Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/09/2006 pub. 29/10/2015 numac 2006015150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003 (2) (3) type wet prom. 27/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Opschorting van de inschrijving van een kredietbemiddelaar - BVBA AB CREDIT type wet prom. 27/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Doorhaling van de inschrijving van een kredietbemiddelaar - BVBA FINALYS

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015 wordt de heer REENAERS Benedict op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 april 2015. Hij wordt gerechtigd de graa type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015007256 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 996 van 20 september 2015, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 mei 2015 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015007258 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Aanwijzingen. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 998 van 29 september 2015 : Wordt luitenant-kolonel ****. ****, op 15 september 2015 aangewezen voor het ambt van **** bij de **** **** Wordt luitenant-kolonel ****. ****, op 30 juni 2015 ontslagen uit het ambt van **** bij ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015007260 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr.999 van 29 september 2015 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de Centrale Dienst voor Sociale en Voor meer dan 35 jaar dienst Burgerlijk Kruis Eerste Klasse Mev. Regina Basijn, administratie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015007257 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 997 van 29 september 2015, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015009536 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 wordt op datum van 11 augustus 2015 's avonds aan Mevr. Sarah VERMEULEN, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdiens type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015009548 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming Johnson Controls. - Machtiging doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015, wordt de onderneming Johnson Controls gemachtigd doorgiften t type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015011414 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 20/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015203346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015203479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2010 betreffende het stelsel van syndicaal verlof en syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015203485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2015 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204887 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015204942 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2015, dat uitwerking heeft op de datum van 31 augustus 2015 's avonds, is aan de heer Smeets J. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanto Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een vordering tot collectief herstel type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015031698 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij ministerieel besluit van 29 juli 2015 van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de vereiste bekwaamheid van de kandidaten en het programma van de vergelijkende selec type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015031699 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij ministerieel besluit van 17 juli 2015 van Minister belast met Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, de samenstelling van een **** en tot bepaling van de bijzondere voorwaarde type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de taxi's vallen type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015204882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2015 worden de cursussen van niveau II als cursus van aanvullende vorming ve

decreet

type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204791 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar lidstaten, en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te Brussel op 1 april 2015 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204793 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol, ondertekend te Mexico op 26 augustus 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Mexico op 24 november 1992 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204796 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Montevideo op 23 augustus 2013 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204794 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, ondertekend te Brussel, op 6 juli 2010 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204799 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 9 juli 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ankara op 2 juni 1987 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204792 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 20 april 1994 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204795 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 17 mei 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Kigali op 16 april 2007

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015018362 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Marc SAVERYS c.s. heeft de nietigverklaring gevord Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2015. Deze zaken zijn in(...)

document

type document prom. 16/07/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitstel van de indexering van bepaalde uitkeringen uit het gezondheids- en bejaardenbeleid voor het jaar 2015 type document prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015204885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015007248 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de categorie van de lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 986 van 9 september 2015 : Worden benoemd tot de hogere graad in het actief kader, op 26 september 2015, in hun **** : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015007255 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming van een kandidaat-beroepsofficier van niveau **** van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 991 van 20 september 2015 : Wordt de kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, op 26 september Wordt hij, op 26 september 2015 benoemd in de graad van geneesheer-kapitein, met terugwerking inzak(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015009537 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2015, wordt Mevr. Hilde VAN DER LINDEN, met ingang van 1 augustus 2015, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale dienste Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2015 wordt Mevr. Ann-Laurie SERE, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 augustus 2015 met ranginneming op 1 augustus 2014, in het Franse taalkad Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015008066 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** medewerker beheer Mobiliteit en Bekwaamheden De vergelijkende selectie van **** medewerker beheer Mobiliteit en Bekwaamheden (niveau ****) voor **** (****1501) we(...) Er zijn 3 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015204694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 oktober 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch S worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen: 1. als vertegenwo(...) type document prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015204896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel Op 6 oktober 2015 werd de heer Verbruggen, Marc, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewe Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 17 november 2015 tot 17 november 2016. type document prom. -- pub. 29/10/2015 numac 2015204895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Charleroi-Bergen Op 15 oktober 2015 werd de heer Delepiere, Alain, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Charleroi-Bergen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen
^