Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003040 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende 4e aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 type wet prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008009039 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om(...) Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, **** S(...) type wet prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008009049 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens (...) Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2007003541 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op vrijdag 29 februari 2008 type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 08/02/2008 numac 2007012707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2007012788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2007012807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 08/02/2008 numac 2008002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde promotie-actie, genaamd « 30 jaar gratis Lotto », ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van deze openbare loterij type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008012014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008012012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de openbare loterijen type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008012013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1979 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief voor het Paritair Comité voor het hotelbedrijf type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008012018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008012028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008012806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 08/02/2008 numac 2008014016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1992 betreffende de dienst « ombudsman » in sommige autonome overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008015023 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie. - Benoeming Koninklijk besluit van 20 december 2007, de heer Dirk Achten, Directeur-generaal Bilaterale Zaken, bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 december 2007.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2007 pub. 08/02/2008 numac 2007023558 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van de samenstelling van de Stagecommissie van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008200372 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 4 december 2007 wordt de erkenning van het O.C.M.W. van Edingen als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 29 augustus 2007 voor zes jaar verlengd, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende

arrest

type arrest prom. 29/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003051 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008031053 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2007, wordt beschermd als monument de totaliteit van het gebouw gelegen Arduinkaai 21, te Brussel, bekend ten kadaster te Brussel, 12e afdeling, se Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008031054 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 december 2007, worden beschermd als geheel de gevels, daken, tuinen en achteruitbouw-stroken van de gebouwen gelegen Floxenstraat 1 en 3, te Watermaal-Bosvoo Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 08/02/2008 numac 2008035173 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot samenstelling van de beroepscommissie, vermeld in artikel 9 van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008200334 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2007 tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 19 november 1993 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" en tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter, zoals gewijzigd bij de besluiten van 30 maart 1995, 12 december 1996, 12 juni 1997, 10 januari 2002 en 7 november 2002 type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008200384 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008200383 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008018021 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Joris Heyndrickx en Beatrix Smet, beiden woonplaats kiezend bij Mrs. Michael Faure en Katrien Crauw(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2007001051 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II met toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Door een beslissing van het federaal Agentschap voor nucleaire controle, op datum van 29 juni 2007,(...) type erkenning prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008024043 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008200397 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige fiscaal controleurs en dossierbeheerders (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG08002) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008200396 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG08001) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekennin(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008200399 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen juridische ondersteuning (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG08009) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

document

type document prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008009085 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 20 december 2007, heeft de heer Rogghe, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008043001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008200398 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG08008) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laats(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 2 november 2007 werden met ingang van deze datum benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heren : Juan de MEE~S d'ARGENTEUIL, graaf, Sint-Genesius-Rod Thierry GAYE, Polleur (Verviers); Jean GEELHAND de MERXEM, Dworp (Beersel); Guy JOURQUIN, Wet(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij hetzelfde besluit wordt de heer Bertels, Jan, benoemd tot Regeringscommissaris bij genoemd Comi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008022070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Close, Jean-Marc, benoemd tot Regeringscommissaris bij genoemd(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008200381 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** attachés verantwoordelijken **** **** (niveau ****) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en **** (****) (****07015). - **** ****(...) 1. ****, ****, 7070 **** ****. 2. ****, ****, 6140 ****-****'****. 3. (...)

document

type document prom. -- pub. 08/02/2008 numac 2008011057 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Projectoproep 2008. - Impulsfonds voor het migrantenbeleid De Minister van Maatschappelijke Integratie, 1. Kader en doelstellingen van het Impulsfonds Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid werd in 1991 opgericht door de Federale (...) Integratie van personen met een andere nationaliteit of vreemde afkomst wordt gezien als een proces(...)
^