Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 juli 2011
gepubliceerd op 19 september 2011

Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003266
pub.
19/09/2011
prom.
14/07/2011
ELI
eli/besluit/2011/07/14/2011003266/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JULI 2011. - Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »;

Overwegende dat het omzetcijfer van de « Lotto », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, de laatste jaren voortdurend afneemt; dat deze vaststelling een duidelijke vertaling is van een ontmoediging van een groot deel van de spelers aan wiens verwachtingen manifest niet meer wordt tegemoetgekomen;

Overwegende dat het, om de interesse van het publiek in deze openbare loterijvorm te laten heropleven, gepast is om op fundamentele wijze de spelregels te wijzigen en ze daardoor aantrekkelijker te maken; in hoofdzaak door een aanpassing van de spelmatrix naar 6/45, een verhoging van het aantal winstrangen dat van 5 naar 8 gaat, een verhoging van de globale winstkansen dewelke voor een spelcombinatie van 6 nummers van 1 op 34 naar 1 op 25 gaan, een wijziging van het overdrachtsmechanisme dat nu van trekking naar trekking gebeurt bij gebrek aan winnaars in rang 1 en de introductie van een voor elke trekking gegarandeerd minimumbedrag te verdelen onder de winnaars in rang 1;

Overwegende dat de invoering van een nieuwe en aantrekkelijkere « Lotto »-formule een verhoging vereist van de basisinzet voor de deelneming aan één trekking met één spelcombinatie van 6 nummers, met name van 50 eurocent naar 1 euro;

Overwegende dat de bekommernis van de Nationale Loterij om de aantrekkelijkheid van de « Lotto » te bevorderen, beantwoordt aan haar opdracht, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, om het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van spelen waarvan het verslavingsrisico gering is;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast, krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten; dat, overeenkomstig dit beheerscontract, deze kanalisatieopdracht betekent dat er speelplezier wordt verschaft aan een breed publiek waaraan recreatieve spelen moeten worden aangeboden;

Overwegende dat de Nationale Loterij absoluut zeer dringend de vereiste maatregelen moet treffen om deze sociale doelstelling na te komen;

Overwegende dat de introductie van een nieuwe « Lotto »-formule, waaraan huidig besluit besteed is, één van voornoemde maatregelen is;

Gelet op het advies 49.826/2 van de raad van State, gegeven op 4 juli 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Deelnemingsbeginselen

Artikel 1.De Nationale Loterij organiseert de openbare loterijen die « Lotto » en « Joker+ » worden genoemd, overeenkomstig huidig besluit.

Art. 2.Het aantal « Lotto »-trekkingen is vastgesteld op twee per week : de ene wordt uitgevoerd op woensdag en de andere op zaterdag.

Elk van deze trekkingen is gekoppeld aan een trekking van de bijkomende loterij « Joker+ », zoals bedoeld in artikel 3, tweede tot vierde lid. Deze « Joker+ »-trekking vindt plaats op dezelfde dag als de Lotto-trekking waaraan zij gekoppeld is. De uren van de trekkingen worden nader bepaald en bekendgemaakt door de Nationale Loterij.

Niettemin kan de Nationale Loterij uitzonderlijk, wanneer zij dit opportuun acht, een op zaterdag of woensdag vastgestelde trekking vervroegen of uitstellen met één of twee kalenderdagen. In voorkomend geval wordt, voor de toepassing van huidig reglement, een vervroegde of uitgestelde trekking geacht te hebben plaatsgevonden op de oorspronkelijk vastgestelde dag.

Art. 3.De deelneming aan de Lotto bestaat erin de uitslag te voorspellen van een lottrekking die een combinatie van 6 winnende nummers en een bonusnummer bepaalt uit de reeks nummers gaande van 1 tot 45. Elke voorspelling is gebaseerd op een spelcombinatie van 6 nummers.

De Lotto-spelers kunnen tegelijk deelnemen aan een bijkomende loterij, « Joker+ » genoemd. De deelneming aan deze laatste berust op de gehele of gedeeltelijke overeenkomst tussen een Joker+-combinatie gevormd door een getal van 6 cijfers en een sterrenbeeld, en een combinatie gevormd door een getal van 6 cijfers en een sterrenbeeld die door lottrekking respectievelijk worden bepaald uit de reeks getallen gaande van 000000 tot 999999 en uit de 12 sterrenbeelden genaamd « Ram », « Stier », « Tweelingen », « Kreeft », « Leeuw », « Maagd », « Weegschaal », « Schorpioen », « Boogschutter », « Steenbok », « Waterman » en « Vissen ». De combinatie waarmee wordt deelgenomen aan de Joker+ wordt « Deelnemende Joker+-combinatie » genoemd.

De deelneming aan de Joker+ alleen is niet toegestaan, behalve onder de in artikelen 14 en 53, derde lid, bedoelde voorwaarden.

Wanneer meerdere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, vergezeld gaan van een op dezelfde dag voorziene Joker+-trekking, wordt er slechts één enkele Joker+-trekking georganiseerd en is deze gemeenschappelijk aan het geheel van die openbare loterijen. HOOFDSTUK II. - Deelneming in de online-centra

Art. 4.De deelnemingsverwerving gebeurt volgens de online-verwerkingsmethode, zijnde realtime via een netwerk van terminals die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem van de Nationale Loterij waaraan ze de deelnemingsgegevens ter registratie doorgeven die op de in artikel 5 bedoelde formulieren voorkomen of die voortvloeien uit de in de artikelen 14 en 18 bedoelde bijzondere procedures.

De terminals worden door de Nationale Loterij geplaatst in de online-centra waarmee zij een overeenkomst heeft afgesloten teneinde hen te erkennen als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij.

Art. 5.§ 1. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 14 en 18 maken de spelers hun pronostieken door middel van formulieren.

De vier beschikbare types van formulieren zijn : 1° het formulier genaamd « enkelvoudig »;2° het formulier genaamd « multi »;3° het formulier genaamd « multiplus » of « multi+ »;4° het formulier genaamd « multimix ». De types van formulieren bedoeld in het tweede lid zijn, naar keuze van de speler, bruikbaar voor de deelnemingsverwerving voor 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 trekkingen.

De deelnemingsverwerving voor één trekking betreft de trekking waarvan de datum en de dag vermeld staan op het in artikel 13 bedoelde spelticket, voor zover de geregistreerde deelnemingsgegevens vóór de trekking werden weggeschreven op een informatiedrager, overeenkomstig artikel 63.

De deelnemingsverwerving voor 2, 4, 6, 8, 10 of 20 trekkingen betreft de 2, 4, 6, 8, 10 of 20 opeenvolgende trekkingen waarvan de datums en de dagen vermeld staan op het in artikel 13 bedoelde spelticket, voor zover de geregistreerde deelnemingsgegevens vóór de eerste van de opeenvolgende trekkingen werden weggeschreven op een informatiedrager, overeenkomstig artikel 63. § 2. In het kader van gerichte of permanente promotieacties kan de Nationale Loterij specifieke formulieren uitbrengen die verschillen van diegene bedoeld in § 1, tweede lid.

In voorkomend geval en naar keuze van de Nationale Loterij kunnen deze formulieren : 1° bruikbaar zijn, hetzij voor één trekking, hetzij voor meerdere al dan niet opeenvolgende trekkingen, waarvan het aantal niet meer mag bedragen dan twintig;2° al of niet de datum of datums van de betreffende trekkingen vermelden; 3° een deelneming aan de Lotto toestaan voor een inzet die, per formulier en per trekking, niet meer mag bedragen dan 5.005 euro; 4° een deelneming aan de Joker+ toestaan voor een inzet die, per formulier en per trekking, niet meer mag bedragen dan 360 euro;5° hetzij voorgedrukte spelparameters bevatten die elke keuze door de speler uitsluiten, hetzij spelparameters waarvan sommige voorgedrukt zijn en elke keuze door de speler uitsluiten en andere aan de keuze van de speler overgelaten worden. Voor de in het tweede lid bedoelde formulieren is het per formulier verschuldigde bedrag van de Lotto-inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid, het aantal deelnemende spelcombinaties van 6 nummers en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft. Het per formulier verschuldigde bedrag van de Joker+-inzet is het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1,50 euro bedoeld in artikel 11, vierde lid, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft. § 3. De in § 1, tweede lid bedoelde formulieren dragen een voorgedrukt nummer dat enkel gebruikt wordt voor het beheer ervan en dat samengesteld is uit twee groepen van 3 variabele cijfers.

De in § 2, tweede lid bedoelde formulieren dragen een voorgedrukt nummer waarvan de samenstelling verschillend kan zijn van die van het voorgedrukt nummer van de in § 1, tweede lid bedoelde formulieren.

Uitsluitend de door de Nationale Loterij uitgegeven formulieren zijn geldig voor de deelnemingsverwerving. Ze worden ter beschikking gesteld van de spelers in de online-centra en/of via elk ander door de Nationale Loterij nuttig geacht middel. De Nationale Loterij kan de verkoop van de formulieren toestaan aan een prijs die door haar vastgesteld wordt en die niet meer mag bedragen dan 25 eurocent per formulier.

De formulieren kunnen de volgende vermeldingen bevatten : 1° informatie, uitleg of voorschriften bestemd voor de spelers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en/of, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden waarmee de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht samen te werken om haar activiteiten te promoten.

Art. 6.Het enkelvoudig formulier, dat, naar keuze van de Nationale Loterij, aan het publiek kan aangeboden worden onder de benaming « formulier », bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosters, dat niet meer mag bedragen dan 20. Elk rooster bevat 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes. Afhankelijk van zijn inzet vult de speler het rooster of de roosters van zijn keuze in. Hij is daarbij niet gebonden door de positionering van de roosters. De volgorde van het invullen van de roosters levert geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Per rooster kiest de speler 6 nummers door in de betrokken vakjes een « x »-vormig kruisje te plaatsen.

Op het formulier staan er bovendien 7 aparte vakjes die respectievelijk de getallen 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 bevatten. Zij laten de speler toe te kiezen voor een deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 trekkingen. De speler geeft zijn keuze aan door in het toepasselijke vakje een « x »-vormig kruisje te plaatsen.

Per formulier is het bedrag van de totaal verschuldigde Lotto-inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid, het aantal ingevulde roosters en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 1 euro voor de deelneming aan één trekking met één rooster;2° hoogstens 400 euro voor de deelneming aan 20 trekkingen met 20 roosters. De bedragen van de inzetten verbonden aan de deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 trekkingen met 1 tot 20 roosters kunnen op de rugzijde van de formulieren vermeld worden.

Art. 7.Het multi formulier bestaat uit één rooster met 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.

Op het formulier staan er ook negen aparte vakjes die respectievelijk de getallen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of 15 bevatten. Zij geven het aantal nummers aan dat in het rooster kan worden gekozen, naar rato van de betrokken inzet.

De speler zet een « x »-vormig kruisje in één van de negen in het tweede lid bedoelde vakjes. In het rooster zet hij een « x »-vormig kruisje in de vakjes die overeenstemmen met de nummers van zijn keuze.

Op het formulier staan er bovendien zeven aparte vakjes die respectievelijk de getallen 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 bevatten. Zij laten de speler toe te kiezen voor een deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 trekkingen. De speler geeft zijn keuze aan door in het toepasselijke vakje een « x »-vormig kruisje te plaatsen.

Per formulier is het bedrag van de totaal verschuldigde Lotto-inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid, het aantal spelcombinaties van 6 nummers dat wordt gerealiseerd in functie van het aantal in het rooster gekozen nummers en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 7 euro voor de deelneming aan één trekking met 7 nummers; 2° hoogstens 100.100 euro voor de deelneming aan 20 trekkingen met 15 nummers.

Het bedrag van de inzet voor de deelneming aan 1 trekking naargelang men 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of 15 nummers kiest, staat vermeld bij het vakje dat overeenstemt met het gekozen aantal nummers.

De bedragen van de inzetten verbonden aan de deelneming aan 2, 4, 6, 8, 10 of 20 trekkingen met 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of 15 nummers kunnen op de rugzijde van de formulieren vermeld worden.

Art. 8.Het multiplus of multi+ formulier bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosters, dat niet meer mag bedragen dan 20. Elk rooster bevat 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.

Op het formulier staan er ook vier aparte vakjes die respectievelijk de getallen 7, 8, 9 of 10 bevatten. Zij geven het aantal nummers aan dat in het rooster of de roosters kan worden gekozen. De speler zet een « x »-vormig kruisje in één van die vier vakjes, waarbij het gekozen aantal nummers hetzelfde moet zijn voor alle ingevulde roosters. Afhankelijk van zijn inzet vult de speler het rooster of de roosters van zijn keuze in. Hij is daarbij niet gebonden door de positionering van de roosters. De volgorde van het invullen van de roosters levert geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Op het formulier staan er bovendien zeven aparte vakjes die respectievelijk de getallen 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 bevatten. Zij laten de speler toe te kiezen voor een deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 trekkingen. De speler geeft zijn keuze aan door in het toepasselijke vakje een « x »-vormig kruisje te plaatsen.

Per formulier is het bedrag van de totaal verschuldigde Lotto-inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid, het totale aantal spelcombinaties van 6 nummers dat wordt gerealiseerd door het geheel van de gespeelde roosters en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 7 euro voor de deelneming aan één trekking met één rooster waarin 7 nummers werden aangekruist; 2° hoogstens 84.000 euro voor de deelneming aan 20 trekkingen met 20 roosters waarin telkens 10 nummers werden aangekruist.

De bedragen van de verschuldigde inzetten voor de deelneming aan één trekking met één rooster waarop 7, 8, 9 of 10 nummers werden aangekruist, staan vermeld op de voorzijde van het formulier.

De bedragen van de inzetten verbonden aan de deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 trekkingen met 1 tot 20 roosters waarop 7, 8, 9 of 10 nummers werden aangekruist, kunnen op de rugzijde van de formulieren vermeld worden.

Art. 9.Het multimix formulier bestaat uit : 1° een rooster met 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.Dit rooster wordt « Vast(e) nummer(s) » genoemd; 2° een tweede rooster met 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.Dit rooster wordt « Variabele nummers » genoemd.

Afhankelijk van zijn inzet, die bepaald wordt door een « x »-vormig kruisje te plaatsen in het betreffende vakje, kruist de speler 1, 2 of 3 vakjes aan met een « x »-vormig kruisje in het « Vast(e) nummer(s) » rooster. In voorkomend geval, wanneer hij in het « Vast(e) nummer(s) » rooster : 1° één vakje aankruist, dan kruist hij met een « x »-vormig kruisje 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 vakjes aan in het « Variabele nummers » rooster.Het in het « Vast(e) nummer(s) » rooster aangekruiste vakje mag niet opnieuw aangekruist worden in het « Variabele nummers » rooster; 2° twee vakjes aankruist, dan kruist hij met een « x »-vormig kruisje 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 vakjes aan in het « Variabele nummers » rooster.De 2 in het « Vast(e) nummer(s) » rooster aangekruiste vakjes mogen niet opnieuw aangekruist worden in het « Variabele nummers » rooster; 3° drie vakjes aankruist, dan kruist hij met een « x »-vormig kruisje 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 vakjes aan in het « Variabele nummers » rooster.De 3 in het « Vast(e) nummer(s) » rooster aangekruiste vakjes mogen niet opnieuw aangekruist worden in het « Variabele nummers » rooster.

Op het formulier staan er bovendien zeven aparte vakjes die respectievelijk de getallen 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 bevatten. Zij laten de speler toe te kiezen voor een deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 trekkingen. De speler geeft zijn keuze aan door in het toepasselijke vakje een « x »-vormig kruisje te plaatsen.

Per formulier is het bedrag van de totaal verschuldigde Lotto-inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid, het aantal spelcombinaties van 6 nummers dat wordt gerealiseerd in functie van het aantal in het « Vast(e) nummer(s) » rooster en het « Variabele nummers » rooster aangekruiste nummers en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 10 euro voor de deelneming aan één trekking wanneer in het « Vast(e) nummer(s) » rooster en het « Variabele nummers » rooster respectievelijk 3 en 5 nummers werden aangekruist; 2° hoogstens 40.040 euro voor de deelneming aan 20 trekkingen wanneer in het « Vast(e) nummer(s) » rooster en het « Variabele nummers » rooster respectievelijk 1 en 14 nummers werden aangekruist.

Voor elk van de 27 aangeboden spelmogelijkheden staat het bedrag van de verschuldigde inzet voor één trekking vermeld op de voorzijde van de formulieren.

Voor elk van de 27 aangeboden spelmogelijkheden kan het bedrag van de verschuldigde inzet voor de deelneming aan 2, 4, 6, 8, 10 of 20 trekkingen op de rugzijde van de formulieren vermeld worden.

Art. 10.Door deel te nemen aan de Lotto met een : 1° enkelvoudig formulier, realiseert men per rooster één enkele spelcombinatie van 6 nummers die één voorspelling vormt;2° Multi formulier, realiseert men per rooster alle spelcombinaties van 6 nummers die kunnen voortvloeien uit de 7 tot 15 gekozen nummers. Uit 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of 15 nummers resulteren respectievelijk 7, 28, 84, 210, 462, 924, 1.716, 3.003 of 5.005 verschillende spelcombinaties van 6 nummers. Elk van deze spelcombinaties van 6 nummers vormt één voorspelling; 3° Multiplus of Multi+ formulier, realiseert men per rooster alle spelcombinaties van 6 nummers die kunnen voortvloeien uit de 7 tot 10 gekozen nummers.Uit 7, 8, 9 of 10 nummers resulteren respectievelijk 7, 28, 84 of 210 verschillende spelcombinaties van 6 nummers. Elk van deze spelcombinaties van 6 nummers vormt één voorspelling; 4° Multimix formulier, realiseert men : a) wanneer het « Vast(e) nummer(s) » rooster één aangekruist nummer bevat : 21, 56, 126, 252, 462, 792, 1.287 of 2.002 verschillende spelcombinaties van 6 nummers naargelang het « Variabele nummers » rooster respectievelijk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 aangekruiste nummers bevat. Alle gevormde spelcombinaties hebben één nummer gemeen dat overeenstemt met het in het « Vast(e) nummer(s) » rooster aangekruiste nummer. Elk van deze spelcombinaties van 6 nummers vormt één voorspelling; b) wanneer het « Vast(e) nummer(s) » rooster twee aangekruiste nummers bevat : 15, 35, 70, 126, 210, 330, 495, 715 of 1 001 verschillende spelcombinaties van 6 nummers naargelang het « Variabele nummers » rooster respectievelijk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 aangekruiste nummers bevat.Alle gevormde spelcombinaties hebben twee nummers gemeen die overeenstemmen met de twee in het « Vast(e) nummer(s) » rooster aangekruiste nummers. Elk van deze spelcombinaties van 6 nummers vormt één voorspelling; c) wanneer het « Vast(e) nummer(s) » rooster drie aangekruiste nummers bevat : 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, 286 of 364 verschillende spelcombinaties van 6 nummers naargelang het « Variabele nummers » rooster respectievelijk 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 aangekruiste nummers bevat.Alle gevormde spelcombinaties hebben drie nummers gemeen die overeenstemmen met de drie in het « Vast(e) nummer(s) » rooster aangekruiste nummers. Elk van deze spelcombinaties van 6 nummers vormt één voorspelling.

De inzet per voorspelling is vastgelegd op 1 euro.

Art. 11.De deelneming aan de Joker+ gebeurt ofwel samen met die aan de Lotto, overeenkomstig de regels in de artikelen 12 en 18, ofwel los van die aan de Lotto, overeenkomstig de regels in artikel 14.

Het getal van 6 cijfers dat elke Joker+-combinatie bestemd voor de deelneming bevat, wordt op basis van een algoritme door het informaticasysteem van de Nationale Loterij gegenereerd. Hetzelfde geldt voor het sterrenbeeld van elke combinatie wanneer de deelneming berust op het gebruik van de « Quick Pick Joker+ »-formule bedoeld in artikel 14 of de « Quick Pick »-formule bedoeld in artikel 18, § 1.

Als er met meer dan één Joker+-combinatie aan de Joker+ wordt deelgenomen, zijn de getallen van de Joker+-combinaties vermeld op eenzelfde spelticket verschillend.

De inzet verbonden aan de deelneming aan één trekking met één Joker+-combinatie is vastgelegd op 1,50 euro.

De deelneming aan de Joker+ is pas effectief onder de in artikel 63 bepaalde voorwaarden.

Art. 12.De enkelvoudig, multi, multiplus of multi+ en multimix formulieren, respectievelijk bedoeld in de artikelen 6, 7, 8 en 9, bevatten twee reeksen vakjes.

De eerste reeks omvat vier vakjes waarin respectievelijk de getallen 1, 2, 3 of 4 zijn vermeld. De tweede reeks bevat twaalf vakjes die respectievelijk in een grafische vorm de twaalf sterrenbeelden reproduceren. De speler die met 1, 2, 3 of 4 Joker+-combinaties aan de Joker+ wenst deel te nemen, merkt het vakje dat overeenstemt met het aantal van zijn keuze aan met een « x »-vormig kruisje. Hij merkt eveneens naar keuze één enkel van de 12 sterrenbeelden aan met een « x »-vormig kruisje. De bedragen 1,50 euro, 3,00 euro, 4,50 euro en 6,00 euro, dewelke voorkomen in de nabijheid van de eerste reeks vakjes, stemmen respectievelijk overeen met de inzet verschuldigd voor een deelneming aan één trekking met 1, 2, 3, of 4 Joker+-combinaties.

De speler die niet aan de Joker+ wenst deel te nemen, zet bij geen enkel van de 16 vakjes bedoeld in het tweede lid, een kruisje.

Wanneer de speler op een formulier één van de vakjes aankruist om het aantal Joker+-combinaties te bepalen, zonder dat hij een vakje dat overeenstemt met een sterrenbeeld aankruist, kan het informaticasysteem van de Nationale Loterij, naar keuze van de Nationale Loterij, hetzij het formulier ter verbetering verwerpen, hetzij toevalsgewijs : 1° één sterrenbeeld toekennen indien het gekozen aantal Joker+-combinaties overeenstemt met één;2° 1, 2, 3 of 4 sterrenbeelden, die kunnen verschillen, toekennen, wanneer het gekozen aantal Joker+-combinaties respectievelijk overeenstemt met 2, 3 of 4. Het bedrag van de totaal verschuldigde inzet is het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1,50 euro bedoeld in artikel 11, vierde lid, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 1,50 euro voor de deelneming aan één trekking met één Joker+-combinatie;2° hoogstens 120 euro voor de deelneming aan 20 trekkingen met 4 Joker+-combinaties.

Art. 13.Na betaling van zijn Lotto-inzet of zijn Lotto- en Joker+-inzet, in speciën of met ieder ander door de Nationale Loterij aanvaard betaalmiddel, krijgt de speler een spelticket dat door de met de terminal verbonden drukker wordt afgeleverd.

Dit spelticket vermeldt : 1° datum en uur van de deelnemingsverwerving;2° datum en dag van de trekking wanneer het een deelneming aan één trekking betreft, of datums en dagen van de trekkingen wanneer het een deelneming aan meerdere trekkingen betreft;3° de geregistreerde nummers waarmee aan de Lotto wordt deelgenomen, voorgesteld volgens de door de speler gekozen deelnemingsformule;4° de deelneming of niet-deelneming aan de Joker+;5° de Joker+-combinatie(s) bestemd voor de deelneming aan de Joker+;6° het totaalbedrag van de betaalde inzet, met inbegrip van de inzet voor de Joker+;7° een reeks codenummers, bestemd voor controle, identificatie en beheer;8° eventueel uitleg, informatie of voorschriften, wanneer de Nationale Loterij dit nuttig acht;9° eventueel afbeeldingen of publicitaire boodschappen ten gunste van de Nationale Loterij en/of, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten. Door het spelticket te aanvaarden, stemt de speler in met de erop vermelde deelnemingsgegevens.

Art. 14.§ 1. Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan de Lotto, kan ze uitsluitend tot stand gebracht worden middels de formule die « Quick Pick Joker+ » wordt genoemd, en dit zonder een formulier.

De deelneming gebeurt naar keuze van de speler met 2, 4, 6, 8, 10 of 12 Joker+-combinaties. De Nationale Loterij kan, indien zij dit wenst en bekendmaakt, de mogelijkheid voorzien om deel te nemen met één enkele Joker+-combinatie.

De deelneming aan de Joker+ heeft, naar keuze van de speler, betrekking op 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 of 24 opeenvolgende trekkingen.

Deze omvatten alle Joker+-trekkingen die samen met die van de Lotto georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij.

Het bedrag van de totaal verschuldigde inzet is het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1,50 euro bedoeld in artikel 11, vierde lid, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft.

Het is vastgesteld op : 1° minstens 3 euro voor de deelneming aan één trekking met twee Joker+-combinaties, of, indien de deelneming aan één trekking met één Joker+-combinatie is toegestaan, minstens 1,50 euro;2° hoogstens 432 euro voor de deelneming aan 24 trekkingen met 12 Joker+-combinaties. § 2. Na betaling van zijn inzet, in speciën of met ieder ander door de Nationale Loterij aanvaard betaalmiddel, krijgt de speler een spelticket dat door de met de terminal verbonden drukker wordt afgeleverd.

Dit spelticket vermeldt : 1° datum en uur van de deelnemingsverwerving;2° de datums van de trekkingen;3° de deelnemende Joker+-combinaties;4° het totaalbedrag van de betaalde inzet;5° een reeks codenummers, bestemd voor controle, identificatie en beheer;6° eventueel de vermelding « Quick Pick Joker+ »;7° eventueel uitleg, informatie of voorschriften, wanneer de Nationale Loterij dit nuttig acht;8° eventueel afbeeldingen of publicitaire boodschappen ten gunste van de Nationale Loterij en/of, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten. Door het spelticket te aanvaarden, stemt de speler in met de erop vermelde deelnemingsgegevens.

Art. 15.Alle op de formulieren aangebrachte « x »-vormige kruisjes moeten binnen de betrokken vakjes geplaatst zijn. Ze moeten aangebracht zijn in het zwart of het blauw, met een balpen.

Art. 16.De ter registratie aangeboden formulieren mogen noch geplooid, noch beklad, noch verfrommeld, noch gescheurd zijn.

Art. 17.De online-centra mogen via de terminal en op aanwijzing van de speler, de gegevens van een onjuist ingevuld formulier rechtzetten om de registratie van de deelnemingsgegevens mogelijk te maken.

Art. 18.§ 1. De deelnemingsverwerving kan gebeuren zonder een van de formulieren bedoeld in artikel 5 te gebruiken, met de formule die « Quick Pick » genoemd wordt. Als de speler opteert voor deze formule, ziet hij af van de mogelijkheid om zijn Lotto-nummers en sterrenbeelden van de Joker+ zelf te kiezen en aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij ze hem willekeurig toekent.

De deelnemingsmogelijkheden via de « Quick Pick »-formule, die deze bedoeld in artikel 14 aanvullen en die door de Nationale Loterij werden bepaald, kunnen : 1° overeenstemmen met de spelmogelijkheden aangeboden door de formulieren bedoeld in artikel 5;2° zich aanbieden in de vorm van een formule die, « Full Lotto » genaamd, toelaat aan een trekking deel te nemen met 15 spelcombinaties van 6 nummers, waarbij over alle spelcombinaties samengenomen elk van de nummers uit de reeks gaande van 1 tot en met 45 twee keer hernomen worden.In voorkomend geval kan het spelticket de kenmerkende vermelding « Full Lotto » dragen; 3° geheel of gedeeltelijk verschillend zijn van de spelmogelijkheden bedoeld in 1° en 2°, waarbij deze verschillen betrekking hebben op : a) het aantal al dan niet opeenvolgende trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft.Dit aantal trekkingen wordt vastgelegd door de Nationale Loterij en mag niet meer bedragen dan 36; b) het aantal gespeelde Lotto-spelcombinaties.Dit aantal wordt vastgelegd door de Nationale Loterij en mag niet meer bedragen dan 5 005 per deelnemingsverwerving en per trekking; c) het aantal deelnemende Joker+-combinaties.Dit aantal wordt vastgelegd door de Nationale Loterij en mag niet meer bedragen dan 84 per deelnemingsverwerving en per trekking.

De speltickets afgeleverd na gebruik van de « Quick Pick »-formule kunnen de kenmerkende vermelding « Quick Pick » dragen.

De voorwaarden van de deelnemingsmogelijkheden via de « Quick Pick »-formule, bedoeld in het tweede lid, 3°, worden door de Nationale Loterij bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen, met dien verstande dat : a) voor de Lotto de verschuldigde inzet altijd gelijk is aan het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid, het aantal gespeelde spelcombinaties van 6 nummers en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft;b) voor de Joker+ de verschuldigde inzet altijd gelijk is aan het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1,50 euro bedoeld in artikel 11, vierde lid, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft. § 2. De deelnemingsverwerving kan ook gebeuren met behulp van de formule die « Replay » genoemd wordt en die de speler de kans biedt om deel te nemen aan de Lotto en aan de Joker+ met spelparameters die identiek zijn aan diegene die afgedrukt zijn op zijn spelticket.

De « Replay »-formule, bedoeld in het eerste lid, berust op de volgende regels : 1° het gebruik van deze formule betreft uitsluitend speltickets die afgeleverd werden krachtens huidig reglement;2° onmiddellijk na de lezing van een winnend of verliezend spelticket door de terminal, kan de speler de aflevering van een « Replay » spelticket vragen.Indien hij van deze mogelijkheid afziet, is het betreffende spelticket niet meer bruikbaar voor dergelijke aflevering; 3° eenzelfde spelticket, afgeleverd met of zonder behulp van de « Replay »-formule, kan enkel aanleiding geven tot één enkele « Replay »;4° een spelticket, afgeleverd met behulp van de « Replay »-formule, kan opnieuw dienen voor de aflevering van een nieuw « Replay » spelticket;5° de aflevering van een « Replay » spelticket is slechts mogelijk indien alle op het spelticket, waarvan men gebruik wenst te maken, vermelde Lotto-trekkingen gebeurd zijn;6° het identieke karakter van de spelparameters die voorkomen op een « Replay » spelticket betreffen het aantal trekkingen waarmee aan de Lotto en aan de Joker+ wordt deelgenomen, de verschuldigde inzet voor de Lotto en de Joker+, de Lotto-nummers waarmee wordt deelgenomen en de deelnemende Joker+-combinaties;7° onder voorbehoud van de bepalingen van 2°, is een spelticket met behulp waarvan de aflevering van een « Replay » spelticket werd gevraagd, niet meer bruikbaar na een door de Nationale Loterij vastgelegde en bekendgemaakte termijn die niet meer mag bedragen dan 20 weken te rekenen vanaf de laatste Lotto-trekking waaraan het deelneemt;8° een « Replay » spelticket kan de kenmerkende vermelding « Replay » dragen. HOOFDSTUK III. - Deelneming per abonnement verbonden aan een bancaire domiciliëring

Art. 19.De deelneming aan de Lotto en de Joker+ via de formule « Abonnement per bancaire domiciliëring » genaamd, is georganiseerd rond volgende beginselen : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 31 laat deze formule toe deel te nemen aan de Lotto en aan de Joker+ op voortdurende wijze, gebruik makend van één of meerdere formulieren zoals bedoeld in artikel 22;2° de betaling van de verschuldigde inzetten gebeurt volgens een systeem, « domiciliëring » genaamd, dat erin bestaat dat deze inzetten maandelijks door de Nationale Loterij van een bankrekening geopend op naam van de speler gedebiteerd worden;3° de betaling van de loten gebeurt door middel van een automatische storting ervan op de rekening bedoeld in 2°.

Art. 20.De Lotto-speler kan naar keuze deelnemen aan opeenvolgende trekkingen enkel op woensdag, of aan opeenvolgende trekkingen enkel op zaterdag, of aan opeenvolgende trekkingen op woensdag en op zaterdag.

De speler kan tegelijk met de Lotto deelnemen aan de Joker+.

Deelneming aan de Joker+ alleen is niet toegestaan.

Ongeacht de keuze van de speler, mag de wekelijkse inzet voor de deelneming aan de Lotto alleen, of voor de deelneming aan de Lotto en aan de Joker+, per abonnement niet minder bedragen dan een door de Nationale Loterij vastgelegd en bekendgemaakt bedrag binnen een marge gaande van minimum 2 euro tot maximum 26 euro.

Art. 21.Eenzelfde speler heeft de mogelijkheid meerdere abonnementen te nemen.

Voor het nemen van een eerste abonnement, gebruikt de speler de in artikel 22 bedoelde Start Kit.

Voor het nemen van bijkomende abonnementen, gebruikt de speler het in artikel 27 bedoelde formulier.

De vraag tot het bekomen van de in het tweede en derde lid bedoelde documenten moet ingediend worden bij de Nationale Loterij, bij haar regionale kantoren of bij de in artikel 4, tweede lid bedoelde online-centra. De coördinaten van de Nationale Loterij en haar regionale kantoren zijn beschikbaar op de internetsite van de Nationale Loterij, www.nationale-loterij.be, of kunnen op eenvoudig verzoek bij de Nationale Loterij bekomen worden.

Voorafgaand aan het nemen van een eerste abonnement, zoals bedoeld in het tweede lid, kan de Nationale Loterij de aanvrager verzoeken om een fotokopie van zijn identiteitskaart.

Art. 22.Voor het nemen van een eerste abonnement gebruikt de speler een Start Kit die, naar keuze van de Nationale Loterij, één, twee, drie of vier formulieren bevat, respectievelijk « enkelvoudig », « multiplus » of « multi+ », « multimix » en « multi » genaamd. De Start Kit bevat eveneens een « Domiciliëringsopdracht » die moet worden ingevuld door de speler.

Onder voorbehoud van de bepalingen van het eerste lid, vult de speler naar keuze één, twee, drie of vier formulieren in.

Art. 23.De domiciliëringsopdracht omvat twee boven elkaar geplaatste luiken waarvan het bovenste het origineel is en het onderste het dubbel.

Met uitsluiting van het vakje met de vermelding « Voorbehouden aan het financieel organisme en aan de Nationale Loterij », moet het bovenste deel van het origineel door de speler worden ingevuld. Het dubbel draagt automatisch de op het origineel aangebrachte gegevens.

Een deel van de gegevens moet verplicht door de speler worden aangebracht, het aanbrengen van het andere deel is facultatief. De verplicht door de speler aan te brengen gegevens zijn zijn naam, voornaam en adres, zijn bankrekeningnummer, zijn geboortedatum, zijn handtekening en de datum van ondertekening.

De gegevens op de domiciliëringsopdracht moeten door de speler worden aangebracht in drukletters, met een balpen, in het zwart of het blauw, en moeten perfect zichtbaar zijn op het origineel en op het dubbel.

Art. 24.De speler laat aan de Nationale Loterij, aan één van haar regionale kantoren of aan één van de online-centra bedoeld in artikel 4, tweede lid, de Start Kit geworden, houdende het origineel en het dubbel van de domiciliëringsopdracht, behoorlijk ingevuld en niet van elkaar losgemaakt, alsook het (de) formulier(en) bedoeld in artikel 22.

Voor beheers- en controledoeleinden : 1° dragen de in eenzelfde Start Kit zittende formulieren en beide luiken van de domiciliëringsopdracht een identieke streepjescode;2° dragen de formulieren een voorgedrukt nummer bestaande uit twee groepen van drie variabele cijfers. De in het tweede lid, 1°, bedoelde streepjescode is voor elke Start Kit verschillend.

Art. 25.Na de administratieve verwerking van de Start Kit en de uitvoering van de eerste domiciliëring, krijgt de speler van de Nationale Loterij per post een gedrukt document toegestuurd, « Abonnementbevestiging » genaamd.

Voor elk door de speler verstuurd formulier, wordt een aparte abonnementbevestiging opgesteld.

Op het bovenste deel van de abonnementbevestiging staan de volgende vermeldingen : 1° de naam, voornaam, adres en geboortedatum van de speler;2° het aan de deelnemer toegewezen abonneenummer;3° het abonnementnummer;4° de maand vanaf wanneer het abonnement loopt;5° de door het abonnement betroffen trekkingsdag of -dagen;6° de gespeelde Lotto-nummers en, in geval van deelneming aan de Joker+, de deelnemende Joker+-combinatie(s);7° de totale inzet per trekking, inclusief die van de Joker+;8° eventueel andere vermeldingen, bestemd voor hun beheer en/of met een informatief, verduidelijkend, reglementair of publicitair karakter.

Art. 26.Het onderste deel van de abonnementbevestiging omvat een afgebakende strook met de vermelding « Wijziging persoonlijke gegevens ».

Deze strook draagt het in artikel 25, derde lid, 2° bedoelde abonneenummer en moet bij wijziging van de in artikel 23, derde lid bedoelde persoonlijke gegevens door de speler worden ingevuld, gedateerd, ondertekend, afgescheiden en aan de Nationale Loterij toegestuurd.

Bij niet-gebruik van voornoemde strook, kan de speler elke wijziging van zijn persoonlijke gegevens meedelen aan de Nationale Loterij in een gedateerd schrijven waarin zijn naam, voornaam, handtekening en abonneenummer worden vermeld.

Gelet op de verwerkingstijd die de Nationale Loterij en het financieel organisme nodig hebben, kan de wijziging van persoonlijke gegevens betreffende een verandering van het in artikel 23, derde lid bedoelde rekeningnummer voor gevolg hebben dat de deelneming met het betrokken abonnement tijdelijk wordt onderbroken.

Art. 27.Voor het nemen van bijkomende abonnementen, dient de speler een formulier, genaamd « Bijkomend abonnement of wijziging nummers » te gebruiken, waaraan de in artikel 22 bedoelde formulieren zijn gehecht.

Het formulier « Bijkomend abonnement of wijziging nummers » moet ook worden gebruikt door de speler die een bestaand abonnement wenst te vervangen.

De speler vult het formulier « Bijkomend abonnement of wijziging nummers » leesbaar, in drukletters, met een balpen, in het zwart of het blauw, in door : 1° er zijn abonneenummer, zijn voornaam en zijn naam op te vermelden;2° ofwel het vakje met de vermelding « Wens ik een bijkomend abonnement », ofwel het vakje met de vermelding « Wens ik de vervanging van mijn abonnement » te merken met een « x »-vormig kruisje.In dit laatste geval dient de speler het nummer te vermelden van het abonnement dat hij wenst te vervangen; 3° het te ondertekenen en te dateren. De speler vult bovendien het (de) formulier(en) van diegene bedoeld in artikel 22 in.

Een formulier « Bijkomend abonnement of wijziging nummers » waarvan geen van beide in het derde lid, 2°, bedoelde vakjes is aangekruist, wordt verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd.

Een formulier « Bijkomend abonnement of wijziging nummers » waarvan beide voornoemde vakjes zijn aangekruist, wordt verworpen en aan de speler teruggestuurd.

Art. 28.De speler laat het formulier « Bijkomend abonnement of wijziging nummers » en het (de) in artikel 27, eerste lid bedoelde formulier(en) aan de Nationale Loterij geworden, behoorlijk ingevuld en niet van elkaar losgemaakt.

Met het oog op beheer en controle : 1° dragen het formulier « Bijkomend abonnement of wijziging nummers » en de daaraan vasthangende formulieren een identieke streepjescode;2° dragen de formulieren een voorgedrukt nummer bestaande uit twee groepen van drie variabele cijfers. De in het tweede lid, 1°, bedoelde streepjescode is voor elk formulier « Bijkomend abonnement of wijziging nummers » verschillend.

Art. 29.Na verwerking, door de Nationale Loterij, van het formulier « Bijkomend abonnement of wijziging nummers » en het (de) in artikel 27, eerste lid bedoelde formulier(en), stuurt zij per post aan de speler : 1° ofwel een abonnementbevestiging, als een bijkomend abonnement wordt genomen;2° ofwel een nieuwe abonnementbevestiging die het bestaande abonnement annuleert en vervangt, als dit wordt vervangen.

Art. 30.De betaling van de door de speler verschuldigde inzetten geschiedt gespreid en voorafgaand aan elke deelneming. Ze berust op de volgende regels : 1° ze geschiedt door debitering, door de Nationale Loterij, van de gedomicilieerde rekening op naam van de speler, voor een bedrag dat telkens overeenstemt met de totaal verschuldigde inzetten voor de deelneming aan de Lotto- en Joker+-trekkingen, in een periode van een maand te rekenen vanaf de eerste dag ervan;2° alle opeenvolgende debiteringen zijn maandelijkse debiteringen en worden uitgevoerd in de loop van de maand voorafgaand aan die, bedoeld in 1°.

Art. 31.Onverminderd de bepalingen van artikel 63, is de deelneming niet effectief indien de debitering van de totaal verschuldigde inzetten voor een bepaalde maand, om welke reden ook, niet kon worden uitgevoerd. In dat geval geldt deze niet-deelneming ook voor alle abonnementen waarvan de gedomicilieerde rekening bestemd voor de betaling van de inzetten, dezelfde is.

Indien drie opeenvolgende debiteringen niet konden worden uitgevoerd, om welke reden ook, wordt het betrokken abonnement of worden de betrokken abonnementen uitgesloten.

Wanneer de deelneming van een abonnement niet effectief is, of wanneer het abonnement uitgesloten wordt, wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gebracht met alle door de Nationale Loterij nuttig geachte middelen.

Art. 32.Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid, betaalt de Nationale Loterij na elke trekking de loten uit door storting ervan op de gedomicilieerde rekening op naam van de speler en dit binnen een termijn van hoogstens vijfenveertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de trekking die deze winsten toekende.

Indien de betaling van de loten, om welke reden ook, niet mogelijk is via storting, licht de Nationale Loterij de speler schriftelijk in en gaat ze over tot uitbetaling met alle door haar nuttig geachte middelen. In voorkomend geval is de termijn bedoeld in het eerste lid niet van toepassing.

Elke klacht met betrekking tot de uitbetaling van loten moet schriftelijk worden gericht aan de Nationale Loterij. Op straffe van verval dient ze te worden ingediend binnen een termijn van twintig weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag.

Art. 33.Enkel de Start Kits en de formulieren « Bijkomend abonnement of wijziging nummers », die uitgaan van de Nationale Loterij, zijn geldig voor een deelneming per abonnement. Ze worden ter beschikking gesteld van de spelers via elk door de Nationale Loterij nuttig geacht middel. De Nationale Loterij kan de verkoop van de formulieren toestaan aan een prijs die door haar vastgesteld wordt en die niet meer mag bedragen dan 50 eurocent per formulier.

Art. 34.Het enkelvoudig formulier, dat, naar keuze van de Nationale Loterij, aan het publiek kan aangeboden worden onder de benaming « formulier », bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosters, dat niet meer mag bedragen dan 20. Elk rooster bevat 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes. Afhankelijk van zijn inzet vult de speler het rooster of de roosters van zijn keuze in. Hij is daarbij niet gebonden door de positionering van de roosters. De volgorde van het invullen van de roosters levert geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Per rooster kiest de speler 6 nummers door in de betrokken vakjes een « x »-vormig kruisje te plaatsen.

Bevat een rooster minder of meer dan 6 aangekruiste nummers, dan wordt het betrokken formulier verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd.

Per formulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid en het aantal ingevulde roosters.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 1 euro voor de deelneming met één rooster;2° hoogstens 20 euro voor de deelneming met 20 roosters.

Art. 35.Het multiplus of multi+ formulier bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosters, dat niet meer mag bedragen dan 20. Elk rooster bevat 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.

Op het formulier staan er ook vier aparte vakjes die respectievelijk de getallen 7, 8, 9 of 10 bevatten. Zij geven het aantal nummers aan dat in het rooster of de roosters kan worden gekozen. De speler zet een « x »-vormig kruisje in één van die vier vakjes, waarbij het gekozen aantal nummers hetzelfde moet zijn voor alle ingevulde roosters. Afhankelijk van zijn inzet vult de speler het rooster of de roosters van zijn keuze in. Hij is daarbij niet gebonden door de positionering van de roosters. De volgorde van het invullen van de roosters levert geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen het gekozen aantal nummers en het aantal aangekruiste nummers of indien een rooster minder dan 7 of meer dan 10 aangekruiste nummers bevat, wordt het betreffende formulier verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd.

Per formulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid en het totale aantal spelcombinaties dat wordt gerealiseerd door het geheel van de ingevulde roosters.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 7 euro voor de deelneming met één rooster waarin 7 nummers werden aangekruist; 2° hoogstens 4.200 euro voor de deelneming met 20 roosters waarin telkens 10 nummers werden aangekruist.

Art. 36.Het Multimix formulier bestaat uit : 1° een rooster met 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.Dit rooster wordt « Vast(e) nummer(s) » genoemd; 2° een tweede rooster met 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.Dit rooster wordt « Variabele nummers » genoemd.

Afhankelijk van zijn inzet, die bepaald wordt door een « x »-vormig kruisje te plaatsen in het betreffende vakje, kruist de speler 1, 2 of 3 vakjes aan met een « x »-vormig kruisje in het « Vast(e) nummer(s) » rooster. In voorkomend geval, wanneer hij in het « Vast(e) nummer(s) » rooster : 1° één vakje aankruist, dan kruist hij met een « x »-vormig kruisje 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 vakjes aan in het « Variabele nummers » rooster.Het in het « Vast(e) nummer(s) » rooster aangekruiste vakje mag niet opnieuw aangekruist worden in het « Variabele nummers » rooster; 2° twee vakjes aankruist, dan kruist hij met een « x »-vormig kruisje 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 vakjes aan in het « Variabele nummers » rooster.De 2 in het « Vast(e) nummer(s) » rooster aangekruiste vakjes mogen niet opnieuw aangekruist worden in het « Variabele nummers » rooster; 3° drie vakjes aankruist, dan kruist hij met een « x »-vormig kruisje 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 vakjes aan in het « Variabele nummers » rooster.De 3 in het « Vast(e) nummer(s) » rooster aangekruiste vakjes mogen niet opnieuw aangekruist worden in het « Variabele nummers » rooster.

Het formulier waarvan hetgeen aangekruist werd in de vakjes van het « Vast(e) nummer(s) » rooster en het « Variabele nummers » rooster, niet overeenstemt met één van de in het tweede lid bedoelde 27 spelmogelijkheden, wordt verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd.

Per formulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid en het aantal spelcombinaties dat wordt gerealiseerd in functie van het aantal in het « Vast(e) nummer(s) » rooster en het « Variabele nummers » rooster aangekruiste nummers.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 10 euro wanneer in het « Vast(e) nummer(s) » rooster en het « Variabele nummers » rooster respectievelijk 3 en 5 nummers werden aangekruist; 2° hoogstens 2.002 euro wanneer in het « Vast(e) nummer(s) » rooster en het « Variabele nummers » rooster respectievelijk 1 en 14 nummers werden aangekruist.

Art. 37.Het multi formulier bestaat uit één rooster met 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.

Op het formulier staan er ook negen aparte vakjes die respectievelijk de getallen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 of 15 bevatten. Zij geven het aantal nummers aan dat in het rooster kan worden gekozen, naar rato van de betrokken inzet.

De speler zet een « x »-vormig kruisje in één van de negen in het tweede lid bedoelde vakjes. In het rooster zet hij een « x »-vormig kruisje in de vakjes die overeenstemmen met de nummers van zijn keuze.

Het formulier waarvan hetgeen aangekruist werd bij het aantal in het rooster te kiezen nummers, niet overeenstemt met het aantal in het rooster aangekruiste nummers, wordt verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd.

Per formulier en per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid en het aantal spelcombinaties van 6 nummers dat wordt gerealiseerd in functie van het aantal in het rooster aangekruiste nummers.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 7 euro wanneer in het rooster 7 nummers werden aangekruist; 2° hoogstens 5.005 euro wanneer in het rooster 15 nummers werden aangekruist.

Art. 38.De in artikel 22 bedoelde formulieren omvatten vier vakjes die door de speler gebruikt moeten worden om zijn wens uit te drukken om al of niet deel te nemen aan de Joker+. In die vakjes staan respectievelijk de getallen 1, 2, 3 of 4. De speler drukt zijn wens om deel te nemen met 1, 2, 3 of 4 Joker+-combinaties uit door het passende vakje te merken met een « x »-vormig kruisje. In voorkomend geval merkt de deelnemer met een « x »-vormig kruisje ook een vakje van zijn keuze aan onder de twaalf vakjes die de 12 sterrenbeelden identificeren.

Wanneer de deelneming aan de Joker+ met meerdere Joker+-combinaties gebeurt, vermeldt de betreffende abonnementsbevestiging Joker+-combinaties waarvan de getallen verschillend zijn.

De wens van de speler om niet aan de Joker+ deel te nemen, wordt geacht bevestigd te zijn door het formulier : 1° waarvan geen enkel van de zestien vakjes, bedoeld in het eerste lid, aangekruist werden;2° waarvan een vakje ter identificatie van een sterrenbeeld aangekruist werd, terwijl daarentegen geen enkel vakje ter bepaling van het gekozen aantal Joker+-combinaties werd aangekruist. De wens van de deelnemer om aan de Joker+ deel te nemen, wordt geacht bevestigd te zijn door het formulier waarvan 1 van de 4 vakjes ter bepaling van het gekozen aantal Joker+-combinaties werd aangekruist en waarvan geen enkel van de vakjes ter identificatie van een sterrenbeeld werd aangekruist. In voorkomend geval kent het informaticasysteem van de Nationale Loterij toevalsgewijs een of meerdere sterrenbeelden, die kunnen verschillen, toe.

Het formulier waarvan meerdere vakjes ter bepaling van het gekozen aantal Joker+-combinaties of meerdere vakjes ter identificatie van een sterrenbeeld werden aangekruist, wordt verworpen en aan de speler teruggestuurd.

Per trekking is het bedrag van de totaal verschuldigde inzet het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1,50 euro bedoeld in artikel 11, vierde lid en het aantal deelnemende Joker+-combinaties.

Het is vastgelegd op : 1° minstens 1,50 euro voor de deelneming met één Joker+-combinatie;2° hoogstens 6 euro voor de deelneming met vier Joker+-combinaties.

Art. 39.De in artikel 22 bedoelde formulieren bevatten drie vakjes die moeten worden gebruikt om de wens uit te drukken om ofwel alleen aan de woensdagtrekking, ofwel alleen aan de zaterdagtrekking, ofwel aan beide deel te nemen.

De speler drukt zijn wens uit door het passende vakje te merken met een « x »-vormig kruisje.

Elk formulier waarvan meerdere van de in het eerste lid bedoelde vakjes werden aangekruist, wordt geacht deel te nemen aan de trekkingen op woensdag en op zaterdag.

Elk formulier waarvan geen enkel van de drie in het eerste lid bedoelde vakjes werd aangekruist, wordt verworpen en ter verbetering aan de speler teruggestuurd.

Art. 40.Alle op de formulieren aangebrachte « x »-vormige kruisjes, met inbegrip van die op de domiciliëringsopdracht in de Start Kits, en die op de formulieren « Bijkomend abonnement of wijziging nummers », moeten zich binnen de betrokken vakjes bevinden. Ze moeten met een balpen worden aangebracht, in het zwart of het blauw.

Op de keerzijde van de formulieren kunnen volgende vermeldingen staan : informatie, uitleg, voorschriften of publiciteit.

Art. 41.De door de speler op de formulieren aangebrachte elementen, alsook de deelnemingsgegevens op de abonnementbevestiging hebben slechts een indicatieve waarde.

Art. 42.Op elk ogenblik heeft de speler de mogelijkheid om aan de Nationale Loterij zijn beslissing mee te delen een einde te stellen aan één of aan al zijn abonnementen met een ondertekend en gedateerd aangetekend postschrijven of een elektronisch aangetekende zending waarin hij zijn abonneenummer en het of de betreffende abonnementnummer(s) meedeelt alsook de maand vanaf wanneer hij deze stopzetting wil toegepast zien.

In voorkomend geval eindigt het abonnement de eerste dag van de maand die volgt op het aflopen van een termijn van 32 dagen. Deze termijn neemt een aanvang op de dag van de verzending van de aanvraag door de speler om zijn abonnement te beëindigen.

Art. 43.Elke versturing aan de Nationale Loterij van de Start Kit, van het formulier « Bijkomend abonnement of wijziging nummers », of van enig ander document betreffende het abonnement, geschiedt op de exclusieve verantwoordelijkheid van de speler, ongeacht de gebruikte verzendingswijze.

Art. 44.Worden niet in aanmerking genomen door de Nationale Loterij : 1° de Start Kits en formulieren « Bijkomend abonnement of wijziging nummers » die onvolledig, onleesbaar of niet ondertekend zijn of die zich in een dergelijke staat bevinden dat het materieel onmogelijk is ze te verwerken;2° de bij de Start Kits en formulieren « Bijkomend abonnement of wijziging nummers » horende formulieren, die onleesbaar zijn, of zich in een dergelijke staat bevinden dat het materieel onmogelijk is ze te verwerken;3° elk geschreven document betreffende een abonnement dat niet ondertekend en/of onleesbaar is;4° elke mondelinge mededeling van gegevens of instructies door de speler. Als de in het eerste lid, 1° tot 3°, bedoelde documenten, naargelang het geval, onjuist ingevuld of onvolledig zijn, stuurt de Nationale Loterij ze terug aan de speler met het verzoek ze te verbeteren en/of ze aan te vullen. Als echter de wijze waarop voornoemde documenten foutief werden ingevuld, geen elektronisch verwerkbare verbetering toelaat, worden ze aan de speler teruggestuurd, eventueel vergezeld van nieuw in te vullen documenten.

Art. 45.De Nationale Loterij zal de documenten die haar worden toegestuurd door personen die wensen deel te nemen, of die reeds per abonnement deelnemen aan de Lotto en aan de Joker+, administratief verwerken binnen een redelijke termijn, behalve wanneer zij geconfronteerd wordt met omstandigheden onafhankelijk van haar wil, die het haar materieel onmogelijk maken zulks te doen.

Art. 46.In geval van wijziging van de deelnemingsregels van de Lotto of van de Joker+, inzonderheid van diegene die betrekking hebben op de vier spelparameters, zijnde de spelmatrix, de verschuldigde inzet, de verdeling en het bedrag van de winsten en het aantal trekkingen per week, zal er slechts continuïteit van deelneming aan deze openbare loterijen krachtens de nieuwe regels zijn mits het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de speler. De afwezigheid van zijn instemming stelt automatisch een einde aan zijn abonnement.

Art. 47.De artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, lid 1 en 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 75, 78, 79, 80, 82, 84 en 85 zijn niet van toepassing op de deelneming aan de Lotto en de Joker+ per abonnement. HOOFDSTUK IV. - Deelneming via het Internet

Art. 48.De deelneming met behulp van het instrument van de informatiemaatschappij dat « het Internet » wordt genoemd, is voorbehouden aan personen die titularis zijn van een « spelersrekening » bij de Nationale Loterij en dit onder voorbehoud van de bepalingen die door Ons werden vastgelegd in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen.

De deelneming berust op het gebruik door de speler van virtuele documenten, respectievelijk « enkelvoudig » formulier, « multi » formulier en « multimix » formulier genaamd, of op het gebruik van de « combinatiemodus »-formule, dewelke kan worden aangeboden aan het publiek onder de benaming « Magic 10 ».

Art. 49.Het enkelvoudig formulier, dat, naar keuze van de Nationale Loterij, aan het publiek kan aangeboden worden onder de benaming « formulier », bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosters, dat niet meer mag bedragen dan 28. Elk rooster bevat 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.

Per rooster duidt de speler 6 nummers aan. De aanduiding van deze nummers gebeurt, naar keuze van de speler, middels één van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel vinkt hij 6 nummers van zijn keuze aan;2° ofwel vinkt hij minder dan 6 nummers of zelfs geen enkel aan.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de nummers willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel nummer aanvinkt, de 6 nummers hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan 6 nummers aanvinkt, worden hem één of meerdere bijkomende nummers willekeurig toegekend teneinde 6 nummers te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem willekeurig toegekende nummers door één of meerdere nummers van zijn keuze te vervangen. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere groepen van roosters waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

De speler vult de roosters van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosters levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Wanneer men gebruik maakt van het enkelvoudig formulier, maakt men per rooster één enkele spelcombinatie van 6 nummers, die één voorspelling vormt.

Art. 50.Het multi formulier bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosters, dat niet meer mag bedragen dan 20. Elk rooster bevat 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes.

Per rooster duidt de speler 6, 7, 8 of 9 nummers aan. De aanduiding van deze nummers gebeurt, naar keuze van de speler, middels één van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel vinkt hij, naargelang het vooraf gekozen aantal nummers, de 6, 7, 8 of 9 nummers van zijn keuze aan;2° ofwel vinkt hij minder nummers dan het gekozen aantal of zelfs geen enkel aan.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de nummers willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel nummer aanvinkt, de nummers waarvan het aantal overeenstemt met de keuze van de speler hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan het gekozen aantal nummers aanvinkt, worden hem één of meerdere bijkomende nummers willekeurig toegekend teneinde het gekozen aantal nummers te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem willekeurig toegekende nummers door één of meerdere nummers van zijn keuze te vervangen. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere groepen van roosters waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

Het gekozen aantal nummers kan van rooster tot rooster verschillen. De speler vult de roosters van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosters levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Wanneer men gebruik maakt van het multi formulier, maakt men per rooster alle spelcombinaties van 6 nummers die wiskundig kunnen voortvloeien uit de 6 tot 9 gekozen nummers. Ieder van deze spelcombinaties van 6 nummers vormt één voorspelling. Uit 7, 8 of 9 nummers resulteren respectievelijk 7, 28 en 84 verschillende spelcombinaties van 6 nummers.

Art. 51.Het « multimix » formulier bestaat uit een door de Nationale Loterij vastgelegd aantal roosterparen, dat niet meer mag bedragen dan 10. De roosters die een paar vormen bevatten elk 45 van 1 tot 45 genummerde vakjes en worden respectievelijk « Vast(e) nummer(s) » rooster en « Variabele nummers » rooster genoemd. Voor elk roosterpaar duidt de speler 1, 2 of 3 nummers van zijn keuze aan in het « Vast(e) nummer(s) » rooster. In voorkomend geval, wanneer hij in het « Vast(e) nummer(s) » rooster : 1° één nummer aanduidt, dan duidt hij 7 of 8 nummers aan in het « Variabele nummers » rooster.Het nummer dat in het « Vast(e) nummer(s) » rooster werd aangeduid mag niet aangeduid worden in het « Variabele nummers » rooster; 2° twee nummers aanduidt, dan duidt hij 6, 7 of 8 nummers aan in het « Variabele nummers » rooster.De nummers die in het « Vast(e) nummer(s) » rooster werden aangeduid mogen niet aangeduid worden in het « Variabele nummers » rooster; 3° drie nummers aanduidt, dan duidt hij 5, 6, 7, 8 of 9 nummers aan in het « Variabele nummers » rooster.De nummers die in het « Vast(e) nummer(s) » rooster werden aangeduid mogen niet aangeduid worden in het « Variabele nummers » rooster.

Voor elk roosterpaar kan de speler in het « Vast(e) nummer(s) » rooster en in het « Variabele nummers » rooster minder nummers aanvinken dan het aantal vereist voor de spelcombinatie waarvoor hij koos uit de 10 mogelijkheden bedoeld in het tweede lid, of kan hij er zelfs geen enkel aanvinken. Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de nummers willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel nummer aanvinkt in het « Vast(e) nummer(s) » rooster of in het « Variabele nummers » rooster, de nummers waarvan het aantal overeenstemt met de spelcombinatie die hij koos, hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan het gekozen aantal nummers aanvinkt, worden hem één of meerdere bijkomende nummers willekeurig toegekend teneinde het gekozen aantal nummers te bekomen.

De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem willekeurig toegekende nummers door één of meerdere nummers van zijn keuze te vervangen.

Met één roosterpaar realiseert men : a) wanneer het « Vast(e) nummer(s) » rooster één aangevinkt nummer bevat : 21 of 56 verschillende spelcombinaties van 6 nummers naargelang het « Variabele nummers » rooster respectievelijk 7 of 8 aangevinkte nummers bevat.Alle gevormde spelcombinaties hebben één nummer gemeen dat overeenstemt met het in het « Vast(e) nummer(s) » rooster aangevinkte nummer. Elk van deze spelcombinaties van 6 nummers vormt één voorspelling; b) wanneer het « Vast(e) nummer(s) » rooster twee aangevinkte nummers bevat : 15, 35 of 70 verschillende spelcombinaties van 6 nummers naargelang het « Variabele nummers » rooster respectievelijk 6, 7 of 8 aangevinkte nummers bevat.Alle gevormde spelcombinaties hebben twee nummers gemeen die overeenstemmen met de twee in het « Vast(e) nummer(s) » rooster aangevinkte nummers. Elk van deze spelcombinaties van 6 nummers vormt één voorspelling; c) wanneer het « Vast(e) nummer(s) » rooster drie aangevinkte nummers bevat : 10, 20, 35, 56 of 84 verschillende spelcombinaties van 6 nummers naargelang het « Variabele nummers » rooster respectievelijk 5, 6, 7, 8 of 9 aangevinkte nummers bevat.Alle gevormde spelcombinaties hebben drie nummers gemeen die overeenstemmen met de drie in het « Vast(e) nummer(s) » rooster aangevinkte nummers. Elk van deze spelcombinaties van 6 nummers vormt één voorspelling.

Het aantal nummers dat werd gekozen in het « Vast(e) nummer(s) » rooster en in het « Variabele nummers » rooster kan verschillen van roosterpaar tot roosterpaar. De speler vult het aantal roosterparen van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosterparen levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Art. 52.De « combinatiemodus »-formule berust op het gebruik van één enkel rooster met 45 van 1 tot en met 45 genummerde vakjes.

In het rooster duidt de speler 10 nummers aan. De aanduiding van deze nummers gebeurt, naar keuze van de speler, middels één van de volgende mogelijkheden : 1° ofwel vinkt hij de 10 nummers van zijn keuze aan;2° ofwel vinkt hij minder dan 10 nummers of zelfs geen enkel aan.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij hem de nummers willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel nummer aanvinkt, de 10 nummers hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan 10 nummers aanvinkt, worden hem één of meerdere bijkomende nummers willekeurig toegekend teneinde 10 nummers te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem willekeurig toegekende nummers door één of meerdere nummers van zijn keuze te vervangen.

Het informaticasysteem combineert de 10 in overeenstemming met de bepalingen van het tweede lid aangeduide nummers teneinde minstens 10 verschillende spelcombinaties van 6 getallen te vormen. Deze combinering wordt zo uitgevoerd dat een winst kan gegarandeerd worden wanneer er onder de 10 gespeelde nummers minstens 3 van de zes winnende nummers voorkomen die worden aangeduid door de lottrekking bedoeld in artikel 64.

Art. 53.De deelneming aan de Joker+ gebeurt naar keuze van de speler ofwel samen met de deelneming aan de Lotto, ofwel los daarvan.

Wanneer de deelneming aan de Joker+ samen met de deelneming aan de Lotto gebeurt, dan berust zij op de volgende modaliteiten : 1° de deelneming aan de Joker+ is verbonden met het gebruik van het enkelvoudig formulier, het multi formulier, het multimix formulier of de « combinatiemodus »-formule;2° de deelneming gebeurt, naar keuze van de speler, met 1, 2, 3 of 4 Joker+-combinaties, dewelke hem standaard worden toegewezen.De speler beschikt over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem standaard toegewezen Joker+-combinaties te weigeren en hun vervanging door andere te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler over de mogelijkheid om het sterrenbeeld te kiezen voor elk van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. De speler beschikt echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van het getal of de getallen van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11, tweede lid; 3° de deelneming aan de Joker+ is niet verplicht. Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan de Lotto, dan gebeurt zij, naar keuze van de speler, met 2, 4, 6, 8, 10, of 12 Joker+-combinaties, dewelke hem standaard worden toegewezen. De speler beschikt over de mogelijkheid om één of meerdere van de hem standaard toegewezen Joker+-combinaties te weigeren en hun vervanging door andere te vragen. In voorkomend geval beschikt de speler over de mogelijkheid om het sterrenbeeld te kiezen voor elk van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. De speler beschikt echter niet over de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van het getal of de getallen van de Joker+-combinaties waarmee hij wenst deel te nemen. Deze worden hem steeds toegewezen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11, tweede lid.

Art. 54.De speler die gebruik maakt van het enkelvoudig formulier of van de « combinatiemodus »-formule, kiest het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen. Dit aantal is vastgelegd op 1, 2, 4, 6 of 10 trekkingen.

De speler die gebruik maakt van het multi formulier of het multimix formulier beschikt niet over de mogelijkheid het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen, te kiezen. Dit aantal is steeds vastgelegd op 1.

Naast de mogelijkheden bedoeld in het eerste en het tweede lid, beschikt de speler over de mogelijkheid te kiezen voor een voortdurende deelneming aan opeenvolgende trekkingen waarvan het aantal trekkingen niet op voorhand kan bepaald worden.

Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan de Lotto, kiest de speler, hetzij het aantal trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen, waarbij dit aantal vastgelegd is op 1, 2, 4, 6 of 10 trekkingen, hetzij kiest hij voor een voortdurende deelneming aan opeenvolgende trekkingen waarvan het aantal trekkingen niet op voorhand kan bepaald worden.

Wanneer de deelneming aan de Joker+ samen met de deelneming aan de Lotto gebeurt, dan betreft de deelneming aan de Joker+ enkel de Joker+-trekkingen die samen met die van de Lotto georganiseerd worden.

Wanneer de deelneming aan de Joker+ losstaat van de deelneming aan de Lotto, dan betreft de deelneming aan de Joker+ alle Joker+-trekkingen die samen met die van de Lotto georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij.

Art. 55.Het bedrag van de verschuldigde Lotto-inzet voor een enkelvoudig formulier is het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid, het aantal ingevulde roosters en het gekozen aantal trekkingen.

Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.

Het bedrag van de verschuldigde Lotto-inzet per trekking voor een multi formulier is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid en het totale aantal spelcombinaties van 6 nummers dat wordt gerealiseerd door het geheel van de ingevulde roosters. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee parameters.

Het bedrag van de verschuldigde Lotto-inzet per trekking voor een multimix formulier is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid en het totale aantal spelcombinaties van 6 nummers dat wordt gerealiseerd in functie van het aantal gespeelde multimix roosterparen en het aantal in de « Vast(e) nummer(s) » roosters en de « Variabele nummers » roosters van elk van deze roosterparen aangevinkte nummers. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee parameters.

Het bedrag van de verschuldigde Lotto-inzet voor de « combinatiemodus » is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid, de 10 gerealiseerde spelcombinaties van 6 nummers en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.

Het bedrag van de verschuldigde Joker+-inzet voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1,50 euro bedoeld in artikel 11, vierde lid, het gekozen aantal deelnemende Joker+-combinaties en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.

Het bedrag van de verschuldigde Joker+-inzet per trekking voor een multi formulier en voor een multimix formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : de inzet van 1,50 euro bedoeld in artikel 11, vierde lid en het gekozen aantal deelnemende Joker+-combinaties. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee parameters.

Het bedrag van de verschuldigde Joker+-inzet voor de « combinatiemodus » is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1,50 euro bedoeld in artikel 11, vierde lid, het gekozen aantal deelnemende Joker+-combinaties en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.

Wanneer de deelneming aan de Lotto samen met de deelneming aan de Joker+ gebeurt, dan is de totale verschuldigde inzet gelijk aan de som van de Lotto-inzet en de Joker+-inzet, berekend in overeenstemming met de bepalingen van lid 1 tot 7.

Het bedrag van de verschuldigde inzet voor de deelneming aan de Joker+ alleen stemt overeen met de vermenigvuldiging van drie parameters : de inzet van 1,50 euro bedoeld in artikel 11, vierde lid, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het gekozen aantal trekkingen.

Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde twee eerste parameters.

Art. 56.Aan de speler wordt in een samenvattend schermbeeld een vooruitblik van de deelnemingsverwerving gegeven, meer bepaald de gekozen spelparameters en de bijhorende inzet, en hij wordt uitgenodigd deze te controleren alvorens ze te bevestigen. Indien hij dat wenst, beschikt de speler op dat ogenblik nog steeds over de mogelijkheid hetzij af te zien van de deelname aan het spel, hetzij de gekozen spelparameters te wijzigen. Wanneer hij op de knop « bevestigen » klikt, stemt de speler in met de spelparameters van zijn deelnemingsverwerving, dewelke definitief worden en niet langer gewijzigd kunnen worden.

Na de bevestiging bedoeld in het eerste lid, wordt de speler door een schermbeeld geïnformeerd dat zijn deelnemingsverwerving : 1° hetzij geweigerd wordt, wanneer zij aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van artikel 58.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm; 2° hetzij aanvaard wordt, wanneer zij geen aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van artikel 58.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm die de registratie van zijn deelnemingsverwerving bevestigt en die de gekozen spelparameters en een transactienummer vermeldt. Door de Nationale Loterij wordt tevens een elektronische boodschap die deze gegevens herneemt, verzonden aan de speler. Tegelijkertijd wordt het inzetbedrag onherroepelijk gedebiteerd van de beschikbare tegoeden op zijn « spelersrekening ».

Art. 57.Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 58, berust het debiteren van een « spelersrekening » voor de verschuldigde inzet voor een deelnemingsverwerving, op volgende modaliteiten : 1° bij een deelnemingsverwerving betreffende een enkelvoudig formulier of de « combinatiemodus » en betrekking hebbend op een deelneming aan 1, 2, 4, 6 of 10 trekkingen, stemt de gedebiteerde inzet overeen met degene die verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen.Het debiteren wordt in één keer uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in artikel 56, tweede lid, 2°; 2° bij een deelnemingsverwerving betreffende een multi formulier of een multimix formulier, stemt de gedebiteerde inzet overeen met degene die verschuldigd is voor één trekking.Het debiteren wordt uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in artikel 56, tweede lid, 2°; 3° bij een deelnemingsverwerving betreffende een voortdurende deelneming, wordt de verschuldigde inzet trekking per trekking gedebiteerd.Wanneer de bepalingen van artikel 58 voor een bepaalde trekking van toepassing zijn, wordt de speler hiervan verwittigd door een elektronische boodschap die hem wordt toegestuurd door de Nationale Loterij waarin wordt gepreciseerd dat hij niet aan de bewuste trekking zal deelnemen. Wanneer de bepalingen van artikel 58 voor drie opeenvolgende trekkingen van toepassing zijn, schorst de Nationale Loterij de voortdurende deelneming van de betreffende speler. Deze deelneming zal, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 58, enkel terug geactiveerd worden mits een tussenkomst van de speler via zijn « spelersrekening »; 4° bij een deelnemingsverwerving aan de Joker+ alleen die meerdere trekkingen betreft, stemt de gedebiteerde inzet overeen met degene die verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen.Onverminderd de bepalingen van 3°, wordt de inzet trekking per trekking gedebiteerd bij een voortdurende deelneming aan de Joker+.

Art. 58.Onder voorbehoud van de bepalingen die Wij hebben vastgelegd in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen, wordt elke deelnemingsverwerving geweigerd door de Nationale Loterij, wanneer de speler wenst deel te nemen aan een trekking waarvoor de registratie van deelnemingsverwervingen afgesloten is.

Art. 59.De speler die voortdurend deelneemt aan de Lotto, aan de Joker+, of aan de Lotto en de Joker+ beschikt op elk ogenblik over de mogelijkheid hieraan een einde te stellen mits een wijziging door hemzelf van de passende parameter van zijn « spelersrekening ».

In geval van wijziging van de deelnemingsregels van de Lotto of van de Joker+, inzonderheid van diegene die betrekking hebben op de vier spelparameters, zijnde de spelmatrix, de verschuldigde inzet, de verdeling en het bedrag van de winsten en het aantal trekkingen per week, zal er slechts continuïteit van deelneming aan deze openbare loterijen krachtens de nieuwe regels zijn mits het voorafgaand akkoord van de speler. De afwezigheid van zijn instemming stelt automatisch een einde aan zijn voortdurende deelneming.

Art. 60.De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om een eerder door hem bevestigde deelnemingsverwerving op identieke wijze te herspelen.

Art. 61.Voorafgaand aan elke deelnemingsverwerving heeft de speler de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie die de kenmerken en de modaliteiten uiteenzet van de verschillende aangeboden spelmogelijkheden.

Art. 62.De artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eerste lid 1, 11, eerste en derde lid 1 en 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 75, 78, 79, 80, 84 en 85, zijn niet van toepassing op de deelneming aan de Lotto en aan de Joker+ via het Internet. HOOFDSTUK V. - Geldigheid van de deelneming

Art. 63.De deelneming is pas effectief indien de deelnemingsgegevens die, hetzij voorkomen op de in de artikelen 13 en 14, § 2 bedoelde speltickets en op de in artikel 25 bedoelde abonnementbevestiging, hetzij overeenstemmen met die van de bevestigde en aanvaarde deelnemingsverwervingen, zoals bedoeld in artikel 56, tweede lid, 2°, door de Nationale Loterij vóór de betreffende trekking werden weggeschreven op een gegevensdrager. Deze gegevensdrager moet door een gerechtsdeurwaarder vóór de trekking worden verzegeld. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt de verzegeling door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger.

Als er, om welke reden ook, geen overschrijving op een gegevensdrager is verricht volgens de in het eerste lid bedoelde voorwaarden, worden de inzetten terugbetaald. In het geval van een deelnemingsverwerving via een online-centrum gebeurt de terugbetaling op vertoon van het spelticket. HOOFDSTUK VI. - De Lotto-trekkingen

Art. 64.Naar keuze van de Nationale Loterij, wordt de Lotto-trekking : 1° verricht door middel van een trekkingstrommel, met daarin 45 van 1 tot 45 genummerde ballen van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht.Zeven ballen worden achtereenvolgens uit de trommel verwijderd. Een verwijderde bal mag niet in de trommel worden teruggelegd. De eerste zes verwijderde ballen bepalen de winnende nummers. De zevende verwijderde bal bepaalt een nummer dat « Bonusnummer » wordt genoemd. De ballen worden telkens door elkaar gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd; 2° verricht door middel van een fysiek hulpmiddel, verschillend van datgene bedoeld in 1°, of door middel van alle elektronische of informatica-hulpmiddelen.Ongeacht het hulpmiddel dat gebruikt wordt, dit hulpmiddel zal steeds gebaseerd zijn op een proces waarbij gegarandeerd wordt dat enkel het toeval instaat voor de bepaling van de zes winnende nummers en het bonusnummer, beide zoals bedoeld in 1°. HOOFDSTUK VII. - De Joker+-trekkingen

Art. 65.Naar keuze van de Nationale Loterij wordt de trekking van de winnende Joker+-combinatie als volgt verricht : 1° door middel van zeven trekkingstrommels.In elk van de zes eerste trommels worden tien van 0 tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit elke trommel verwijderd. De cijfers die op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen respectievelijk, in volgorde van de opstelling van de trommels en te beginnen met de linker trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek, het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van de winnende Joker+-combinatie. In de zevende en uiterst rechtse trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek worden twaalf ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Op elk van deze ballen staat, in een grafische vorm, een verschillend sterrenbeeld afgebeeld. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit de trommel verwijderd; 2° door middel van twee trekkingstrommels.In de eerste trommel worden tien van 0 tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. In voorkomend geval wordt er zes keer één bal verwijderd, met dien verstande dat de verwijderde bal telkens opnieuw in de trommel wordt gelegd alvorens een volgende bal eruit wordt verwijderd, en dat de ballen telkens door elkaar worden gemengd vooraleer er een bal uit de trommel wordt verwijderd. De cijfers die op de uit de trommels verwijderde ballen staan, vormen achtereenvolgens, in volgorde van hun trekking, het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van de winnende Joker+-combinatie. In de tweede trommel worden twaalf ballen gelegd van hetzelfde materiaal, dezelfde grootte en hetzelfde gewicht. Op elk van deze ballen staat, in een grafische vorm, een verschillend sterrenbeeld afgebeeld. Na het door elkaar mengen van de ballen, wordt er één bal uit de trommel verwijderd; 3° door middel van een fysiek hulpmiddel, verschillend van diegene bedoeld in 1° en 2°, of door middel van alle elektronische of informatica-hulpmiddelen.Ongeacht het hulpmiddel dat gebruikt wordt, dit hulpmiddel zal steeds gebaseerd zijn op een proces waarbij gegarandeerd wordt dat enkel het toeval instaat voor de bepaling van de winnende Joker+-combinatie. HOOFDSTUK VIII. - Bepaling van de loten van de Lotto

Art. 66.Zodra het resultaat van de trekking bekend is, worden de winnende spelcombinaties, overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid, ingedeeld in rangen, van de hoogste tot de laagste. Rang 1 is de hoogste rang en rang 8 de laagste.

Geven recht op een lot, de spelcombinaties waarin op basis van de trekkingsuitslag voorkomen : 1° de 6 winnende nummers.Deze spelcombinaties behoren tot rang 1; 2° 5 winnende nummers en het bonusnummer.Deze spelcombinaties behoren tot rang 2; 3° 5 winnende nummers.Deze spelcombinaties behoren tot rang 3; 4° 4 winnende nummers en het bonusnummer.Deze spelcombinaties behoren tot rang 4; 5° 4 winnende nummers.Deze spelcombinaties behoren tot rang 5; 6° 3 winnende nummers en het bonusnummer.Deze spelcombinaties behoren tot rang 6; 7° 3 winnende nummers.Deze spelcombinaties behoren tot rang 7; 8° 2 winnende nummers en het bonusnummer.Deze spelcombinaties behoren tot rang 8.

Elke spelcombinatie wordt slechts één maal gerangschikt, met name in de hoogste rang waartoe zij behoort.

Voor een spelcombinatie van zes nummers die deelneemt aan een trekking bedraagt de winstkans één op : 1° 8 145 060 in rang 1;2° 1 357 510 in rang 2;3° 35 723,95 in rang 3;4° 14 289,58 in rang 4;5° 772,41 in rang 5;6° 579,31 in rang 6;7° 48,28 in rang 7;8° 64,37 in rang 8;9° 25,40 voor alle rangen samen.

Art. 67.Per trekking wordt : 1° 13,50 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet toegewezen aan de in rang 1 winnende spelcombinaties;2° 3,69 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet toegewezen aan de in rang 2 winnende spelcombinaties;3° 3,50 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet toegewezen aan de in rang 3 winnende spelcombinaties;4° 1,75 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet toegewezen aan de in rang 4 winnende spelcombinaties;5° 3,24 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet toegewezen aan de in rang 5 winnende spelcombinaties;6° 1,73 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet toegewezen aan de in rang 6 winnende spelcombinaties;7° een forfaitaire winst van 5 euro toegekend aan elke in rang 7 winnende spelcombinatie;8° een forfaitaire winst van 3 euro toegekend aan elke in rang 8 winnende spelcombinatie;9° 4 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 68, tweede en derde lid, naar een fonds, « Boosterfund » genaamd, doorgestort;10° 3 % van de globale voor deze trekking geregistreerde inzet naar een fonds, « Jackpotfund » genaamd, doorgestort.

Art. 68.Voor elke trekking wordt een gegarandeerd minimumbedrag globaal toegekend aan de in rang 1 winnende spelcombinaties. Onder « gegarandeerd minimumbedrag » wordt verstaan : een door de Nationale Loterij vastgelegd en bekendgemaakt bedrag dat niet minder mag bedragen dan 500.000 euro en niet meer dan 1.500.000 euro.

Wanneer een trekking minstens één in rang 1 winnende spelcombinatie aanwijst, wordt aan rang 1 van de eerstvolgende trekking, naast het bedrag dat resulteert uit de toepassing van het in artikel 67, 1° bedoelde percentage, ook het bedrag dat resulteert uit de toepassing van het in artikel 67, 9° bedoelde percentage toegekend. Indien de som van deze twee bedragen niet toelaat het in het eerste lid bedoelde gegarandeerd minimumbedrag te bereiken, dan wordt het bijkomend bedrag nodig om het gegarandeerd minimumbedrag te bereiken, afgehouden op het « Boosterfund ».

Art. 69.Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 73 wordt, wanneer een trekking geen enkele in rang 1 winnende spelcombinatie aanwijst, het globaal aan deze rang toegekende bedrag toegekend aan het deel dat globaal wordt toegekend aan rang 1 van de eerstvolgende trekking met minstens één in die rang winnende spelcombinatie. Het bedrag waarvan rang 1 globaal geniet kan aan het publiek voorgesteld worden onder de benaming « Jackpot ».

Wanneer een trekking geen enkele in rang 2, 3, 4 of 5 winnende spelcombinatie aanwijst, wordt het deel dat globaal aan de betreffende rang is toegekend, toegekend aan de eerstvolgende lagere rang met minstens één winnende spelcombinatie, zonder dat daarbij kan afgedaald worden onder rang 6.

Wanneer een trekking geen enkele in rang 6 winnende spelcombinatie aanwijst, wordt het globaal aan deze rang toegekend bedrag, naar keuze van de Nationale Loterij, hetzij door haarzelf verworven, hetzij doorgestort naar het « Boosterfund » of naar het « Jackpotfund ».

Art. 70.Het deel dat respectievelijk globaal toegekend is aan de rangen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 wordt in gelijke delen verdeeld onder de in de betreffende rang winnende spelcombinaties.

Art. 71.Als een aan een in rang 2, 3, 4, 5 of 6 winnende spelcombinatie toegewezen lot hoger is dan een lot dat toegewezen is aan een in een hogere rang winnende spelcombinatie, worden de bedragen die globaal toegewezen worden aan de betreffende rangen samengeteld en wordt het aldus bekomen totaal in gelijke delen verdeeld onder de in de betreffende rangen winnende spelcombinaties. Wanneer het meer dan twee rangen betreft, worden de bedragen die globaal toegewezen worden aan deze rangen samengeteld en wordt het aldus bekomen totaal in gelijke delen verdeeld onder de in deze rangen winnende spelcombinaties. In elk van deze denkbeeldige situaties wordt het bedrag van elk lot afgerond op 10 eurocent naar beneden.

Als een aan een in rang 1, 2, 3, 4, 5 of 6 winnende spelcombinatie toegewezen lot lager is dan 5 euro, genieten de betreffende spelcombinaties elk van een forfaitair lot van 5 euro. Het bijkomend bedrag dat nodig zou zijn om dit bedrag te bereiken, wordt afgehouden op het « Boosterfund ».

Wanneer de bepalingen van het eerste en het tweede lid samen van toepassing zijn, worden deze van het eerste lid toegepast vóór deze van het tweede lid.

Art. 72.Het bedrag van de loten wordt als volgt afgerond : 1° op één euro naar boven voor de loten die worden toegewezen aan de in rang 1 winnende spelcombinaties, wanneer de verdeling in gelijke delen van het globaal over de winnende spelcombinaties te verdelen bedrag aanleiding geeft tot een decimaal lotenbedrag;2° op 10 eurocent naar beneden voor de loten die worden toegewezen aan de in de rangen 2, 3, 4, 5 of 6 winnende spelcombinaties, wanneer de verdeling in gelijke delen van het globaal te verdelen bedrag aanleiding geeft tot een decimaal lotenbedrag.

Art. 73.Onder voorbehoud van de bepalingen van lid 3 en 4, wordt, voor de toepassing van huidig artikel, onder « reeks » verstaan : een reeks van zes opeenvolgende trekkingen die geen in rang 1 winnende spelcombinatie aanwijzen.

Het bedrag dat globaal aan de in rang 1 winnende spelcombinaties van de laatste trekking van een reeks wordt toegekend, wordt toegewezen aan rang 1 van de eerstvolgende trekking. Wanneer deze trekking geen enkele in rang 1 winnende spelcombinatie aanwijst, wordt het deel dat globaal aan deze rang is toegewezen, toegekend aan de eerstvolgende lagere rang met minstens één winnende spelcombinatie, zonder dat daarbij kan afgedaald worden onder rang 6. Wanneer deze trekking geen enkele in rang 6 winnende spelcombinatie aanwijst, wordt het globaal aan deze rang toegekend bedrag, naar keuze van de Nationale Loterij, hetzij door haarzelf verworven, hetzij doorgestort naar het « Boosterfund » of naar het « Jackpotfund ».

Wanneer een reeks verstrijkt, wordt het aantal trekkingen van de volgende reeks verhoogd met één eenheid ten opzichte van diegene waarop zij volgt.

Na het verstrijken van de twee eerste reeksen die in toepassing van huidig besluit worden georganiseerd, kan de Nationale Loterij, naar haar keuze : 1° de toepassing van de reeksen zoals bedoeld in lid 1, 2 en 3, voortzetten;2° een nieuwe aaneenschakeling van reeksen starten, waarvan de eerste reeks een even groot of een lager aantal trekkingen telt dan die bedoeld in het eerste lid;3° de toepassing van de reeksen zoals bedoeld in lid 1, 2 en 3, beëindigen.In voorkomend geval wordt voor elke trekking : a) een gegarandeerd minimumbedrag globaal toegekend aan de in rang 1 winnende spelcombinaties.Indien het bedrag dat resulteert uit de toepassing van het in artikel 67, 1° bedoelde percentage, waaraan, naar keuze van de Nationale Loterij, het bedrag dat resulteert uit de toepassing van het in artikel 67, 9° bedoelde percentage, kan worden toegevoegd, niet toelaat het in het eerste lid bedoelde gegarandeerd minimumbedrag te bereiken, dan wordt het bijkomend bedrag nodig om het gegarandeerd minimumbedrag te bereiken, afgehouden op het « Boosterfund »; b) die geen enkele in rang 1 winnende spelcombinatie aanwijst, het globaal aan deze rang toegekende bedrag toegekend aan het deel dat globaal wordt toegekend aan rang 1 van de eerstvolgende trekking met minstens één in die rang winnende spelcombinatie.Het bedrag waarvan rang 1 globaal geniet kan aan het publiek voorgesteld worden onder de benaming « Jackpot »; c) die geen enkele in rang 2, 3, 4 of 5 winnende spelcombinatie aanwijst, het deel dat globaal aan de betreffende rang is toegekend, toegekend aan de eerstvolgende lagere rang met minstens één winnende spelcombinatie, zonder dat daarbij kan afgedaald worden onder rang 6;d) die geen enkele in rang 6 winnende spelcombinatie aanwijst, het globaal aan deze rang toegekend bedrag, naar keuze van de Nationale Loterij, hetzij door haarzelf verworven, hetzij doorgestort naar het « Boosterfund » of naar het « Jackpotfund ».

Art. 74.In het kader van gerichte promotieacties kunnen de volgens de regels bedoeld in artikel 67 tot 73 toegewezen winstbedragen verhoogd worden. Deze promotieacties worden gefinancierd door het « Jackpotfund ». Het door de Nationale Loterij vastgelegde en bekendgemaakte bedrag dat globaal op dit fonds afgehouden wordt, mag niet meer bedragen dan 25.000.000 euro voor elke door de promotieactie bedoelde trekking.

Art. 75.Voor de toepassing van huidig artikel wordt onder « Speciale trekking » verstaan : een Lotto-trekking bovenop de gewone trekkingen op woensdag en op zaterdag. Elke speciale trekking wordt in overeenstemming met de volgende modaliteiten georganiseerd : 1° de speciale trekking kan aan het publiek voorgesteld worden onder een commerciële, door de Nationale Loterij vastgelegde en bekendgemaakte benaming.Deze benaming kan verschillen van de ene tot de andere speciale trekking in functie van seizoensgebonden, culturele, sportieve, feestelijke of andere evenementen waaraan de betreffende speciale trekking gewijd is; 2° de datum en het uur van de speciale trekking worden vastgelegd en bekendgemaakt door de Nationale Loterij;3° de periode waarin deelnemingsverwervingen voor een speciale trekking mogelijk zijn, worden vastgelegd en bekendgemaakt door de Nationale Loterij.Deze periode kan ten vroegste 30 kalenderdagen voor de datum van de trekking aanvangen; 4° aan elke speciale trekking kan de organisatie van een Joker+-trekking gekoppeld worden, dewelke plaats zal hebben op dezelfde dag;5° onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen bedoeld in 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° en 12°, zijn de regels, vastgelegd bij huidig besluit, van toepassing op elke speciale trekking;6° een speciale trekking wordt niet meegerekend in de samenstelling van het aantal trekkingen van de reeksen bedoeld in artikel 73;7° de Nationale Loterij kan, wanneer zij dit opportuun acht, bepalen dat de deelneming aan een speciale trekking per abonnement verbonden aan een bancaire domiciliëring of via het Internet niet toegestaan is;8° de Nationale Loterij kan deelnemingsformulieren uitbrengen die uitsluitend voor speciale trekkingen kunnen worden gebruikt.Deze formulieren beantwoorden aan de karakteristieken van de formulieren bedoeld in de artikelen 6 tot 9, met uitzondering van de parameter die betrekking heeft op het aantal trekkingen. Indien de Nationale Loterij het opportuun acht de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan opeenvolgende speciale trekkingen, mag dit aantal niet meer dan 12 bedragen; 9° de deelneming via de « Quick Pick » formule, volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 18, is toegestaan, met uitzondering van de parameter die betrekking heeft op het aantal trekkingen.Indien de Nationale Loterij het opportuun acht de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan opeenvolgende speciale trekkingen, mag dit aantal niet meer dan 12 bedragen; 10° het in artikel 74 bedoelde bedrag van 25.000.000 euro mag, naar keuze van de Nationale Loterij, hoogstens gebracht worden naar 30.000.000 euro. Zij maakt het vastgelegde bedrag bekend; 11° wanneer een speciale trekking geen enkele in rang 1 winnende combinatie aanwijst, wordt het deel dat globaal aan deze rang wordt toegewezen, naar keuze van de Nationale Loterij : a) hetzij toegekend aan de eerstvolgende lagere rang met minstens één winnende spelcombinatie, zonder dat daarbij kan afgedaald worden onder rang 6.Wanneer deze trekking geen enkele in rang 6 winnende spelcombinatie aanwijst, wordt het globaal aan deze rang toegekend bedrag, naar keuze van de Nationale Loterij, hetzij door haarzelf verworven, hetzij doorgestort naar het « Boosterfund » of naar het « Jackpotfund »; b) hetzij toegevoegd aan het deel dat globaal wordt toegekend aan rang 1 van een volgende speciale trekking, waarvan de datum vastgelegd en bekendgemaakt wordt door de Nationale Loterij;c) hetzij toegevoegd aan het deel dat globaal wordt toegekend aan rang 1 van een volgende gewone trekking op woensdag of zaterdag, waarvan de datum vastgelegd en bekendgemaakt wordt door de Nationale Loterij;d) hetzij doorgestort naar het « Boosterfund » of naar het « Jackpotfund »;e) hetzij door de Nationale Loterij verworven;12° wanneer een speciale trekking geen enkele in rang 2, 3, 4, 5 of 6 winnende spelcombinatie aanwijst, zijn de bepalingen van artikel 69, tweede en derde lid van toepassing.

Art. 76.De Nationale Loterij mag overdrachten van bedragen uitvoeren, in beide richtingen, tussen het « Boosterfund » en het « Jackpotfund », alsook er elk door haar noodzakelijk geacht bedrag aan toevoegen of afhouden. HOOFDSTUK IX. - Bepaling van de loten van de Joker+

Art. 77.§ 1. De loten van de Joker+ bedragen forfaitair 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 en 1,5 euro.

Geeft recht op een lot van : 1° 200.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie; 2° 20.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan het getal overeenstemt met het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze groep van zes overeenstemmende cijfers wordt « winnende groep » genoemd; 3° 2.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen en voor de tientallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen, de honderdtallen, de duizendtallen en de tienduizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van vijf overeenstemmende cijfers worden « winnende groepen » genoemd; 4° 200 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen en voor de honderdtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen, de honderdtallen en de duizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie.Deze twee groepen van vier overeenstemmende cijfers worden « winnende groepen » genoemd; 5° 20 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen en voor de duizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden, de tientallen en de honderdtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie.Deze twee groepen van drie overeenstemmende cijfers worden « winnende groepen » genoemd; 6° 5 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen en voor de tienduizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden en de tientallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie.Deze twee groepen van twee overeenstemmende cijfers worden « winnende groepen » genoemd; 7° 2 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen van haar getal overeenstemt met dat van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden van haar getal overeenstemt met dat van het getal van de winnende Joker+-combinatie;8° 1,50 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan het sterrenbeeld overeenstemt met dat van de winnende Joker+-combinatie, uitgezonderd de deelnemende Joker+-combinatie die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie. Het cumuleren van loten is toegestaan. Cumulatie is evenwel niet van toepassing binnen eenzelfde winnende groep. Deze winnende groep geniet enkel van het hoogste hem toegekende lot met toepassing van het tweede lid. § 2. In het kader van promotieacties kan de Nationale Loterij een bijkomend bedrag, « promotioneel bedrag » genaamd, toekennen aan de Joker+-combinaties die genieten van een lot van 200.000 euro. De toekenning van dit promotioneel bedrag gebeurt in overeenstemming met de hiernavolgende regels : 1° onverminderd de bepalingen van 3°, kan het promotioneel bedrag per Joker+-trekking niet lager zijn dan 2.500 euro, noch hoger dan 175.000 euro. De Nationale Loterij legt dit bedrag vast en maakt het bekend; 2° wanneer een Joker+-trekking geen enkele winnende Joker+-combinatie die 200.000 euro wint, aanwijst, kan het eraan toegekende promotioneel bedrag overgedragen worden naar een andere Joker+-trekking waarvan de datum bekendgemaakt wordt door de Nationale Loterij. In voorkomend geval dient men onder Joker+-trekking de Joker+-trekkingen te verstaan die samen met de Lotto-trekkingen georganiseerd worden, alsook diegene die georganiseerd worden samen met andere openbare loterijen, uitgegeven door de Nationale Loterij en waarvan de regels door Ons vastgelegd werden met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij; 3° een overgedragen promotioneel bedrag kan gecumuleerd worden met datgene dat eventueel verbonden is met de Joker+-trekking die van de overdracht geniet; 4° wanneer het wordt toegekend, wordt het promotioneel bedrag, eventueel gecumuleerd met een of meerdere overgedragen bedragen, verdeeld in gelijke delen onder de Joker+-combinaties die genieten van een lot van 200.000 euro. Indien het resultaat van deze deling leidt tot een decimaal bedrag, dan wordt het bedrag van elk deel afgerond naar het hogere veelvoud van 100 euro.

De financiering van de promotieacties bedoeld in het eerste lid, berust op de afhouding van 4,13 % op de geregistreerde inzetten bij elke Joker+-trekking. Wanneer de toepassing van dit percentage een bedrag oplevert dat hoger ligt dan hetgeen nodig is om het promotioneel bedrag bedoeld in het eerste lid, 1°, te voeden, wordt het overschot gestort in een fonds genaamd « Joker+-speelpotfonds ».

Wanneer de toepassing van dit percentage een bedrag oplevert dat lager ligt dan hetgeen nodig is om het promotioneel bedrag bedoeld in het eerste lid, 1°, te voeden, wordt het bijkomend bedrag dat nodig is om het promotioneel bedrag te behalen, afgehouden op het « Joker+-speelpotfonds ». § 3. Behalve diegene bedoeld in § 2, kan de Nationale Loterij ook promotieacties organiseren die erin bestaan het lotenbedrag bedoeld in § 1, eerste lid, te verhogen, hoogstens met 100 %. Deze promotieacties worden gefinancierd door het « Joker+-speelpotfonds », bedoeld in § 2, tweede lid. HOOFDSTUK X. - Uitbetaling van de loten verbonden aan een deelnemingsverwerving in een onlinecentrum

Art. 78.Ongeacht hun bedrag zijn de loten betaalbaar tegen afgifte van het winnende spelticket gedurende een periode van 20 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag.

Als een trekking niet plaatsvond op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd uitgesteld naar een latere datum, loopt de in het eerste lid bedoelde termijn vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum.

Als een trekking aanleiding heeft gegeven tot een bijkomende trekking, loopt de in het eerste lid bedoelde termijn vanaf de oorspronkelijk voor de onderbroken trekking vastgelegde datum.

Na afloop van deze termijn verblijven de loten aan de Nationale Loterij.

Een winnend spelticket betreffende een deelneming aan meer dan een trekking dat ter inning wordt aangeboden vóór de laatste der trekkingen waaraan het deelneemt, wordt vervangen door een nieuw spelticket dat bruikbaar is voor de resterende trekking of trekkingen.

Art. 79.De loten worden contant betaald en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, en onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij werden vastgelegd.

Naargelang de omvang van zijn globale winstbedrag moet een winnend spelticket ter inning worden aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen online-centrum, hetzij in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij.

Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar hoofdkantoor, van haar regionale kantoren en van de online-centra. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de online-centra en de regionale kantoren mogen uitkeren. De winstbedragen die hoger liggen dan deze maximumbedragen worden uitsluitend uitbetaald ten zetel van de Nationale Loterij. Al die informatie kan overigens ook op eenvoudig verzoek bij de Nationale Loterij worden verkregen.

Art. 80.Klachten over de uitbetaling van de loten moeten, op straffe van verval, uiterlijk worden ingediend binnen een termijn van 20 weken, te rekenen vanaf de trekkingsdag.

Als het winstbedrag niet hoger is dan 2.000 euro, moeten de klachten tegen ontvangstbewijs in een online-centrum ingediend worden.

Als het winstbedrag 2.000 euro overschrijdt, moeten de klachten bij een via de post aangetekende brief aan de Nationale Loterij worden gericht.

Bij elke klacht moet het spelticket gevoegd zijn. Op de keerzijde ervan moet de speler zijn naam, voornaam en adres vermelden. Wanneer een spelticket, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de klager zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of bij een van haar Regionale Kantoren, ontvangt de klager een bewijs van afgifte. HOOFDSTUK XI. - Algemene bepalingen

Art. 81.De online-centra, andere dan degene die rechtstreeks door de Nationale Loterij worden uitgebaat, zijn onafhankelijke tussenpersonen.

Art. 82.De dag- en uurlimieten voor de deelnemingsverwervingen met het oog op een trekking, zijn verkrijgbaar in alle online-centra en kunnen worden geraadpleegd op de internetsite van de Nationale Loterij.

Art. 83.De in de artikelen 64 en 65 bedoelde trekkingen verlopen in het openbaar, onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder en onder de leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

De toevallige afwezigheid, op het geplande uur, van de gerechtsdeurwaarder vormt geen beletsel voor de trekking, die dan uitzonderlijk doorgaat onder het toezicht van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

Als een aan de gang zijnde trekking buiten de wil van de Nationale Loterij wordt onderbroken, wordt een lijst van de gedeeltelijke resultaten opgesteld door de persoon belast met het toezicht en wordt een aanvullende trekking uitgevoerd. De aanvullende trekking betreft enkel de bestanddelen die nodig zijn om de winnende Lotto-spelcombinatie en de winnende Joker+-combinatie aan te wijzen.

Als een trekking niet kan worden uitgevoerd of afgewerkt op de voorziene datum, wordt ze verricht binnen een termijn van 3 kalenderdagen volgend op de oorspronkelijk vastgelegde datum. De datum van deze trekking wordt door de Nationale Loterij vastgelegd en met alle door haar nuttig geachte middelen bekendgemaakt.

Wanneer het resultaat van een trekking niet in overeenstemming is met huidig besluit, wordt het geannuleerd en wordt de bewuste trekking overgedaan.

De trekkingsresultaten worden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onverwachte afwezigheid, door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens afgevaardigde, en worden vermeld in het door hem opgestelde proces-verbaal.

De gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens afgevaardigde regelen elk incident in verband met de trekking.

De Nationale Loterij maakt de resultaten van de trekking bekend met de door haar nuttig geachte middelen.

Art. 84.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een spelticket, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het spelticket, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het spelticket door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het spelticket een bewijs van afgifte; 2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het spelticket minderjarig is;3° als het vermoeden bestaat dat de houder het spelticket op onrechtmatige wijze heeft verworven;4° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 85.Geen enkel bezwaar, onder voorbehoud van rechterlijk beroep, wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een spelticket of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Art. 86.In het geval van een deelneming in groep, komt de Nationale Loterij niet tussenbeide in geschillen die tussen de leden van deze groep kunnen ontstaan.

Art. 87.Het is alle minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 88.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de spelers, behalve wanneer deze eraan verzaken.

Art. 89.Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. HOOFDSTUK XII. - Tijdelijke bepaling

Art. 90.Aan rang 1 van de eerste Lotto-trekking georganiseerd volgens de regels vastgelegd bij huidig besluit, wordt, naast het bedrag dat resulteert uit de toepassing van het in artikel 67, 1° bedoelde percentage, ook het bedrag dat resulteert uit de toepassing van het in artikel 67, 9° bedoelde percentage toegekend. Indien de som van deze twee bedragen niet toelaat het in het eerste lid bedoelde gegarandeerd minimumbedrag te bereiken, dan wordt het bijkomend bedrag nodig om het gegarandeerd minimumbedrag, zoals bedoeld in artikel 68, eerste lid, te bereiken, afgehouden op het « Boosterfund ». HOOFDSTUK XIII. - Opheffingsbepaling

Art. 91.Het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002, 25 oktober 2002, 19 november 2003, 13 juni 2005, 10 augustus 2005, 18 september 2008, 20 maart 2009, 6 december 2009 en 9 januari 2011, wordt opgeheven. HOOFDSTUK XIV. - Overgangsbepalingen

Art. 92.Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder : 1° Lotto 6/42 : de openbare loterij georganiseerd krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit bedoeld in artikel 91;2° Lotto 6/45 : de openbare loterij georganiseerd krachtens de bepalingen van de artikelen 1 tot 90 van dit besluit;3° rang 1 : de hoogste winstrang waartoe de spelcombinaties met de 6 winnende nummers behoren. In afwijking van de bepalingen van het in artikel 91 bedoelde koninklijk besluit en indien de trekkingen van de Lotto 6/42, die respectievelijk op zaterdag 24 september 2011 en woensdag 28 september 2011 worden georganiseerd, geen enkele in rang 1 winnende spelcombinatie aanwijzen, wordt de globaal aan deze rang toegekende som overgedragen naar rang 1 van de trekking van de Lotto 6/45 van zaterdag 1 oktober 2011.

Art. 93.Het saldo van de beschikbare tegoeden van het « Lotto-speelpotfonds », opgericht bij het in artikel 91 bedoelde koninklijk besluit van 12 december 2001, wordt doorgestort naar het « Jackpotfund ».

Het overschot aan tegoeden van het « Joker+-speelpotfonds », opgericht bij het in artikel 91 bedoelde koninklijk besluit van 12 december 2001, wordt gestort in het « Joker+-speelpotfonds ». HOOFDSTUK XV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »

Art. 94.In artikel 21/2 van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ », ingevoegd bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt de eerste paragraaf vervangen als volgt : « § 1. De enkelvoudige en meervoudige formulieren, respectievelijk bedoeld in de artikelen 8 en 9, bevatten twee reeksen vakjes.

De eerste reeks bevat vier vakjes waarin respectievelijk de getallen 1, 2, 3 en 4 zijn vermeld. De tweede reeks bevat twaalf vakjes die respectievelijk in een grafische vorm de twaalf sterrenbeelden reproduceren. De deelnemer die met 1, 2, 3, of 4 Joker+-combinaties aan de Joker+ wenst deel te nemen, merkt het vakje dat overeenstemt met het aantal van zijn keuze aan met een « x »-vormig kruis. Hij merkt eveneens naar keuze één enkel van de 12 sterrenbeelden aan met een « x »-vormig kruis. De bedragen euro 1,50, euro 3,00, euro 4,50 en euro 6,00, dewelke voorkomen in de nabijheid van de eerste reeks vakjes stemmen respectievelijk overeen met het inzetbedrag voor een deelneming aan één trekking met 1, 2, 3, of 4 Joker+-combinaties.

De deelnemer die niet aan de Joker+ wenst deel te nemen, kruist geen enkel van de 16 vakjes, bedoeld in het tweede lid, aan.

Wanneer de speler op een formulier één van de vakjes aankruist om het aantal Joker+-combinaties te bepalen, zonder dat hij een vakje dat overeenstemt met een sterrenbeeld aankruist, kan het informaticasysteem van de Nationale Loterij, naar keuze van de Nationale Loterij, hetzij het formulier ter verbetering verwerpen, hetzij toevalsgewijs : 1° één sterrenbeeld toekennen indien het gekozen aantal Joker+-combinaties overeenstemt met één;2° 1, 2, 3 of 4 sterrenbeelden, die kunnen verschillen, toekennen, wanneer het gekozen aantal Joker+-combinaties respectievelijk overeenstemt met 2, 3 of 4. De deelneming aan de Joker+ betreft uitsluitend de Joker+-trekkingen die samen met de Euro Millions-trekkingen georganiseerd worden ». HOOFDSTUK XVI. - Slotbepalingen

Art. 95.Dit besluit treedt in werking op 29 september 2011 met uitzondering van artikel 92 dat in werking treedt op 26 september 2011.

Art. 96.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^