Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2008 pub. 04/09/2015 numac 2015000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/09/2015 numac 2015000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg op 31 oktober 2009. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2014 pub. 04/09/2015 numac 2015000447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/12/2009 pub. 04/09/2015 numac 2015000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg op 31 oktober 2009. - Duitse vertaling type wet prom. 20/07/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015009389 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015003284 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Casino Jackpot", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015003287 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Captain's Gold", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015003307 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Music » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 21 mei 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Music", een door de Nati - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 640) op 5 september 20(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015003308 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Spicy Cash » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Spicy Cash », een door de -van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 630) op 5 september 201(...) type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015003309 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015003310 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, de beleidscellen van de vorige regering en Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015009449 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Roeselare. - Sint-Amand. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van twee plaatsen van onderpastoor Bi Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 juni 2015. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015009454 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Willebroek. - Sint-Amandus. - Omvorming van drie plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor en overdracht van twee plaatsen van onderpastoor type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015009456 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 is voorlopig benoemd tot griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, mevr. Kielbowicz N., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Bij Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H." type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015202430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 319.01 type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015203305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming en de bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015202224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2012 inzake de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015203301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds voor de instellingen en diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid" type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015203312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende de toevoeging van artikel 8, negende lid aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015204075 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, is de aanwijzing van de heer De Lentdecker J., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn m Bij koninklijk besluit van 21 mei 2015, is mevr. Jamar S., substituut-procureur des Konings bij(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015203972 bron waalse overheidsdienst Rode Kruis van België. - Aanvaarding van een legaat Bij ministerieel besluit van 1 juli 2015 wordt het Rode Kruis van België, Waals Gewest, gemachtigd om een legaat te aanvaarden, vermaakt door de heer André Van Sompel, bij leven woonachtig te 7 Bij ministerieel besluit van 1 juli 2015 wordt het Rode Kruis van België, Waals Gewest, gemacht(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015204076 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 29 mei 2015, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, is de aanwijzing van de heer Adriaensen Ph., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamer Bij beschikking van 12 mei 2015, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het kwalificatieprofiel van 'dekker-afdichter'

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevende deel van Boek I van het Waalse Milieuwetboek wat betreft de erkenning en de subsidiëring van de milieuverenigingen type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake de subsidiëring met betrekking tot de aangelegenheden leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015000453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijziging Bij besluit van 5/01/2015, wordt het tweede artikel van het besluit van 16/02/2009 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonder "Enig artikel. De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1310 0(...) type erkenning prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015000455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 9/01/2015 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, verleend Bij besluit van 15/01/2015 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, verleend bij beslui(...) type erkenning prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing Bij besluit van 5/01/2015, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1070 83 aan de onderneming ETABL Bij besluit van 09/01/2015, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het n(...) type erkenning prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 5/01/2015, wordt de onderneming VISION SYSTEMS N.V., met als ondernemingsnummer 0 Bij besluit van 5/01/2015, wordt de onderneming ECLIPS NV, als ondernemingsnummer 0445246034, e(...) type erkenning prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 3/04/2015, wordt de onderneming RENT A BRAIN SOLUTIONS BVBA, als ondernemingsnumm Bij besluit van 08/04/2015, wordt de heer TURPIJN ALAIN, die zijn activiteiten uitoefent onder (...) type erkenning prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing Bij besluit van 8/04/2015, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1628 06 aan de onderneming STRAI Bij besluit van 8/04/2015, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nu(...) type erkenning prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijziging Bij besluit van 08.04.2015, wordt het enig artikel van het besluit van 12.08.2008 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsondern « Enig artikel De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1296 11 aan(...) type erkenning prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 27/04/2015 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, verleen Bij besluit van 6/06/2015 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, verleend bij besluit(...) type erkenning prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015031542 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel Mobiliteit. - Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015031544 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel Mobiliteit. - Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015031543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel Mobiliteit. - Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrément de l'école de cond(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015008030 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici analisten (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen (ANG15103) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma`s en vereiste ervaring op de uiterste inschrijvi(...) type lijst prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015204032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieur HVAC (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen (ANG15098) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . Diplo(...)

document

type document prom. -- pub. 04/09/2015 numac 2015204091 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige agent industrial security (niveau B), voor het Ministerie van Defensie (ANG15100) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze l(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : diploma(...) type document prom. 10/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015036103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^