Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 augustus 2015
gepubliceerd op 07 september 2015

Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000472
pub.
07/09/2015
prom.
30/08/2015
ELI
eli/besluit/2015/08/30/2015000472/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 maart 1993 houdende goedkeuring van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek, betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, Slotakte, Protocol en Gemeenschappelijke Verklaring, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990;

Gelet op de beslissing nr. 2000/265/EG van de Raad van 27 maart 2000 houdende vaststelling van een financieel reglement met betrekking tot de budgettaire aspecten van het beheer door de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de overeenkomsten die deze sluit namens bepaalde lidstaten met betrekking tot de installatie en de werking van de communicatie-infrastructuur voor de Schengenomgeving SISNET, artikel 28;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode), artikelen en 4, §§ 4 et 5, 22 en 31;

Gelet op de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikelen 2 en 3;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 48 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015,l'article 2.13.2.;

Gelet op ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen., artikelen 6, § 1 en 8;

Gelet op de administratieve begroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor het begrotingsjaar 2015, de organisatieafdeling 55, programma 2, activiteit 3;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 augustus 2015;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 20.374,84 (twintigduizend driehonderd vierenzeventig en vierentachtig cent) euro wordt toegekend aan de Raad van de Europese Unie, als de Belgische bijdrage aan de financiering van de communicatie-infrastructuur voor de Schengenomgeving, "SISNET", overeenkomstig artikel 28 de beslissing nr. 2000/265/EG van de Raad van 27 maart 2000 houdende vaststelling van een financieel reglement met betrekking tot de budgettaire aspecten van het beheer door de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de overeenkomsten die deze sluit namens bepaalde lidstaten met betrekking tot de installatie en de werking van de communicatie-infrastructuur voor de Schengenomgeving SISNET.

Art. 2.Het in artikel 1 bedoelde bedrag moet worden aangerekend op het krediet ingeschreven op Sectie 13, organisatieafdeling 55, programma 2, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, op de basisallocatie 13.55.21.35.40.01 Het zal met de vermelding "VISION Contribution 2015" op de volgende rekening gestort worden : IBAN : BE90 4264 4825 2132 SWIFT: KREDBEBB Bank : KBC België Account Holder : Raad van de Europese Unie - SISNET, Wetstraat 175, 1048 Brussel.

Het zal in éénmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is.

Art. 3.Dit besluit is van toepassing, onverminderd de regels die voorzien worden door de beslissing nr. 2000/265/EG van de Raad van 27 maart 2000 houdende vaststelling van een financieel reglement met betrekking tot de budgettaire aspecten van het beheer door de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van de overeenkomsten die deze sluit namens bepaalde lidstaten met betrekking tot de installatie en de werking van de communicatie-infrastructuur voor de Schengenomgeving SISNET.

Art. 4.De Minister die bevoegd is voor toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingenvoor, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel op 30 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Th. FRANCKEN

^