Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 maart 2009
gepubliceerd op 26 maart 2009

Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000203
pub.
26/03/2009
prom.
18/03/2009
ELI
eli/besluit/2009/03/18/2009000203/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MAART 2009. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de **** inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


De **** van ****- en ****, Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals voor de laatste keer gewijzigd door de wet van 22 december 2008, hierna "wet van 15 december 1980" genoemd;

Gelet op de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd door de wet van 27 december 2006, inzonderheid de artikelen 3, 76bis en 77, hierna "wet van 15 september 2006" genoemd;

Gelet op de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid artikel 47, hierna "wet van 25 april 2007" genoemd;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals voor de laatste keer gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 december 2008, hierna "koninklijk besluit van 8 oktober 1981" genoemd;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de ****, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 7 oktober 1996, van 25 november 1996, van 12 december 1996 en van 27 mei 2004.

Overwegende de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

Overwegende de **** van 30 december 2001;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het ****;

Overwegende het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de **** federale overheidsdiensten;

Overwegende het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten;

Overwegende het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot hervorming van de loopbaan van het **** van de Algemene **** van de **** Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, **** : HOOFDSTUK ****. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Minister : de Minister die bevoegd is voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;2° personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken : de personen die bij de **** Vreemdelingenzaken een functie als contractueel ambtenaar, stagiair of statutair ambtenaar uitoefenen of die een managementfunctie uitoefenen.

Art. 2.Alle documenten of inlichtingen die, krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen, door een overheid aan de gemachtigde van de Minister moeten worden overgemaakt of te zijner kennis moeten worden gebracht worden naar de **** Vreemdelingenzaken.

Art. 3.Elke beslissing die, krachtens dit besluit, door de bevoegde gemachtigde van de Minister genomen wordt en die, krachtens de wettelijke of reglementaire bepalingen, door hem moet worden betekend kan, overeenkomstig artikel 62 van de wet van 15 december 1980, eveneens betekend worden door elk personeelslid van de **** Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van administratief assistent uitoefenen, en door de andere overheden die in het genoemde artikel bedoeld worden. HOOFDSTUK ****. - **** van bepaalde bevoegdheden van de Minister krachtens wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Art. 4.Aan de personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van adviseur-generaal uitoefenen of tot de ****4-klasse behoren wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van de volgende bepalingen van de wet van 15 december 1980 : artikel 57/32, § 1, eerste lid; artikel 74/4bis, § 1, tweede lid, § 3, eerste lid, § 4, eerste lid, 4°, en § 5, eerste lid.

Art. 5.Aan de personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van adviseur uitoefenen of tot de ****3-klasse behoren wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van de volgende bepalingen van de wet van 15 december 1980 : artikel 4bis, § 3, eerste lid, en § 4, eerste lid; artikel 39/56, tweede lid; artikel 39/73, § 1, tweede lid; artikel 74/4bis, § 1, eerste en derde lid.

Art. 6.§ 1. Aan de personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van attaché uitoefenen of tot de ****1-klasse behoren wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van de volgende bepalingen van de wet van 15 december 1980 : artikel 2, tweede lid; artikel 3, eerste lid, 7°, en tweede lid; artikel 7, tweede tot vierde lid; artikel 8bis, §§ 1er en 4; artikel 9, eerste lid; artikel 9bis; artikel 9ter; artikel 10ter, § 3; artikel 11, § 1, eerste lid, en § 2, eerste en vierde lid; artikel 12bis, § 3, tweede en derde lid, § 4, eerste lid; artikel 13, §§ 2bis tot 5; artikel 18, § 2; artikel 19, § 4; artikel 25, vierde lid; artikel 27, § 2 en § 3, derde lid; artikel 28, tweede lid; artikel 29, tweede lid; artikel 41ter; artikel 42bis, § 1, eerste zin; artikel 42ter, § 1, eerste lid; artikel 42****, § 1, eerste lid; artikel 42****, § 4; artikel 42****; artikel 46bis, § 1; artikel 49, § 1, 6°, § 2, eerste lid, en § 3; artikel 49/2, § 4, eerste lid, en § 5; artikel 50, tweede lid; artikel 50bis, derde lid; artikel 51, derde lid; artikel 51/5, §§ 1er en 2, en § 3, tweede en derde lid; artikel 51/6, eerste lid; artikel 51/7, eerste en tweede lid; artikel 51/8, eerste en tweede lid; artikel 52/2, § 2, eerste lid, 3°; artikel 52/3, § 1 en § 2, eerste lid; artikel 53bis; artikel 57/30, § 1, eerste en vijfde lid, en § 2, eerste en tweede lid; artikel 57/33; artikel 57/34, §§ 1er en 5; artikel 57/35, § 1, eerste lid, § 2, eerste lid, §§ 3 en 4; artikel 57/36, § 2, eerste en tweede lid; artikel 61, § 2 en § 3, eerste lid; artikel 61/2, § 1, § 2, eerste en derde lid, en § 3; artikel 61/3, § 1, eerste lid, § 2, eerste en tweede lid, en § 3; artikel 61/4, § 1, eerste lid en § 2; artikel 61/5; artikel 61/8; artikel 61/12, vijfde lid; artikel 61/13, § 3; artikel 72, eerste en derde lid; artikel 74/4, § 4, eerste lid; artikel 74/5, § 3, eerste lid, en § 4, 2°; artikel 74/6, §§ 1,1bis, en § 2, alinéa 1er; artikel 74/7. § 2. De delegaties van bevoegdheid bedoeld in § 1 kunnen ook worden overgedragen aan de personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken die, ten minste, een functie uitoefenen van administratief assistent.

In dit geval worden ze overgedragen door middel van een schrijven dat gedateerd en ondertekend wordt door de Directeur-generaal van de **** Vreemdelingenzaken, of diegene die de managementfunctie - 1 uitoefent bij de **** Vreemdelingenzaken, waarmee hij de personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken die in het eerste lid bedoeld worden met naam en toenaam aanduidt.

Art. 7.**** in artikel 6 bedoelde personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken zijn eveneens bevoegd om de verlenging van de machtiging tot verblijf te weigeren of om een einde te maken aan de toelating tot verblijf, met toepassing van artikel 13, § 2, eerste lid, van de wet van 15 december 1980.

Art. 8.Aan de personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van administratief assistent uitoefenen wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van de volgende bepalingen van de wet van 15 december 1980 : artikel 7, eerste lid; artikel 8bis, § 2, eerste lid; artikel 10, § 2, vijfde lid; artikel 10ter, § 2, tweede lid, en § 2bis, tweede lid; artikel 11, § 2, alinéa 3; artikel 12bis, § 2, vierde lid, § 3, vierde lid, en § 6; artikel 13, § 6, tweede lid; artikel 14, eerste lid; artikel 15, tweede lid; artikel 17, § 2, vierde lid; artikel 30bis, §§ 3 en 6; artikel 39/69, § 3; artikel 39/79, § 2, eerste lid; artikel 41, vierde lid; artikel 41bis, tweede lid; artikel 42, § 4, tweede lid; artikel 42bis, § 1, tweede zin; artikel 42ter, § 3; artikel 42****, § 5; artikel 42****, § 5 en § 6, derde lid; artikel 42****, § 2, eerste lid; artikel 43, tweede en derde lid; artikel 51/3, § 3; artikel 51/4, § 2, derde lid; artikel 51/5, § 3, eerste lid; artikel 51/10, eerste en derde lid; artikel 57/8, tweede lid; artikel 57/31, tweede lid; artikel 57/35, § 1, tweede lid; artikel 57/36, § 2, drie en vierde lid; artikel 58; artikel 61, § 1, tweede tot vierde lid; artikel 61/7, § 3, tweede lid, en § 5; artikel 61/11; artikel 61/12, zesde lid.

Art. 9.**** in artikel 8 bedoelde personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken zijn eveneens bevoegd om de machtiging tot verblijf van de vreemdeling te verlengen, met toepassing van artikel 13, § 2, eerste lid, van de wet van 15 december 1980.

Art. 10.Aan de personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van administratief medewerker of van **** uitoefenen wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van de volgende bepalingen van de wet van 15 december 1980 : artikel 51/3bis, tweede lid; artikel 74/8, § 5, derde lid, en § 6.

Art. 11.Aan de Burgemeester of zijn gemachtigde wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van artikel 7, eerste lid, 1°, van de wet van 15 december 1980.

Art. 12.Aan de officieren van gerechtelijke politie, ook deze met beperkte bevoegdheid, of de bestuurlijke politie, wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van artikel 7, eerste lid, 1°, van de wet van 15 december 1980. HOOFDSTUK ****. - **** van bepaalde bevoegdheden van de Minister krachtens koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Art. 13.§ 1. Aan de personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van attaché uitoefenen of tot de ****1-klasse behoren wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van de volgende bepalingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 : artikel 7, § 2; artikel 12, § 2; artikel 17/7, § 1; artikel 25, § 2, derde en vijfde lid; artikel 25/2, § 3, derde en vierde lid; artikel 26, § 3, eerste lid, § 4, en § 6, eerste, tweede en vierde lid; artikel 26/2, § 2, vijfde lid, en § 3, vierde lid; artikel 26/4; artikel 26/5, §§ 1er en 2; artikel 30, eerste lid gelezen met het derde lid; artikel 30bis; artikel 40, eerste en vijfde lid; artikel 49; artikel 51, § 3, eerste lid gelezen met het derde lid; artikel 52, § 4, tweede en vijfde lid; artikel 54; artikel 57; artikel 69****, § 3; artikel 71/2bis; artikel 71/2ter, §§ 2 en 3; artikel 71/4, tweede lid; artikel 71/5; artikel 75, § 2, eerste en tweede lid, en § 3; artikel 80, § 4, eerste lid; artikel 85, § 3, eerste lid, en § 4, eerste lid; artikel 88ter; artikel 100, vierde lid; artikel 103/3; artikel 110bis, § 1, § 2, eerste en tweede lid, § 3, eerste en derde lid, §§ 4 en 5; artikel 110ter; artikel 110****, § 3, en § 4, derde lid; artikel 118, eerste lid. § 2. De delegaties van bevoegdheid bedoeld in § 1 kunnen ook worden overgedragen aan de personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken die, ten minste, een functie uitoefenen van administratief assistent.

In dit geval worden ze overgedragen door middel van een schrijven dat gedateerd en ondertekend wordt door de Directeur-generaal van de **** Vreemdelingenzaken, of diegene die bij de **** Vreemdelingenzaken een functie die tot de klasse ****-1 behoort uitoefent, waarmee hij de personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken die in het eerste lid bedoeld worden met naam en toenaam aanduidt.

Art. 14.Aan de personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van administratief assistent uitoefenen wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van de volgende bepalingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 : artikel 17/2, tweede lid; artikel 17/3, § 2, tweede en derde lid, en § 4; artikel 17/4, § 2, derde lid; artikel 17/6; artikel 21; artikel 22; artikel 22/2, eerste lid; artikel 26, § 6, eerste en tweede lid, artikel 26/2, § 2, tweede en derde lid, en § 3, tweede lid; artikel 30, eerste lid gelezen met het tweede lid; artikel 36, tweede lid; artikel 41, tweede lid; artikel 44, tweede lid; artikel 46, § 2, derde lid; artikel 47, § 1, derde lid; artikel 51, § 3, eerste gelezen met het tweede lid; artikel 52, § 4, tweede lid; artikel 55, derde tot vijfde lid; artikel 56, derde tot zesde lid; artikel 69****, § 2, tweede lid; artikel 71/2, § 3; artikel 71/3, § 1; artikel 77; artikel 110****, § 3, eerste lid; artikel 110****, § 4, eerste lid; artikel 111.

Art. 15.Aan de Burgemeester of zijn gemachtigde wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van artikel 21, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

Art. 16.Aan de officieren van gerechtelijke politie, ook deze met beperkte bevoegdheid, of de bestuurlijke politie, wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van artikel 21, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

Art. 17.Voor de toepassing van artikel 117 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 wordt delegatie van ****, krachtens dit besluit, aan de bevoegde overheden gegeven, voor de toepassing van artikel 7 of 25 van de wet van 15 december 1980. HOOFDSTUK ****. - **** van bepaalde bevoegdheden van de Minister krachtens andere wetten of koninklijke besluiten

Art. 18.De personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken die bevoegd zijn, krachtens artikel 6, voor de toepassing van artikel 9ter, van de wet, zijn ook bevoegd voor de vreemdelingen die, voor 1 juni 2007, een aanvraag voor een machtiging tot verblijf hebben ingediend op grond van artikel 9, derde lid, van dezelfde wet, overeenkomstig artikel 76bis van de wet van 15 september 2006.

Art. 19.De personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken bedoeld in artikel 6 zijn bevoegd voor de aanvragen ingediend krachtens artikel 77, § 3, van de wet van 15 september 2006.

De personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken bedoeld in artikel 8 zijn echter ook bevoegd om vingerafdrukken te vergelijken, het advies te vragen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de ****, en om de gemeente de instructie te geven de **** af te geven die de toelating tot het verblijf bewijst als gerechtigde van de subsidiaire bescherming, overeenkomstig artikel 77, § 3, derde en vierde lid, van de wet van 15 september 2006. HOOFDSTUK ****. - ****-, ****- en slotbepalingen

Art. 20.§ 1. Het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de ****, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen word opgeheven. § 2. **** afwijking van § 1, blijven de delegaties bepaald bij het ministerieel besluit van 17 mei 1995 van toepassing voor het toepassen van de bepalingen van de wet van 15 december 1980 die werden gewijzigd, vervangen of opgeheven door de wet van 15 september 2006 of van 25 april 2007 en die, krachtens overgangsbepalingen, van toepassing blijven.

Art. 21.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het **** **** wordt bekendgemaakt.

****, 18 maart 2009.

De **** van ****- en ****, ****. ****

^