Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 januari 2008
gepubliceerd op 08 februari 2008

Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003023
pub.
08/02/2008
prom.
18/01/2008
ELI
eli/besluit/2008/01/18/2008003023/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en op artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions »;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 houdende het reglement van de « Keno », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 augustus 2002 en 13 juni 2005;

Overwegende dat zowel de regels als het lotenplan van de openbare loterij « Keno » ongewijzigd zijn gebleven sinds deze loterij in 1995 op de markt werd gebracht; dat de Keno een groot deel van haar aantrekkingskracht heeft verloren, zoals blijkt uit de aanzienlijke achteruitgang van de in de jaren 2000 bereikte omzetcijfers in vergelijking met degene die werden verwezenlijkt in de jaren 1990;

Overwegende dat de tanende aantrekkingskracht van de Keno de kanaliserende eigenschap van deze vorm van openbare loterij aanzienlijk vermindert en daardoor onmiskenbaar nadeel berokkent aan één van de opdrachten van de Nationale Loterij, die er precies in bestaat het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van spelen waarvan het verslavingsrisico gering is;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast, krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten;

Overwegende dat de Nationale Loterij absoluut zeer dringend de vereiste maatregelen moet treffen om deze sociale doelstelling na te komen; dat met name de maatregel die door dit besluit wordt bedoeld en die erin bestaat fundamentele verbeteringen aan te brengen aan de huidige Keno-formule, de afnemende aantrekkelijkheid van deze openbare loterij zou kunnen inperken;

Overwegende dat de voorgestelde verbeteringen rekening houden met de lessen die werden getrokken uit de kwalitatieve en kwantitatieve studies die de Nationale Loterij heeft verricht bij spelers en verkopers; dat deze verbeteringen van aard zijn om deelneming aan de Keno aangenamer te maken en dus perfect passen in de opdracht van de Nationale Loterij om speelplezier te verschaffen aan een breed publiek waaraan recreatieve spelen moeten worden aangeboden, een opdracht die aan de Nationale Loterij wordt toegewezen door bovengenoemd beheerscontract;

Overwegende dat de concretisering van de door dit besluit bedoelde maatregel belangrijke voorbereidende werkzaamheden vereist die onverwijld van start moeten gaan, zowel op technisch gebied als inzake informatica en op organisatorisch vlak;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen van sociale, organisatorische en contractuele aard;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I - Reglement van de Keno 10/20/70

Artikel 1.De Nationale Loterij organiseert de openbare loterij, genaamd « Keno », in overeenstemming met de regels die door dit besluit worden vastgelegd.

Art. 2.Behalve op zon- en feestdagen vindt er iedere dag een Keno-trekking plaats op de tijdstippen die door de Nationale Loterij worden vastgelegd.

In afwijking van het eerste lid kan er tijdelijk, periodiek of blijvend een Keno-trekking op een feestdag en op een zondag worden georganiseerd, wanneer de Nationale Loterij van mening is dat een dergelijke maatregel de kanaliserende eigenschap van de Keno zou kunnen bevorderen. In dat geval zal de Nationale Loterij de toepassingsvoorwaarden van die maatregel kenbaar maken met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 3.Het principe van de Keno bestaat erin, een reeks van 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 of 2 getallen te voorspellen uit een reeks van 20 getallen die werden getrokken uit 70 van 1 tot 70 genummerde getallen.

Art. 4.De deelnemingsverwerving gebeurt volgens de « onlineverwerkingsmethode », dat wil zeggen in reële tijd via een netwerk van terminals die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem van de Nationale Loterij en die ter registratie aan dat systeem de deelnemingsgegevens sturen die worden vermeld op het in artikel 5, § 1, derde lid, bedoelde formulier, of die het resultaat zijn van de in artikel 9 bedoelde bijzondere procedures.

De terminals worden door de Nationale Loterij geïnstalleerd in de onlinecentra waarmee zij daartoe een overeenkomst heeft gesloten.

Art. 5.§ 1. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 9, maken de deelnemers hun voorspellingen door middel van het in het derde lid bedoelde type van formulier.

Zowel de voorspellingen als de spelparameters die door de deelnemers op de formulieren worden aangebracht, hebben een louter indicatieve waarde en vormen dus geen bewijs van deelneming. Nadat de formulieren door de terminal zijn verwerkt, worden ze teruggegeven aan de deelnemers die er vervolgens vrij over kunnen beschikken.

Er bestaat één enkel type van formulier, genaamd « achtroosterformulier », dat uit één enkel luik bestaat. Dat type van formulier kan verschillende formaten hebben en alle reclame, informatie of uitleg bevatten die door de Nationale Loterij opportuun worden geacht. § 2. Het in § 1, derde lid, bedoelde formulier kan worden gebruikt voor een deelnemingsverwerving voor 1, 2, 4, 6 of 12 trekkingen, naargelang de voorkeur van de deelnemer.

De deelnemingsverwerving voor een bepaalde trekking betreft de trekking waarvan de datum wordt vermeld op het in artikel 10 bedoelde deelnemingsticket, voor zover de geregistreerde deelnemingsgegevens vóór de trekking worden weggeschreven op een informatiedrager, in overeenstemming met artikel 11.

De deelnemingsverwerving voor 2, 4, 6 of 12 trekkingen betreft de 2, 4, 6 of 12 opeenvolgende trekkingen waarvan de datums worden vermeld op het in artikel 10 bedoelde deelnemingsticket, voor zover de geregistreerde deelnemingsgegevens vóór de eerste van de opeenvolgende trekkingen worden weggeschreven op een informatiedrager, in overeenstemming met artikel 11. § 3. De voorkant van de formulieren draagt een voorgedrukt nummer dat bestaat uit twee groepen van drie wisselende cijfers. Dat nummer dient uitsluitend voor het beheer van de formulieren.

Enkel de door de Nationale Loterij uitgegeven formulieren zijn geldig met het oog op deelnemingsverwervingen. Die formulieren liggen ter beschikking van de deelnemers in de onlinecentra, die ze niet mogen verkopen zonder de voorafgaande toestemming van de Nationale Loterij, die als enige het recht heeft om in dat geval een verkoopprijs voor deze formulieren vast te leggen.

Art. 6.§ 1. De voorkant van het in artikel 5, § 1, derde lid, bedoelde formulier geeft acht roosters te zien van telkens 70 van 1 tot 70 genummerde vakjes. Die acht roosters staan in vier groepen van twee boven geplaatste roosters. De deelnemer is verplicht om te spelen per groep van twee boven elkaar staande roosters en om aan de linkerkant van het formulier te beginnen. Volgens zijn voorkeur vult hij 2, 4, 6 of 8 roosters in.

In ieder rooster heeft de deelnemer de mogelijkheid om 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 getallen te kiezen door een « x »-vormig kruisje te trekken in de vakjes die overeenstemmen met de door hem gekozen getallen. Het aantal gekozen getallen mag van rooster tot rooster verschillen.

De aldus in hetzelfde rooster aangekruiste getallen vormen één voorspelling, genaamd « geheel ». § 2. In de buurt van de in § 1, eerste lid, bedoelde acht roosters bevinden er zich tevens twee afzonderlijke, boven elkaar staande zones.

De bovenste zone draagt bovenaan de titel « Mise par grille - Inzet per rooster - Einsatz pro Tipp » en bestaat uit zes verschillende vakjes waarin respectievelijk de bedragen euro 1, euro 2, euro 3, euro 4, euro 5 en euro 10 worden vermeld. Door middel van een « x »-vormig kruisje in één van deze zes vakjes bepaalt de deelnemer welk bedrag hij wil inzetten voor de door hem ingevulde roosters.

De onderste zone draagt bovenaan de titel « Tirages -Trekkingen - Ziehungen » en bestaat uit vijf verschillende vakjes waarin respectievelijk de getallen 1, 2, 4, 6 en 12 worden vermeld. Door middel van een « x »-vormig kruisje in één van deze vijf vakjes bepaalt de deelnemer het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wil deelnemen.

De achterkant van de formulieren kan voor de deelnemers bestemde uitleg bevatten of om het even welke andere vermelding die door de Nationale Loterij nuttig wordt geacht. § 3. Het basisinzetbedrag per rooster waarin tussen 2 en 10 getallen werden aangekruist, wordt eenvormig vastgesteld op 1 euro voor een deelneming aan één trekking.

Het totale verschuldigde inzetbedrag per formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van vier parameters, namelijk de in het eerste lid bedoelde basisinzet van 1 euro, het aantal ingevulde roosters, het per rooster gekozen inzetbedrag en het gekozen aantal trekkingen. Dat totale inzetbedrag wordt als volgt vastgelegd: 1° minstens 2 euro voor deelneming aan één trekking met twee roosters wanneer er werd geopteerd voor de basisinzet van 1 euro;2° hoogstens 960 euro voor deelneming aan 12 trekkingen met 8 roosters wanneer het per rooster gekozen inzetbedrag werd vastgesteld op 10 euro.

Art. 7.Alle op de formulieren aangebrachte « x »-vormige kruisjes moeten binnen de betrokken vakjes blijven en moeten worden getekend met een zwarte of blauwe kogelpen.

Art. 8.De formulieren die voor registratie worden aangeboden, mogen niet geplooid zijn, noch bevlekt, noch gekreukt, noch gescheurd.

Om de registratie van de deelnemingsgegevens mogelijk te maken, mogen de uitbaters van de onlinecentra de gegevens van een onjuist ingevuld formulier corrigeren door middel van de terminal en op aanwijzing van de deelnemer.

Art. 9.Men kan ook een deelneming verwerven zonder gebruik te maken van een formulier, namelijk door middel van de formule die « Quick-Pick » wordt genoemd. Door te opteren voor deze « Quick-Pick »-formule ziet de deelnemer af van de mogelijkheid om zelf zijn getallen te kiezen en aanvaardt hij dat ze hem op willekeurige wijze worden toegekend door het computersysteem van de Nationale Loterij. De deelnemingsmogelijkheden van de « Quick-Pick »-formule 1° stemmen overeen met de deelnemingsmogelijkheden van het in artikel 5, § 1, derde lid, bedoelde formulier, behalve dat het aantal gespeelde getallen altijd voor alle roosters hetzelfde is;2° bieden de gelegenheid om 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 of 20 roosters te spelen, waarbij het aantal gespeelde getallen altijd voor alle roosters hetzelfde is. In het kader van promotie-acties kan de Nationale Loterij voorzien in een speciale deelnemingsverwerving die aan het publiek wordt aangeboden onder de naam « Keno Pack ». Deze wijze van deelnemingsverwerving kan worden georganiseerd onder de volgende voorwaarden: 1° hetzij dat een « Quick-Pick »-formule wordt toegepast, die in dat geval niet de in het eerste lid bedoelde mogelijkheden biedt, maar wel andere die gebaseerd zijn op vooraf bepaalde spelparameters;2° hetzij dat er speciale formulieren worden gebruikt waarop de deelnemer niets hoeft aan te kruisen, en die spelmogelijkheden bieden op basis van vooraf bepaalde spelparameters. Met alle door haar nuttig geachte middelen maakt de Nationale Loterij de diverse spelmogelijkheden kenbaar die worden aangeboden in toepassing van het tweede lid, met dien verstande dat in alle door dit artikel bedoelde gevallen het totale verschuldigde inzetbedrag gelijk is aan het resultaat van de vermenigvuldiging van vier parameters, namelijk de in artikel 6, § 3, eerste lid, bedoelde basisinzet van 1 euro, het aantal gespeelde roosters, het per rooster gekozen inzetbedrag en het aantal trekkingen waarvoor er werd geopteerd.

Art. 10.Nadat de deelnemer zijn inzet heeft betaald, hetzij in speciën, hetzij door middel van om het even welk ander door de Nationale Loterij erkend betaalmiddel, ontvangt hij een deelnemingsticket dat wordt afgeleverd door de met de terminal verbonden printer.

Dat deelnemingsticket vermeldt de volgende gegevens: 1° het logo van de Keno;2° datum en uur van de deelnemingsverwerving;3° de trekkingsdatum wanneer het een deelneming aan één trekking betreft, of de trekkingsdatums wanneer het een deelneming aan verschillende trekkingen betreft;4° de geregistreerde deelnemingsgetallen, in overeenstemming met de door de deelnemer gekozen deelnemingsformule;5° de vermelding « Quick-Pick » of « Pack », naargelang de door de deelnemer gekozen deelnemingswijze;6° het totale inzetbedrag dat werd betaald;7° een reeks codenummers, bestemd voor controle, identificatie en beheer;8° eventuele andere informatie die door de Nationale Loterij opportuun wordt geacht. Door het deelnemingsticket te aanvaarden, erkent de deelnemer dat de erop vermelde deelnemingsgegevens wel degelijk overeenkomen met zijn voorkeur.

Art. 11.De deelneming is pas echt geldig wanneer de op het deelnemingsticket vermelde deelnemingsgegevens door de Nationale Loterij vóór de desbetreffende trekking werden weggeschreven op een informatiedrager. Die informatiedrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld en geldt bij betwisting als bewijs. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger.

Wanneer de wegschrijving op een informatiedrager om welke reden dan ook niet is kunnen gebeuren onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, worden de ingezette bedragen terugbetaald op vertoon van het deelnemingsticket.

Art. 12.Naar keuze van de Nationale Loterij wordt de Keno-trekking verricht met om het even welk materieel hulpmiddel, elektronisch hulpmiddel of computerhulpmiddel. Bij die trekking worden er door het toeval uit 70 tussen 1 en 70 genummerde getallen 20 getallen bepaald, genaamd « winnende getallen ».

Wanneer de trekking wordt uitgevoerd door middel van een trekkingstrommel, worden er zeventig ballen van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht, en genummerd van 1 tot 70, in die trekkingstrommel gelegd. Twintig ballen worden achtereenvolgens uit de trommel verwijderd. Een verwijderde bal mag niet in de trommel worden teruggelegd. De ballen worden telkens door elkaar gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd. De twintig verwijderde ballen bepalen de winnende getallen.

Wanneer de trekking wordt verricht met behulp van een draaiplateau, dan beschikt dat plateau over een opening in het midden, en over mengplaatjes en -blaadjes. Rondom het draaiplateau bevindt er zich een ten opzichte van dat plateau bewegende draaikroon die bestaat uit zeventig hokjes. Elk van die hokjes wordt aangeduid door middel van een op de draaikroon aangebracht getal tussen één en zeventig. Bij elke trekking bepaalt het toeval de verdeling van de zeventig getallen over de hokjes. Tijdens de eigenlijke trekking komen er twintig identieke ongenummerde ballen van hetzelfde gewicht en dezelfde grootte uit de opening in het midden en rollen vervolgens op het draaiplateau. Door de zwaartekracht valt iedere bal uiteindelijk in een genummerd hokje. Ieder winnend getal wordt aldus bepaald door de aanwezigheid van een bal in een genummerd hokje.

De trekking wordt uitgevoerd in het openbaar, onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder en onder leiding van de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger.

De onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder op het geplande uur mag geen belemmering vormen voor de trekking, die in die omstandigheden uitzonderlijk onder het toezicht wordt geplaatst van de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger.

Wanneer een aan de gang zijnde trekking wordt onderbroken om redenen onafhankelijk van de Nationale Loterij, maakt de met het toezicht belaste persoon een lijst van de op geldige wijze getrokken getallen, en wordt er een bijkomende trekking uitgevoerd. Deze bijkomende trekking betreft uitsluitend de getallen die nog nodig zijn om het totale aantal van 20 getallen te bereiken.

Wanneer een trekking uitzonderlijk niet kan worden uitgevoerd op de geplande datum, wordt ze verricht op een latere datum die door de Nationale Loterij wordt vastgelegd en met alle door haar nuttig geachte middelen wordt bekendgemaakt.

Wanneer het resultaat van een trekking niet in overeenstemming is met dit besluit, wordt dat resultaat geannuleerd en wordt de bewuste trekking overgedaan.

De Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of zijn vertegenwoordiger regelen elk ander incident in verband met de trekking.

De Nationale Loterij maakt de resultaten van de trekking bekend met de door haar nuttig geachte middelen.

Art. 13.§ 1. De winstbedragen worden forfaitair vastgelegd. Elk geheel wordt afzonderlijk beschouwd. Het aan een winnend geheel toegekende winstbedrag verschilt naargelang de volgende factoren: 1° het aantal gespeelde getallen waaruit dat geheel bestaat;2° het aantal winnende getallen dat in dat geheel wordt aangetroffen;3° het inzetbedrag dat voor dat geheel werd betaald. § 2. De bij dit besluit gevoegde tabel bevat de over 35 winstklassen verdeelde winstbedragen die worden toegekend aan de winnende gehelen waarvoor het basisinzetbedrag van één euro werd betaald. § 3. Een winnend geheel behoort slechts tot één enkele winstklasse.

Die winstklasse wordt bepaald door het grootste aantal winnende getallen dat in dat winnende geheel wordt aangetroffen.

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van § 4, ontvangt een winnend geheel waarvoor er een inzetbedrag van 1, 2, 3, 4, 5 of 10 euro werd betaald, respectievelijk 1, 2, 3, 4, 5 of 10 keer het forfaitaire winstbedrag dat werd toegekend aan de winstklasse waartoe dat winnende geheel behoort. § 4. Voor ieder van de 35 in de bij dit besluit gevoegde tabel bedoelde winstklassen wordt het totale winstbedrag bij elke trekking beperkt tot een maximum van 3.000.000 euro, met uitzondering van de eerste winstklasse (waarin de 10 getallen die een geheel vormen allemaal winnende getallen zijn), waarvoor het maximum wordt opgetrokken tot 5.000.000 euro. Wanneer het totale winstbedrag voor een bepaalde winstklasse hoger ligt dan het toegekende maximum, dan wordt het aan elk van de betrokken winnende gehelen toegekende winstbedrag als volgt berekend: het toegewezen maximumbedrag wordt in gelijke delen verdeeld over de winnende gehelen in kwestie. In dat geval wordt het winstbedrag dat aan ieder van de betrokken winnende gehelen wordt uitgekeerd, naar beneden afgerond op de eurocent.

De uit de toepassing van dit artikel voortvloeiende winstbedragen kunnen worden verhoogd naar aanleiding van door de Nationale Loterij georganiseerde promotie-acties. De voorwaarden die op dergelijke acties van toepassing zijn, worden door de Nationale Loterij bepaald en bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen. § 5. De Nationale Loterij kan alle statistieken in verband met de resultaten van de trekkingen kenbaar maken met de door haar nuttig geachte middelen.

Art. 14.Ongeacht hun bedrag zijn de loten betaalbaar tegen afgifte van een winnend deelnemingsticket gedurende een periode van 20 weken, te rekenen vanaf de desbetreffende trekkingsdag.

Wanneer een trekking niet werd verricht op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd verschoven naar een latere datum, begint de termijn van 20 weken te lopen vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum.

Wanneer een trekking aanleiding heeft gegeven tot een bijkomende trekking, begint de in het eerste lid bedoelde termijn van 20 weken te lopen vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum, waarop er een nieuwe datum werd bepaald om de onderbroken trekking te voltooien.

Na het verstrijken van bovengenoemde termijn verblijven de loten aan de Nationale Loterij.

Wanneer een winnend deelnemingsticket dat betrekking heeft op deelneming aan meer dan één trekking ter inning wordt aangeboden vóór de laatste van de reeks trekkingen waarvoor dat deelnemingsticket meespeelt, dan wordt het bewuste deelnemingsticket vervangen door een nieuw deelnemingsticket dat kan worden gebruikt voor de overblijvende trekking(en).

Art. 15.De loten worden contant betaald en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, en onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij werden vastgelegd.

Naargelang de grootte van het totale winstbedrag moet een winnend deelnemingsticket ter inning worden aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen onlinecentrum, hetzij in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij.

Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar hoofdkantoor, van haar regionale kantoren en van de onlinecentra. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de onlinecentra mogen uitkeren. De winstbedragen die hoger liggen dan het vastgestelde maximum worden uitsluitend uitbetaald in de regionale kantoren of ten zetel van de Nationale Loterij. Al die informatie kan overigens ook op eenvoudig verzoek bij de Nationale Loterij worden verkregen.

Art. 16.Klachten over de uitbetaling van de loten moeten, op straffe van verval, worden ingediend binnen de termijn van 20 weken bedoeld in artikel 14, eerste lid.

Wanneer het winstbedrag lager ligt dan 2.000 euro, moeten de klachten, in ruil voor een ontvangstbewijs, worden ingediend in een onlinecentrum. Wanneer het winstbedrag hoger ligt dan 2.000 euro, moeten de klachten per aangetekende brief aan de Nationale Loterij worden gericht.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het deelnemingsticket. Op de keerzijde van dat deelnemingsticket moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden.

Art. 17.De afsluitingsdagen en -uren voor deelnemingsverwerving worden door de Nationale Loterij bepaald en zijn verkrijgbaar in ieder onlinecentrum.

Art. 18.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een deelnemingsticket, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van de houder wordt evenwel geëist: 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het deelnemingsticket, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het deelnemingsticket door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het betrokken deelnemingsticket een bewijs van afgifte; 2° als dat noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten;3° als het vermoeden bestaat dat de houder van het deelnemingsticket minderjarig is;4° als het vermoeden bestaat dat de houder het deelnemingsticket op onrechtmatige wijze heeft verworven;5° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet. Geen enkele klacht wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een deelnemingsticket of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

In het geval van een deelneming in groep, komt de Nationale Loterij niet tussenbeide in geschillen die tussen de leden van deze groep kunnen ontstaan.

Art. 19.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de deelnemers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 20.Het is minderjarigen verboden deel te nemen. HOOFDSTUK II. - Wijzigende bepaling

Art. 21.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions » wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Dit besluit geldt voor de deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions ». HOOFDSTUK III. - Opheffende bepaling

Art. 22.Het koninklijk besluit van 15 januari 2002 houdende het reglement van de « Keno », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 augustus 2002 en 13 juni 2005, wordt opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepaling

Art. 23.Met het oog op de toepassing van dit artikel dient er onder « voormalige Keno » te worden verstaan: de Keno die is gebaseerd op de matrix 10/20/80 en waarvan de reglementaire voorwaarden worden bekrachtigd door het koninklijk besluit van 15 januari 2002 houdende het reglement van de « Keno », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 augustus 2002 en 13 juni 2005.

Deelnemingsverwervingen voor de voormalige Keno blijven enkel nog toegestaan tot 8 maart 2008. Met name de deelnemingsverwervingen voor een reeks van 2, 3, 4, 6, 12, 18 of 24 opeenvolgende trekkingen zijn enkel nog toegelaten wanneer de bewuste reeks van trekkingen geldt voor een periode die de datum van 8 maart 2008 niet overschrijdt. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 24.Dit besluit treedt in werking op 10 maart 2008, met uitzondering van artikel 23, dat in werking treedt op 11 februari 2008.

Art. 25.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 18 januari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Bijlage I bij het koninklijk besluit van 18 januari 2008.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons koninklijk besluit van 18 januari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^