Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 november 2009
gepubliceerd op 03 december 2009

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003432
pub.
03/12/2009
prom.
24/11/2009
ELI
eli/besluit/2009/11/24/2009003432/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° en 3°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het advies 47.197/2 van de raad van State, gegeven op 7 oktober 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het gebruik van de instrumenten van de informatiemaatschappij sedert meerdere jaren ingeburgerd is bij een groot deel van het publiek;

Overwegende dat het Internet een instrument van de informatiemaatschappij is, dat zowel door de openbare overheden als door de privé-sector wordt gehanteerd, niet enkel om in de brede zin van het woord informatie te verspreiden, maar ook om aan het publiek verscheidene producten en diensten op afstand aan te bieden;

Overwegende dat het voor consumenten mogelijk maken om via het Internet deel te nemen aan de openbare loterijen, inzonderheid trekkings- en krasloterijen, een initiatief is dat duidelijke voordelen biedt aan de consumenten;

Overwegende dat het beheerscontract dat gesloten werd tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij uitdrukkelijk voorziet in haar verplichting om gebruik te maken van de nieuwste technieken indien deze kunnen bijdragen tot het verbeteren van de aangeboden producten en diensten;

Overwegende dat het spelaanbod dat voorgesteld wordt door de Nationale Loterij via het Internet in een eerste fase, of via andere instrumenten van de informatiemaatschappij op middellange of lange termijn, zich ertoe leent om de aan deze naamloze vennootschap van publiek recht toevertrouwde kanalisatieopdracht te versterken; dat deze kanalisatieopdracht meer bepaald bestaat in het aanbieden, aan de consumenten die reeds via het Internet deelnemen aan onwettige en gevaarlijke spelen op afstand, van een wettig en beveiligd alternatief, en zulks in een gecontroleerde en met talrijke beperkingen uitgeruste omgeving ter voorkoming van buitensporig speelgedrag;

Overwegende dat de deelname aan de spelen op afstand die aangeboden worden door de Nationale Loterij verboden zal zijn voor minderjarigen; dat in deze context en in overeenstemming met beraadslaging RR nr. 51/2008 van 10 december 2008 van het Sectoraal comité van het Rijksregister, de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie de Nationale Loterij zal bijstaan in de controle van de leeftijd van de spelers die hun elektronische identiteitskaart niet gebruiken om deel te nemen aan de spelen op afstand die aangeboden worden door de Nationale Loterij;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van huidig besluit wordt verstaan onder : 1° spelen : de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij;2° spelen op afstand : spelen waarvan de deelname gebeurt met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij zoals onder andere het Internet, de mobiele telefonie en de interactieve televisie;3° deelnemingsverwerving : het registreren in real time door het informaticasysteem van de Nationale Loterij van de door de speler meegedeelde gegevens ter deelneming aan de spelen op afstand;4° verkooppunt : fysiek verkooppunt waarvoor een overeenkomst met de Nationale Loterij werd afgesloten ter erkenning van het verkooppunt als officieel verkoper van de spelen van de Nationale Loterij, of fysiek verkooppunt rechtstreeks uitgebaat door de Nationale Loterij;5° terminal : computerterminal die zich in een verkooppunt bevindt, rechtstreeks aangesloten is op het informatica-systeem van de Nationale Loterij en er in real time mee communiceert;6° printer : printer die verbonden is met de terminal bedoeld in 5°.

Art. 2.De deelname aan de spelen op afstand van de Nationale Loterij is voorbehouden aan fysieke personen van minstens 18 jaar oud.

Art. 3.Ongeacht het instrument van de informatiemaatschappij dat voor de deelname aan de spelen op afstand gebruikt wordt, de speler moet zich vooraf laten registreren bij de Nationale Loterij, en dit om een « spelersrekening » te openen.

Art. 4.Om een geïndividualiseerde « spelersrekening » te openen bij de Nationale Loterij, gebruikt de speler haar Internetsite. Bij deze handeling wordt de speler de keuze gegeven al dan niet zijn elektronische identiteitskaart te gebruiken.

Wanneer hij de elektronische identiteitskaart niet gebruikt voor de opening van een « spelersrekening », gaat de speler als volgt tewerk : 1° hij deelt zijn naam en voornaam, zijn aanspreektitel, het adres van zijn hoofdverblijfplaats, zijn geboortedatum, zijn identificatienummer van het Rijksregister en zijn bankgegevens mee;2° hij deelt zijn mailadres dat dienst zal doen als unieke gebruikersnaam, een wachtwoord naar zijn keuze en een antwoord op één of meerdere veiligheidsvragen mee;3° hij vinkt een vakje aan waarmee hij erkent kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden verbonden aan de deelname aan de spelen op afstand van de Nationale Loterij en van de reglementaire bepalingen die daarop van toepassing zijn, alsook deze te aanvaarden. Zolang niet alle in het tweede lid bedoelde verplichte formaliteiten werden vervuld, zal elke aanvraag tot opening van een « spelersrekening » verworpen worden door de Nationale Loterij.

Nadat alle in het tweede lid bedoelde formaliteiten werden vervuld, ontvangt de speler die voldoet aan de voorwaarde bedoeld in artikel 2, na controle, een melding ter bevestiging van de opening van zijn « spelersrekening ».

Wanneer er zich een wijziging voordoet in de algemene voorwaarden tot deelname aan de spelen op afstand of in de reglementaire bepalingen die daarop van toepassing zijn, moet de speler, wanneer hij verbinding maakt met zijn « spelersrekening », een vakje aanvinken waarmee hij erkent kennis te hebben genomen van deze wijzigingen.

Wanneer de speler zijn elektronische identiteitskaart gebruikt om een « spelersrekening » te openen, blijven de bepalingen bedoeld in lid 2 tot 5 van toepassing, met uitzondering van de verplichte mededeling van zijn identificatienummer van het Rijksregister.

Art. 5.Ingeval de speler zijn wachtwoord verliest, voorziet de Nationale Loterij in een procedure teneinde hem toe te laten een nieuw wachtwoord te bekomen.

Art. 6.Door gebruik te maken van zijn gebruikersnaam en wachtwoord kan een speler rechtstreeks volgende elementen van zijn « spelersrekening » aanpassen : zijn adres, zijn mailadres, zijn bankgegevens, zijn wachtwoord, het antwoord op de veiligheidsvragen en het nummer van zijn vaste of mobiele telefoon. Na afloop van dergelijke wijzigingen ontvangt de speler een melding ter bevestiging van de desbetreffende wijziging.

Art. 7.De kosten veroorzaakt door het verbinden met zijn « spelersrekening » zijn volledig voor rekening van de speler.

De verbinding met de « spelersrekeningen » is mogelijk op alle dagen gedurende een periode die niet langer mag zijn dan een maximum van 20 uren per dag. De uren waarbinnen deze verbinding mogelijk is, worden door de Nationale Loterij bekendgemaakt op haar Internetsite.

In geval van noodzaak, in het bijzonder in het geval van onderhoudswerkzaamheden, van technische panne, van aantasting van het geautomatiseerd verwerkingssysteem, van problemen veroorzaakt door het Internetnetwerk, of van andere gevallen van overmacht, kan de toegang tot de « spelersrekeningen » en tot de deelnemingsverwervingen op afstand tijdelijk worden opgeschort.

Art. 8.Een speler mag slechts titularis zijn van één enkele « spelersrekening ».

Art. 9.§ 1. Alvorens te kunnen deelnemen aan de spelen op afstand voorziet de speler zijn « spelersrekening » van geld.

De bevoorrading bedoeld in het eerste lid gebeurt uitsluitend, hetzij per bankkaart, met uitsluiting van kredietkaarten, hetzij per overschrijving, hetzij door gebruik te maken van het voorafbetaald ticket bedoeld in § 2. Zij is slechts effectief wanneer de overgemaakte sommen geregistreerd werden op de « spelersrekening » door het informaticasysteem van de Nationale Loterij. Deze registratie maakt de overgemaakte bedragen beschikbaar voor een deelname aan de spelen op afstand. § 2. De voorafbetaalde tickets zijn niet nominatief en worden verkocht door de verkooppunten aan de door de Nationale Loterij vastgelegde prijzen. Door de printer wordt een voorafbetaald ticket afgeleverd waarop volgende vermeldingen staan : de commerciële benaming waaronder hij wordt voorgesteld aan het publiek, de datum en het uur van zijn aflevering, het bedrag van zijn waarde, zijn geldigheidstermijn, een transactienummer en een controlecode bestemd voor de codering bedoeld in het derde lid. Een voorafbetaald ticket kan nog andere vermeldingen bevatten bestemd voor controle-, identificatie- en beheersdoeleinden, alsook elke door de Nationale Loterij nuttig geachte informatie of uitleg.

Door het voorafbetaalde ticket te aanvaarden, erkent de speler dat de erop voorkomende gegevens overeenstemmen met zijn wensen.

Het transactienummer en de controlecode vermeld op het voorafbetaald ticket moeten door de speler ingevoerd worden wanneer deze een verbinding heeft met zijn « spelersrekening ». Deze invoering zal zijn « spelersrekening » crediteren met het bedrag dat vermeld staat op dat ticket, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 10, § 1, 3° en 4°.

Het voorafbetaald ticket dat niet wordt gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van het derde lid tijdens de geldigheidstermijn die hij vermeldt, vervalt en geeft geen enkel recht op terugbetaling vanwege de Nationale Loterij. Het voorafbetaald ticket dat aanvaard werd door de speler en niet het voorwerp uitmaakte van een annulatie zoals bedoeld in § 3, geeft eveneens geen enkel recht op terugbetaling door de Nationale Loterij.

De gegevens die voorkomen op het voorafbetaald ticket worden weggeschreven op een gegevensdrager van de Nationale Loterij. § 3. Het is de verkooppunten toegestaan, op hun verantwoordelijkheid, om voorafbetaalde tickets te annuleren onder de modaliteiten vastgelegd door huidige paragraaf.

De annulatie van een voorafbetaald ticket door de verkooppunten kan technisch enkel worden uitgevoerd in de loop van dezelfde dag waarop het bewuste voorafbetaalde ticket werd afgeleverd, en dit meer bepaald gedurende een tijdspanne van 30 minuten onmiddellijk aansluitend op het moment van de aflevering. Buiten deze tijdspanne is, onder voorbehoud van de bepalingen van het derde lid, geen enkele annulatie nog mogelijk.

Zodra de voornoemde tijdspanne van 30 minuten, bedoeld in het tweede lid, is verstreken, kan de annulatie van een voorafbetaald ticket door de verkooppunten technisch enkel nog worden uitgevoerd na een voorafgaande toestemming van de bevoegde dienst van de Nationale Loterij, genaamd « Hotline », waarnaar de verkooppunten dienen te telefoneren.

Wanneer zij niet over alle technische gegevens beschikken die vereist zijn om een vooraf betaald ticket op de juiste manier te annuleren, moeten de verkooppunten contact opnemen met de dienst « Hotline » alvorens de annulatie uit te voeren.

Het is de verkooppunten toegestaan om voorafbetaalde tickets te annuleren wanneer : 1° de speler niet in staat is het verschuldigde bedrag te betalen;2° de printer een voorafbetaald ticket aflevert dat besmeurd, verkreukeld, gescheurd, onvolledig, of geheel of gedeeltelijk onleesbaar is;3° de printer geen voorafbetaald ticket aflevert;4° het voorafbetaald ticket niet overeenstemt met de voorkeur van en uitgedrukt door de speler. Een voorafbetaald ticket kan uitsluitend worden geannuleerd op dezelfde terminal die werd gebruikt om hem af te leveren.

Wanneer de annulatie wordt goedgekeurd, wordt er een annulatieticket afgeleverd door de printer. Dat annulatieticket en het geannuleerde voorafbetaalde ticket worden systematisch samengevoegd en verstuurd naar de Nationale Loterij. Echter, enkel het annulatieticket wordt naar de Nationale Loterij gezonden wanneer de annulatie betrekking heeft op een transactie waarvoor er geen voorafbetaald ticket kon worden afgedrukt. Wanneer de annulatie betrekking heeft op een transactie die geen aanleiding heeft gegeven tot het afdrukken van een voorafbetaald ticket en evenmin van een annuleringsticket, dan informeert het verkooppunt telefonisch de dienst « Hulplijn », bedoeld in het derde lid, hieromtrent.

Uitzonderlijk kan de Nationale Loterij zelf voorafbetaalde tickets annuleren, op verzoek van de verkooppunten. Dat verzoek dient echter te worden gestaafd door dwingende redenen, waarvan de gegrondheid uitsluitend wordt beoordeeld door de Nationale Loterij.

De annulaties van voorafbetaalde tickets worden weggeschreven op de gegevensdrager bedoeld in § 2, vijfde lid.

De Nationale Loterij waarborgt een controle van de annulaties van voorafbetaalde tickets die uitgevoerd werden door de verkooppunten.

Art. 10.§ 1. De geldelijke bevoorrading en de financiële bewegingen van een « spelersrekening » zijn onderworpen aan de hierna volgende voorwaarden en modaliteiten : 1° de beschikbare tegoeden van een « spelersrekening » vormen geen voorschotten en zijn uitsluitend bestemd om ingezet te worden op de spelen op afstand waarvan de specifieke reglementen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.De beschikbare tegoeden, die voor de spelers geen intresten opbrengen, worden bevoorraad in overeenstemming met de bepalingen bedoeld in artikel 9, § 1, tweede lid, en door de eventuele winsten toegekend door de spelen op afstand; 2° Voor elke storting van beschikbare tegoeden op een « spelersrekening » : a) is, onder voorbehoud van de bepalingen van 3°, het maximum toegelaten bedrag bepaald op 300 euro;b) is, voor de voorafbetaalde tickets en de betalingen op afstand, het minimum toegelaten bedrag bepaald op 10 euro;c) is er geen minimum bepaald voor de overschrijvingen;3° per periode van 168 uren wordt het globale bedrag aan overschrijvingen van een speler naar zijn « spelersrekening » begrensd op maximum 300 euro.Deze periode wordt berekend in overeenstemming met de bepalingen van § 2, 1°. De speler kan dit plafond herleiden tot nul, alsook het aldus gewijzigde plafond achteraf terug verhogen, zonder daarbij evenwel de 300 euro te overschrijden. Wanneer de speler een aanvraag indient om het plafond terug te verhogen, krijgt hij een bedenktermijn van 336 uren, berekend in overeenstemming met de bepalingen van § 2, 2°, alvorens de Nationale Loterij de gevraagde wijziging van de parameter uitvoert. De wijziging van de parameter is pas effectief wanneer deze geregistreerd wordt in de parameters van de « spelersrekening »; 4° het maximumsaldo aan beschikbare tegoeden op elke « spelersrekening » is begrensd op 500 euro.Elk bedrag dat dit plafond overschrijdt, inzonderheid ten gevolge van de toekenning van een winst of een storting van beschikbare tegoeden, wordt systematisch overgeschreven op de bankrekening van de speler, waarbij de eventueel aan deze overschrijving verbonden kosten worden ingehouden door de Nationale Loterij; 5° wat betreft de betaling van een winst : a) wanneer de door een spel op afstand toegekende winst een eenheidskarakter heeft van meer dan 50 euro, dan wordt deze systematisch overgeschreven op de bankrekening van de rechthebbende speler;b) wanneer het totaal der winsten toegekend door een of meerdere spelen op afstand meer dan 50 euro bedraagt, wordt het overschot systematisch overgeschreven op de bankrekening van de rechthebbende speler.De speler kan dit plafond verlagen, alsook het achteraf terug verhogen, zonder daarbij evenwel de standaardwaarde van 50 euro te overschrijden. Wanneer de speler een aanvraag indient om het plafond terug te verhogen, krijgt hij een bedenktermijn van 48 uren, berekend in overeenstemming met de bepalingen van § 2, 3°, alvorens de Nationale Loterij de gevraagde wijziging van de parameter uitvoert. De wijziging van de parameter is pas effectief wanneer deze geregistreerd wordt in de parameters van de « spelersrekening »; c) de speler beschikt over de mogelijkheid te vragen dat elke winst, ongeacht het bedrag, systematisch wordt overgeschreven op zijn bankrekening.Hij doet dit door het plafond, bedoeld in b), te verlagen naar nul; d) in geval van toekenning van een enkele winst gelijk aan 25.000 euro of meer, kan de speler verzocht worden zich te melden ten zetel van de Nationale Loterij alvorens over te gaan tot de betaling van de winst; 6° elke inzet bestemd voor een deelnemingsverwerving wordt geweigerd zodra het maximumbedrag der verliezen over alle spelen heen het plafond overschrijdt dat werd vastgelegd op een standaardwaarde van maximum 100 euro op de afgelopen 24 uren, berekend in overeenstemming met de bepalingen van § 2, 4°.Bij de bepaling van dit bedrag wordt geen rekening gehouden met verkregen winsten die in de afgelopen 24 uren opnieuw ingezet en vervolgens verloren werden. Voor de berekening van het maximumbedrag der verliezen wordt evenmin rekening gehouden met winsten van elk meer dan 50 euro. De speler kan dit plafond verlagen, zonder dat dit evenwel lager mag zijn dan het bedrag dat bepaald werd door de Nationale Loterij, alsook dit nieuwe plafond achteraf terug verhogen, zonder daarbij evenwel voormeld maximum van 100 euro te overschrijden. Wanneer de speler een aanvraag indient om het plafond terug te verhogen, krijgt hij een bedenktermijn van 48 uren, berekend in overeenstemming met de bepalingen van § 2, 3°, alvorens de Nationale Loterij de gevraagde wijziging van de parameter uitvoert. Deze wijziging van de parameter is pas effectief wanneer zij geregistreerd wordt in de parameters van de « spelersrekening ». § 2. Voor de toepassing van § 1, wordt verstaan onder : 1° 168 uren : de 168 uren die voorafgaan aan het ogenblik waarop de speler overgaat tot de storting van beschikbare tegoeden op zijn « spelersrekening »;2° 336 uren : de 336 uren die volgen op de ontvangst door de Nationale Loterij van het verzoek tot verhoging van het plafond;3° 48 uren : de 48 uren die volgen op de ontvangst door de Nationale Loterij van het verzoek tot verhoging van het plafond;4° 24 uren : de 24 uren die voorafgaan aan het ogenblik waarop de Nationale Loterij de vraag ontvangt van een deelnemingsverwerving aan spelen op afstand. § 3. Elke bevoorrading door een speler van zijn « spelersrekening » met bedragen die globaal gezien en per periode van 168 uren een overschrijding met zich meebrengen van het geplafonneerd bedrag bedoeld in § 1, 3°, wordt geweigerd door de Nationale Loterij.

Art. 11.Elke aanvaarde deelnemingsverwerving aan een spel op afstand geeft aanleiding tot de verzending door de Nationale Loterij van een bevestigingsbericht, en wordt geregistreerd in de betreffende « spelersrekening ». Deze deelnemingsverwerving : a) is niet meer te annuleren;b) is geïntegreerd in de transactiehistoriek bedoeld in artikel 12. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 10, § 1, 6°, wordt elke inzet verbonden aan een deelnemingsverwerving geput uit de « spelersrekening », voor zover de beschikbare tegoeden ervan voldoende zijn. Bij gebrek aan voldoende beschikbare tegoeden wordt elke deelnemingsverwerving geweigerd.

Art. 12.Bij een bezoek aan zijn « spelersrekening » heeft de speler de mogelijkheid een historiek van zijn financiële transacties en van zijn speltransacties te raadplegen. De door deze historiek gedekte periode kan niet kleiner zijn dan de zes laatste maanden die voorafgaan aan de dag waarop de raadpleging van de historiek plaatsvindt.

Art. 13.De speler heeft het recht te vragen dat hem de toegang wordt ontzegd tot een deel van of het geheel aan voorgestelde spelen op afstand, en dit volgens de mogelijkheden en tijdsmodaliteiten voorgesteld door de Nationale Loterij.

De speler kan op elk ogenblik vragen : 1° zijn « spelersrekening » bij de Nationale Loterij af te sluiten.In dat geval wordt het dossier van de speler afgesloten en wordt het saldo van zijn « spelersrekening » overgeschreven naar zijn bankrekening. De Nationale Loterij verzendt aan de speler een elektronische boodschap ter bevestiging van de afsluiting van zijn « spelersrekening » en de overschrijving op zijn bankrekening van het saldo ervan. De afsluiting van een « spelersrekening » heeft tot gevolg dat de gegevens bedoeld in artikel 4, tweede lid, 1° en 2°, en de historiek bedoeld in artikel 12 worden gewist; 2° een deel of het geheel van zijn winsten over te schrijven naar zijn bankrekening. Elke aanvraag van een speler om geheel of gedeeltelijk beschikbare tegoeden af te halen die hij eerder had overgeschreven op zijn « spelersrekening », wordt geweigerd. Om dit te kunnen doen, zal de speler verzocht worden zijn « spelersrekening » af te sluiten.

Wanneer een « spelersrekening » slapende is, dit is het geval wanneer deze niet het voorwerp heeft uitgemaakt van enige tussenkomst door de houder gedurende een periode van 365 opeenvolgende dagen volgend op de dag waarop de laatste tussenkomst werd geregistreerd, dan wordt het saldo ervan overgeschreven op de bankrekening van de speler. In voorkomend geval kan de « spelersrekening » afgesloten worden door de Nationale Loterij. In het geval dat de door de speler opgegeven bankrekening intussen werd afgesloten, nodigt de Nationale Loterij middels elke door haar nuttig geachte middelen de speler uit haar de wijze mee te delen waarop hij wenst dat het saldo van zijn « spelersrekening » wordt overgemaakt.

Art. 14.De door de speler uitgevoerde transacties, inzonderheid diegene verbonden aan de deelnemingsverwervingen, aan de overschrijvingen van beschikbare tegoeden, aan de inzetten die afgehouden worden van de beschikbare tegoeden, aan de door de spelen bekomen loten, aan de betaling van de loten en aan de wijzigingen van de persoonlijke gegevens van de speler, worden geregistreerd op een gegevensdrager.

Art. 15.Teneinde het risico op spelverslaving maximaal te voorkomen, publiceert de Nationale Loterij op haar site die toegang biedt tot haar spelen op afstand waarschuwingsboodschappen, adviezen ter matiging, alsook de gegevens van de personen, instellingen of begeleidingsdiensten tot wie de spelers zich kunnen richten wanneer zij daar de noodzaak toe voelen.

Art. 16.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep, moeten de klachten met betrekking tot de transacties verbonden aan het beheer van de beschikbare tegoeden, de deelnemingsverwervingen en de betaling van de loten, op straffe van verval, geadresseerd worden binnen een termijn van vijf kalendermaanden volgend op de maand waarin de registratie van de betwiste transactie op de betreffende « spelersrekening » plaats vond.

Klachten moeten per brief geadresseerd worden aan de zetel van de Nationale Loterij (Meldpunt), waarvan het adres geraadpleegd kan worden op haar Internetsite.

Art. 17.De Nationale Loterij garandeert de anonimiteit van de spelers, behalve als deze laatsten eraan verzaken.

Art. 18.De Nationale Loterij richt een « Call Center » in waartoe de speler zich kan richten teneinde begeleiding bij of informatie te krijgen over de deelname aan de spelen op afstand.

Art. 19.Huidig besluit is raadpleegbaar op de Internetsite van de Nationale Loterij.

Art. 20.Huidig besluit treedt in werking de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 21.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^