Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014011160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep kandidaten voor de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten Wettelijke basis : De wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten : artikel 34 b), c), d) en e) en artikel 35. Doel van de functie : Lid worden van de ?de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect vast te stellen; ? een stag(...) type wet prom. 07/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014018083 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen type wet prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014031192 bron brussels hoofdstedelijk parlement Brussels Waarborgfonds. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een lijst van kandidaten voor drie effectieve en drie plaatsvervangende mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelij Overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de ordonnantie van 22 april 1999 tot wijziging van de wet (...) type wet prom. 26/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014201178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft het dosimetrisch toezicht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014003013 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen, genaamd « Pick 3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto », « Joker+ » en de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014003015 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Western », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014003020 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 21st anniversary », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014003040 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 21 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014003071 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « 21 » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 19 juni 2011tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 21 », een door de Nationale Loterij g - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 327 en 328), op 8 maar(...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014011144 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 10/03/2014 numac 2014011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van een Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van de Ombudsdienst Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 10/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014011099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 85 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014011098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 86 houdende bevestiging van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur in toepassing van artikel 5 van het ministerieel besluit van 20 september 2012 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 03/06/2013 pub. 10/03/2014 numac 2014011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van de VZW Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2013207397 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 149/2013 van 7 november 2013 Rolnummer : 5521 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 26, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de versie ervan zoals van toepassing op de aansla Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechte(...)

decreet

type decreet prom. 20/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014201572 bron waalse overheidsdienst Klimaatdecreet

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014027052 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32042 - "Vallée du Ruisseau d'Erpion" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014027056 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32046 - "Vallée du Piéton" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014027058 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33013 - "Bois de la Neuville et de la Vecquée"

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014031127 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/50 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014031126 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201507 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 februari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 februari 2014, heeft de nv « Die zaak is ingeschreven onder nummer 5842 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201638 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen juridisch advies (niveau A2) voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (ANG14163) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Lic(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201629 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201628 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel verantwoordelijken (niveau A2) voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (ANG14165) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201655 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cobol developers junior (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG14156) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één v(...) type lijst prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201656 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java developers senior (niveau A1) voor de FOD Financiën (ANG14158) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van gesla(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum(...) type lijst prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201657 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige application designers (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG14160) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum(...) type lijst prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201659 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java developers junior (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG14157) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van d(...) type lijst prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201664 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten uitbetalingskantoor Brussel (niveau A) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) (ANG14174) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar g(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201658 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cobol developers senior (niveau A1) voor de FOD Financiën (ANG14159) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van gesl(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2013000788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Collège d'Alzon » te Tellin om van 6 maart 2014 tot e type vergunning prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2013000787 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België » te Elsene om van 1 juni 2 type vergunning prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2013000786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Max Havelaar België » te Brussel om van 1 augustus 2014 type vergunning prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2013000789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 3 februari 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport » te Bruss type vergunning prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2013000790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « The World Wide Fund for Nature - Belgium » te Brussel type vergunning prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2013000850 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

erratum

type erratum prom. 31/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 78 betreffende de informatieverwerking ten voordele van een geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering door de politie. - Erratum type erratum prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014011072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2014, op bladzijde 9156, betreffende de benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar van Mevr. Dana VLAD, dient m « FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE » in plaats van : « FEDE(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014015040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 27 januari 2014 heeft de heer **** **** **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van **** te Namen uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****.

erratum

type erratum prom. 14/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014035257 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van de bevoegdheid tot het toekennen van subsidies in het kader van de gesloten projectoproep `ESKIMO - Stimuleren van de ESCO-markt voor K.M.O.'s'. Erratum

document

type document prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2014 numac 2014201613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2013 : - wordt aan de heer Lobelle, Didier, eervol ont - wordt de heer Swerts, Jan, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbi(...)
^