Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 januari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2008000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft type wet prom. 18/01/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003040 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende 4e aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 28/01/2008 numac 2007003540 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Astro » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2007003541 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 29 februari 2008 type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2007011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de ombudsdienst voor energie type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2007014358 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion « Op de Keiberg » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het « Jos Van Wellenstadion » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008000078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion « Site de la rue Gilles Magnée » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008000077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion « De Leunen » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 28/02/2008 numac 2008000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde promotie-actie, genaamd « 30 jaar gratis Lotto », ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van deze openbare loterij type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2008003039 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2008, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk "APETRA" type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 28/01/2008 numac 2008012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2008, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 01/02/2008 numac 2008022007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2007, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 04/02/2008 numac 2008022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 04/02/2008 numac 2008022048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 04/02/2008 numac 2008022051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

decreet

type decreet prom. 18/01/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008201115 bron vlaamse overheid Decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gemeenschappelijke bepalingen inzake de ernstige feiten die opgenomen moeten worden in het huishoudelijk reglement van elke onderwijsinrichting gesubsidieerd of georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2008 pub. 05/03/2008 numac 2008029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het driejarenplan van de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift, voor de algemene en technologische humaniora en de beroeps- en technische humaniora type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een Regeringscommissaris bij de « Université de Liège » en bij de « Faculté des sciences agronomiques de Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2008 pub. 13/03/2008 numac 2008029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de vaste inspectiecommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de detachering van een personeelslid van de Franse Gemeenschap om een ambt binnen een kabinet van een minister van de Federale Regering uit te oefenen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2008 pub. 29/01/2008 numac 2008035134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2008 pub. 05/02/2008 numac 2008035149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit, vermeld in artikel 4, derde en vierde paragraaf, van de Verordening Nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008035261 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de oprichting van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van de artikelen 30 en 67, 1e lid, van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de Algemene Inspectiedienst, de Dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de Cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008035332 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Landbouw en Visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008035368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het verlenen van machtiging aan de Katholieke Universiteit te Leuven tot het aanvaarden van een legaat haar gedaan door Mevr. P. Maloens
^