Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009003118 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens ui(...) Gemeente Anhée (1e afdeling) 1° Een perceel grond met een oppervlakte van 58 m 2 , geka(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009003055 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2007 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Quick Cash", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009009217 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 12 maart 2009 wordt Mevr. Tombal, Isabelle, geboren op 8 september 1973,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009009225 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 is een einde gesteld aan de functies van de heer Van Cauwenberghe, Ph., antropoloog bij de gevangenis te Gent, met ingang van 1 april 2009. Het is betrokkene vergund zijn pensioensa Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009011083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 januari 2009 wordt met ingang van 1 december 2008 op haar aanvraag, aan Mevr. Lisette MEULEMAN, ontslag uit haar ambt van attaché verleend. type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009012054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de financiële tegemoetkoming van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers om dienstredenen (1) type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35septies, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009024085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009200269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009200271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen in 2008 type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009200273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst-, en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009200503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, in uitvoering van het artikel 24 van de wet van 17 mei 2007 houdende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 met betrekking tot bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009200505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009200540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inningswijze van de bijdrage voor de opleidings- en tewerkstellingsinitatieven ten gunste van de risicogroepen - Welzijnszorg behalve instellingen voor kinderopvang type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009200635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2007 en 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende het stelsel van solidariteitsprestaties voor de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009200636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de werkgelegenheid en de inspanningen inzake opleiding en vorming inzake risicogroepen voor de periode 2007-2008

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 02/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009011099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 49 houdende bevestiging en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 17 maart 2009, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de hee - wordt benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : de heer Godfried(...) type ministerieel besluit prom. 13/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009018114 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde maatregelen ter uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009200971 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2009 van 12 februari 2009 Rolnummer 4455 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 120bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, zoals van toepassing vóór de wijziging Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009201289 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 17 februari 2009 in zake het openbaar ministerie, J.W. en P.S tegen P.H. en E.B., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 f « 1. Schendt (schenden) artikel 372 (en 373) van het Strafwetboek, in samenhang gelezen met artikel(...)

decreet

type decreet prom. 13/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009035269 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de al dan niet in effecten belichaamde schuld van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 13/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201242 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van schoolsport type decreet prom. 23/01/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201243 bron vlaamse overheid Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs type decreet prom. 06/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201372 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Hoofdstuk II van Titel III van Boek II van Deel I van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging

beschikking

type beschikking prom. 19/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009031154 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van het Comité voor de begeleiding van het mishandelde kind type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 december 2008 van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende de installatie en het gebruik van camera's in de Hogescholen van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de Rechten van het Kind. - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2009, wordt het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van 10 december 2008 van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs betreffende de installatie en het gebruik van camera's in de Hogescholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Leraars bij de Dienst van het Afstandsonderwijs. - Aanstellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2009 wordt de hierna vermelde specialist aangesteld bij het Afstandsonderwijs tot 31 augustus 2010 : - Mej. S Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2009 worden de hierna vermelde (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2008 pub. 26/03/2009 numac 2009029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2007 houdende benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs bij het Overlegcomité voor het niet-confessioneel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van 19 november 2008 van de Centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende de installatie en het gebruik van camera's in de Hogescholen van het niet-confessioneel vrij onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de attesten en de milieuvergunningen worden afgegeven door het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009035258 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009035271 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitgifte van Vlaamse schuldbewijzen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de stedenbouwkundige attesten worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 26/03/2009 numac 2009201252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid en tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van de leden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201267 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van de bedragen van de subsidies voor de animatie en de werking van de "Maisons du tourisme" type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201279 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de "Conseil consultatif de la formation en alternance" type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201282 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter van de "Conseil consultatif de la formation en alternance" type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201371 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot inrichting van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 02/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009022143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. 11/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009018110 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009031125 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 5 februari 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer VANOUTRYVE, Fernand, gedomicilieerd E3 plein 145, te 9050 Gent, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke persoo De erkenning draagt het nummer PEBPP-1004720. Bij beslissing van 27 januari 2009, van de lei(...) type erkenning prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009031126 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 27 januari 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA Alliage - Architectes associés gelegen, Generaal Wahislaan 37, te 1030 Brussel, met ondernemingsnummer 0894363952 De erkenning draagt het nummer PEBPM-1005353. type erkenning prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009031129 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 19 februari 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de vennootschap Macobo BVBA gelegen, Schandooi 5, te 2431 Veerle-Laakdal, met ondernemingsnummer 0899789222, erkend als De erkenning draagt het nummer PEBPM-1006876. type erkenning prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 9 februari 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer AZOUD, Saïd, gedomicilieerd, François Delcoignestraat 58, verdieping 3, te 1081 Brussel, erkend als EPB-adv De erkenning draagt het nummer PEBPP-1006019. Bij beslissing van 12 februari 2009, van de l(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009020029 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 27 maart 2009, van 9 u. 30 m. tot 12 u. 30 m. « 1989-2009 : Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat 20 jaar » - balans en perspectieven volg(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009043003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...)    Indices mars 2009 Moyenne

document

type document prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009201351 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor het RIZIV (AFG08899) werd afgesloten op 17 maart 2009. Er zijn 18 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009201352 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor het RIZIV (ANG08899) werd afgesloten op 16 maart 2009. Er zijn 18 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2006 wordt de heer Roger Nicolay benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Regionale Afvaardiging van het Rijksregister, met ingang type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2009 numac 2009011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 14 januari 2009 werd, met ingang van 16 september 2008, de heer Christian BASUNGA NGELESI, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot Bij koninklijk besluit van 14 januari 2009 werd, met ingang van 1 september 2008, Mevr. Florenc(...)
^