Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en van dat van hun rechtverkrijgenden. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011009245 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011, is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om,(...) Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011000196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stedelijk sportstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma « Solidariteit en beheer van de migratiestromen ». - Jaarprogramma 2010 type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011003032 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+" type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011007071 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8312 van 16 maart 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren b Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011007075 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Afzetting Bij koninklijk besluit ****. 8300 van 3 maart 2011, wordt kapitein-commandant ****. **** ontslagen als militair **** aan de Koninklijke Militaire School, op 6 december 2010. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011009265 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Gabriels, G., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op zijn verzoek in ruste gesteld. Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is d(...) type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011014060 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden Beweging van 8 april 2009 Bij koninklijke besluiten van 26 september 2010 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder De heer Berteau, Yves, klasse A1, titel van attaché. Mevr. Bonheure, Fran Kroonorde Gouden Palmen Mevr. Vandyck Micheline, administratief medewerker. Orde van Leop(...) type koninklijk besluit prom. 31/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011022138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011200817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84bis van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 van 6 oktober 2004 betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011200818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98bis van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88bis van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 van 30 januari 2007 betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011200816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62quinquies van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 62bis van 6 oktober 1998, nr. 62ter van 6 oktober 2004 en nr. 62 quater van 30 januari 2007

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Provinciale Opleidingsinstelling « Institut provincial de formation des Agents des Services publics » als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 29/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011000209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Provinciale Opleidingsinstelling "PLOT Provincie Limburg Opleiding en Training" als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011003145 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011009269 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 4 april 2011 is het verzoek tot associatie van de heer Sagon, L., notaris ter standplaats Izegem, en van de heer Claerhout, T., kandidaat-notaris, om de associatie « Luc Sagon & Tom De heer Claerhout, T., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Izegem. type ministerieel besluit prom. 18/02/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011201691 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011031167 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de individuele beroepsopleiding van taxichauffeurs in de onderneming met als doel het bekomen van een bekwaamheidscertificaat voor taxichauffeur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011031165 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011201540 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011018126 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Albert Pepermans, Philomena Van Der Veken, Roger Van Cau Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 199.421/X-14.697. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011018135 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Nathalie Cailliau, Marcella Fieuw, de BVBA Margodt, Fran Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2010. Deze zaken zijn(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011014092 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij besluit van 2 maart 2011 wordt het besluit van 28 september 2009 tot Bij ministerieel besluit van 17 maart 2011 wordt het ministerieel besluit van 25 mei 2007 tot v(...)

erratum

type erratum prom. 23/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011003140 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011009270 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 2 maart 2011, heeft Mevr. Prignon, B., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 maart

verslag

type verslag prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011018124 bron federale wetgevende kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten Overeenkomstig artikel 24(...) _______ Nota (1) Het volledige verslag van de Controlecommissie is terug te vinden op de webs(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011024069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Erratum In het Belgisch Staatsblad, van 4 april 2011, onder nummer 2011/24050, op blz. 21901, dient in de hoofding Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondh type erratum prom. 03/03/2011 pub. 08/04/2011 numac 2011031170 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische modaliteiten voor de elektronische verzending van akten van gemeenteoverheden in het kader van het administratief toezicht. - Erratum type erratum prom. 23/12/2010 pub. 08/04/2011 numac 2011035286 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011201728 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinators van de dienst certificering (niveau A1) voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (AFG10070) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011201733 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers budget en beheerscontrole (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG11002) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011022139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Promoties Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011 werden benoemd of bevorderd op de datum vermeld tegenover hun naam : Kroonorde Commandeur De heer Van Massenhove, Franky, 01/06/2008. Orde van Leopo Commandeur De heren : Auwers, Tom, 01/06/2009. Bertels, Jan, 01/06/2009. Heirman, Jean-(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011009239 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Tuchtraad. - Bericht. - Vierde oproep tot de kandidaten leden van de zittende magistratuur en de secretarissen, teneinde de samenstelling van de Nationale Tuchtraad te hernieuwen Het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2010, 25 mei 201 Die oproepen werden gedaan ter uitvoering van artikel 409 van het Gerechtelijk Wetboek en van het k(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011009271 bron federale overheidsdienst justitie Derde oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advo De opdracht van de commissie bestaat uit het voorstellen van kandidaten voor de functie van advocaa(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011201735 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Oproep tot kandidaten voor de Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling Met het oog op de toekenning van mandaat van ambtenaar-generaal van rang A1, administrateur-generaal van de FOREm, overeenkomstig de bepalingen (...) 1. Beschrijving van de vacante betrekkingen (Ref. opdrachtbrief : GW 17 maart 2011, punt 39.)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/04/2011 numac 2011018134 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van tweetalige zetters-correctoren De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** ****. **** **** kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; 2(...)
^