Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 maart 2018
gepubliceerd op 29 maart 2018

Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018011371
pub.
29/03/2018
prom.
21/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/21/2018011371/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 MAART 2018. - Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van de "Pick-3", openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004003390 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genoemd "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "Euro Millions";

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten houdende het reglement van de "Keno", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions";

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "Euro Millions" en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions";

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten0, een gunstig advies heeft gegeven op 6 november 2017;

Gelet op het advies 62.948/4 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : TITEL 1. - Beginselen van de loterij Lotto

Artikel 1.De Nationale Loterij organiseert de openbare loterij die "Lotto" wordt genoemd, overeenkomstig de algemene regels bepaald in dit besluit.

Art. 2.Onverminderd de mogelijkheid om bijkomende trekkingen te organiseren, organiseert de Nationale Loterij twee trekkingen per week, waarbij de ene wordt uitgevoerd op woensdag en de andere op zaterdag. De data en uren van de trekkingen worden nader bepaald en bekendgemaakt door de Nationale Loterij.

Niettemin kan de Nationale Loterij uitzonderlijk, wanneer zij dit opportuun acht, een vastgestelde trekking vervroegen of uitstellen met één of twee kalenderdagen. In voorkomend geval wordt, voor de toepassing van huidig reglement, een vervroegde of uitgestelde trekking geacht te hebben plaatsgevonden op de oorspronkelijk vastgestelde dag.

Art. 3.De deelneming aan de Lotto bestaat erin de uitslag te voorspellen van een lottrekking die een combinatie van 6 winnende nummers en een bonusnummer bepaalt uit de reeks nummers gaande van 1 tot 45. Deze lottrekking wordt een nummertrekking genoemd. Elke voorspelling is gebaseerd op een spelcombinatie van 6 nummers.

De deelneming aan de Lotto kan daarnaast ook recht geven op de deelneming aan een elektronische trekking, genaamd codetrekking, waarbij een vooraf bepaald aantal codes elektronisch wordt getrokken.

Art. 4.De inzet per voorspelling, dit is één spelcombinatie van 6 nummers, voor de nummertrekking, en desgevallend per code voor de codetrekking, is vastgelegd op 1,25 euro.

TITEL 2. - De nummertrekkingen HOOFDSTUK 1. - Verrichting van de nummertrekkingen

Art. 5.§ 1. Naar keuze van de Nationale Loterij, wordt de nummertrekking : 1° verricht door middel van een trekkingstrommel, met daarin 45 van 1 tot 45 genummerde ballen van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht.Zeven ballen worden achtereenvolgens uit de trommel verwijderd. Een verwijderde bal mag niet in de trommel worden teruggelegd. De eerste zes verwijderde ballen bepalen de winnende nummers. De zevende verwijderde bal bepaalt een nummer dat "bonusnummer" wordt genoemd. De ballen worden telkens door elkaar gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd; 2° verricht door middel van een fysiek hulpmiddel, verschillend van datgene bedoeld in 1°, of door middel van alle elektronische of informatica-hulpmiddelen.Ongeacht het hulpmiddel dat gebruikt wordt, dit hulpmiddel zal steeds gebaseerd zijn op een proces waarbij gegarandeerd wordt dat enkel het toeval instaat voor de bepaling van de zes winnende nummers en het bonusnummer, beide zoals bedoeld in 1°. § 2. De nummertrekking verloopt in het openbaar, onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder of van een daartoe door de Nationale Loterij aangewezen competent persoon en onder de leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

De onverwachte afwezigheid, op het geplande uur, van de gerechtsdeurwaarder of de door de Nationale Loterij aangewezen persoon vormt geen beletsel voor de trekking, die dan uitzonderlijk doorgaat onder het toezicht van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

Als een aan de gang zijnde trekking buiten de wil van de Nationale Loterij wordt onderbroken, wordt een lijst van de gedeeltelijke resultaten opgesteld door de persoon belast met het toezicht en wordt een aanvullende trekking uitgevoerd. De aanvullende trekking betreft enkel de bestanddelen die nodig zijn om een volledige winnende Lotto-spelcombinatie aan te wijzen.

Als een trekking niet kan worden uitgevoerd of afgewerkt op de voorziene datum, wordt ze verricht binnen een termijn van 3 kalenderdagen volgend op de oorspronkelijk vastgelegde datum. De datum van deze trekking wordt door de Nationale Loterij vastgelegd en met alle door haar nuttig geachte middelen bekendgemaakt.

Wanneer het resultaat van een trekking niet in overeenstemming is met huidig besluit, wordt het geannuleerd en wordt de bewuste trekking overgedaan.

Het trekkingsresultaat wordt vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens afgevaardigde, en wordt vermeld in het door hem opgestelde proces-verbaal.

De gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens afgevaardigde regelen elk incident in verband met de trekking.

De Nationale Loterij maakt het resultaat van de trekking bekend met de door haar nuttig geachte middelen. HOOFDSTUK 2. - Bepaling van de loten van de nummertrekkingen

Art. 6.Zodra het resultaat van de nummertrekking bekend is, worden de winnende spelcombinaties, overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid, ingedeeld in rangen, van de hoogste tot de laagste. Rang 1 is de hoogste rang en rang 9 de laagste.

Geven recht op een lot, de spelcombinaties waarin op basis van de trekkingsuitslag voorkomen : 1° de 6 winnende nummers.Deze spelcombinaties behoren tot rang 1; 2° 5 winnende nummers en het bonusnummer.Deze spelcombinaties behoren tot rang 2; 3° 5 winnende nummers.Deze spelcombinaties behoren tot rang 3; 4° 4 winnende nummers en het bonusnummer.Deze spelcombinaties behoren tot rang 4; 5° 4 winnende nummers.Deze spelcombinaties behoren tot rang 5; 6° 3 winnende nummers en het bonusnummer.Deze spelcombinaties behoren tot rang 6; 7° 3 winnende nummers.Deze spelcombinaties behoren tot rang 7; 8° 2 winnende nummers en het bonusnummer.Deze spelcombinaties behoren tot rang 8; 9° 1 winnend nummer en het bonusnummer.Deze spelcombinaties behoren tot rang 9.

Elke spelcombinatie wordt slechts één maal gerangschikt, met name in de hoogste rang waartoe zij behoort.

Voor een spelcombinatie van zes nummers die deelneemt aan een trekking bedraagt de winstkans één op : 1° 8.145.060 in rang 1; 2° 1.357.510 in rang 2; 3° 35.723,95 in rang 3; 4° 14.289,58 in rang 4; 5° 772,41 in rang 5;6° 579,31 in rang 6;7° 48,28 in rang 7;8° 64,37 in rang 8;9° 18,39 in rang 9;10° 10,67 voor alle rangen samen.

Art. 7.Per trekking wordt : 1° 17,50 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet naar een fonds genaamd "Garantiefonds voor rang 1" doorgestort.Een gegarandeerd minimumbedrag van 1.000.000 euro, afgehouden op het "Garantiefonds voor rang 1", wordt globaal toegekend aan de in rang 1 winnende spelcombinaties. Het bedrag waarvan rang 1 globaal geniet wordt ook "Jackpot" genoemd; 2° 2,95 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet toegewezen aan de in rang 2 winnende spelcombinaties;3° 2,80 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet toegewezen aan de in rang 3 winnende spelcombinaties;4° 1,40 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet toegewezen aan de in rang 4 winnende spelcombinaties;5° 2,59 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet toegewezen aan de in rang 5 winnende spelcombinaties;6° 1,38 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet toegewezen aan de in rang 6 winnende spelcombinaties;7° een forfaitaire winst van 6,25 euro toegekend aan elke in rang 7 winnende spelcombinatie;8° een forfaitaire winst van 3,75 euro toegekend aan elke in rang 8 winnende spelcombinatie;9° een forfaitaire winst van 1,25 euro toegekend aan elke in rang 9 winnende spelcombinatie;10° 2,25 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet naar een fonds, "Speelpotfonds" genaamd, doorgestort.

Art. 8.Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 12 wordt, wanneer een trekking geen enkele in rang 1 winnende spelcombinatie aanwijst, het globaal aan deze rang toegekende bedrag toegekend aan het deel dat globaal wordt toegekend aan rang 1 van de eerstvolgende trekking, vermeerderd met een bedrag van 500.000 euro dat wordt afgehouden op het "Garantiefonds voor rang 1".

Wanneer een trekking geen enkele winnende spelcombinatie in een bepaalde rang, buiten rang 1, aanwijst, wordt het globaal aan deze rang toegekend bedrag door de Nationale Loterij verworven.

Art. 9.Het deel dat respectievelijk globaal toegekend is aan de rangen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 wordt in gelijke delen verdeeld onder de in de betreffende rang winnende spelcombinaties.

Art. 10.Als een aan een in rang 2, 3, 4, 5 of 6 winnende spelcombinatie toegewezen lot hoger is dan een lot dat toegewezen is aan een in een hogere rang winnende spelcombinatie, worden de bedragen die globaal toegewezen worden aan de betreffende rangen samengeteld en wordt het aldus bekomen totaal in gelijke delen verdeeld onder de in de betreffende rangen winnende spelcombinaties. Wanneer het meer dan twee rangen betreft, worden de bedragen die globaal toegewezen worden aan deze rangen samengeteld en wordt het aldus bekomen totaal in gelijke delen verdeeld onder de in deze rangen winnende spelcombinaties. In elk van deze situaties wordt het bedrag van elk lot afgerond op 10 eurocent naar beneden.

Als een aan een in rang 1, 2, 3, 4, 5 of 6 winnende spelcombinatie toegewezen lot lager is dan 6,25 euro, genieten de betreffende spelcombinaties elk van een forfaitair lot van 6,25 euro. Het bijkomend bedrag dat nodig zou zijn om dit bedrag te bereiken, wordt afgehouden op het " Speelpotfonds".

Wanneer de bepalingen van het eerste en het tweede lid samen van toepassing zijn, worden deze van het eerste lid toegepast vóór deze van het tweede lid.

Art. 11.Het bedrag van de loten wordt als volgt afgerond : 1° op één euro naar boven voor de loten die worden toegewezen aan de in rang 1 winnende spelcombinaties, wanneer de verdeling in gelijke delen van het globaal over de winnende spelcombinaties te verdelen bedrag aanleiding geeft tot een decimaal lotenbedrag;2° op 10 eurocent naar beneden voor de loten die worden toegewezen aan de in de rangen 2, 3, 4, 5 of 6 winnende spelcombinaties, wanneer de verdeling in gelijke delen van het globaal te verdelen bedrag aanleiding geeft tot een decimaal lotenbedrag.

Art. 12.De Nationale Loterij kan het zogenaamde "Roll Down"-systeem toepassen op gelijk welke trekking, wanneer de Jackpot een bepaald bedrag heeft bereikt naar haar keuze. Volgens het "Roll Down"-systeem wordt, wanneer een bepaalde trekking geen enkele in rang 1 winnende spelcombinatie aanwijst, het deel dat globaal aan de eerste rang is toegewezen, toegekend aan de eerstvolgende lagere rang met minstens één winnende spelcombinatie, zonder dat daarbij kan afgedaald worden onder rang 6. Wanneer de betreffende trekking geen enkele in rang 6 winnende spelcombinatie aanwijst, wordt het globaal aan deze rang toegekend bedrag doorgestort naar het "Garantiefonds voor rang 1".

De Nationale Loterij maakt de toepassing van het "Roll Down"-systeem vóór de betreffende trekking bekend met alle middelen die zij nuttig acht.

Art. 13.De Nationale Loterij mag overdrachten van bedragen uitvoeren van het "Speelpotfonds" naar het "Garantiefonds voor rang 1". De Nationale Loterij mag elk door haar noodzakelijk geacht bedrag aan het "Garantiefonds voor rang 1" toevoegen. De Nationale Loterij mag elk door haar noodzakelijk geacht bedrag aan het "Speelpotfonds" toevoegen of ervan afhouden.

Art. 14.In het kader van gerichte promotieacties kunnen de volgens de regels bedoeld in artikel 7 tot 12 toegewezen winstbedragen verhoogd worden. Deze promotieacties worden gefinancierd door het "Speelpotfonds". Het door de Nationale Loterij vastgelegde en bekendgemaakte bedrag dat globaal op dit fonds afgehouden wordt, mag niet meer bedragen dan 25.000.000 euro voor elke door de promotieactie bedoelde trekking.

In het kader van gerichte promotieacties kan de Nationale Loterij eveneens het winstbedrag van rang 1 verhogen. Deze promotieacties worden gefinancierd door het "Garantiefonds voor rang 1". Het door de Nationale Loterij vastgelegde en bekendgemaakte bedrag dat globaal op dit fonds afgehouden wordt, mag niet meer bedragen dan 25.000.000 euro voor elke door de promotieactie bedoelde trekking. De gerichte promotieacties hebben tevens tot doel om de beschikbare saldi in het "Garantiefonds voor rang 1" niet onnodig te accumuleren over een lange periode. HOOFDSTUK 3. - Speciale trekkingen

Art. 15.Voor de toepassing van huidig artikel wordt onder "Speciale trekking" verstaan : een trekking bovenop de trekkingen bedoeld in artikel 2. Elke speciale trekking wordt in overeenstemming met de volgende modaliteiten georganiseerd : 1° de speciale trekking kan aan het publiek voorgesteld worden onder een commerciële, door de Nationale Loterij vastgelegde en bekendgemaakte benaming.Deze benaming kan verschillen van de ene tot de andere speciale trekking in functie van seizoensgebonden, culturele, sportieve, feestelijke of andere evenementen waaraan de betreffende speciale trekking gewijd is; 2° de datum en het uur van de speciale trekking worden vastgelegd en bekendgemaakt door de Nationale Loterij;3° de periode waarin deelnemingsverwervingen voor een speciale trekking mogelijk zijn, wordt vastgelegd en bekendgemaakt door de Nationale Loterij;4° onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen bedoeld in 5°, 6°, 7°, 8° en 9°, zijn de regels, vastgelegd bij huidig besluit, van toepassing op elke speciale trekking;5° de Nationale Loterij kan, wanneer zij dit opportuun acht, bepalen dat de deelneming aan een speciale trekking per abonnement verbonden aan een bancaire domiciliëring, via het Internet of via andere fysieke of digitale kanalen niet toegestaan is; 6° het in artikel 14 bedoelde bedrag van 25.000.000 euro mag, naar keuze van de Nationale Loterij, hoogstens gebracht worden naar 30.000.000 euro. Zij maakt het vastgelegde bedrag bekend; 7° aan de speciale trekking kan een codetrekking worden gevoegd, zoals bepaald in Titel 3.De toegekende code per verworven spelcombinatie aan de betreffende trekking bestaat uit vier letters, waarvan de eerste steeds een "E" is, en vijf cijfers; 8° wanneer een speciale trekking geen enkele in rang 1 winnende combinatie aanwijst, wordt het deel dat globaal aan deze rang wordt toegewezen, naar keuze van de Nationale Loterij : a) hetzij doorgestort naar het "Garantiefonds voor rang 1";b) hetzij toegekend aan de eerstvolgende lagere rang met minstens één winnende spelcombinatie, zonder dat daarbij kan afgedaald worden onder rang 6.Wanneer deze trekking geen enkele in rang 6 winnende spelcombinatie aanwijst, wordt het globaal aan deze rang toegekend bedrag doorgestort naar het "Garantiefonds voor rang 1"; 9° wanneer een speciale trekking geen enkele winnende spelcombinatie in een bepaalde rang aanwijst, zijn de bepalingen van artikel 8, tweede lid van toepassing. TITEL 3. - De codetrekkingen HOOFDSTUK 1. - Organisatie van de codetrekkingen

Art. 16.§ 1. De Nationale Loterij kan beslissen om een elektronische codetrekking te organiseren bij een nummertrekking, zoals bepaald in artikel 3, tweede lid, waarvan de deelneming verplicht en automatisch is bij deelneming aan de nummertrekking. De Nationale Loterij deelt dit vóór de betreffende trekking mee met alle middelen die zij nuttig acht. Aan deze codetrekking geeft de Nationale Loterij al dan niet een commerciële naam indien zij het nodig acht. § 2. De prijs voor deelneming aan de codetrekking is inbegrepen in de verworven spelcombinatie voor de nummertrekking. Aan elke verworven spelcombinatie voor de betreffende nummertrekking wordt automatisch één unieke deelnemingscode voor de codetrekking toegekend. § 3. De code waarmee wordt deelgenomen aan de codetrekking bestaat uit vier letters, waarvan de eerste steeds een "L" is, behalve in het geval van een speciale trekking bedoeld in artikel 15, en vijf cijfers. De code wordt automatisch gegenereerd en de speler kan de code niet kiezen.

De code wordt meegedeeld op het spelticket na deelneming volgens de online-verwerkingsmethode of wordt meegedeeld via een andere officiële fysieke of elektronische drager die de Nationale Loterij nuttig acht.

Indien er meerdere spelcombinaties worden verworven, kunnen meerdere codes vermeld of meegedeeld worden als een reeks. Een deelneming per abonnement verbonden aan een bankdomiciliëring en een deelneming aan meerdere trekkingen bekomen gedurende alle betrokken trekkingen dezelfde code per spelcombinatie. HOOFDSTUK 2. - Bepaling van de loten van de codetrekkingen

Art. 17.De loten van de codetrekking worden gefinancierd door een variabel percentage van de inzetten of door het "Speelpotfonds" of door een combinatie van beiden.

Art. 18.De Nationale Loterij garandeert dat de loten voorzien voor de codetrekking zullen worden gewonnen. Ze bestaan uit een bedrag of verschillende bedragen door de Nationale Loterij nader te bepalen, waarvan het aantal door de Nationale Loterij vóór de betreffende trekking wordt bepaald en meegedeeld met alle middelen die zij nuttig acht. Het bedrag van een lot mag niet minder bedragen dan 1 EUR, en het aantal loten mag niet minder bedragen dan 1 lot. Het gezamenlijk bedrag aan loten zal niet minder bedragen dan 20.000 EUR per codetrekking.

Art. 19.§ 1. Indien de Nationale Loterij het nodig acht, kan zij bij bepaalde codetrekkingen van haar keuze, bij wijze van promotie bijkomende loten voorzien, die bestaan uit een bedrag of verschillende bedragen door de Nationale Loterij nader te bepalen, waarvan het aantal door de Nationale Loterij vóór de betreffende trekking wordt bepaald en meegedeeld met alle middelen die zij nuttig acht. De Nationale Loterij garandeert ook voor deze loten dat ze zullen worden gewonnen. § 2. Indien de Nationale Loterij het nodig acht, kan de Nationale Loterij bij bepaalde codetrekkingen van haar keuze, bij wijze van promotie ook bijkomende loten in natura voorzien, waarvan het aantal, de waarde en de eigenschappen door de Nationale Loterij vóór de betreffende trekking worden bepaald en meegedeeld met alle middelen die zij nuttig acht. De Nationale Loterij garandeert ook voor deze loten dat ze zullen worden gewonnen. HOOFDSTUK 3. - Verrichting van de codetrekkingen

Art. 20.§ 1. De winnende codes van de elektronische codetrekking worden geheel bij toeval geselecteerd uit de deelnemende codes bekomen via een deelneming aan de nummertrekking.

Ingeval van overmacht kan de codetrekking ook manueel of via fysieke middelen gebeuren, naar keuze van de Nationale Loterij. In dat geval kan afstand worden gedaan van de overschrijving van de deelnemende codes op een gegevensdrager zoals bepaald in artikel 22.

Ongeacht het gebruikte middel, zal de codetrekking steeds gebaseerd zijn op een proces waarbij gegarandeerd wordt dat enkel het toeval instaat voor de bepaling van de winnende codes.

Per codetrekking kan een code slechts éénmaal een lot winnen. § 2. De codetrekkingen verlopen onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder of van een daartoe door de Nationale Loterij aangewezen competent persoon, en onder de leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

De onverwachte afwezigheid op het geplande uur van de gerechtsdeurwaarder of de door de Nationale Loterij aangewezen persoon, vormt geen beletsel voor de trekking, die dan uitzonderlijk doorgaat onder het toezicht van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

De gedelegeerd bestuurder of diens afgevaardigde regelen elk incident in verband met de trekking. § 3. Naar keuze van de Nationale Loterij is de trekking al dan niet publiek. § 4. De trekkingsresultaten worden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of een door de Nationale Loterij aangewezen competent persoon, in een door hem opgesteld proces-verbaal. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder of de door de Nationale Loterij aangewezen persoon, wordt het proces-verbaal opgesteld door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens afgevaardigde.

De winnende codes van de codetrekking worden bekendgemaakt naar keuze van de Nationale Loterij, via een internetsite, dan wel via eender welk fysiek, informatica- of elektronisch communicatiemiddel, of een ander middel dat door de Nationale Loterij wordt bepaald.

TITEL 4. - Deelnemingswijzen

Art. 21.De deelnemingsregels worden vastgesteld door de Nationale Loterij en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze deelnemingsregels kunnen ook worden bekendgemaakt met andere middelen die zij nuttig acht.

De Nationale Loterij voorziet de regels voor deelneming via: - de online-verwerkingsmethode, zijnde realtime via een netwerk van terminals en verdeelautomaten die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem van de Nationale Loterij waaraan ze de deelnemingsgegevens ter registratie doorgeven; - het instrument van de informatiemaatschappij dat "het internet" wordt genoemd; - andere fysieke of digitale kanalen die de Nationale Loterij nader zal bepalen en zal bekendmaken met de middelen die zij nuttig acht.

Art. 22.Welke deelnemingsformule de speler ook gekozen heeft, de meegedeelde deelnemingsgegevens worden vóór de betrokken nummertrekking en codetrekking overgeschreven op een gegevensdrager.

Pas na deze overschrijving is de deelneming effectief en geldig. De waarborg van integriteit en onveranderlijkheid van de overgeschreven gegevens op de drager maakt het voorwerp uit van een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder na de sluiting van de periode gedurende dewelke de voormelde overschrijvingen hebben plaatsgevonden, wat ook de aard is van de gegevensdrager gekozen door de Nationale Loterij.

Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt voormelde vaststelling door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. De trekking kan slechts plaatsvinden na deze vaststelling.

Indien, om welke reden ook, de overschrijving bedoeld in het eerste lid niet is verricht volgens de voorwaarden vastgesteld in het eerste lid, worden de inzetten voor de trekking teruggegeven.

In het geval van een deelnemingsverwerving via de online-verwerkingsmethode gebeurt de teruggave tegen afgifte van het spelticket of tegen vertoning van een andere officiële fysieke of elektronische drager.

TITEL 5. - Uitbetaling of afhaling van de loten

Art. 23.§ 1. Ongeacht hun bedrag zijn de loten, verbonden aan een deelnemingsverwerving via de online-verwerkingsmethode, betaalbaar tegen afgifte van het winnende spelticket of tegen vertoning van een andere officiële fysieke of elektronische drager die de winnende spelcombinatie of code bevat of er toegang toe geeft, gedurende een periode van 20 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag.

Als een trekking niet plaatsvond op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd uitgesteld naar een latere datum, loopt de in het eerste lid bedoelde termijn vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum.

Als een trekking aanleiding heeft gegeven tot een bijkomende trekking, loopt de in het eerste lid bedoelde termijn vanaf de oorspronkelijk voor de onderbroken trekking vastgelegde datum.

Na afloop van deze termijn verblijven de loten aan de Nationale Loterij.

Een winnend spelticket betreffende een deelneming aan meer dan een trekking dat ter inning wordt aangeboden vóór de laatste der trekkingen waaraan het deelneemt, wordt vervangen door een nieuw spelticket dat geldig is voor de resterende trekking of trekkingen.

De uitbetaling van de loten verbonden aan een deelnemingsverwerving per abonnement en de klachten hierover gebeuren overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "Euro Millions".

De uitbetaling van de loten verbonden aan een deelnemingsverwerving via internet en de klachten hierover gebeuren overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij. § 2. Gelet op de aard van loten in natura kan de Nationale Loterij voorzien in een kortere termijn dan voorzien in § 1, waarbinnen een lot in natura moet worden afgehaald door de winnaars, die zij meedeelt bij alle middelen die zij nuttig acht.

Art. 24.§ 1. De loten worden contant betaald en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, en onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij werden vastgelegd.

Naargelang de omvang van zijn globale winstbedrag moet een winnend spelticket of een andere officiële fysieke of elektronische drager die de winnende spelcombinatie of code bevat of er toegang toe geeft, ter inning worden aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen online-centrum, hetzij in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij, hetzij bij een andere tussenpersoon door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen. De verdeelautomaten betalen geen winsten uit.

Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar hoofdkantoor, van haar regionale kantoren, van de online-centra en van de andere tussenpersonen door de Nationale Loterij erkend voor de betalingen. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de online-centra en de regionale kantoren mogen uitkeren. De winstbedragen die hoger liggen dan deze maximumbedragen worden uitsluitend uitbetaald ten zetel van de Nationale Loterij. Al die informatie kan overigens ook op eenvoudig verzoek bij de Nationale Loterij worden verkregen. § 2. Wat betreft de eventuele loten in natura voorziet de Nationale Loterij een procedure van afhaling van de loten, die zij bekendmaakt bij alle middelen die zij nuttig acht.

Art. 25.Klachten over de uitbetaling of afhaling van de loten moeten, op straffe van verval, uiterlijk worden ingediend binnen een termijn van 20 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag.

Als het winstbedrag niet hoger is dan 2.000 euro, moeten de klachten tegen ontvangstbewijs in een online-centrum ingediend worden.

Als het winstbedrag 2.000 euro overschrijdt, moeten de klachten bij een via de post aangetekende brief aan de Nationale Loterij worden gericht.

Bij elke klacht moet het spelticket of de referentie naar een officiële fysieke of elektronische drager gevoegd zijn. Op de keerzijde van het spelticket moet de speler zijn naam, voornaam, telefoonnummer en adres vermelden. Wanneer een spelticket, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de klager zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of bij een van haar regionale kantoren, ontvangt de klager een bewijs van afgifte.

TITEL 6. - Algemene bepalingen

Art. 26.De online-centra, andere dan degene die rechtstreeks door de Nationale Loterij worden uitgebaat, zijn onafhankelijke tussenpersonen.

Art. 27.De dag- en uurlimieten voor de deelnemingsverwervingen met het oog op een nummer- en codetrekking, zijn verkrijgbaar in alle online-centra en kunnen worden geraadpleegd op de internetsite van de Nationale Loterij.

Art. 28.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een spelticket of van een andere officiële fysieke of elektronische drager, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van de houder van het spelticket wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het spelticket, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het spelticket door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het spelticket een bewijs van afgifte; 2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het spelticket minderjarig is;3° als het vermoeden bestaat dat de houder het spelticket op onrechtmatige wijze heeft verworven;4° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet;5° als de door de Nationale Loterij bepaalde uitbetalingswijze van de loten zulks vereist; 6° als het biljet recht geeft op de uitbetaling van een winst hoger dan 2.000 euro; 7° als een vermoeden van fraude bestaat. De Nationale Loterij kan steeds de identiteit vragen van de houder van een andere officiële fysieke of elektronische drager met het bewijs van deelname of die er toegang toe geeft.

Art. 29.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep, wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een spelticket of van een andere officiële fysieke of elektronische drager of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Art. 30.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep, ongeacht wie een gemeenschappelijke deelneming organiseert, komt de Nationale Loterij nooit tussenbeide in geschillen die kunnen ontstaan tussen de leden van een groep of tussen de leden van een groep en de organisator ervan.

Art. 31.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 32.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de spelers en de winnaars, behalve wanneer deze eraan verzaken.

Art. 33.Elk bedrog dat wordt gepleegd om een spelticket te verduisteren of een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

TITEL 7. - Tijdelijke bepaling

Art. 34.Het gebruik van formulieren met vermeldingen over de Lotto die vallen onder het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions", wordt tijdelijk toegestaan voor minstens 15 dagen en ten laatste tot en met zaterdag 30 juni 2018. De datum vanaf welke het gebruik van die formulieren niet langer geldig is, wordt door de Nationale Loterij bekendgemaakt.

De genoemde vermeldingen op die formulieren hebben nochtans geen waarde indien zij niet overeenstemmen met het huidige besluit, aangezien de regels die gelden voor de deelneming aan de Lotto met de betrokken formulieren, die zijn welke door de Nationale Loterij worden bepaald.

TITEL 8. - Wijzigingsbepalingen HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van de "Pick-3", openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

Art. 35.In het koninklijk besluit van 9 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van de "Pick-3", openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 12, eerste lid, eerste zin, en artikel 12/1, § 11, eerste lid, eerste zin, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016003008 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsregels aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto » en « Joker+ » sluiten, worden de woorden "niet-overschrijfbare" opgeheven;2° er wordt een artikel 12/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art.12/2. De Nationale Loterij kan andere fysieke of digitale kanalen voor deelneming bepalen, die zij zal bekendmaken met de middelen die zij nuttig acht." HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004003390 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genoemd "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "Euro Millions"

Art. 36.In artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004003390 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genoemd "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "Euro Millions", vervangen bij het koninklijk besluit van 13 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016003008 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsregels aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto » en « Joker+ » sluiten, worden de woorden "niet-overschrijfbare" opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten houdende het reglement van de "Keno", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Art. 37.In het koninklijk besluit van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008003023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten houdende het reglement van de "Keno", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 11, eerste lid, eerste zin, en artikel 11/1, § 12, eerste lid, eerste zin, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016003008 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsregels aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto » en « Joker+ » sluiten, worden de woorden "niet-overschrijfbare" opgeheven;2° er wordt een artikel 11/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : "Art.11/2. De Nationale Loterij kan andere fysieke of digitale kanalen voor deelneming bepalen, die zij zal bekendmaken met de middelen die zij nuttig acht." HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij

Art. 38.Artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij, wordt vervangen als volgt : "2° spelen op afstand : spelen waarvan de deelname gebeurt met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij op een daartoe voorziene platform van de Nationale Loterij;". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "Euro Millions" en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions"

Art. 39.In het koninklijk besluit van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "Euro Millions" en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift wordt vervangen als volgt : "Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "EuroMillions"";2° artikel 1, 1°, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten, wordt vervangen als volgt : "1° het koninklijk besluit van 21 maart 2018: het koninklijk besluit van 21 maart 2018 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij";3° in artikel 1, 2°, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten, worden de woorden "het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten" vervangen door de woorden "het koninklijk besluit van 21 maart 2018";4° in artikel 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "de artikelen 15 en 16" vervangen door de woorden "artikel 15";5° in artikel 3, derde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten, worden de woorden "2 euro" vervangen door de woorden "2,5 euro"; 6° artikel 3 wordt aangevuld met een lid, dat luidt als volgt : "De inzet per spelcombinatie wordt bepaald door het koninklijk besluit houdende het reglement van de betreffende loterij."; 7° artikel 15 wordt vervangen als volgt : "De te gebruiken spelformulieren voor het aangaan van een abonnement op de Lotto en de manier waarop deze formulieren moeten worden ingevuld, worden bepaald door de Nationale Loterij. Per spelformulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet en het aantal spelcombinaties van 6 nummers."; 8° artikel 16 wordt opgeheven;9° in artikel 27, § 2, eerste lid, eerste zin, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016003008 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsregels aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto » en « Joker+ » sluiten, worden de woorden "niet-overschrijfbare" opgeheven; 10° in de plaats van artikel 32, opgeheven bij het koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten, wordt het als volgt luidende artikel 32 ingevoegd : "Art.32. In afwijking van de voorgaande bepalingen kan de Nationale Loterij tevens een elektronische manier voorzien om een abonnement te nemen, te beëindigen, te wijzigen, te vervangen, te betalen en bij wijzigingen van een openbare loterij, bedoeld in artikel 31, te bevestigen, teneinde aan de spelers de actuele communicatie- en betaalmiddelen aan te bieden. De Nationale Loterij bepaalt daartoe de nadere regels en maakt ze bekend met alle middelen die zij nuttig acht." HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd

Art. 40.In het koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° artikel 1, 3° wordt vervangen als volgt : "3° het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten : het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij";2° artikel 1, 8° wordt vervangen als volgt : "8° het koninklijk besluit van 21 maart 2018: het koninklijk besluit van 21 maart 2018 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij";3° in artikel 1, 9° worden de woorden "het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten" vervangen door de woorden "het koninklijk besluit van 21 maart 2018";4° er wordt een Hoofdstuk V/1 ingevoegd, dat het artikel 24/1 bevat, luidende : "Hoofdstuk V/1.- Andere deelnemingswijzen Art.24/1. De Nationale Loterij kan andere fysieke of digitale kanalen voor deelneming bepalen, die zij zal bekendmaken met de middelen die zij nuttig acht."; 5° in artikel 25, eerste lid, eerste zin, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016003008 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsregels aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto » en « Joker+ » sluiten, wordt het woord "niet-overschrijfbare" opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

Art. 41.In het koninklijk besluit van 1 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij sluiten houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 13, eerste lid, eerste zin, artikel 14, § 12, eerste lid, eerste zin, artikel 18, § 6, derde lid, eerste zin, artikel 18, § 7, derde lid, eerste zin, en artikel 18, § 7, vierde lid, derde zin, worden de woorden "niet-overschrijfbare" opgeheven;2° er wordt een artikel 14/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "Art.14/1. De Nationale Loterij kan andere fysieke of digitale kanalen voor deelneming bepalen, die zij zal bekendmaken met de middelen die zij nuttig acht."; 3° de laatste zin van artikel 18, § 7, tweede lid, wordt vervangen als volgt : "Een deelneming per abonnement en een deelneming aan meerdere trekkingen bekomen gedurende alle betrokken trekkingen dezelfde code per spelcombinatie." TITEL 9. - Opheffingsbepaling

Art. 42.Het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions", wordt opgeheven.

TITEL 10. - Overgangsbepalingen

Art. 43.Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder : 1° Lotto 2011 : de openbare loterij georganiseerd krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit bedoeld in artikel 42;2° Lotto 2018 : de openbare loterij georganiseerd krachtens de bepalingen van de artikelen 1 tot 41 van dit besluit;3° rang 1 : de hoogste winstrang waartoe de spelcombinaties met de 6 winnende nummers behoren. De eerste trekking onder de regels vermeld in dit besluit zal plaatshebben op zaterdag 26 mei 2018.

Indien de trekking van de Lotto 2011, die op woensdag 23 mei 2018 wordt georganiseerd, geen enkele in rang 1 winnende spelcombinatie aanwijst, wordt de globaal aan deze rang toegekende som overgedragen naar rang 1 van de trekking van de Lotto 2018 van zaterdag 26 mei 2018.

Art. 44.De beschikbare tegoeden van het "Garantiefonds voor rang 1", bedoeld in artikel 67, 1° van het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten, en van het "Speelpotfonds", bedoeld in artikel 67, 10° van het koninklijk besluit van 14 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » sluiten, blijven behouden in die respectievelijke fondsen. De betreffende fondsen blijven verder bestaan onder Lotto 2018.

Art. 45.Voor de abonnementen verbonden aan een bankdomiciliëring, de deelnemingen aan meerdere trekkingen en de voortdurende deelnemingen via internet kunnen geen deelnemingen bekomen worden die tegelijk vallen onder de regels van Lotto 2011 en onder de regels van Lotto 2018. De Nationale Loterij neemt daartoe de noodzakelijke maatregelen. Deelnames aan trekkingen vanaf 26 mei 2018 kunnen pas gekocht worden na de trekking van woensdag 23 mei 2018, met uitzondering van deelnames via de abonnementen verbonden aan een bankdomiciliëring.

TITEL 11. - Slotbepalingen

Art. 46.Dit besluit treedt in werking op 23 mei 2018 om 19.30u. met uitzondering van de artikelen 43, 44 en 45, die in werking treden de dag waarop dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 47.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

^