Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 april 2011

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Gabriels, G., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op zijn verzoek in ruste gesteld. Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is d(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009265
pub.
08/04/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010024449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 28/10/2014 numac 2014000779 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. - Duitse vertaling sluiten, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Gabriels, G., hoofdgriffier (vakklasse A3) van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 maart 2011 sluiten, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Breuer, I., hoofdgriffier (vakklasse A2) van het vredegerecht van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003075 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 8 februari 2011 aangaande het beloningsbeleid van financiële instellingen sluiten, in werking tredend op 4 mei 2011 's avonds, is de heer Frère, J., griffier bij het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010203230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de vastheid van betrekking en de waarborg van inkomen type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010202539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en vorming ten voordele van risicogroepen sluiten, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Derdelinckx, E., hoofdsecretaris (vakklasse A3) van het parket van het Hof van Cassatie, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010022518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 40.000 EUR aan de VZW VCOK voor begrotingsjaar 2010 type koninklijk besluit prom. 06/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010012332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot invoering van een sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 06/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010205715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en verbetering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2007 houdende de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 06/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010012327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeidsomstandigheden en de verloning en andere arbeidsmodaliteiten in de sector type koninklijk besluit prom. 06/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010205593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende de naamswijziging en de uitbreiding van de "Compensatiekas voor betaald verlof van de centrale der werkgevers van de haven van Antwerpen" en de ontbinding van de "Kas voor betaalde verlofdagen der Gentse centrale der zee- en binnenvaartwerkgevers" type koninklijk besluit prom. 06/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010205712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 10 mei 1978, 14 oktober 2003, 1 oktober 2007 en 1 juli 2009 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen sluiten, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Hosdey, A., secretaris-hoofd van dienst (vakklasse A2) bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010022518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 40.000 EUR aan de VZW VCOK voor begrotingsjaar 2010 type koninklijk besluit prom. 06/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010012332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot invoering van een sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 06/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010205715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en verbetering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2007 houdende de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 06/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010012327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeidsomstandigheden en de verloning en andere arbeidsmodaliteiten in de sector type koninklijk besluit prom. 06/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010205593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende de naamswijziging en de uitbreiding van de "Compensatiekas voor betaald verlof van de centrale der werkgevers van de haven van Antwerpen" en de ontbinding van de "Kas voor betaalde verlofdagen der Gentse centrale der zee- en binnenvaartwerkgevers" type koninklijk besluit prom. 06/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010205712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 10 mei 1978, 14 oktober 2003, 1 oktober 2007 en 1 juli 2009 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen sluiten, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is de heer Borms, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 maart 2011 sluiten, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is Mevr. Gallez, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen type koninklijk besluit prom. 25/02/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 25/02/2011 pub. 25/03/2011 numac 2011014076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een ambtenaar van het Directoraat-generaal Vervoer te Land sluiten, in werking tredend op 30 april 2011 's avonds, is Mevr. De Frene, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011018125 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 30/03/2011 numac 2011003118 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4, van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011201481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 111, 114 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en tot wijziging van sommige bepalingen inzake het recht op werkloosheidsuitkeringen bij conventioneel brugpensioen, met het oog op de aanpassing van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaartsvastheid type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011003179 bron federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 100.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Wallonie » type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011003123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 47 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde sluiten is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Hoogstraten, Mevr. Brosens, A., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011022136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van het 3 februari 2011 houdende hernieuwing van mandaten van leden van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de maatregelen bepaald bij de hoofdstukken I en II van Titel I van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011203202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011201603 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen sluiten is voorlopig benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Gent, Mevr. Willems, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het derde kanton Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 4 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011009268 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011009275 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 2007 betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202191 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene toekenningsvoorwaarden van de projectmiddelen voor de landschapswerking van regionale landschappen type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011024083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011201916 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de aanvragen tot erkenning van individuele zuiveringssystemen sluiten is aan de heer Minuzzi, P., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^