Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015
gepubliceerd op 09 september 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal fonds

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015202436
pub.
09/09/2015
prom.
10/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal fonds (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal fonds.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 Wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds (Overeenkomst geregistreerd op 29 juli 2014 onder het nummer 122701/CO/149.04)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Art. 2.De statuten van het "Sociaal Fonds voor de metaalhandel" zijn bijgevoegd in bijlage.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

De collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door één van de ondertekenende partijen mits een opzegging van 6 maanden, betekend bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Deze opzegging kan slechts ingaan ten vroegste vanaf 1 januari 2016.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds, geregistreerd onder het nummer 104842/CO/149.04 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit op 21 januari 2013 (Belgisch Staatsblad van 23 april 2013), en gewijzigd door : -de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, geregistreerd onder het nummer 113021/CO/149.04 op 21 januari 2013 (Belgisch Staatsblad van 13 februari 2013); - en nogmaals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, geregistreerd onder het nummer 115016/CO/149.04 op 22 mei 2013 (Belgisch Staatsblad van 4 juni 2013).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal fonds STATUTEN VAN HET FONDS HOOFDSTUK I. - Benaming, zetel, opdrachten en duur 1. Benaming Artikel 1.Er wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht het : "Sociaal Fonds van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel" afgekort "So-ciaal Fonds voor de metaalhandel", verder in deze statuten het "fonds" genoemd.

Dit fonds wordt opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 1970, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 augustus 1978 (Belgisch Staatsblad van 19 november 1970).

Met "fonds" wordt verder in deze statuten "Sociaal Fonds voor de metaalhandel" bedoeld. 2. Zetel Art.2. De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 164. Hij kan, bij beslissing van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, naar elke andere plaats in België worden overgebracht. 3. Opdrachten Art.3. Het fonds heeft als opdracht : 3.1. de inning en de invordering van de bijdragen ten laste van de in artikel 5 bedoelde werkgevers te regelen en te verzekeren; 3.2. de toekenning en de uitkering van de aanvullende vergoedingen te regelen en te verzekeren; 3.3. de vakbondsvorming van de arbeiders te bevorderen; 3.4. de vorming en informatie van de werkgevers te stimuleren; 3.5. een deel van de werking en sommige initiatieven van de vzw "Educam" te financieren; 3.6. ten laste nemen van bijzondere bijdragen; 3.7. de inning van de bijdrage voorzien voor de financiering en inrichting van een sectoraal pensioenstelsel. 4. Duur Art.4. Het fonds wordt opgericht voor onbepaalde tijd. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 5.Onderhavige statuten zijn van toepassing op de werkgevers, de arbeiders en de arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Met "arbeiders" wordt bedoeld : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK III. - Statutaire opdrachten van het fonds 1. Inning en invordering van de bijdragen Art.6. Het fonds is gelast de inning en de invordering van de bijdragen ten laste van de in artikel 5 bedoelde werkgevers te regelen en te verzekeren. 2. Toekenning en uitkering van de aanvullende vergoedingen Art.7. Vanaf 1 juli 2014 worden alle aanvullende vergoedingen geïndexeerd op basis van de reële loonindexeringen op 1 februari 2012 en op 1 februari 2013 (de sociale index van de maand januari van het kalenderjaar wordt vergeleken met de sociale index van de maand januari van het voorgaande kalenderjaar).

Door deze berekening, met name 3,27 pct. op 1 februari 2012 en 2,08 pct. op 1 februari 2013, worden de aanvullende vergoedingen met 5,42 pct. geïndexeerd. 2.1. Aanvullende werkloosheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Art. 8.§ 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders hebben recht, ten laste van het fonds, voor elke werkloosheidsuitkering of halve werkloosheidsuitkering erkend door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en voorzien in : - artikel 26, 1° - tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht; - artikel 28, § 1 - tijdelijke werkloosheid omwille van sluiting van de onderneming wegens jaarlijks verlof; - artikel 49 - tijdelijke werkloosheid omwille van technische stoornis; - artikel 50 - tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer; - artikel 51 - tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen; van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten op de vergoeding voorzien in artikel 8, § 2 van deze statuten, voor zover zij volgende voorwaarden vervullen : - werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering; - op het ogenblik van de werkloosheid in dienst van de werkgever zijn. § 2. Vanaf 1 juli 2014 wordt het bedrag van de aanvullende werkloosheidsvergoeding vastgesteld op : - 11,60 EUR per werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering; - 5,80 EUR per halve werkloosheidsuitkering bepaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering.

Art. 9.De aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid dient te worden betaald bij jeugdvakantie en bij seniorenvakantie. 2.2. Aanvullende werkloosheidsvergoeding bij volledige werkloosheid

Art. 10.§ 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders hebben ten laste van het fonds, voor elke werkloosheidsuitkering recht op de bij artikel 10, § 2 voorziene vergoeding, met een maximum respectievelijk van 200 dagen en 300 dagen per geval, al naargelang zij op de eerste dag van de werkloosheid minder dan 45 jaar oud zijn of 45 jaar en ouder zijn, en voor zover zij volgende voorwaarden vervullen : 1. werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering;2. door een in artikel 5 bedoelde werkgever ontslagen geweest zijn;3. op het ogenblik van het ontslag, ten minste vijf jaar tewerkgesteld zijn in één of meerdere ondernemingen die onder één van de volgende paritaire comités ressorteren : - voor de ijzernijverheid (Paritair Comité 104); - voor de voortbrenging van non-ferrometalen (Paritair Comité 105); - voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (Paritair Comité 111); - voor de sectoren verwant aan de metaal-, machine- en elektrische bouw (Paritaire Subcomités 149.01, 149.02, 149.03 en 149.04); - voor de garages (Paritair Comité 112); - voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gemaakt (Paritair Subcomité 142.01); - voor de wapensmederij met de hand (Paritair Comité 147); 4. een wachttijd van vijftien kalenderdagen heb- ben vervuld. Voor de berekening van de wachttijd, worden de dagen werkloosheid en ziekte, in voorkomend geval, gelijkgesteld. § 2. Het bedrag van de aanvullende werkloosheidsvergoeding wordt vanaf 1 juli 2014 vastgesteld op : - 6,18 EUR per volledige werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering; - 3,09 EUR per halve werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering. 2.3. Aanvullende ziektevergoeding

Art. 11.§ 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders hebben na tenminste zestig dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, met uitsluiting van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van beroepsziekte of arbeidsongeval, recht, ten laste van het fonds, op een vergoeding die de uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering aanvult, voor zover de arbeiders volgende voorwaarden vervullen : - de ongeschiktheiduitkering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten bij toepassing van de wetgeving ter zake; - op het ogenblik waarop de ongeschiktheid aanvangt, in dienst zijn van een in artikel 5 bedoelde werkgever. § 2. Het forfaitair bedrag van de bij artikel 11, § 1 bedoelde vergoeding wordt vanaf 1 juli 2014 als volgt vastgesteld : - 91,94 EUR na de eerste 60 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 91,94 EUR meer na de eerste 120 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 119,71 EUR meer na de eerste 180 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 119,71 EUR meer na de eerste 240 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 119,71 EUR meer na de eerste 300 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 119,71 EUR meer na de eerste 365 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 119,71 EUR meer na de eerste 455 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 119,71 EUR meer na de eerste 545 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 119,71 EUR meer na de eerste 635 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 119,71 EUR meer na de eerste 725 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 119,71 EUR meer na de eerste 815 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 119,71 EUR meer na de eerste 905 ononderbroken ongeschiktheid; - 119,71 EUR meer na de eerste 995 dagen ononderbroken ongeschiktheid. § 3. Een arbeidsongeschiktheid kan, ongeacht de duur ervan, slechts aanleiding geven tot de toekenning van een enkele reeks vergoedingen; het hervallen in eenzelfde ziekte wordt beschouwd als integraal deel uitmakend van de vorige ongeschiktheid wanneer die zich voordoet binnen de eerste veertien dagen volgend op het einde van die periode van arbeidsongeschiktheid. § 4. Een arbeider die tijdens de ziekteperiode het werk deeltijds hervat en nog uitkeringen ontvangt van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft recht op een pro rata aanvullende ziektevergoeding. 2.4. Aanvullende vergoeding voor oudere werklozen

Art. 12.§ 1. De in artikel 5 bedoelde arbeiders die volledig werkloos worden gesteld, hebben voor elke werkloosheidsdag recht op de bij artikel 12, § 2 voorziene vergoeding onder volgende voorwaarden : - ten minste 55 jaar oud zijn op de eerste dag van de werkloosheid; - uitkeringen voor volledige werkloosheid genieten; - 20 jaar beroepsverleden kunnen bewijzen waarvan 5 jaar in de sector metaalhandel (PSC 149.04). § 2. Het bedrag van de aanvullende werkloosheidsvergoeding wordt vanaf 1 juli 2014 vastgesteld op : - 6,18 EUR per volledige werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering; - 3,09 EUR per halve werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering. § 3. Arbeiders die zijn ontslagen en een aanvullende vergoeding ontvangen conform de bepalingen van artikel 12, § 1 en § 2, behouden het recht op deze aanvullende vergoeding : - wanneer ze het werk hervatten als loontrekkende bij een andere werkgever dan de werkgever die hen heeft ontslagen en die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen; - ingeval een zelfstandige activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend op voorwaarde dat die activiteit niet wordt uitgeoefend voor rekening van de werkgever die hen heeft ontslagen of voor rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen. 2.5. Aanvullende vergoeding voor oudere zieke

Art. 13.§ 1. De in artikel 5 bedoelde arbeiders die verkeren in een toestand van blijvende arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, met uitsluiting van arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte of arbeidsongeval, hebben voor elke ziekte-uitkering recht op de bij artikel 13, § 2 voorziene vergoeding, onder de volgende voorwaarden : - ten minste 55 jaar oud zijn op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid; - uitkeringen van ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten; - een carenztijd van dertig kalenderdagen hebben vervuld, ingaande op de eerste dag van de ongeschiktheid; - 20 jaar beroepsverleden kunnen bewijzen waarvan 5 jaar in de sector metaalhandel (PSC 149.04). § 2. Het bedrag van de aanvullende ziektevergoeding wordt vanaf 1 juli 2014 vastgesteld op : - 6,18 EUR per volledige ziekte-uitkering betaald in toepassing van de reglementering op de ziekteverzekering; - 3,09 EUR er halve ziekte-uitkering betaald in toepassing van de reglementering op de ziekteverzekering. § 3. Een arbeider die tijdens de ziekteperiode het werk deeltijds hervat en nog uitkeringen ontvangt van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft recht op een pro rata aanvullende ziektevergoeding.

Art. 14.De arbeiders die de bij artikel 12 en 13 bedoelde vergoeding genieten, hebben geen recht op de bij het artikel 10, 11 en 16 voorziene vergoeding. 2.6. Aanvullende vergoeding bij sluiting van de onderneming

Art. 15.De in artikel 5 bedoelde arbeiders hebben recht op een aanvullende vergoeding in geval van sluiting van onderneming volgens de hierna bepaalde voorwaarden : 1. op het ogenblik van de sluiting van onderneming, tenminste 45 jaar oud zijn;2. op het ogenblik van de sluiting van onderneming, een anciënniteit hebben van ten minste vijf jaar in de firma;3. het bewijs leveren niet opnieuw, krachtens een arbeidsovereenkomst, te zijn aangeworven binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van het ontslag. Onder "sluiting van onderneming" zoals bedoeld bij het eerste lid van dit artikel, wordt verstaan : de volledige en definitieve stopzetting van de werkzaamheden van de onderneming of van de metaalhandelafdeling, behorende tot een grotere entiteit die deel uitmaakt van een ander paritair comité.

Het bedrag van de aanvullende vergoeding is vanaf 1 juli 2014 vastgesteld op 306,07 EUR. Dit bedrag wordt met 15,43 EUR verhoogd per jaar anciënniteit met een maximum van 1 009,52 EUR. 2.7. Aanvullende vergoeding bij stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag

Art. 16.§ 1. In toepassing van en overeenkomstig : - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 1974, in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling voor aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975); - de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag na ontslag met een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar met een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; - collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag na ploegenarbeid met een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar mits 40 jaar loopbaan met een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; - de collectieve arbeids overeenkomst van 5 oktober 1998Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998022698 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten betreffende de berekeningswijze van de aanvullende vergoeding brugpensioen, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, neemt het fonds de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering ten laste.

Deze aanvullende vergoeding wordt berekend op het ogenblik dat het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag een aanvang neemt en blijft ongewijzigd, onder voorbehoud dat zij gekoppeld is aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, volgens de modaliteiten van toepassing op de werkloosheidsuitkeringen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

Bovendien wordt het bedrag van deze aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari herzien door de Nationale Arbeidsraad, in functie van de conventionele evolutie van de lonen. § 2. De aanvullende uitkering voor volledige werkloosheid voorzien in artikel 10 van de statuten wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de aanvullende uitkering voorzien in artikel 16, § 1. § 3. Om te kunnen genieten van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag zoals vermeld in de vorige paragrafen moeten de betrokkenen vanaf 1 juli 2003 bewijzen dat zijn ten minste 5 jaar hebben gewerkt als arbeiders in een of meerdere ondernemingen ressorterend onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Indien een arbeider een anciënniteit heeft opgebouwd in een zelfde onderneming, die een bepaalde periode niet tot het Paritaire Subcomité voor de metaalhandel behoorde of die opgedeeld is in verschillende technische entiteiten behorende tot verschillende paritaire comités, dan wordt deze anciënniteit als een geheel beschouwd. § 4. Onder de voorwaarden bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 en volgens de daarin bepaalde modaliteiten behouden de arbeiders die zijn ontslagen met het oog op het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomsten of in het kader van een op ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst inzake het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag het recht op de aanvullende vergoeding : - wanneer ze het werk hervatten als loontrekkende bij een andere werkgever dan de werkgever die hen heeft ontslagen en die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen; - ingeval een zelfstandige activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend op voorwaarde dat die activiteit niet wordt uitgeoefend voor rekening van de werkgever die hen heeft ontslagen of voor rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen. § 5. Sinds 1 juli 2003 neemt het fonds de toepassing van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974 op zich indien een ondernemingsakkoord de uitbreiding van deze voordelen voorziet tot de arbeiders die een lagere leeftijd hebben dan deze bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomsten omtrent het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag binnen de sector.

Het fonds neemt dit voordeel ten laste vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de arbeider de leeftijd bereikt zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst inzake stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar van 29 april 2014, op voorwaarde dat de werkgever, op het ogenblik van het sluiten van het ondernemingsakkoord, kopie hiervan gestuurd heeft aan het fonds en dat hij de forfaitaire bijdrage, voorzien bij artikel 34, heeft vereffend. § 6. Indien een arbeider in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag, zijn rechten hieromtrent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft vastgeklikt, wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding in dit kader bij het sociaal fonds vastgeklikt. 2.8. Aanvullende vergoeding bij halftijdse loopbaanonderbreking

Art. 17.Vanaf 1 juli 2014 betaalt het fonds een aanvullende vergoeding van 76,51 EUR per maand gedurende 60 maanden aan arbeiders van 53 jaar en meer die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking conform de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 77bis van 19 december 2001 en nr. 103 van 27 juni 2012 en de hieraan aangebrachte wijzigingen in dit kader van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een uitkering ontvangen. 2.9. Syndicale premie

Art. 18.§ 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders, die sedert ten minste één jaar lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal niveau verbonden zijn, hebben recht, ten laste van het fonds, op een syndicale premie, voor zover zij op 1 oktober van het lopende jaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van de bij hetzelfde artikel 5, bedoelde ondernemingen. § 2. Het bedrag van de bij artikel 18, § 1 bedoelde syndicale premie wordt vastgelegd, op voorstel van de raad van bestuur van het fonds, in een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. 2.10. Betalingsmodaliteiten van de bovengenoemde aanvullende vergoedingen

Art. 19.§ 1. De in artikelen 8 en 9 (aanvullende werkloosheidsvergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid), 10 (aanvullende werkloosheidsvergoeding in geval van volledige werkloosheid), 11 (aanvullende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid), 12 (aanvullende vergoeding voor oudere werkloze), 13 (aanvullende vergoeding voor oudere zieken), 15 (vergoeding voor sluiting van onderneming), 16 (aanvullende vergoeding voor stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag) en artikel 17 (aanvullende vergoeding bij vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking) bedoelde vergoedingen worden rechtstreeks door het fonds aan de betrokken arbeiders uitbetaald, voor zover zij het bewijs leveren van hun recht op de vergoedingen voorzien door voormelde artikelen en volgens de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur. § 2. De in artikel 18 bedoelde vergoeding wordt uitbetaald door de interprofessionele werknemersorganisaties die op nationaal vlak verbonden zijn.

Art. 20.De raad van bestuur bepaalt de datum en de modaliteiten van de betaling van de door het fonds toegekende vergoedingen. In geen geval mag de betaling van de vergoeding afhankelijk zijn van de storting der bijdragen welke door de aan het fonds onderworpen werkgevers verschuldigd zijn. 3. Bevorderen van de vakbondsvorming Art.21. Op verzoek van de werkgevers die het voorschot hebben gedaan, betaalt het fonds de uitbetaalde lonen terug (vermeerderd met de patronale bijdragen) van de arbeiders die afwezig waren in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende de vakbondsvorming, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Art. 22.Het bedrag dat bestemd is voor de organisatie van deze vakbondsvorming wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur van het fonds. 4. Vorming en informatie van de werkgevers stimuleren Art.23. Het fonds kent aan de organisaties van de werkgevers, vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, een tussenkomst toe in de kosten voor informatie en vorming van de werkgevers. Zij wordt geïnd volgens de modaliteiten vastgesteld door de raad van bestuur. 5. Financiering van de werking en de initiatieven van de vzw "Educam" Art.24. In uitvoering van artikel 2 en artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake vorming en opleiding van 29 april 2014 financiert het fonds een deel van de werking en sommige van de initiatieven van de vzw Educam.

De vzw Educam organiseert voor de sector van de Metaalhandel de beroepsopleiding en vorming voor de arbeiders zoals omschreven in de statuten van de vzw Educam. 6. Ten laste nemen van bijzondere bijdragen Art.25. § 1. Wanneer het sociaal fonds de enige debiteur van de aanvullende vergoeding is, is hij de bijzondere werkgeversbijdrage bedoeld in artikel 117 van de bovenvermelde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) 1 (Belgisch Staatsblad van 28 december 2006), de bijzondere compenserende werkgeversbijdrage zoals bedoeld in artikel 121, alsook de inhouding betreffende het conventioneel brugpensioen/stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag zoals voorzien in het artikel 126, § 1 van de wet verschuldigd.

Wanneer het sociaal fonds en één of meerdere andere debiteurs elk een aanvullende vergoeding of een deel van de aanvullende vergoeding betalen is elke debiteur de bijzondere werkgeversbijdrage en de bijzondere compenserende werkgeversbijdrage verschuldigd op de vergoeding of op het deel van de aanvullende vergoeding die hij betaalt.

De sociale zekerheidsinhouding op de aanvullende vergoeding moet door de debiteur van de hoogste aanvullende vergoeding integraal betaald worden. § 2. De bedoelde bijzondere werkgeversbijdragen worden ten laste genomen voor de arbeiders die een aanvullende vergoeding betaald krijgen in toepassing van artikel 16 van deze overeenkomst, en voorzover het brugpensioen/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag een aanvang heeft genomen tussen 1 januari 1991 en 31 december 2016.

Ingeval van brugpensioen/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ploegenarbeid worden de bedoelde bijzondere bijdragen voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2014 vanaf de leeftijd van 56 jaar ten laste genomen.

De bijzondere bijdragen worden ten laste genomen onder bovenvermelde voorwaarden en tot de oppensioenstelling van de arbeiders.

Art. 26.De raad van bestuur van het fonds bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van artikel 25 van onderhavige statuten.

Art. 27.De voorwaarden van toekenning van de vergoedingen welke door het fonds worden verleend, evenals het bedrag kunnen gewijzigd worden op voorstel van de raad van bestuur bij beslissing van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. HOOFDSTUK IV. - Beheer van het fonds

Art. 28.Het fonds wordt beheerd door een raad van bestuur paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties.

De raad van bestuur bestaat uit zestien leden, hetzij acht vertegenwoordigers van de werkgevers en acht vertegenwoordigers van de werknemers.

De leden van de raad van bestuur worden door het Paritair Subcomité voor de metaalhandel benoemd.

Art. 29.Het voorzitterschap wordt door de werkgeversafgevaardigden waargenomen. De 1ste en 3de ondervoorzitter behoren tot de werknemersgroep en worden jaarlijks aangeduid door de raad van bestuur. De 2de ondervoorzitter behoort tot de werkgeversgroep en wordt jaarlijks door de raad van bestuur aangeduid.

Art. 30.§ 1. De raad van bestuur wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen. De voorzitter is ertoe gehouden de raad tenminste éénmaal per semester bijeen te roepen en telkens wanneer tenminste twee leden van de raad erom verzoeken. § 2. De uitnodiging vermeldt de agenda.

De notulen worden door de door de raad van bestuur aangeduide directeur opgesteld.

De uittreksels uit deze notulen worden door de voorzitter of twee bestuurders ondertekend. § 3. Wanneer tot de stemming moet worden overgegaan, dient een gelijk aantal leden van elke afvaardiging aan de stemming deel te nemen. Is het aantal ongelijk, dan onthoudt (onthouden) zich het jongste lid (de jongste leden). § 4. De raad kan slechts geldig beslissen over de op de agenda gestelde kwesties en in aanwezigheid van tenminste de helft van de leden die tot de werknemersafvaardiging en tenminste de helft van de leden die tot de werkgeversafvaardiging behoren. De beslissingen worden met een meerderheid van twee derden van de stemgerechtigden genomen.

Art. 31.§ 1. De raad van bestuur heeft tot taak het fonds te beheren en alle maatregelen te treffen die voor zijn goede werking zijn vereist. Hij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid inzake het beheer en de leiding van het fonds. § 2. De raad van bestuur, keurt de rekeningen en de begroting goed en treedt in rechte op in naam van het fonds, op vervolging en ten verzoeke van de voorzitter of van een tot dat doel afgevaardigde bestuurder. § 3. De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden of zelfs aan derden.

Voor al de andere handelingen dan deze waarvoor de raad speciale volmachten heeft verleend, volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders (een van werknemerszijde en een van werkgeverszijde). § 4. De verantwoordelijkheid van de bestuurders beperkt zich tot de uitvoering van hun mandaat en zij gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan betreffende hun beheer ten opzichte van de verplichtingen van het fonds. § 5. Een lid dat voor de vergadering van de raad van bestuur belet is, kan schriftelijk of per telefax volmacht verlenen aan een van zijn collega's behorende tot dezelfde groep (werknemers- of werkgeversgroep) om hem te vervangen. Nochtans mag geen enkel lid meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Art. 32.§ 1. De raad van bestuur richt in zijn schoot een bureau op dat is paritair samengesteld uit de voorzitter en 7 bestuurders. § 2. Het bureau staat in voor de politieke beslissingen van het fonds en werkt volgens de beslissingen of richtlijnen van de raad van bestuur. Het bureau kan zich eveneens laten bijstaan door derden of deskundigen. § 3. Het bureau wordt door de voorzitter bijeengeroepen. De voorzitter is ertoe gehouden het bureau ten minste éénmaal per semester bijeen te roepen en telkens wanneer ten minste twee leden van het bureau erom verzoeken. § 4. De uitnodiging vermeldt de agenda. § 5. De notulen worden door de door het bureau aangeduide directeur opgesteld. De uittreksels uit deze notulen worden door de voorzitter of door twee bestuurders ondertekend. § 6. De beslissing van het bureau is slechts geldig over de kwesties die op de agenda vermeld staan en bij minimum de helft van de leden van de werknemersafvaardiging en de helft van de leden van de werkgeversafvaardiging. § 7. De beslissingen worden bij unanimiteit genomen. § 8. Het bureau rapporteert aan de raad van bestuur over zijn activiteiten en beslissingen. HOOFDSTUK V. - Financiering van het fonds

Art. 33.Om de financiering van de in artikel 8 tot artikel 26 bedoelde vergoedingen en financiële tussenkomsten te verzekeren beschikt het fonds over de bijdragen welke door de bij artikel 5 bedoelde werkgevers verschuldigd zijn.

Art. 34.§ 1. Sinds 1 januari 2001 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld door een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst die algemeen bindend zal verklaard worden door koninklijk besluit. § 2. Een buitengewone bijdrage kan door de raad van bestuur van het fonds worden bepaald met bepaling van de innings- en verdelingsmodaliteiten. Deze buitengewone bijdrage moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst bekrachtigd bij koninklijk besluit.

Art. 35.§ 1. De inning en invordering van de bijdragen worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verzekerd bij toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid. § 2. De raad van bestuur van het fonds bepaalt de verdeling van de bijdragen voorzien in de artikelen 8 tot en met 26. HOOFDSTUK VI. - Begroting en rekeningen van het fonds

Art. 36.Het dienstjaar vangt aan op 1 januari en sluit op 31 december.

Art. 37.De rekeningen over het afgelopen jaar worden op 31 december afgesloten.

De raad van bestuur, evenals de door het Paritair Subcomité voor de metaalhandel aangeduide revisor of accountant, maken jaarlijks elk een schriftelijk verslag op betreffende de uitvoering van hun opdracht gedurende het afgelopen jaar. De balans, samen met de hierboven bedoelde schriftelijke jaarverslagen, moeten uiterlijk gedurende de maand juli aan het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ter goedkeuring worden voorgelegd. HOOFDSTUK VII. - Ontbinding en vereffening van het fonds

Art. 38.Het fonds kan slechts bij éénparige beslissing van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel worden ontbonden. Dit laatste dient tegelijkertijd de vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheden en hun bezoldiging vast te stellen en de bestemming van de netto-activa te bepalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^