de honderdduizendtallen, de tienduizendtallen, de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal; 3° 5.000 euro wanneer de cijfers voor de tienduizendtallen, de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal; 4° 500 euro wanneer de cijfers voor de duizendtallen, de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal;5° 50 euro wanneer de cijfers voor de honderdtallen, de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal;6° 10 euro wanneer de cijfers voor de tientallen en de eenheden respectievelijk dezelfde zijn als de betrokken cijfers van het winnende getal;7° 2,5 euro wanneer het cijfer voor de eenheden hetzelfde is als het betrokken cijfer van het winnende getal. Wanneer een deelnemend getal winnend is, geeft het uitsluitend recht op het hoogste lot dat in toepassing van het tweede lid aan dat getal wordt toegekend.

Art. 25.2,4 percent van de ontvangen inzetbedragen van de « Super Joker »-trekking wordt afgehouden.

Het aldus afgehouden bedrag is bestemd voor het « Joker-speelpotfonds » bedoeld in artikel 26, § 2, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002 en 25 oktober 2002. HOOFDSTUK XII. - Uitbetaling van de loten

Art. 26.Ongeacht hun bedrag zijn de loten betaalbaar tegen afgifte van het winnende deelnemingsticket gedurende een periode van 20 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag.

Wanneer de trekking niet werd verricht op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd verschoven naar een latere datum, begint de termijn bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum. De verschoven trekking vindt plaats binnen een termijn van 3 kalenderdagen volgend op de oorspronkelijk vastgelegde datum.

Wanneer een trekking aanleiding heeft gegeven tot een bijkomende trekking op een latere datum dan de datum van de onderbroken trekking, begint de termijn bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf de datum van de onderbroken trekking. De bijkomende trekking vindt plaats binnen een termijn van 3 kalenderdagen volgend op de onderbroken trekking.

Na het verstrijken van deze termijnen verblijven de loten aan de Nationale Loterij.

Art. 27.De loten worden contant betaald, en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van een van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen.

Winnende deelnemingstickets die in hun geheel gezien recht geven op een winst die niet hoger is dan 1.000 euro moeten ter inning aangeboden worden in een online-centrum naar keuze van de deelnemer.

Het is een online-centrum tevens toegelaten, zonder dat het hiertoe verplicht kan worden, winsten uit te betalen die het bedrag van 2.000 euro niet overschrijden.

Deelnemingstickets die in hun geheel gezien recht geven op een winst die hoger is dan 2.000 euro moeten hetzij ten zetel van de Nationale Loterij, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, hetzij bij een van haar regionale kantoren aangeboden worden. De coördinaten van de regionale kantoren van de Nationale Loterij zijn voor het publiek beschikbaar op haar internetsite, met name : www.nationale-loterij.be, en kunnen tevens bij de Nationale Loterij zelf verkregen worden. Huidig lid is tevens van toepassing op deelnemingstickets die recht geven op een globale winst hoger dan 1.000 euro, doch lager dan 2.000 euro, dewelke eventueel niet door de online-centra worden uitbetaald.

Art. 28.Klachten over de uitbetaling van de loten moeten, op straffe van verval, uiterlijk worden ingediend binnen de termijn van 20 weken bedoeld in artikel 26.

Wanneer het winstbedrag lager ligt dan 2.000 euro, moeten de klachten, in ruil voor een ontvangstbewijs, worden ingediend in een online-centrum.

Wanneer het winstbedrag hoger ligt dan 2.000 euro, moeten de klachten per aangetekende brief aan de Nationale Loterij worden gericht of in ruil voor een ontvangstbewijs bij de Nationale Loterij worden afgegeven.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het deelnemingsticket. Op de keerzijde van het deelnemingsticket moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden. Wanneer een deelnemingsticket, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de klager zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of bij een van haar Regionale Kantoren, ontvangt de klager een bewijs van afgifte. HOOFDSTUK XIII. - Algemene bepalingen

Art. 29.De online-centra, andere dan degene die rechtstreeks door de Nationale Loterij worden uitgebaat, zijn onafhankelijke tussenpersonen.

Art. 30.De trekkingen bedoeld in de artikelen 15 en 23 worden verricht in het openbaar, onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder en onder leiding van de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger.

De onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder op het geplande uur mag geen belemmering vormen voor de trekking, die in die omstandigheden onder het toezicht wordt geplaatst van de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger.

Wanneer een aan de gang zijnde trekking wordt onderbroken om redenen onafhankelijk van de Nationale Loterij, maakt de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger, een overzicht van de op geldige wijze getrokken getallen, en wordt er een bijkomende trekking uitgevoerd. De bijkomende trekking betreft uitsluitend de getallen die nog nodig zijn om krachtens artikel 15 het globale vereiste aantal van 7 getallen te bereiken, alsook de cijfers die nog nodig zijn om krachtens artikel 23, het globale vereiste aantal van 7 cijfers te bereiken.

Wanneer een trekking op de geplande datum hetzij niet kan worden uitgevoerd, hetzij niet kan worden afgewerkt, wordt ze verricht op een latere datum die door de Nationale Loterij wordt vastgelegd en met alle door haar nuttig geachte middelen wordt bekendgemaakt.

Wanneer het resultaat van een trekking niet in overeenstemming is met dit besluit, wordt dat resultaat geannuleerd en wordt de bewuste trekking overgedaan.

De trekkingsresultaten worden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger, en worden vermeld in het door hen opgestelde proces-verbaal.

De Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of zijn vertegenwoordiger regelen elk incident in verband met de trekking.

De Nationale Loterij maakt de resultaten van de trekking bekend met de door haar nuttig geachte middelen.

Art. 31.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een deelnemingsticket, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het deelnemingsticket, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het deelnemingsticket door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het deelnemingsticket een bewijs van afgifte; 2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het deelnemingsticket minderjarig is;3° als het vermoeden bestaat dat de houder het deelnemingsticket op onrechtmatige wijze heeft verworven;4° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet. Onder voorbehoud van rechterlijke beroepen wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een deelnemingsticket of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

In het geval van een deelneming in groep, komt de Nationale Loterij niet tussenbeide in geschillen die tussen de leden van deze groep kunnen ontstaan.

Art. 32.Het is alle minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 33.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de deelnemers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 34.Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. HOOFDSTUK XIV. - Deelneming via het Internet

Art. 35.De Nationale Loterij kan de mogelijkheid aanbieden om aan de « Super Lotto » en aan de « Super Joker » deel te nemen met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat « het Internet » wordt genoemd. In dat geval legt huidig hoofdstuk de regels vast die van toepassing zijn op deze deelnemingsvorm.

Art. 36.De deelneming, bedoeld in artikel 35, is : 1° voorbehouden aan personen die titularis zijn van een « spelersrekening » bij de Nationale Loterij en dit onder voorbehoud van de bepalingen die Wij hebben bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen;2° mogelijk van 8 december 2009 tot en met 31 december 2009 gedurende de uren die werden vastgelegd en bekendgemaakt door de Nationale Loterij. De deelneming berust op het gebruik van virtuele documenten, respectievelijk « enkelvoudig formulier » en « meervoudig formulier » genaamd, of op het gebruik van de « combinatiemodus »-formule, dewelke kan worden aangeboden onder een specifieke benaming bepaald door de Nationale Loterij, door de speler.

Art. 37.Het enkelvoudig formulier bestaat uit een even aantal roosters met een maximum aantal van 20. Elk rooster bestaat uit 42 van 1 tot en met 42 genummerde vakjes. De speler vult een even aantal roosters naar keuze in.

Per rooster duidt de speler 6 getallen aan. De aanduiding van deze getallen gebeurt, naar keuze van de speler, middels een van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel vinkt hij de 6 getallen van zijn keuze aan;2° ofwel opteert hij voor de « Quick Pick »-formule en vinkt hij minder dan 6 getallen of zelfs geen enkel aan.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de getallen willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel getal aanvinkt, de 6 getallen hem allen willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan 6 getallen aanvinkt, worden hem een of meerdere bijkomende getallen willekeurig toegekend teneinde 6 getallen te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om een of meerdere van de hem willekeurig toegekende getallen door een of meerdere getallen van zijn keuze te vervangen. Deze formule kan worden toegepast op een of meerdere groepen van roosters waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

De speler vult de roosters van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosters levert geen enkel voordeel van om het even welke aard op voor de speler.

Wanneer men gebruik maakt van het enkelvoudig formulier, maakt men per rooster één enkele combinatie van 6 getallen, die één voorspelling vormt.

Art. 38.Het meervoudig formulier bestaat uit meerdere roosters. Het aantal daarvan wordt bepaald door de Nationale Loterij en bedraagt maximum 20. Elk rooster bestaat uit 42 van 1 tot en met 42 genummerde vakjes. De speler vult een aantal roosters naar keuze in.

Per rooster duidt de speler 7, 8 of 9 getallen aan. De aanduiding van deze getallen gebeurt, naar keuze van de speler, middels een van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel vinkt hij, naargelang het vooraf gekozen aantal getallen, de 7, 8 of 9 getallen van zijn keuze aan;2° ofwel opteert hij voor de « Quick Pick »-formule en vinkt hij minder getallen dan het gekozen aantal of zelfs geen enkel aan.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de getallen willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel getal aanvinkt, de getallen waarvan het aantal overeenstemt met de keuze van de speler hem allen willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan het gekozen aantal getallen aanvinkt, worden hem een of meerdere bijkomende getallen willekeurig toegekend teneinde het gekozen aantal getallen te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om een of meerdere van de hem willekeurig toegekende getallen door een of meerdere getallen van zijn keuze te vervangen. Deze formule kan worden toegepast op een of meerdere groepen van roosters waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

Het gekozen aantal getallen kan van rooster tot rooster verschillen.

De speler vult de roosters van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosters levert geen enkel voordeel van om het even welke aard op voor de speler.

Wanneer men gebruik maakt van het meervoudig formulier, maakt men per rooster alle combinaties van 6 getallen die wiskundig kunnen voortvloeien uit de 7 tot 9 gekozen getallen. Ieder van deze combinaties van 6 getallen vormt een voorspelling. Uit de 7, 8 of 9 te kiezen getallen resulteren respectievelijk 7, 28 en 84 combinaties van 6 getallen.

Art. 39.De « combinatiemodus »-formule berust op het gebruik van een enkel rooster met 42 van 1 tot en met 42 genummerde vakjes.

In het rooster duidt de speler 10 getallen aan. De aanduiding van deze getallen gebeurt, naar keuze van de speler, middels een van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel vinkt hij de 10 getallen van zijn keuze aan;2° ofwel opteert hij voor de « Quick Pick »-formule en vinkt hij minder dan 10 getallen of zelfs geen enkel aan.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de getallen willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel getal aanvinkt, de 10 getallen hem allen willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan 10 getallen aanvinkt, worden hem een of meerdere bijkomende getallen willekeurig toegekend teneinde 10 getallen te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om een of meerdere van de hem willekeurig toegekende getallen door een of meerdere getallen van zijn keuze te vervangen.

Het informaticasysteem combineert de 10 door de speler gekozen getallen teneinde minstens 10 verschillende combinaties van 6 getallen te vormen. Deze combinering wordt zo uitgevoerd dat een winst kan gegarandeerd worden wanneer er onder de 10 gespeelde getallen minstens 3 van de zes winnende getallen die worden aangeduid door de lottrekking bedoeld in artikel 15 voorkomen.

Art. 40.De deelneming aan de « Super Joker » gebeurt naar keuze van de speler ofwel samen met de deelneming aan de « Super Lotto », ofwel los daarvan.

Wanneer de deelneming aan de « Super Joker » samen met de deelneming aan de « Super Lotto » gebeurt, dan berust zij op de volgende modaliteiten : 1° de deelneming aan de « Super Joker » is verbonden met het gebruik van het enkelvoudig formulier, het meervoudig formulier of de « combinatiemodus »-formule;2° de deelneming gebeurt, naar keuze van de speler, met 1, 2, 3 of 4 getallen bestemd voor de deelneming, dewelke standaard hem worden toegewezen.De speler beschikt over de mogelijkheid om een of meerdere van de standaard hem toegewezen getallen te weigeren en hun vervanging door andere getallen te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling van het getal of de getallen waarmee hij wenst deel te nemen, te bepalen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 20, tweede lid; 3° de deelneming aan de « Super Joker » is niet verplicht. Wanneer de deelneming aan de « Super Joker » los staat van de deelneming aan de « Super Lotto », dan gebeurt zij, naar keuze van de speler, met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 getallen bestemd voor de deelneming, dewelke standaard hem worden toegewezen. De speler beschikt over de mogelijkheid om een of meerdere van de standaard hem toegewezen getallen te weigeren en hun vervanging door andere getallen te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling van het getal of de getallen waarmee hij wenst deel te nemen, te bepalen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 20, tweede lid.

Art. 41.Het « Super Lotto »-inzetbedrag voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, vierde lid, en het aantal ingevulde roosters.

Het « Super Lotto »-inzetbedrag voor een meervoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, vierde lid, en de som van het aantal combinaties dat wordt verkregen door elk van de ingevulde roosters.

Het « Super Lotto »-inzetbedrag voor de « combinatiemodus » is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, vierde lid, en het aantal combinaties dat werd verkregen.

Het « Super Joker »-inzetbedrag voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 1,25 euro bedoeld in artikel 20, vierde lid, en het gekozen aantal deelnemende getallen.

Het « Super Joker »-inzetbedrag voor een meervoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 1,25 euro bedoeld in artikel 20, vierde lid, en het gekozen aantal deelnemende getallen.

Het « Super Joker »-inzetbedrag voor de « combinatiemodus » is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende twee parameters : het inzetbedrag van 1,25 euro bedoeld in artikel 20, vierde lid, en het gekozen aantal deelnemende getallen.

Wanneer de deelneming aan de « Super Lotto » samen met de deelneming aan de « Super Joker » gebeurt, dan is het totale inzetbedrag gelijk aan de som van het « Super Lotto »-inzetbedrag en het « Super Joker »-inzetbedrag dewelke berekend werden in overeenstemming met de bepalingen van lid 1 tot 6.

Art. 42.Aan de speler wordt in een samenvattend schermbeeld een vooruitblik van de deelnemingsverwerving gegeven, meer bepaald de gekozen spelparameters en het daarbij horend inzetbedrag, en wordt hij uitgenodigd deze te controleren alvorens ze te bevestigen. Indien hij dat wenst, beschikt de speler op dat ogenblik nog steeds over de mogelijkheid hetzij af te zien van de deelname aan het spel, hetzij de gekozen spelparameters te wijzigen. Wanneer hij op de knop « Bevestigen » klikt, worden de spelparameters van zijn deelnemingsverwerving geacht overeen te komen met zijn voorkeur, worden zij definitief en kunnen zij niet langer gewijzigd worden.

Na de bevestiging bedoeld in het eerste lid, wordt de speler door een schermbeeld geïnformeerd dat zijn deelnemingsverwerving : 1° hetzij geweigerd wordt, wanneer zij aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van artikel 44.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm; 2° hetzij aanvaard wordt, wanneer zij geen aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van artikel 44.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm die de registratie van zijn deelnemingsverwerving bevestigt en die de gekozen spelparameters en een transactienummer vermeldt. Door de Nationale Loterij wordt tevens een elektronische boodschap die deze gegevens herneemt, verzonden aan de speler. Tegelijkertijd wordt het inzetbedrag onherroepelijk gedebiteerd van de beschikbare tegoeden op zijn « spelersrekening ».

Art. 43.Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 44, wordt het debiteren van een « spelersrekening » met het inzetbedrag dat verschuldigd is voor een deelnemingsverwerving met behulp van een enkelvoudig formulier, een meervoudig formulier en de « combinatiemodus » in één keer uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in artikel 42, tweede lid, 2°.

Art. 44.Onder voorbehoud van de bepalingen die Wij hebben bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen, wordt elke deelnemingsverwerving geweigerd door de Nationale Loterij, wanneer de speler wenst deel te nemen aan een « Super Lotto »- of aan een « Super Joker »-trekking waarvoor de registratie van deelnemingsverwervingen afgesloten is.

Art. 45.De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om een eerder door hem bevestigde deelnemingsverwerving op identieke wijze te herspelen.

Art. 46.Voorafgaand aan elke deelnemingsverwerving heeft de speler de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie die de kenmerken en de modaliteiten van de verschillende spelmogelijkheden die geboden worden, uiteenzet.

Art. 47.De deelneming is pas echt geldig wanneer de deelnemingsgegevens van de bevestigde deelnemingsverwervingen door de Nationale Loterij vóór de trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager. Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij, of diens vertegenwoordiger.

Art. 48.De artikelen 5, 6, 7, 8, lid 1, 2 en 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, lid 3 en 5, 21, 26, 27, 28, 29 en artikel 31, eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing op de deelneming aan de « Super Lotto » en aan de « Super Joker » met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat « het Internet » wordt genoemd. HOOFDSTUK XV. - Slotbepalingen

Art. 49.Dit besluit treedt in werking op 8 december 2009.

Art. 50.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^